Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0008
 
32006L0032
 
32009L0125
 
32010L0030
 
32012L0015
 
32012L0027
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Information om energibesparelser til forbrugerne, kortlægning af energiforbrug
Kapitel 3 Realisering af energibesparelser
Kapitel 4 Samarbejde om energisparaktiviteter mellem net- og distributionsvirksomheder
Kapitel 5 Forpligtelser for net- og distributionsvirksomheder, som ikke deltager i samarbejde omfattet af kapitel 4, m.v.
Kapitel 6 Økonomi, regnskabsførelse og rapportering m.v.
Kapitel 7 Betaling af gebyrer
Kapitel 8 Tilsyn og påbud m.v.
Kapitel 9 Klageadgang
Kapitel 10 Straf
Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Mål for net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser
Bilag 2 Prioriterings- og konverteringsfaktorer
Bilag 3 Kvalitetssikring
Bilag 4 Energiindholdet i udvalget brændsler til slutanvendelser - konverteringstabel
Bilag 5 Metoder til beregning af energibesparelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder1)

I medfør af § 2 a, § 22, stk. 4, § 51, stk. 3, § 69, stk. 2, § 70, stk. 2, § 78, stk. 7-8 og 12, § 88 og § 90, nr. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret ved lov nr. 1756 af 27. december 2016, § 3, § 14, stk. 2, § 30, stk. 3, § 37 a, stk. 2, § 44, § 47, stk. 5, § 50 og § 52, nr. 1 og 2, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, og § 2 a, § 22, stk. 2, § 23 c, stk. 1 og 3, § 23 d, stk. 3, § 26 a, nr. 1 og 2, § 28 a, stk. 3, § 28 b, stk. 2, og § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Formål, anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at fremme net- og distributionsvirksomheders realisering af omkostningseffektive energibesparelser til gavn for energiforbrugerne og samfundet.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhedernes indsats skal medvirke til at øge den samlede besparelsesindsats og den skal have særlig fokus på realisering af energibesparelser i slutforbruget, som ikke ville være blevet realiseret på nuværende tidspunkt uden virksomhedernes indsats.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhedernes energispareindsats skal gennemføres inden for de områder, der fremgår af § 3, stk. 2.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på net- og distributionsvirksomheder.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Aktør: En virksomhed, som indgår aftale med en net- eller distributionsvirksomhed om aktiviteter efter kapitel 2 eller om gennemførelse af energispareaktiviteter som nævnt i kapitel 3. En aktør kan være en koncernforbunden virksomhed.

2) Kvotebelagte brændsler: Brændsler til anvendelse i anlæg og virksomheder, som er omfattet af CO2- kvoteordningen, jf. lov om CO2-kvoter.

3) Ikke-kvotebelagte brændsler: Brændsler, som anvendes i øvrige anlæg og virksomheder, der ikke er omfattet af CO2-kvoteordningen, jf. lov om CO2-kvoter.

4) Deltagende part: En virksomhed eller et offentligt organ, der har forpligtet sig til at nå visse mål i henhold til en frivillig aftale eller er omfattet af et nationalt politisk lovgivningsinstrument.

5) Distributionsvirksomhed: En naturgas- eller varmedistributionsvirksomhed, jf. nr. 17 og 22.

6) Effektiv individuel opvarmning og køling: En forsyningsmulighed inden for individuel opvarmning og køling, som sammenlignet med effektiv fjernvarme og fjernkøling målbart reducerer den tilførsel af ikkevedvarende primærenergi, der er påkrævet for at forsyne en enhed af leveret energi inden for en relevant systemgrænse, eller som kræver den samme tilførsel af ikkevedvarende primærenergi men til en lavere pris, under hensyntagen til påkrævet energi i forbindelse med udvinding, omdannelse, transport og distribution.

7) Effektiv opvarmning og køling: En mulighed for opvarmning og køling, som sammenlignet med et grundscenarie, der afspejler en business-as-usual-situation, målbart reducerer den tilførsel af primærenergi, der er påkrævet for på en omkostningseffektiv måde at forsyne en enhed af leveret energi inden for en relevant systemgrænse som vurderet i den cost-benefit-analyse, som er omhandlet i direktivet om energieffektivitet, under hensyntagen til påkrævet energi i forbindelse med udvinding, omdannelse, transport og distribution.

8) Endeligt energiforbrug: Al energi leveret til industri, transport, husholdninger, tjenesteydelser og landbrug. Omfatter ikke leverancer til energiomdannelsessektoren og energiindustrien selv.

9) Energi: Alle former for energiprodukter, brændsel, varme, vedvarende energi, elektricitet og andre former for energi som defineret i artikel 2, litra d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik.

10) Energiforbrug i transportsektoren: Energiforbrug som anvendes til al vejtransport med indregistrerede køretøjer, togdrift, herunder elforbrug til tog, signaler m.v. samt luft- og skibsfart. Intern transport indenfor virksomheden, herunder brug af landbrugstraktorer, fiskerifartøjer, vandingsmaskiner m.v. er en del af erhvervenes procesenergiforbrug, og det er dermed ikke transport.

11) Energispareaftalen: Aftale af 16. december 2016 om energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsvirksomhederne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen Dansk Kraftvarmeværker samt Energi- og Olieforum.

12) Energispareprojekt: Et projekt, der søger at gennemføre en eller flere konkrete energispareaktiviteter, jf. stk. 2.

13) Energitjeneste: Fysisk gavn, nytteværdi eller gode fremkommet ved at kombinere energi med energieffektiv teknik eller tiltag, der kan omfatte de drifts-, vedligeholdelses- og kontrolaktiviteter, der er nødvendige for at tilvejebringe tjenesten, som leveres på basis af en kontrakt, og som under normale omstændigheder har vist sig at medføre kontrollerbare forbedringer af energieffektiviteten eller primærenergibesparelser, der kan måles eller anslås.

14) Et energispareprojekts tilbagebetalingstid: Forholdet mellem investeringen (fratrukket tilskud) og værdien af første års energibesparelse.

15) Forpligtet part: En energidistributør, der er bundet af den nationale ordning for energispareforpligtelser, jf. nr. 5 og 19.

16) Kollektivt produktionsanlæg: El- og varmeproduktionsanlæg, som leverer energi til et kollektivt forsyningsnet.

17) Naturgasdistributionsvirksomhed: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transport af naturgas via lokale eller regionale ledningsnet med henblik på levering til forbrugere, jf. § 6, nr. 2 og 4, i lov om naturgasforsyning.

18) Nettab: Tabene i transmissions- og distributionsnettene, inklusiv tab i transformatorer, pumper, målere, regulatorer m.v. hele vejen fra el- og varmeproduktionsanlæg og gasbehandlingsanlæg til levering til forbrugerne.

19) Netvirksomhed: En kollektiv elforsyningsvirksomhed, der udøver netvirksomhed med bevilling i medfør af bestemmelserne i kapitel 4 i lov om elforsyning.

20) Primærenergiforbrug: Indenlandsk bruttoforbrug, bortset fra ikkeenergirelaterede anvendelser.

21) Sikring af realiseringen af energibesparelser: Net- og distributionsvirksomhedernes gennemførelse eller medvirken til gennemførelse af energibesparelser hos slutbrugerne efter bestemmelserne i kapitel 3.

22) Varmedistributionsvirksomhed: En virksomhed, som har til formål at levere energi i form af opvarmet vand, damp eller andre brændbare gasarter end naturgas til forbrugere med henblik på bygningers opvarmning eller forsyning med varmt brugsvand, jf. § 28 a, stk. 2, i lov om varmeforsyning.

Stk. 2. Med energispareaktiviteter forstås følgende:

1) Energibesparelser i det endelige energiforbrug i alle sektorer i Danmark, samt afgrænsede energibesparelser i net og i forbindelse med energiproduktion jf. nr. 11 og 12. Energibesparelser som realiseres på Færøerne og i Grønland kan ikke medregnes.

2) Energibesparelser i forbindelse med energiforbruget til international skibsfart kan ikke medregnes.

3) Energibesparelser i forbindelse national og international luftfart kan ikke medregnes.

4) Der kan ikke medregnes en energibesparelse som følge af et projekt, der ikke overholder gældende regler og lovgivning, herunder bygningsreglementet.

5) Etablering af lokale VE-anlæg, som begrænser behovet for tilførsel af energi til den konkrete forbruger, kan medregnes som en besparelse, jf. dog nr. 7. Hvis en fremstillingsvirksomhed eller et rensningsanlæg etablerer et energianlæg, som f.eks. forbrændings- eller forgasningsanlæg, til udnyttelse af eget produceret affald, kan der ikke medregnes en energibesparelse, hvis der fra anlægget er mulighed for at eksportere el eller gas ud af virksomheden.

6) Udnyttelse af overskudsvarme kan medregnes som en energibesparelse, hvis det reducerer virksomhedens nettoenergiforbrug.

7) Der kan ikke medregnes energibesparelser i forbindelse med:

a) Solvarmeanlæg på bygninger, som er tilsluttet fjernvarme, med mindre anlæggene indgår som en del af fjernvarmeværkets forsyningsstrategi.

b) Solceller.

c) Vindmøller, herunder også husstandsmøller.

d) Vandkraftanlæg.

e) Gårdbiogasanlæg og biogasfællesanlæg.

8) Raffinaderiernes energiforbrug samt energiforbrug ved indvinding af olie og naturgas er ikke en del af det endelige energiforbrug, og besparelser i forbindelse med dette forbrug kan derfor ikke medregnes.

9) Energiforbruget i kollektive produktionsanlæg, fjernvarmeværker, elværker, kraftvarmeværker m.v., er ikke en del af det endelige energiforbrug, og besparelser heri kan således ikke medregnes. Der kan dog medregnes energibesparelser ved etablering af nye solfangere og nye varmepumper til fjernvarmeproduktion, jf. nr. 11 og 12.

10) Der kan medregnes energibesparelser opnået ved reduktion af tabene i transmissions- og distributionsnettene, jf. § 9, stk. 1, nr. 3, selvom det ikke er en del af det endelige energiforbrug.

11) Der kan medregnes energibesparelser opnået ved etablering af solfangere til fjernvarmeproduktion som er godkendt senest den 30. juni 2018 og idriftsat senest 30. juni 2019.

12) Fra 2017 kan der medregnes energibesparelser i forbindelse med etablering af nye el- eller gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion.

13) Der kan ikke medregnes energibesparelser fra hulmursisolering.

Kapitel 2

Information om energibesparelser til forbrugerne, kortlægning af energiforbrug

§ 4. Distributionsvirksomhederne skal give oplysning til alle forbrugerkategorier i forsyningsområdet om mulighederne for at opnå energibesparelser, herunder ved individuel rådgivning af forbrugerne, generel information, hjemmesider, informationsmateriale, undervisning og anden oplysningsvirksomhed.

Stk. 2. Distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser, som virksomhederne oplyser om som nævnt i stk. 1, skal ske efter bestemmelserne i kapitel 3.

§ 5. Net- og distributionsvirksomhederne skal kortlægge deres energilevering i deres forsyningsområde fordelt på forbrugerkategorier og kategorier af energianvendelse.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal offentliggøre informationer om energiforbrug, som fremkommer ved kortlægningen, på en offentligt tilgængelig hjemmeside eller på anden tydelig måde eller meddele disse informationer efter anmodning. I anmodningen skal de informationer, som ønskes meddelt, være identificeret.

Stk. 3. Informationer, som muliggør identificering af energiforbrug hos en enkelt forbruger, må kun offentliggøres eller meddeles som nævnt i stk. 2 efter skriftligt samtykke fra den pågældende. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

§ 6. Net- og distributionsvirksomhederne kan udføre opgaverne efter dette kapitel selv, i fællesskab med andre net- og distributionsvirksomheder eller ved aftale med en eller flere aktører.

Kapitel 3

Realisering af energibesparelser

§ 7. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at der realiseres dokumenterbare energibesparelser gennem energispareprojekter i et omfang, der opfylder de i bilag 1 nævnte energibesparelsesmål.

Stk. 2. Til opfyldelsen af energisparemålene kan net- og distributionsvirksomhederne medregne energibesparelser, som tilskrives som realiserede af virksomhederne efter § 8, og som opgøres efter § 9.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne skal inden for denne bekendtgørelse og energispareaftalen opfylde deres energibesparelsesforpligtelse så omkostningseffektivt som muligt.

Stk. 4. Net- og distributionsvirksomhederne skal indberette energibesparelserne for det år, hvor realiseringen og dokumentationen af den konkrete energibesparelse er afsluttet, jf. dog stk. 5. Indberetningen skal ske i overensstemmelse med § 12, stk. 3, nr. 1.

Stk. 5. En net- og distributionsvirksomhed kan dog aftale med aktører, som net- eller distributionsvirksomheden har indgået aftale om gennemførelse af energispareaktiviteter med, at overdragelsen af dokumenterede energibesparelser fra slutbrugeren til net- eller distributionsvirksomheden via aktøren udskydes til det følgende år.

Stk. 6. Net- eller distributionsvirksomhederne skal til Energistyrelsen indberette ændringer til allerede foretagne indberetninger af energibesparelser som korrektioner med angivelse af, hvordan korrektionerne er fordelt på de forudgående års indberetninger. Det skal desuden angives, hvilket energispareprojekt ændringen vedrører. Ændringerne kan indberettes til Energistyrelsen én gang årligt samtidig med indberetningen efter stk. 4.

Stk. 7. Ved opfyldelse af energisparemålene, jf. stk. 1, og opgørelse og indberetning af besparelserne anvendes de i bilag 4 oplyste energiindhold for specifikke brændsler. Der kan dog anvendes andre faktorer for energiindhold for specifikke brændsler, i det omfang disse er aftalt i energispareaftalen.

§ 8. Realiserede energibesparelser kan tilskrives net- og distributionsvirksomhederne, såfremt de opfylder betingelser i stk. 2-7.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne kan tilskrives realiseringen af en energibesparelse, når virksomhederne har gennemført energispareaktiviteter eller har medvirket hertil, f.eks. ved sagkyndig bistand eller ved organisering eller finansiering af aktiviteten, herunder ved at yde tilskud eller lån, jf. i øvrigt § 10 om indgåelse af aftale om gennemførelsen, gennem konkrete energispareaktiviteter hos en eller flere konkrete slutbrugere, jf. stk. 3, som enten kan opgøres specifikt eller efter standardiserede metoder, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 3. Net- eller distributionsvirksomheden skal i alle energispareprojekter have en skriftlig dokumentation for net- eller distributionsvirksomhedens involvering forud for påbegyndelsen af realiseringen af besparelsen. Net- og distributionsvirksomhederne kan således ikke indberette besparelser, som kommer, uden at net- eller distributionsvirksomhederne er involverede, inden realiseringen påbegyndes. En aftale mellem en net- eller distributionsvirksomhed og en slutbruger kan eventuelt gå via en eller flere aktørled.

Stk. 4. Slutbrugeren har ret til at lade en net- eller distributionsvirksomhed tilskrive realiseringen af en energibesparelse. Slutbrugeren kan aftale at overdrage retten til en net- eller distributionsvirksomhed, eventuelt via en aktør. Hvis slutbrugeren lejer eller leaser den bygning, anlæg, udstyr eller lignende, hvor energibesparelsen gennemføres, er det ejeren af den pågældende bygning, anlæg, udstyr eller lignende, som kan overdrage en ret til at tilskrive realiseringen af energibesparelsen til en bestemt net- eller distributionsvirksomhed. Hvis en tredjepart eller aktør afholder investeringen i forbindelse med realiseringen af en energibesparelse, kan det dog aftales, at vedkommende har ret til at overdrage retten til at lade energibesparelsen tilskrives en net- eller distributionsvirksomhedens opgørelse efter § 7, stk. 4.

Stk. 5. Net- og distributionsvirksomheder kan, foruden de aktiviteter, der fremgår af stk. 2-4, tilskrive sig den samlede energibesparelse, der følger af de gennemførte energispareaktiviteter, som opgøres efter § 9, i følgende tilfælde, jf. dog stk. 6:

1) I forhold til nye bygninger, hvis aktiviteten konkret medvirker til, at en ny bygning har et lavere energiforbrug, end hvad der følger af de gældende krav for den pågældende bygning.

2) For øvrige områder, hvor der i lovgivningen er fastsat krav om energieffektivisering, eller hvor en myndighed har indgået aftaler med berørte parter om energieffektivisering.

Stk. 6. I forhold til projekter, der modtager eller har modtaget tilskud eller tilsagn om tilskud fra tilskudsordningen for vedvarende energi til proces, jf. lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, kan net- og distributionsvirksomhederne kun medregne opnåede energibesparelser, i det omfang de på anden måde end ved tilskud udbetalt til slutforbrugeren medvirker til, at de relevante energieffektiviseringer gennemføres, jf. stk. 2-4.

Stk. 7. En energibesparelse kan kun indgå i en opgørelse over gennemførte energibesparelser efter § 7, stk. 4, for én net- eller distributionsvirksomhed.

Stk. 8. Retten til at lade en energibesparelse indgå i net- eller distributionsvirksomhedens opgørelse efter § 7, stk. 4, kan overdrages fra en net- eller distributionsvirksomhed til en andet, eventuelt via mellemmand, som har en skriftlig fuldmagt fra den overdragende net- eller distributionsvirksomhed. En sådan overdragelse kan ske, efter besparelserne er realiseret, men overdragelse mellem virksomheder skal ske, inden besparelserne indberettes til Energistyrelsen.

Stk. 9. Dokumentationen for energibesparelser efter stk. 8 skal til enhver tid være tilgængelig for den virksomhed, som indberetter energibesparelsen til Energistyrelsen. Overdragelse fra én net- eller distributionsvirksomhed til den indberettende virksomhed skal være dokumenteret hos såvel den købende som den sælgende virksomhed.

§ 9. Energibesparelser, som ifølge § 8 anses for realiseret af net- og distributionsvirksomhederne, opgøres efter en af følgende metoder, som er i overensstemmelse med bilag 5:

1) Ved en standardiseret energispareaktivitet hos en konkret slutbruger opgøres energibesparelsen på grundlag af generelle standardværdier. Standardværdierne udarbejdes af parterne i energispareaftalen og fastsættes af Energistyrelsen. Standardværdierne offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

2) Ved en konkret energispareaktivitet hos en konkret forbruger inden for områder, hvor der ikke findes en standardværdi, opgøres energibesparelsen specifikt.

3) I forbindelse med aktiviteter, der reducerer nettabene, kan der alene medregnes den besparelse, som fremkommer ved valg af løsninger, som er bedre end den gennemsnitlige energieffektivitet for nye anlæg, hvor de pågældende besparelser realiseres, eller ved forbedringer, som ellers ikke ville være gennemført. Besparelserne opgøres specifikt og dokumenteres. Ved gennemførsel af energispareaktiviteter i form af reduktion af tab i egne net, kan der alene medregnes ekstra omkostninger, som er knyttet til valg af løsninger, som er bedre end dagens standard for nye anlæg. I det omfang disse ekstra omkostninger ikke kan opgøres, fastsættes de som forrige års gennemsnitlige omkostning pr. kWh for alle parter i energispareaftalen. Energistyrelsen kan træffe afgørelse overfor en net- eller distributionsvirksomhed om, hvorvidt en løsning, omtalt i dette nummer, er bedre end dagens standard, herunder specificering af hvilke dele af løsningen, der ikke er i overensstemmelse med henholdsvis kravet om at være bedre end dagens standard eller at være en forbedring, som ellers ikke ville have været gennemført, samt hvor stor en energibesparelse i kWh, der er i overensstemmelse med kravet om at være bedre end dagens standard.

