Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
32012L0027
 
32013L0012
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold1)

(Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1755 af 27. december 2016 og senest ved § 1 i lov nr. 1756 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., udgår »netvirksomhed med færre end 100.000 tilsluttede forbrugere og«.

2. I § 4, stk. 5, udgår »netvirksomheder og« og »netvirksomhed eller«.

3. § 5, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-10 bliver herefter nr. 2-9.

4. § 5, nr. 11, ophæves.

Nr. 12-23 bliver herefter nr. 10-21.

5. I § 8, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 44, stk. 2-4,«.

6. I § 19 a, stk. 1, udgår », jf. dog §§ 19 b og 19 c«.

7. §§ 19 b og 19 c ophæves.

8. § 19 d, stk. 1, affattes således:

»Efter forudgående ansøgning certificerer Energitilsynet transmissionsvirksomheder, hvis de opfylder kravene om ejermæssig adskillelse, jf. § 19 a.«

9. I § 19 d, stk. 2 og 3 og stk. 4, nr. 2, ændres »§§ 19 a-19 c og regler udstedt i medfør heraf« til: »§ 19 a«.

10. § 20 b affattes således:

»§ 20 b. Netvirksomheder skal være identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. dog stk. 2 og 3, og sikre, at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet.

Stk. 2. Netvirksomheder skal herudover sikre, at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kravet om identitetsmæssig adskillelse i stk. 1 og 2 gælder ikke i forhold til virksomheder, der udøver net- eller naturgasdistributionsvirksomhed, virksomhed med fremføring af opvarmet vand eller damp eller virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Stk. 4. Energitilsynet fører tilsyn med overholdelsen af kravene i stk. 1-3.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvilke andre aktiviteter der kan udøves i virksomheder, som ikke er identitetsmæssigt adskilt fra netvirksomheden efter stk. 3.«

11. § 22, stk. 8, 3. pkt., ophæves.

12. I § 26 a, stk. 1, ændres »19 a-19 c, § 20« til: »19 a og 20«.

13. I § 27 c, stk. 8, 2. pkt., udgår »og 5«.

14. § 47, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

15. §§ 69-70 a ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med en indtægtsramme, som Energitilsynet årligt fastsætter for hver netvirksomhed med henblik på dækning af netvirksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet og forrentning af den investerede kapital.

Stk. 2. En netvirksomheds indtægtsramme udgør det højeste beløb, som netvirksomheden i et kalenderår kan oppebære ved indtægter fra drift af sin bevillingspligtige aktivitet. Den årlige indtægtsramme fastsættes med udgangspunkt i en 5-årig reguleringsperiode, jf. dog stk. 7.

Stk. 3. En netvirksomheds indtægtsramme fastsættes på baggrund af en omkostningsramme og en forrentningsramme, som indregnes efter regler fastsat i medfør af stk. 5, og en række beløbsmæssige justeringer efter stk. 4, som ligeledes indregnes efter regler fastsat i medfør af stk. 5.

Stk. 4. Ved fastsættelse af indtægtsrammen foretages følgende beløbsmæssige justeringer uden for omkostningsrammen og forrentningsrammen:

1) Fradrag som følge af effektiviseringskrav, utilstrækkelig leveringskvalitet og bindende midlertidige prisnedsættelser, jf. § 72 b, stk. 1, 4. pkt.

2) Forhøjelser til dækning af omkostninger til nettab og energispareindsatsen, jf. § 22, stk. 1, nr. 5.

3) Justeringer til dækning af en netvirksomheds tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af beløb, der er faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om indtægtsrammen og de elementer, som indgår heri. Der fastsættes bl.a. regler om følgende:

1) Hvilke indtægter der omfattes af en indtægtsramme, og hvilke omkostninger en indtægtsramme dækker, herunder indtægter og omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder.

2) Fastsættelse og justering af omkostningsrammen.

3) Fastsættelse og justering af forrentningsrammen, herunder fastsættelse af aktivbaser og beregning og fastsættelse af forrentningssatser.

4) Beregning af driftsmæssige afskrivninger.

5) Fastsættelse af generelle og individuelle effektiviseringskrav, herunder ved benchmarking.

6) Mål for leveringskvalitet og økonomiske konsekvenser af manglende overholdelse heraf.

7) Indregning af bindende midlertidige prisnedsættelser.

8) Indregning af omkostninger til nettab.

9) Indregning af indtægter og omkostninger knyttet til netvirksomhedernes energispareindsats.

10) Indregning af tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af beløb, der er faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter endvidere regler om opgørelse og afvikling af differencer mellem en netvirksomheds indtægtsramme og indtægter og i forhold til dækning af netvirksomhedens omkostninger til energispareforpligtelser.

Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at den 5-årige reguleringsperiode, jf. stk. 2, 2. pkt., kan forlænges for den enkelte netvirksomhed med henblik på at opnå væsentlige og varige effektiviseringer.

Stk. 8. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte regler om, at Energitilsynet for netvirksomhedens regning kan indhente uafhængig ekstern bistand til brug for fastsættelse af indtægtsrammen eller elementer, som indgår heri, og til brug for vurdering af, om en reguleringsperiode skal forlænges.

§ 69 a. Priser for ydelser fra en netvirksomhed må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder.

