Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 23 l, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der ejer eller i perioden efter den 3. maj 2017 har ejet anlæg til produktion af opvarmet vand eller damp, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 3. maj 2017 har ejet andele i sådanne virksomheder.«

2. I § 23 l, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Ved registreringen opgøres uddelinger, der hidrører fra forrentning af indskudskapital, der er indregnet i medfør af regler udstedt efter § 20, stk. 2, på en særskilt konto. Ved registreringen opgøres vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der hidrører fra forrentning af indskudskapital, der kan indregnes i medfør af regler udstedt efter § 20, stk. 2, på en særskilt konto.«

3. I § 23 l, stk. 10, ændres i 2. pkt. »§ 15, stk. 1-4« til: »§ 15, stk. 1-5«, og efter 2. pkt. indsættes:

»Uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af ejerandele, som hidrører fra forrentning af indskudskapital, jf. stk. 3, 2. og 3. pkt., reduceres efter § 15, stk. 1, 2 og 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, når midlerne inden for en kommunal koncernstruktur er anvendt til investering i materielle anlægsaktiver til brug for aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elforsyning, lov om fjernkøling eller lov om naturgasforsyning.«

§ 2

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1756 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 37, stk. 10, 2. pkt., ændres »§ 15, stk. 1-4« til: »§ 15, stk. 1, 2, 4 og 5«.

§ 3

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1755 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 35, stk. 7, ændres »§ 15, stk. 5« til: »§ 15, stk. 6«.

§ 4

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017, som ændret ved lov nr. 431 af 3. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »og § 23 l, stk. 10, i lov om varmeforsyning«: », jf. dog stk. 3«.

2. I § 15, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

3. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte modregningsprocent ændres til 100 pct., hvis uddelingen eller vederlaget ved afståelse, jf. § 23 l, stk. 1, i lov om varmeforsyning, hidrører fra forrentning af indskudskapital, jf. § 23 l, stk. 3, 2. og 3. pkt., og stk. 9 og 10, i lov om varmeforsyning.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 3. maj 2017.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt