Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft

I medfør af § 60, stk. 7, i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017, fastsættes:

§ 1. Følgende bestemmelser i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd, som ændret senest ved lov nr. 262 af 4. juni 1969, forbliver i kraft:

1) § 31, stk. 1-3.

2) § 34.

3) § 36, stk. 5.

4) § 37, idet § 37, stk. 4, dog ikke gælder for tjenestejord under Naturstyrelsen.

5) § 42, stk. 3.

6) § 53, stk. 3 og 4, bortset fra bestemmelsen om pligtig afgangsalder ved det fyldte 65. år i § 53, stk. 3, 1. pkt.

7) § 103, stk. 2.

8) § 106.

9) § 107.

10) § 116, stk. 1.

§ 2. Følgende bestemmelser i lov nr. 5 (Lovtidende B) af 7. juni 1958 om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger, som ændret senest ved lov nr. 6 (Lovtidende B) af 29. marts 1969, forbliver i kraft:

1) § 2, næstsidste afsnit, bortset fra bestemmelsen om chefen for sekretariatet for civilt beredskab.

2) § 5, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt.

3) § 10, stk. 1-3 og 5.

4) § 11, stk. 2.

5) § 12.

6) § 98, stk. 3 og 4.

7) § 144, stk. 2.

8) § 274, stk. 2.

§ 3. Følgende bekendtgørelser og cirkulærer forbliver i kraft:

1) Cirkulære nr. 2 af 14. januar 1963 angående spørgsmålet om ansættelse under staten af personer, der har begået strafbare forhold.

2) Cirkulære nr. 53 af 18. marts 1968 om tjenestefrihed for statsansatte til deltagelse i hjemmeværnets eller civilforsvarets skoler og kurser.

3) Bekendtgørelse nr. 380 af 19. september 1967 om statens tjenestemænds lønforskrivninger.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser og cirkulærer ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 683 af 25. juni 2004 om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft.

2) Cirkulære nr. 98 af 9. maj 1963 om udbetaling af lønninger, ventepenge og pensioner.

Finansministeriet, den 4. juli 2017

Sophie Løhde

/ Jesper Schaumburg-Müller