§ 69 b. Netvirksomheder skal uanset ejerforhold og juridisk status udarbejde årsrapporter og lade disse revidere efter årsregnskabslovens regler for aktieselskaber, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 2-4. Årsrapporterne skal være offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Netvirksomheder skal udarbejde, lade revidere og indsende årlige reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet. Energitilsynet offentliggør reguleringsregnskaberne.

Stk. 3. Energitilsynet fastsætter regler om netvirksomheders reguleringsregnskaber efter stk. 2, herunder regler om indhold, revision og frister for indsendelse.

§ 69 c. Netvirksomheder skal opbevare regnskabsmateriale for 2004 og for hvert regnskabsår fra 2012 til udgangen af det regnskabsår, som følger efter udløbet af den efterfølgende reguleringsperiode, jf. § 69, stk. 2, 2. pkt., og regler fastsat i medfør af § 69, stk. 7. Ved fastlæggelsen af den efterfølgende reguleringsperiode i forhold til regnskabsårene 2004 og 2012-2017 anses årene før 2018 som en reguleringsperiode.

Stk. 2. Opbevaring af regnskabsmateriale skal ske i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven.«

16. § 71, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Priser for ydelser efter 1. pkt. må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder.«

17. Efter § 71 indsættes:

Ȥ 71 a. Energinet.dk betaler i 2017 54,2 mio. kr. til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning af beløbet hos Energinet.dk, jf. stk. 1.«

18. § 74 ophæves.

19. I § 74 a ændres »§§ 69-71, 73 a og 74« til: »§§ 71 og 73 a«.

20. § 76, stk. 1, nr. 5, ophæves.

Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 5 og 6.

21. I § 76, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 5, udgår », budgetter«, og »§ 70« ændres til: »§ 69«.

22. I § 87, stk. 1, nr. 10, indsættes efter »§ 19 a, stk. 8,«: »§ 69 b, stk. 1, § 69 c,«.

23. Efter § 87 b indsættes:

»§ 87 c. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 20 b, stk. 1.«

§ 2

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, lov nr. 1877 af 29. december 2015 og § 1 i lov nr. 1705 af 23. december 2016 og senest ved § 2 i lov nr. 1756 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 43 e, stk. 6, ændres »stk. 1-3,« til: »stk. 1-3 og«, og »og § 44, stk. 4,« udgår.

2. § 44, stk. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. For elektricitet fremstillet på anlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, og som alene anvender energikilder omfattet af stk. 1, ydes pristillæg i henhold til § 43 a, stk. 7, jf. dog stk. 3.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 3.

3. I § 44, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., udgår »valg af«.

4. I § 44, stk. 6, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 2«.

5. I § 50, stk. 4, 1. pkt., udgår »§ 44, stk. 3,«.

6. I § 51, stk. 2, nr. 1, udgår »og 5«.

7. I § 51, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 44, stk. 5,« til: »§ 44, stk. 2,«.

8. I § 52, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 44, stk. 2 og 5,«: til »§ 44, stk. 2,«.

9. Efter § 58 a indsættes:

Ȥ 58 b. Energinet.dk betaler i 2017 0,8 mio. kr. til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning af beløbet hos Energinet.dk, jf. stk. 1.«

10. I § 66, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 44, stk. 6,« til: »§ 44, stk. 2 og 3,«.

§ 3

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 466 af 18. maj 2011 og § 2 i lov nr. 1755 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. Efter § 44 indsættes i kapitel 8:

Ȥ 44 a. Energinet.dk betaler i 2017 22,3 mio. kr. til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning af beløbet hos Energinet.dk, jf. stk. 1.«

§ 4

I lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 132 af 16. februar 2016 og senest ved § 35 i lov nr. 1715 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »årligt på finansloven«: »med mulighed for regulering på tillægsbevillingsloven«.

2. I § 10, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»For 2017 udgør det samlede afgiftsbeløb, som vandselskaberne opkræves, dog 12,3 mio. kr. med mulighed for regulering på tillægsbevillingsloven.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 13, og § 2, nr. 1-8 og 10, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. § 1, nr. 3, 4, 15, 16 og 18-22, træder i kraft den 1. august 2017.

Stk. 4. § 1, nr. 11, træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 5. § 1, nr. 3, 4, 16 og 18-21, samt §§ 69-69 b i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, har virkning for netvirksomheders indtægtsrammer fra 2018. De hidtil gældende regler i § 5, nr. 2 og 11, og §§ 69, 70, 70 a, 71, 74, 74 a og 76 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret ved § 1, nr. 3, i lov nr. 1755 af 27. december 2016, finder anvendelse på netvirksomheders indtægtsrammer til og med 2017.

Stk. 6. Den identitetsmæssige adskillelse efter § 20 b, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, skal være gennemført senest den 1. juli 2018. Navn og logo på tekniske installationer, herunder kabelskabe, vil dog først skulle udskiftes i forbindelse med udskiftning af det pågældende anlæg.

Stk. 7. Regler fastsat i medfør af §§ 69 og 70 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler, dog ophæves bekendtgørelse nr. 1001 af 20. oktober 2011 om transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s forpligtelser ved valg af ISO-optionen og certificering af Energinet.dk som uafhængig systemoperatør.

Stk. 8. Der kan ikke ydes pristillæg efter § 44, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, selv om elproduktionsanlægget er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis de i § 4, stk. 4, nr. 1-3, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 anførte forhold er til stede.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 141, side 28.