Stk. 2. For energibesparelser, hvor aftalen med slutbrugeren er indgået efter 1. januar 2017, vægtes første-års-besparelsen med de prioriterings- og konverteringsfaktorer, som fremgår af bilag 2.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne kan ikke i forbindelse med opfyldelse af energispareforpligtelsen yde finansiel støtte til energispareaktiviteter, hvis den simple tilbagebetalingstid for projektet derved bliver mindre end 1 år. Dog kan net- og distributionsvirksomhederne yde rådgivning m.v. til energispareaktiviteten i de tilfælde, hvor tilbagebetalingstiden for projektet er mindre end ét år.

§ 10. En net- eller distributionsvirksomhed, som vil sikre realiseringen af energibesparelser ved aktiviteter som nævnt i stk. 2 og 4, skal indgå aftale med en aktør om, at denne gennemfører aktiviteterne for net- eller distributionsvirksomheden.

Stk. 2. I forbindelse med energispareaktiviteter omfattet af § 3, stk. 2, nr. 1 og 2, i eget forsyningsområde og inden for egen energiart, skal net- eller distributionsvirksomheden indgå aftale som nævnt i stk. 1, hvis virksomheden vil:

1) gennemføre konkrete energibesparelsesaktiviteter hos slutbrugere, herunder installationsarbejder, energieffektivisering af udstyr og processer m.v. eller

2) deltage i salg af energieffektivt udstyr eller tilvejebringelse af lån til realisering af energibesparelser.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne kan selv:

1) gennemføre aktiviteter omfattet af § 3, stk. 2, nr. 5, i det omfang de realiserer energibesparelser i egne net eller via målere inkl. aflæsnings- og overvågningsudstyr,

2) etablere kollektive solvarmeanlæg, jf. § 3, stk. 2, nr. 6, og etablere varmepumper til fjernvarmeproduktion, jf. § 3, stk. 2, nr. 7, i det omfang det er en del af virksomhedens egen varmeproduktion, og

3) gennemføre besparelser, jf. § 3, stk. 2, nr. 8.

Stk. 4. I forbindelse med gennemførelse af energispareaktiviteter efter kapitel 3 af enhver art uden for eget forsyningsområde eller uden for egen energiart, skal net- eller distributionsvirksomheden indgå aftale som nævnt i stk. 1.

Stk. 5. Net- og distributionsvirksomhedernes energisparemål, mængden af realiserede energibesparelser og disses procentuelle fordeling på sektorer samt liste med aktører de samarbejder med skal synliggøres over for aktører og slutbrugere på virksomhedernes hjemmesider.

§ 11. Net- og distributionsvirksomhederne skal dokumentere, at energibesparelserne overholder §§ 7-9 og at energisparemålene, jf. bilag 1, er opfyldt.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at dokumentationen i skriftlig form, herunder elektronisk, er tilgængelig i 5 år efter indberetningen af energibesparelsen. Såfremt net- og distributionsvirksomhederne har indgået aftale med en aktør om varetagelse af energispareforpligtelsen, skal der foreligge en konkret aftale om, hvordan aktøren håndterer og opbevarer dokumentationen. Såfremt dokumentationen for energibesparelser, som allerede er indberettet, ikke længere er tilgængelig, f.eks. fordi dokumentationen lå hos en aktør, som er gået konkurs, skal energibesparelsen korrigeres i førstkommende indberetning.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne skal etablere et kvalitetssikringssystem og gennemføre kvalitetssikring i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3. Kvalitetssikringssystemet skal sikre, at virksomhedens dokumentation og indberetning, herunder også dokumentationen for besparelser, som er udført af underleverandører eller tredjepart, der agerer på virksomhedens vegne, er retvisende og opfylder de fastsatte krav. Virksomhederne skal én gang om året gennemføre en kvalitetskontrol samt audit af dokumentation, retningslinjer m.v. Mindst hvert andet år skal denne kvalitetskontrol og audit gennemføres af en uafhængig tredjepart.

Kapitel 4

Samarbejde om energisparaktiviteter mellem net- og distributionsvirksomheder

§ 12. Net- og distributionsvirksomhederne skal samarbejde i fornødent omfang om realiseringen af energibesparelser i medfør af denne bekendtgørelse og energispareaftalen, jf. dog kapitel 5.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal udpege samarbejdsorganer for virksomheder inden for hver af energiarterne elektricitet, naturgas og fjernvarme. Virksomhederne kan oprette et fælles samarbejdsorgan for to eller alle energiarter.

Stk. 3. Samarbejdsorganerne skal udføre følgende opgaver:

1) Hvert samarbejdsorgan skal hvert år udarbejde en rapport med en samlet opgørelse over de virksomheder, der deltager i samarbejdsorganets realiserede energibesparelser det forudgående år på grundlag af den dokumentation, som er nævnt i § 11. Rapporten indsendes til Energistyrelsen. Energistyrelsen udarbejder standardskemaer for rapporten og offentliggør skemaerne på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

2) Samarbejdsorganerne skal årligt indberette resultater fra deltagende net- og distributionsvirksomhedernes kvalitetskontrol og audit til Energistyrelsen.

Stk. 4. De net- og distributionsvirksomheder, som deltager i samarbejdsorganet, dækker i fællesskab samarbejdsorganets omkostninger, der vedrører energispareaktiviteter eller administrationen heraf.

§ 13. Net- og distributionsvirksomhederne skal deltage i samarbejdsorganets aktiviteter efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, som angivet herunder:

1) Indberette realiserede energibesparelser som nævnt i kapitel 3 til samarbejdsorganet.

2) Indberette resultater fra kvalitetskontrol og audit til samarbejdsorganet.

3) Betale bidrag til samarbejdsorganet som nævnt i § 12, stk. 4.

4) Deltage i net- eller distributionsvirksomhedernes opfyldelse af energisparemålet, jf. bilag 1.

Stk. 2. Net- og varmedistributionsvirksomheder, der misligholder energispareaftalen eller overtræder reglerne i denne bekendtgørelse, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning eller regler udstedt i medfør heraf om energispareordningen, kan blive opsagt af det samarbejdsorgan, de indgår i. Samarbejdsorganets opsigelse skal ske senest 1. maj for at have virkning for det følgende år.

Kapitel 5

Forpligtelser for net- og distributionsvirksomheder, som ikke deltager i samarbejde omfattet af kapitel 4, m.v.

§ 14. En net- eller distributionsvirksomhed kan ved meddelelse til samarbejdsorganet afslå at deltage i samarbejdet som nævnt i kapitel 4. Meddelelsen kan gives ved oprettelsen af samarbejdsorganet. En net- eller distributionsvirksomhed kan desuden udtræde af samarbejdet nævnt i kapitel 4 ved udgangen af et kalenderår ved opsigelse til samarbejdsorganet senest ved udgangen af forrige kalenderår.

§ 15. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at en net- eller distributionsvirksomhed tildeles et individuelt, årligt energisparemål, såfremt net- eller distributionsvirksomheden væsentligt eller gentagne gange har tilsidesat sine forpligtelser inden for energispareområdet efter henholdsvis lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller lov om varmeforsyning, eller efter regler udstedt i medfør heraf. Energistyrelsen kan herunder lægge vægt på, om net- eller distributionsvirksomheden overholder aftaler efter § 31, stk. 2. For naturgasdistributionsvirksomhederne anvendes det mål, som fremgår af bilag 1. Energistyrelsen kan ved afgørelsen desuden lægge vægt på, om net- eller distributionsvirksomheden væsentligt eller gentagne gange har tilsidesat sine forpligtelser efter energispareaftalen eller tidligere aftaler om energiselskabernes energispareindsats.

Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 finder § 16, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Såfremt en net- eller distributionsvirksomhed tildeles et energisparemål efter stk. 1, tæller virksomhedens realiserede energibesparelser ikke med i samarbejdsorganets opgørelse over den pågældende branches energibesparelser, jf. § 12, stk. 3, nr. 1.

§ 16. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes net- og distributionsvirksomheder, som ikke deltager i et samarbejde som nævnt i kapitel 4, skal overholde bestemmelserne i kapitel 3 om realisering af energibesparelser.

Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter i afgørelser efter stk. 1, vilkår om, at virksomheden skal:

1) sikre realiseringen af en forholdsmæssig del af de i bilag 1 nævnte mål for energibesparelser,

2) overholde krav til virksomhedens realisering af energibesparelser, for opgørelsesmetoder og prioriteringsfaktorer og gennemsigtighed samt for dokumentation og kvalitetssikring af energispareaktiviteterne,

3) udarbejde en rapport hvert år om virksomhedens realiserede energibesparelser og indsende rapporten til Energistyrelsen, der indeholder de oplysninger, der fremgår af § 12, stk. 3, nr. 1, og

4) efter anmodning meddele fornødne oplysninger til samarbejdsorganet til brug for dettes indsamling af data om energibesparelser.

Stk. 3. For netvirksomheder fastsættes energisparemålet på baggrund af netvirksomhedens forholdsmæssige andel af afregnede energimængder til slutbrugerne. Netvirksomhedens mål fastsættes årligt på baggrund af en gennemsnitlig historisk andel af afregnet energi. For varmedistributionsvirksomheder fastsættes energisparemålet på baggrund af varmedistributionsvirksomhedens forholdsmæssige andel af varmeleverancer til nettet.

Kapitel 6

Økonomi, regnskabsførelse og rapportering m.v.

§ 17. Net- og distributionsvirksomheder skal holde indtægter og omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger, jf. dog § 26, stk. 1 og 2, for så vidt angår varmedistributionsvirksomheder.

