Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

(Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 21. juni 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 1746 af 27. december 2016 og § 2 i lov nr. 192 af 27. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 37, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »øvrige indtægter«: »under et, jf. dog stk. 3«.

2. I § 37 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan pålægge en institution at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven. Undervisningsministeren offentliggør de flerårige investeringsrammer.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om forvaltningen af investeringsrammen, der fastsættes på de årlige finanslove, jf. stk. 3.«

3. I § 42 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Institutionerne skal efter anmodning fra undervisningsministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. § 37, stk. 3 og 4.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. I § 42, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

5. I § 42, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 2, 2. pkt.« til: »stk. 3, 2. pkt.«

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 1746 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »øvrige indtægter under ét«: », jf. dog stk. 3«.

2. I § 22 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan pålægge en institution at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven. Undervisningsministeren offentliggør de flerårige investeringsrammer.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om forvaltningen af investeringsrammen, der fastsættes på de årlige finanslove, jf. stk. 3.«

3. I § 26 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Institutionerne skal efter anmodning fra undervisningsministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. § 22, stk. 3 og 4.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

4. I § 26, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

5. I § 26, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 2, 2. pkt.« til: »stk. 3, 2. pkt.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager