Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tjenestemandsrettens kompetence

I medfør af § 53, stk. 5, i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører Tjenestemandsrettens kompetence til at behandle sager om kollektiv overtrædelse af bestemmelser svarende til § 10 i lov om tjenestemænd, der er begået af visse tjenestemandslignende ansatte m.v.

§ 2. Tjenestemandsretten behandler sager om kollektiv overtrædelse som nævnt i § 1, der er begået af:

1) Personale ansat på tjenestemandslignende vilkår i henhold til bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 1992 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler, skolehjem, private seminarer, handelshøjskoler, handelshøjskoleafdelinger og teknika med senere ændringer.

2) Personale ansat på tjenestemandslignende vilkår i henhold til bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger med senere ændringer.

3) Personale ansat på tjenestemandslignende vilkår i henhold til bekendtgørelse nr. 1176 af 8. december 2008 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v.

4) Personale ansat i henhold til § 1, stk. 1, i Socialministeriets reglement af 24. maj 1995 med tilhørende protokollater om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved selvejende institutioner, der modtager statstilskud på 50 pct. eller mere, under Børne- og Socialministeriet.

5) Fast ansatte håndværkere og arbejdere ved DSB, der med hjemmel i § 22, stk. 11, i lønnings- og klassificeringsloven af 18. juni 1969 er undergivet alle i tjenestemandsloven fastsatte almindelige bestemmelser bortset fra lønbestemmelserne.

6) Civilt personel ansat på tjenestemandslignende vilkår under Forsvarsministeriet efter bestemmelserne i cirkulæreskrivelse nr. 9013 af 15. december 2015 om løn- og ansættelsesvilkår for civilt ansatte tjenestemandslignende under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat).

7) Personale ansat i henhold til bekendtgørelse nr. 913 af 19. november 1992 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved godkendte maskinmester- og værkstedsskoler med senere ændringer.

8) Tjenestemænd omfattet af landstingslov nr. 20 af 17. december 1985 om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands hjemmestyre i Danmark med senere ændringer.

9) Personale ansat på tjenestemandslignende vilkår i Tele Sønderjylland A/S (nu TDC-koncernen) i henhold til § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 399 af 13. maj 1992 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S med senere ændringer.

10) Personale ansat på tjenestemandslignende vilkår i henhold til §§ 32 og 40 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 25. august 2014, med senere ændringer.

§ 3. Sagerne behandles efter reglerne i kapitel 12 i lov om tjenestemænd.

§ 4. Ansættelsesmyndigheden har pligt til at indberette kollektive overtrædelser som nævnt i § 1 til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1125 af 15. december 2003 om Tjenestemandsrettens kompetence ophæves.

Finansministeriet, den 4. juli 2017

Sophie Løhde

/ Jesper Schaumburg-Müller