§ 18. I beregningen af nettoomkostninger indgår omkostninger omfattet af stk. 2-4.

Stk. 2. Omkostninger til følgende aktiviteter indgår i beregningen efter stk. 1, som omkostninger til energibesparelser:

1) Indgåelse af aftaler med aktører vedrørende udførelse af energispareaktiviteter.

2) Kampagner, information og rådgivning i forbindelse med en specifik indsats.

3) Tilskud til slutkunder.

4) Køb af ret til at lade en energibesparelse indgå i en net- eller distributionsvirksomheds opgørelse i forbindelse med en indberetning efter § 7, stk. 4, til Energistyrelsen.

5) Interne projekter hos en net- eller distributionsvirksomhed.

6) Energibesparelser i eget net.

7) Kollektive solvarmeanlæg i forbindelse med fjernvarmeforsyning, som er godkendte og projekterede senest 30. juni 2018 til idriftsættelse senest 30. juni 2019.

8) Etablering af nye el- og gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion fra 1. januar 2017, jf. dog stk. 5.

9) Omkostninger til vederlag til midlertidigt og fastansatte lønmodtagere, til vikarbureauer og anden betaling for arbejdskraft vedrørende aktiviteter, der er omtalt i nr. 1-8.

Stk. 3. Følgende administrationsomkostninger indgår i beregningen efter stk. 1:

1) Omkostninger til varetagelse af ledelsesmæssige opgaver til udmøntning af energispareindsatsen.

2) Omkostninger til opgørelse og indberetning af energibesparelser og omkostninger.

3) Omkostninger til intern kvalitetssikring af energibesparelser.

4) Omkostninger til intern og ekstern audit og kvalitetskontrol.

5) Omkostninger til deltagelse i myndighedernes stikprøvekontroller og tilsynsaktiviteter.

6) Omkostninger til generelle kampagner og generel informationsindsats knyttet til virksomhedens energispareindsats.

7) Omkostninger til medarbejderes deltagelse i kurser, forudsat, at den pågældende medarbejder direkte varetager mindst en af de aktiviteter, der er omtalt i nr. 1-6 eller stk. 2.

8) Omkostninger til ekstern sagkyndig bistand ved opgørelse af energibesparelser.

9) Omkostninger i medfør af § 12, stk. 4, til samarbejdsorganet, der vedrører energispareaktiviteter eller administrationen heraf.

10) Omkostninger til gebyrer efter kapitel 7.

11) Omkostninger til vederlag til midlertidigt og fastansatte lønmodtagere, til vikarbureauer og anden betaling for arbejdskraft vedrørende aktiviteter, der er omtalt i nr. 1-10.

12) Omkostninger til overhead ud over vederlaget og anden betaling for arbejdskraft omfattet af nr. 11 eller af stk. 2, nr. 9, herunder omkostninger til lokaler, kontorudstyr, IT, stabsfunktioner m.v.

Stk. 4. Følgende øvrige omkostninger indgår i beregningen efter stk. 1-2, medmindre de omfattes af en afgørelse efter § 35, stk. 2:

1) Omkostninger efter stk. 2 i forbindelse med realisering af energibesparelser omfattet af kapitel 3, som ikke gennemføres.

2) Omkostninger til realisering af energibesparelser, som i henhold til en afgørelse i medfør af § 32, stk. 2, ikke tæller med i opgørelsen af realiserede energibesparelser.

Stk. 5. Regnskabsføringen i net- og distributionsvirksomheder skal muliggøre dokumentation af fordelingen af omkostninger efter henholdsvis stk. 2 og 3.

Stk. 6. Nettoomkostningerne svarer til summen af de af net- eller distributionsvirksomhedens omkostninger, der er angivet i stk. 2-4 og opgjort efter § 19, fratrukket summen af de af net- eller distributionsvirksomhedens indtægter, der er angivet i § 20. Dokumentation af omkostninger og indtægter sker efter reglerne i § 22 eller § 26.

§ 19. Omkostninger til realisering af energibesparelser omfattet af kapitel 3 opgøres som de faktisk afholdte omkostninger, jf. dog stk. 2 og § 9, stk. 1, nr. 3, 4. pkt.

Stk. 2. Kan de faktiske omkostninger ved gennemførsel af energispareaktiviteter i form af etablering af kollektive solvarmeanlæg, jf. § 3, stk. 2, nr. 6, eller ved etablering af el- og gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion, jf. § 3, stk. 2, nr. 7, ikke opgøres, fastsættes omkostningerne per sparet kWh som forrige års gennemsnitlige omkostning pr. kWh for alle aftaleparter, som opgjort af Energistyrelsen.

§ 20. I opgørelsen af nettoomkostninger i medfør af § 18, stk. 1, indgår indtægter forbundet med realiseringen af energibesparelser fra:

1) overdragelse fra en net- eller distributionsvirksomheden til en anden, af ret til at lade en energibesparelse indgå i en net- eller distributionsvirksomheds opgørelse i forbindelse med en indberetning efter § 7, stk. 4, til Energistyrelsen eller

2) andre typer aktiviteter omfattet af § 18.

Særlige regler på el- og naturgasområderne

§ 21. Energitilsynet kan midlertidig forhøje en netvirksomheds reguleringspris eller en naturgasdistributionsvirksomheds indtægtsramme med et beløb, der svarer til de nettoomkostninger efter § 18, stk. 6, som virksomheden har afholdt i regnskabsåret, jf. dog stk. 3. Energitilsynet træffer afgørelse om midlertidig forhøjelse af en netværksomheds reguleringspris eller en naturgasdistributionsselskabs indtægtsramme efter § 21 på baggrund af virksomhedens regnskabsoplysninger i medfør af § 22 for regnskabsåret, samt eventuelle korrektioner til oplysningerne i overensstemmelse med § 25.

Stk. 2. En net- eller naturgasdistributionsvirksomhed kan vælge at fordele omkostninger, som virksomheden i et regnskabsår har afholdt til realisering af energibesparelser omfattet af kapitel 3, over flere på hinanden følgende år, dog ikke længere end 2021. Virksomheden giver Energitilsynet meddelelse herom og om den ønskede fordeling samtidig med fremsendelse af sin årsrapport i medfør af § 30, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, eller sit reguleringsregnskab i medfør af § 31, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber.

Stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 2 beregner Energitilsynet beløbet til dækning af virksomhedens nettoomkostninger i regnskabsåret, jf. stk. 1, ved at lægge den opdeling til grund, som virksomheden i regnskabsåret eller tidligere regnskabsår har valgt at foretage og har givet Energitilsynet meddelelse om efter stk. 2, 2. pkt.

§ 22. En netvirksomhed skal i sin årsrapport efter § 30 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, og en naturgasdistributionsvirksomhed skal i sit reguleringsmæssige regnskab efter § 31 i bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber redegøre for følgende:

1) Det samlede beløb for regnskabsårets afholdte omkostninger, jf. § 19, og indtægter forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af kapitel 3, fordelt på

a) omkostninger til realisering af energibesparelser omfattet af § 18, stk. 2,

b) omkostninger til administration, jf. § 18, stk. 3, og

c) indtægter i året, jf. § 20.

2) Hvorvidt de indberettede energibesparelser for året, jf. § 7, stk. 4, alene og fuldt ud er realiseret ved omkostningerne og indtægterne omfattet af nr. 1. Hvis dette ikke er tilfældet, oplyses det samlede beløb for omkostninger, jf. § 18, til årets indberettede energibesparelser, og indtægter, fordelt på

a) omkostninger afholdt i året til realisering af energibesparelser, jf. § 18, stk. 2, som er forbundet med de indberettede energibesparelser i året,

b) omkostninger afholdt i tidligere år til realisering af energibesparelser, jf. § 18, stk. 2, som er forbundet med de indberettede energibesparelser i året,

c) omkostninger afholdt i året til administration, jf. § 18, stk. 3, og

d) indtægter i året, jf. § 20.

3) Beløbet for den del af de samlede omkostninger afholdt i året, som virksomheden ifølge meddelelsen efter § 21, stk. 2, har valgt at få dækning for i regnskabsåret.

4) Beløbet for omkostninger afholdt i forudgående år, hvis dækning virksomheden ifølge meddelelsen efter § 21, stk. 2, har valg at få dækning for i regnskabsåret.

5) Tarifindtægter opkrævet hos kunderne til dækning af

a) virksomhedens samlede nettoomkostninger i regnskabsåret, jf. nr. 1, eller

b) det beregnede beløb for regnskabsåret, jf. § 21, stk. 3, hvis der er givet meddelelse efter § 21, stk. 3.

6) Afvikling af for meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb fra det forudgående regnskabsår, jf. § 22, stk. 8, 3. pkt., i lov om elforsyning.

Stk. 2. Hvis et beløb efter stk. 1, nr. 2, litra b, indeholder omkostninger, som er afholdt i forskellige år, skal fordelingen pr. år oplyses. For beløb efter stk. 1, nr. 3, skal tilsvarende oplyses om årstal for afholdelsen.

§ 23. Energitilsynet udmelder en vejledende midlertidig forhøjelse af en net- eller naturgasdistributionsvirksomheds indtægtsramme for det kommende regnskabsår. Energitilsynets vejledende udmelding baseres på

1) de gennemsnitlige omkostninger for den pågældende branche i der foregående år, som Energitilsynet beregner i medfør af § 30,

2) branchens energisparemål for det kommende år, jf. bilag 1, og

3) den enkelte net- eller gasvirksomheds andel af branchens energisparemål for det kommende år, som oplyst til Energitilsynet af samarbejdsorganet eller den enkelte virksomhed, som ikke deltager i et samarbejde omfattet af kapitel 4.

Stk. 2. Energitilsynet udmelder den vejledende midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen samtidig med, at Energitilsynet udmelder en indtægtsramme for det eller de kommende år efter henholdsvis bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning og bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber.

§ 24. En net- eller naturgasdistributionsvirksomheds omkostninger, der er opført i virksomhedens regnskabsoplysninger i medfør af § 22, som revisorpåtegningen helt eller delvist tager forbehold for, anses som ikke dokumenteret og kan ikke medregnes ved beregningen af den midlertidige forhøjelse af en netvirksomheds reguleringspris eller en naturgasdistributionsselskabs indtægtsramme efter § 21 eller indgå i omkostningsstatistikken efter § 30.

Stk. 2. Kan virksomheden senere fremsende et regnskab med revisorpåtegning uden forbehold, eller hvor forbeholdet kun gælder et mindre beløb end tidligere, skal afgørelsen om forhøjelse af indtægtsrammen tilbagekaldes, og den seneste revisorpåtegning lægges til grund for en ny afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen. Tilsvarende skal oplysningerne i den den seneste revisorpåtegning indgå i udarbejdelsen af omkostningsstatistikken efter § 30.

§ 25. Energitilsynet skal i afgørelser efter § 21, stk. 1, alene inddrage korrektioner fra en net- eller naturgasdistributionsvirksomhed til indholdet af virksomhedens regnskabsoplysninger i medfør af § 22 for et givent regnskabsår, såfremt korrektionen

1) er indsendt senest 3 år efter den oprindelige indberetning for året,

2) har betydning for den midlertidige forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris eller naturgasdistributionsselskabets indtægtsramme efter § 21,

3) er revisorpåtegnet uden forbehold, og

4) angår enten fejlagtige oplysninger eller berigtiger ulovlige forhold.

Stk. 2. Fremsender virksomheden en korrektion, efter Energitilsynet har truffet afgørelse i medfør af § 21, stk. 1, skal afgørelsen alene tilbagekaldes, og de korrigerede oplysninger lægges til grund for en ny afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen, såfremt korrektionen er i overensstemmelse med stk. 1.

Stk. 3. Korrektioner i overensstemmelse med stk. 1 og stk. 2 skal indgå i udarbejdelsen af omskostningsstatistikken efter § 30.

Særlige regler på fjernvarmeområdet

§ 26. Varmedistributionsvirksomhedernes omkostninger til realisering af energibesparelser omfattet af §§ 18-19 og indtægter omfattet af § 20 indregnes i tarifferne i overensstemmelse med bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Stk. 2. I anmeldelse af pris, budgetter og priseftervisning kan varmeforsyningsvirksomhedernes omkostninger og indtægter efter stk. 1 således anføres efter de almindelige regler i lov om varmeforsyning kapitel 4, dvs. fordelt på nødvendige udgifter til bl.a. energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne og driftsmæssige afskrivninger, hvorved alle de tilknyttede regler finder anvendelse, herunder også afskrivningsbekendtgørelsens regler om udskydelse af dækning for anlægsomkostninger.

Stk. 3. Varmedistributionsvirksomheder skal tilrettelægge regnskabsførelsen, så den muliggør dokumentation af fordelingen af omkostninger og indtægter omfattet af §§ 18-20 på kalenderår, uanset om virksomheden har kalenderåret som regnskabsår.

Stk. 4. Samarbejdsorganets rapport efter § 12, stk. 3, nr. 1, skal for hver af de omfattede virksomheder indeholde oplysninger om:

1) Det samlede beløb for årets afholdte omkostninger, jf. § 19, og indtægter forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af kapitel 3, fordelt på

a) omkostninger til realisering af energibesparelser omfattet af § 18, stk. 2,

b) omkostninger til administration, jf. § 18, stk. 3,

c) omkostninger omfattet af § 18, stk. 4, og

d) indtægter, jf. § 20.

2) Hvorvidt de indberettede besparelser for året, jf. § 7, stk. 6, alene og fuldt ud er realiseret ved omkostningerne og indtægterne omfattet af nr. 1. Hvis dette ikke er tilfældet, oplyses om det samlede beløb for omkostninger, jf. § 19, til årets indberettede energibesparelser, og indtægter fordelt på

a) omkostninger afholdt i året til realisering af energibesparelser, § 18, jf. stk. 2, som er forbundet med de indberettede besparelser i året,

b) omkostninger afholdt i tidligere år til realisering af energibesparelser, § 18, jf. stk. 2, som er forbundet med de indberettede besparelser i året,

c) omkostninger afholdt i året til administration, jf. § 18, stk. 3,

d) omkostninger afholdt i året, som er omfattet af § 18, stk. 4, og

e) indtægter i året, jf. § 20.

3) Eventuelle omkostninger, der i tidligere år har været indberettet som omfattet af nr. 1, litra a eller b, men som i årets løb er blevet omfattet af § 18, stk. 4.

Stk. 5. Hvis et beløb efter stk. 4, nr. 2, litra b, indeholder omkostninger, som er afholdt i forskellige år, skal fordelingen pr. år oplyses. For beløb efter stk. 4, nr. 3, skal tilsvarende oplyses om årstal for afholdelsen.

Stk. 6. En varmedistributionsvirksomhed kan vælge at opfylde kravene i stk. 5 om oplysninger fra samarbejdsorganet ved i stedet at udarbejde et regnskab for kalenderårets energispareaktiviteter og andre aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse med de oplysninger, som ellers skulle fremgå af samarbejdsorganets rapport. Regnskabet skal være revisorpåtegnet og indsendes til Energitilsynet senest 1. august året efter kalenderårets afslutning. Hvis revisorpåtegningen helt eller delvist tager forbehold for, om omkostningsbeløbet i regnskabet opfylder kravene i denne bekendtgørelse, skal Energitilsynet inddrage denne oplysning i sit tilsyn med priser og vilkår efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.

Stk. 7. Hvis der er korrektioner til indberetninger efter stk. 4 eller 6 fra tidligere år, indberettes de samtidig med indberetning efter stk. 4 eller 6. Vedrører en korrektion oplysninger i et regnskab efter stk. 6, skal korrektionen være revisorpåtegnet. Hvis revisorpåtegningen helt eller delvist tager forbehold for, om omkostningsbeløbet i regnskabet opfylder kravene i denne bekendtgørelse, skal Energitilsynet inddrage denne oplysning i sit tilsyn med priser og vilkår efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Omkostninger, som revisorpåtegningen helt eller delvist tager forbehold for, kan ikke indgå i udarbejdelsen af omkostningsstatistikken efter § 30.

§ 27. Varmedistributionsvirksomhederne skal opbevare dokumentationen for opfyldelse af kravene i §§ 18-19 i 5 år efter det år, som dokumentationen vedrører.

Kapitel 7

Betaling af gebyrer

§ 28. Net- og distributionsvirksomhederne betaler hvert år fra 2017-2021 et gebyr til Energistyrelsen og til Energitilsynet til dækning af Energistyrelsens og Energitilsynets omkostninger ved varetagelse af opgaver efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Netvirksomhederne betaler for 2017 samlet set 2.691.038 kr. til Energistyrelsen og 3.022.810 kr. til Energitilsynet. Netvirksomhederne betaler hvert år for 2018-2021 samlet set 4.792.260 kr. til Energistyrelsen. Netvirksomhederne betaler i 2018 5.824.439 kr. og hvert år i 2019-2021 5.787.576 kr. til Energitilsynet. Den enkelte netvirksomheds andel af betalingen opgøres som en forholdsmæssig andel af netvirksomhedens energispareforpligtelse i forhold til den samlede energispareforpligtelse for elnetvirksomhederne i året, jf. bilag 1.

Stk. 3. HMN Gasnet P/S, cvr. nr. 37270024, betaler for 2017 958.961 kr. til Energistyrelsen og 1.077.189 kr. til Energitilsynet. HMN Gasnet betaler hvert år for 2018-2021 1.707.739 kr. til Energistyrelsen, i 2018 2.075.560 kr. til Energitilsynet og hvert år for 2019-2021 2.062.423 kr. til Energitilsynet.

Stk. 4. Dansk Gas Distribution A/S, cvr. nr. 27210406, betaler for 2017 438.197 kr. til Energistyrelsen og 542.769 kr. til Energitilsynet. Dansk Gas Distribution betaler for 2018-2021 860.488 kr. til Energistyrelsen, i 2018 1.045.824 kr. til Energitilsynet og hvert år for 2019-2021 1.039.205 kr. til Energitilsynet

Stk. 5. NGF Nature Energy Distribution A/S, cvr. nr. 29214824, betaler for 2017 118.940 kr. til Energistyrelsen og 133.604 kr. til Energitilsynet. NGF Nature Energy betaler hvert år for 2018-2021 211.812 kr. til Energistyrelsen, i 2018 257.433 kr. til Energitilsynet og hvert år for 2019-2021 255.804 kr. til Energitilsynet.

Stk. 6. Varmedistributionsvirksomhederne betaler for 2017 samlet set 3.047.861 kr. til Energistyrelsen og 3.423.625 kr. til Energitilsynet. Varmedistributionsvirksomhederne betaler hvert år for 2018-2021 samlet set 5.427.698 kr. til Energistyrelsen, i 2018 6.596.741 kr. til Energitilsynet og hvert år for 2019-2021 6.554.989 kr. til Energitilsynet. Den enkelte varmedistributionsvirksomheds andel af betalingen opgøres som en forholdsmæssig andel af varmedistributionsvirksomhedens energispareforpligtelse i forhold til den samlede energispareforpligtelse for varmedistributionsvirksomhederne i året, jf. bilag 1.

Stk. 7. Betaling efter stk. 2-6 opkræves årligt af henholdsvis Energistyrelsen og Energitilsynet efter 1. august. Energistyrelsen træffer afgørelse om størrelsen af den betaling, som den enkelte virksomhed skal betale til henholdsvis Energistyrelsen og Energitilsynet efter stk. 2 og 6. Energitilsynet lægger Energistyrelsens afgørelse til grund ved opkrævning af gebyrer til Energitilsynet efter stk. 2 og 6.

Kapitel 8

Tilsyn og påbud m.v.

§ 29. Net- og distributionsvirksomheder skal efter anmodning meddele Energistyrelsen, Energitilsynet og Energiklagenævnet fornødne oplysninger, til brug for myndighedernes tilsyn eller behandling af klager, som omfattes af denne bekendtgørelse, jf. § 84, stk. 1, i lov om elforsyning, og § 45, stk. 1, i lov om naturgasforsyning. Det samme gælder virksomheder, der er omfattet af lov om varmeforsyning.

§ 30. Når regnskabstallene efter § 22 og § 26, stk. 4-7, fra det forudgående kalenderår foreligger, oversender Energitilsynet oplysningerne om omkostninger til Energistyrelsen. Ud fra regnskabstallene samt oplysninger om energibesparelser indhentet fra Energistyrelsen udarbejder Energitilsynet en omkostningsstatistik, der offentliggøres af Energitilsynet på Energitilsynets hjemmeside senest 1. november.

Stk. 2. Omkostningsstatistikken skal indeholde:

1) De enkelte virksomheders samlede omkostninger afholdt i året i forbindelse med besparelsesindsatsen, jf. § 22, stk. 1, nr. 1, § 24, stk. 1, og § 26, stk. 4, nr. 1, og stk. 6.

2) De enkelte virksomheders samlede omkostninger i forbindelse med de energibesparelser, som er indberettet i året, uanset året for omkostningernes afholdelse, jf. § 22, stk. 1, nr. 2, § 24 og § 26, stk. 4, nr. 2, og stk. 6.

3) Omkostninger pr. sparet kWh indberettet i året beregnet med udgangspunkt i omkostningerne efter nr. 2.

Stk. 3. Ved hver offentliggørelse af årets omkostningsstatistik efter stk. 1 oplyser Energitilsynet samtidig, om der foreligger oplysninger om korrektioner til omkostningsstatistikker fra tidligere år i form af nye oplysninger om omkostninger fra net- eller naturgasdistributionsvirksomheder efter § 25, fra samarbejdsorganet på fjernvarmeområdet for så vidt angår § 26, stk. 4, nr. 3, jf. stk. 5 og 7, fra varmedistributionsvirksomheder efter § 26, stk. 6, jf. stk. 7, afgørelser fra Energitilsynet efter § 35, stk. 2, eller i form nye oplysninger om energibesparelsernes omfang modtaget fra Energistyrelsen, herunder korrektioner efter § 7, stk. 6, og afgørelser efter § 32, stk. 2, 1. eller 2. punktum. Er der korrektioner, offentliggør Energitilsynet samtidigt en opdateret udgave af berørte delelementer af de tidligere statistikker.

§ 31. På baggrund af den årlige omkostningsstatistik efter § 30 af virksomhedernes omkostninger kan Energistyrelsen anmode net- og distributionsvirksomheder med omkostninger, der ligger blandt de 5 pct. højeste omkostninger per indberettet kWh, dog altid op til 35 virksomheder, om at redegøre for, hvorledes de har sikret omkostningseffektiviteten, herunder deres indsatsområder, metoder og omkostningerne. Energistyrelsen kan også anmode virksomheder med de laveste omkostninger om at redegøre for deres indsatsområder, metoder og opgørelse af omkostningerne.

Stk. 2. På baggrund af redegørelserne udarbejdet i henhold til stk. 1 kan Energistyrelsen indgå aftaler med de pågældende virksomheder om, hvorledes omkostningseffektive energibesparelser sikres til opfyldelse af virksomhedens eller branchens energisparemål.

§ 32. Energistyrelsen udvælger hvert år et statistisk signifikant antal energispareprojekter til stikprøvekontrol af, hvorvidt net- og distributionsvirksomhedernes opgørelser af energibesparelser er korrekte og opfylder kravene i §§ 4-16, og hvorvidt aftaler efter § 31 og påbud udstedt i medfør af § 36 overholdes, som over perioden 2016-2020 udgør et statistisk signifikant grundlag. Energistyrelsen kan desuden uden for stikprøvekontrollen udtage sager til kontrol af hvorvidt net- og distributionsvirksomhedernes opgørelser af energibesparelser er korrekte.

Stk. 2. Energistyrelsen kan efter en vurdering af, om en energibesparelse er i overensstemmelse med energispareaftalen og reglerne i denne bekendtgørelse, træffe afgørelse om, at energibesparelser i et energispareprojekt ikke kan indgå i net- og distributionsvirksomheders opgørelse over realiserede energibesparelser.

Stk. 3. Energistyrelsen giver meddelelse om afgørelser efter stk. 2 til Energitilsynet og fremsender eventuelle oplysninger til identifikation af energispareprojektet.

Stk. 4. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt en net- eller distributionsvirksomhed overholder krav til kvalitetssikring og audit i medfør af § 11, stk. 3. Er et krav til kvalitetssikring og audit i medfør af § 11, stk. 3, ikke overholdt, giver Energistyrelsen meddelelse til Energitilsynet, såfremt der er risiko for, at manglen også har betydning for overholdelse af kravene i §§ 18-21, § 22, stk. 1-2, § 27, stk. 3-4, § 28 samt påbud udstedt i medfør af § 35.

§ 33. Energistyrelsen sender senest den 1. maj hvert år Energitilsynet oplysninger om det repræsentativt udvalgte antal energispareprojekter Energitilsynet anmoder om, dog mindst en for hver net- og distributionsvirksomhed, som har haft energispareprojekter i året, vedrørende opfyldelsen af net- og distributionsvirksomhedernes forpligtelse i forbindelse med energispareindsatsen i det foregående år. Denne bestemmelse evalueres af Energistyrelsen og Energitilsynet i 2018.

§ 34. Energitilsynet foretager kontrol af, hvorvidt net- og distributionsvirksomhedernes opgørelser af omkostninger er i overensstemmelse med §§ 18-20, § 21, stk. 2, § 26, stk. 3-7, § 27.

Stk. 2. Energitilsynet kan tilrettelægge sin kontrolindsats af de modtagne oplysninger om omkostninger, ud fra et hensyn til effektivitet og risikovurdering, sådan at indsatsen så vidt muligt er målrettet efter væsentlighed, samtidig med at det sikres, at alle net- og distributionsvirksomheder berøres af mindst en gang årligt for en eller flere udvalgte omkostninger afholdt i periode 2016-2020.

Stk. 3. Energitilsynet kan gennemføre kontrol af regnskabsbilag til energispareprojekter eller bilag for øvrige omkostninger omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Konstaterer Energitilsynet markante overtrædelser af generel karakter blandt virksomhederne, underretter Energitilsynet energi-, forsynings- og klimaministeren herom.

§ 35. Energitilsynet kan give påbud til en net- eller distributionsvirksomhed om, at virksomheden skal gennemføre nærmere angivne ændringer i sin regnskabsførelse, hvis virksomheden overtræder bestemmelserne i § 17, § 18, stk. 5, § 21, stk. 2, sidste pkt., § 25, § 26, stk. 3-4, og § 27. Energitilsynet fører tilsyn med efterlevelsen af påbud efter 1. pkt.

Stk. 2. Energitilsynet træffer afgørelse om, at mulighed for dækning af en omkostning, som nævnt i § 17, jf. dog stk. 3, bortfalder, hvis Energitilsynet finder, at en opgørelse af en virksomheds omkostninger til energispareaktiviteter og andre aktiviteter i et regnskab, eller i en rapport fra samarbejdsorganet for fjernvarmedistributionsvirksomheder efter § 12, stk. 3, nr. 1, ikke er i overensstemmelse med reglerne i §§ 18-19, § 21, § 22, stk. 2, og § 26, stk. 5, fordi der er medtaget omkostninger

1) til aktiviteter, som Energistyrelsen har truffet afgørelse om at afvise efter enten § 9, stk. 1, nr. 3, eller stk. 4,

2) som, efter indhentning af en udtalelse fra Energistyrelsen, vurderes ikke at have forbindelse til energispareaktiviteter eller andre aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 18, stk. 1, eller

3) ud over nettoomkostningerne efter § 18, stk. 6.

Stk. 3. Træffes afgørelse i medfør af stk. 2 over for en net- eller naturgasdistributionsvirksomhed, skal Energitilsynet meddele annullation af de endelige afgørelser om midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen efter § 23, stk. 2, for de berørte år med henblik på at træffe nye afgørelser ud fra de nye oplysninger, hvis Energitilsynet vurderer, at der er grundlag for dette. Over for varmedistributionsvirksomheder skal Energitilsynet inddrage afgørelser i medfør af stk. 2 i sit tilsyn med priser og vilkår efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 4.

Stk. 4. Energitilsynet giver Energistyrelsen meddelelse om alle afgørelser omfattet af stk. 2-4, samt afgørelser efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, der er truffet i forlængelse af en inddragelse af en afgørelse som nævnt i stk. 4, 2. punktum.

§ 36. Energistyrelsen kan give påbud til en net- eller distributionsvirksomhed om, at virksomheden skal udføre nærmere angivne energispareaktiviteter eller opfylde nærmere angivne betalingsforpligtelser i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, hvis virksomheden

1) overtræder bestemmelserne i kapitel 2 om oplysning og kortlægning, eller

2) tilsidesætter Energistyrelsens afgørelse efter § 15 eller § 16, om, hvilke forpligtelser der påhviler en virksomhed, som ikke deltager i et samarbejde.

Stk. 2. Såfremt der ikke ved aftale kan opnås enighed om sikring af omkostningseffektivitet, jf. § 31, stk. 2, eller en indgået aftale herom ikke kan overholdes, kan Energistyrelsen ved påbud fastlægge vilkår for den pågældende net-eller distributionsvirksomheds udførelse af energispareindsatsen.

Stk. 3. Energistyrelsen fører tilsyn med efterlevelsen af påbud efter stk. 1-2.

§ 37. Energistyrelsen fører tilsyn med den overordnede overholdelse af formålsbestemmelsen i § 1 blandt net- og distributionsvirksomhederne, herunder omkostningseffektiviteten i udførelsen af energispareindsatsen.

Kapitel 9

Klageadgang

§ 38. Afgørelser, som Energistyrelsen eller Energitilsynet træffer efter denne bekendtgørelse, kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke påklages til energi-, forsyning- og klimaministeren. Klagen fremsendes til den myndighed, hvis afgørelse der klages over. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klage som nævnt i stk. 1 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 10

Straf

§ 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den net- eller distributionsvirksomhed, som:

1) Tilsidesætter Energitilsynets påbud efter § 35.

2) Tilsidesætter Energistyrelsens påbud efter § 36.

3) Afgiver urigtige oplysninger eller undlader at afgive oplysninger om forhold, hvorom virksomheden er forpligtet til at give oplysninger til Energistyrelsen, Energitilsynet eller Energiklagenævnet efter bestemmelser i denne bekendtgørelse. Dette gælder uanset om oplysningerne er afgivet direkte over for til Energistyrelsen, Energitilsynet eller Energiklagenævnet eller til et samarbejdsorgan med henblik på videregivelse til Energistyrelsen, Energitilsynet eller Energiklagenævnet.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder ophæves.

§ 41. Realiserede energibesparelser og afholdte omkostninger og indtægter behandles efter de hidtil gældende regler. Størrelsen af energibesparelser opgøres efter de krav, der var gældende på tidspunktet for indgåelse af en bindende aftale med slutbrugeren om net- eller distributionsvirksomhedens medvirken til realisering af energispareprojektet.

Stk. 2. Energistyrelsen træffer afgørelse i verserende sager i Energistyrelsen. Verserende sager i Energistyrelsen færdigbehandles efter de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Stk. 3. Energitilsynets kompetence efter §§ 21, 26, 33 og 34 gælder alene i forbindelse med en net- eller distributionsvirksomheds omkostninger afholdt og indtægter modtaget efter 30. juni 2017.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 30 finder første gang anvendelse i 2019 og omfatter ikke omkostningsstatistik udført for år forud for 2018. I 2017 og 2018 udarbejdes energisparebenchmark for henholdsvis 2016 og 2017 efter de hidtil gældende regler.

Stk. 5. Bekendtgørelsens krav til net- og naturgasdistributionsvirksomheders årsrapport og reguleringsmæssige regnskab gælder fra 30. juni 2017 og finder første gang anvendelse for regnskabet for 2017, der aflægges til Energitilsynet i 2018.

Stk. 6. § 23, stk. 1, finder første gang anvendelse i 2019 for 2020. I 2017 og 2018 udmelder Energitilsynet vejledende midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen for det kommende regnskabsår efter de hidtil gældende regler.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 28. juni 2017

Lars Christian Lilleholt

/ Stig Uffe Pedersen


Bilag 1

Mål for net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser

Ved udgangen af 2017 skal net- og distributionsvirksomhederne, jf. § 7, i gennemsnit mindst sikre realiseringen af følgende energibesparelser:

Tabel 1: Fordeling af energisparemål for 2017

 
PJ
Netvirksomheder
7,24
Varmedistributionsvirksomheder
8,2
HMN GasNet
2,58
Dansk Gas Distribution
1,3
NGF Nature Energy Distribution
0,32
I alt
19,64

Ved opgørelsen af realiserede energibesparelser for 2017, kan net- og distributionsvirksomhederne medregne energibesparelser gennemført i 2016.

For årene 2018-2020 udgør energisparemålene årligt halvdelen af den værdi, der fremgår af tabel 1 ovenfor.

Energisparemålene revideres årligt i overensstemmelse med energispareaftalen.

Netvirksomhedernes og varmedistributionsvirksomhedernes årlige energisparemål fratrækkes den mængde energibesparelser, som virksomheder inden for sektoren individuelt har fået pålagt af Energistyrelsen at spare efter §§ 15-16.

Over- og underdækning kan overføres mellem de enkelte år perioden 2017-2020. Virksomhederne kan desuden overføre over- og underdækning fra før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Net- og distributionsvirksomhederne skal overholde nedenstående maksimale underdækning. Kravene til underdækning gælder samlet for alle netvirksomheder og varmedistributionsvirksomheder, og for HMN GasNet, Dansk Gas Distribution og NGF Nature Energy Distribution.

Underdækningen kan i forhold til det seneste års energisparemål maksimalt udgøre:

Ved udgangen af 2017:
Max. 30%
Ved udgangen af 2018:
Max. 15%
Ved udgangen af 2019:
Max. 10%
Ved udgangen af 2020:
Max. 5%


Bilag 2

Prioriterings- og konverteringsfaktorer

Overskrift til formateret tekst

I forbindelse med opgørelsen af besparelserne skal der, jf. § 9, stk. 2, anvendes følgende prioriterings- og konverteringsfaktorer i forbindelse med opgørelse af besparelserne:

a) I forbindelse med opgørelse af besparelserne inden for en given energiart anvendes følgende prioriteringsfaktorer, i forhold til særligt fastlagte indsatsområder. Energistyrelsen offentliggør disse indsatsområder på hjemmesiden (tabel 1):

 

Prioriteringsfaktor
Levetid af energibesparelse
 
Under 4 år
4 til 15 år
Over 15 år
Fjernvarme
0,5
1,0
1,5
El og individuel biomasse
0,5
1,0
1,0
Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
0,5
1,0
1,0
Ikke kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
0,5
1,0
1,0

b) Konverteringsfaktorer ved konvertering mellem energiarter i slutforbrug (tabel 2)

Konvertering
Faktor der ganges på:
Fra
Til
Den energimængde, der konverteres fra
Den energimængde, der konverteres til
- El
- Fjernvarme
- Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
1,8
1,0
-El
- Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
- Biomasse
1,0
1,0
- Fjernvarme
- Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
- El
1,0
1,8
- Biomasse
- El
1,0
1,0
- Fjernvarme
- Kvotebelagte brændsler
1,0
1,0
- Fjernvarme
- Ikke-kvotebelagte brændsler
- Biomasse
0,8
1,0
- Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul)
- El
1,0
1,0
- Ikke-kvotebelagte brændsler
- Biomasse
- Fjernvarme
1,0
0,8
- Kvote-belagte brændsler
- Fjernvarme
1,0
1,0
- Kvote belagte brændsler
- Ikke kvotebelagte brændsler
- Biomasse
- Kvote belagte brændsler
- Ikke kvotebelagte brændsler
- Biomasse
1,0
1,0

Note: Biomasse omfatter biomasseanvendelse hos den enkelte slutbruger, og ikke forbrug af biomasse i fjernvarme- og elproduktionen.

I forbindelse med konvertering fra ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas og kul) til andre forsyningsformer, herunder også et andet ikke-kvotebelagt brændsel, som har en levetid på mere end 15 år, skal både faktorerne i tabel 2 og tabel 1 anvendes i forbindelse med konverteringsprojekter. Ved sådanne konverteringer skal den direkte effekt således i henhold til tabel 1 ganges med faktor 1,5. Ved alle øvrige konverteringer skal der i henhold til tabel 1 ganges med faktor 1,0. Konverteringsfaktorerne er indregnet i standardværdierne.

Ved installering af eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion ganges elforbruget med en faktor på 1,0.

Ved installering af gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion ganges gasforbruget med en faktor på 0,8.


Bilag 3

Kvalitetssikring

Indhold af kvalitetssikring

1.
Alle net- og distributionsvirksomheder er ansvarlige for, at de energibesparelser, som indberettes, er retvisende og lever op til alle fastsatte krav. Med henblik på at sikre dette, skal de enkelte net- og distributionsvirksomheder:
 
a)
Etablere et kvalitetsstyringssystem og kvalitetsstyringsprocedurer for håndtering af energisparesager.
 
B)
Gennemføre kvalitetssikring, som består i en anvendelse af procedurerne i kvalitetsikringssystemet i forbindelse med de enkelte energisparesager.
 
c)
Gennemføre kvalitetskontrol på udvalgte energisparesager forud for indberetning.
 
d)
Gennemføre audits af kvalitetssikringssystemet.
 
Net- og distributionsvirksomheder, som har indgået aftale med en aktør om at varetage hele energispareforpligtelsen, skal sikre, at aktøren lever op til kravene i dette bilag.

2.
Kvalitetsstyringssystem
Net- og distributionsvirksomhederne skal etablere procedurer for håndtering af energispareindsatsen, herunder indgåelse af aktøraftaler, administration og arkivering af de enkelte energisparesager, indberetning af besparelser til Energistyrelsen, opgørelse og indberetning af omkostninger, gennemførelse af kvalitetskontrol, gennemførelse af audit, opfølgning på stikprøvekontrol mv.
Så længe kvalitetsstyringssystemet lever op til de stillede krav i dette bilag, kan net- og distributionsvirksomhederne frit vælge udformningen af systemet.
Kvalitetsstyringssystemet skal være dokumenteret skriftligt. Net- og distributionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem skal opdateres, i det omfang den løbende kvalitetssikring, kvalitetskontrollen (intern som ekstern) eller audits giver anledning til opdateringer/justeringer.

3.
Kvalitetssikring
Net- og distributionsvirksomhederne skal ved anvendelse af de procedurer, der er fastlagt i kvalitetssikringssystemet, sikre, at dokumentation og indberetning, herunder også dokumentationen for besparelser, som er udført af aktører, der agerer på net- eller distributionsvirksomhedens vegne, er retvisende og opfylder kravene i denne aftale.
Procedurerne i kvalitetssikringssystemet skal anvendes løbende i forhold til alle sager.

4.
Kvalitetskontrol
Alle net- eller distributionsvirksomheder skal som led i kvalitetssikringen en gang om året gennemføre kvalitetskontrol af udvalgte energisparesager forud for indberetning, med henblik på at sikre, at energisparesagerne lever op til bestemmelserne i aftalen og denne bekendtgørelse om opgørelse af besparelser og dokumentation.
Kvalitetskontrollen skal sikre, at bestemmelserne om opgørelse af besparelser, og alle dokumentationskrav er anvendt korrekt og skal derfor have særlig fokus på tekniske og beregningsmæssige elementer.
Kvalitetskontrollen skal omfatte et repræsentativt udsnit af net- eller distributionsvirksomhedens sager, herunder sager fra forskellige aktører, sager som net- eller distributionsvirksomheden selv gennemfører, sager af forskellig størrelse m.v. Dette krav gælder for alle net- eller distributionsvirksomheder, som indberetter besparelser for et givet år. Såfremt en net- eller distributionsvirksomhed ikke indberetter energibesparelser, skal der således ikke foretages kvalitetskontrol for det pågældende år. Mindst hver anden gang skal kvalitetskontrollen udføres af en uafhængig tredjepart. Når kvalitetskontrollen ikke udføres af en uafhængig tredjepart, skal alle net- og distributionsvirksomheder, bortset fra virksomheder med et årligt energisparemål på under 2 TJ, gennemføre kvalitetskontrollen af en eller flere personer, som er uafhængige af de konkrete sager, der kontrolleres og have tilstrækkelig kendskab til aftalens bestemmelser og tekniske kompetencer til at vurdere de konkrete projekter samt anvendt opgørelsesmetode og forudsætninger for beregninger. Det er net- eller distributionsvirksomhedens ansvar, at den interne kvalitetskontrol udføres af en eller flere personer, der efterlever disse krav.
Hvis kvalitetskontrollen finder, at en konkret energisparesag ikke lever op til bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller aftalen, skal net- eller distributionsselskabet forholde sig til kvalitetskontrollens vurdering, og tage stilling til om besparelsen kan indberettes, før dokumentationen er ændret, så den overholder kravene i aftalen, herunder at evt. manglende dokumentation er tilvejebragt eller beregning af besparelsen er justeret.
Net- eller distributionsvirksomheden eller kontrollanten udarbejder en rapport over den gennemførte kvalitetskontrol, herunder hvor mange sager og hvilke sager, der er udtaget til kontrol, resultaterne af kontrollen og anbefalinger til net- eller distributionsvirksomheden om evt. korrigerende handlinger. Rapporten skal opbevares i mindst 5 år og kunne stilles til rådighed for intern og ekstern audit samt i forbindelse med Energistyrelsens stikprøvekontrol.
Kvalitetskontrollen kan gennemføres samtidig med audit, jf. pkt. 5.
Kvalitetskontrollens fundne fejl, net- eller distributionsvirksomhedens vurdering heraf samt opfølgning skal årligt rapporteres til Energistyrelsen, jf. pkt. 6.

5.
Audit
Som led i kvalitetssikringen skal alle net- og distributionsvirksomhederne én gang årligt have gennemført en audit med henblik på at sikre, at
 
a)
virksomheden har implementeret et kvalitetssikringssystem der lever op til kravene i dette bilag
 
b)
kvalitetssikringssystemet efterleves ved at gennemføre stikprøvekontrol af indberettede besparelser.
 
Audit omfatter kontrol af ovenstående via gennemførelse af stikprøvekontrol af udvalgte energisparesager.
Minimum hver anden gang skal denne audit gennemføres af en uafhængig tredjepart. Det kan f.eks. ske som led i et certificeret kvalitetsstyringssystem. De år, hvor der ikke foretages ekstern audit, skal der gennemføres intern audit af net- eller distributionsvirksomheden selv.
Dette krav gælder for alle net- og distributionsvirksomheder, som indberetter besparelser for et givet år. Såfremt en net- eller distributionsvirksomhed ikke indberetter energibesparelser, skal der således ikke udføres audit for det pågældende år.
For såvel intern som ekstern audit udarbejdes der af auditoren en skriftlig auditrapport. Net- og distributionsvirksomhederne skal opbevare auditrapporterne for gennemførte audits i mindst 5 år og skal kunne stilles til rådighed ved Energistyrelsens årlige stikprøvekontrol og ved eventuel evaluering af energispareaftalen.
Audit kan gennemføres samtidig med kvalitetskontrollen, jf. pkt. 4.
Der skal årligt ske afrapportering af audit til Energistyrelsen, jf. punkt 6.

6.
Afrapportering af resultater fra kvalitetskontrol og audit
Net- og distributionsvirksomhederne skal hvert år senest den 1. juli indsende en sammenfatning af resultaterne fra kvalitetskontrollen og audit til Energistyrelsen i forbindelse med indberetning af besparelser.
Afrapporteringen indsendes til Energistyrelsen via samarbejdsorganet, hvis virksomheden er medlem af et samarbejdsorgan. Er virksomheden ikke medlem af et samarbejdsorgan, indsender virksomheden selv afrapporteringen til Energistyrelsen.

7.
I tilfælde af tvivl kan sagerne forelægges for en opmand, som afgør ejerskabet eller fordelingen mellem flere net- eller distributionsvirksomheder, hvis net- eller distributionsvirksomhederne er enige om at forelægge sagen for en opmand. Opmanden kan i sin afgørelse lægge vægt på, hvordan realiseringen af besparelserne er iværksat, hvem der har foranlediget en gennemførelse, en vægtning i forhold til anvendte ressourcer, tidspunkt for dokumentation af realiseringen mv.
Opmandsfunktionen drives af samarbejdsorganerne/virksomhederne i fællesskab. Omkostninger til afgørelse af de konkrete sager/tvister afholdes af de implicerede virksomheder.


Bilag 4

Energiindholdet i udvalget brændsler til slutanvendelser - konverteringstabel

Energiprodukt
KJ (NCV)
kg olieækv. (NCV)
kWh (NCV)
1 kg koks
28 500
0,676
7,917
1 kg stenkul
17 200 — 30 700
0,411 — 0,733
4,778 — 8,528
1 kg brunkulsbriketter
20 000
0,478
5,556
1 kg brunkul med høj brændværdi
10 500 — 21 000
0,251 — 0,502
2,917 — 5,833
1 kg brunkul
5 600 — 10 500
0,134 — 0,251
1,556 — 2,917
1 kg olieskifer
8 000 — 9 000
0,191 — 0,215
2,222 — 2,500
1 kg tørv
7 800 — 13 800
0,186 — 0,330
2,167 — 3,833
1 kg tørvebriketter
16 000 — 16 800
0,382 — 0,401
4,444 — 4,667
1 kg restbrændselsolie (svær olie)
40 000
0,955
11,111
1 kg let brændselsolie
42 300
1,010
11,750
1 kg motorbrændstof (benzin)
44 000
1,051
12,222
1 kg paraffinolie
40 000
0,955
11,111
1 kg LPG
46 000
1,099
12,778
1 kg naturgas ( 1 )
47 200
1,126
13,10
1 kg LNG
45 190
1,079
12,553
1 kg træ (25 % fugtighed) ( 2)
13 800
0,330
3,833
1 kg pellets/træbriketter
16 800
0,401
4,667
1 kg affald
7 400 — 10 700
0,177 — 0,256
2,056 — 2,972
1 MJ udvundet varme
1 000
0,024
0,278
1 kWh elektrisk energi
3 600
0,086
1 ( 3 )

Kilde: Eurostat.

(1) 93 % metan.

(2) Medlemsstaterne kan anvende andre værdier, alt efter hvilken træsort der er mest anvendt i den pågældende medlemsstat.

(3) Finder anvendelse, når energibesparelser er opgjort i primærenergi ved hjælp af en bottom-up-tilgang baseret på det endelige energiforbrug. For besparelser i kWh elektricitet kan medlemsstaterne anvende en standardkoefficient på 2,5. Medlemsstaterne kan anvende en anden koefficient, hvis de kan begrunde den.


Bilag 5

Metoder til beregning af energibesparelser

Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet fastlægger, jf. artikel 7, pkt. 6 og bilag 5, at de forpligtede, deltagende eller bemyndigede parter eller offentlige gennemførelsesmyndigheder kan benytte en eller flere af følgende metoder til beregning af energibesparelser:

a) Antagne besparelser, med henvisning til resultaterne af tidligere uafhængigt overvågede energiforbedringer i lignende anlæg. Den generiske tilgang kaldes »ex-ante«.

b) Målte besparelser, hvor besparelserne ved installationen af en foranstaltning eller pakke af foranstaltninger fastslås ved at registrere den faktiske reduktion i energiforbruget, hvor der skal tages behørigt hensyn til faktorer som additionalitet, beboelse, produktionsniveauer og vejret, der kan påvirke forbruget. Den generiske tilgang kaldes »ex-post«.

c) Skalerede besparelser, hvor der anvendes tekniske vurderinger af besparelser. Denne tilgang kan kun anvendes, hvis det er vanskeligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opnå solide målte data for et specifikt anlæg, f.eks. udskiftning af en kompressor eller elektrisk motor med en anden kWh-ydelse end den, som uafhængige oplysninger om besparelse er blevet målt på, eller hvis de foretages på grundlag af nationalt fastsatte metoder og benchmarks af kvalificerede eller akkrediterede eksperter, der er uafhængige af de forpligtede, deltagende eller bemyndigede parter, der er involveret.

d) Undersøgte besparelser, hvor forbrugernes reaktion på rådgivning, oplysningskampagner, mærknings- eller certificeringsordninger eller intelligent måling fastslås. Denne tilgang må kun anvendes for besparelser, der skyldes ændringer i forbrugernes adfærd. Den må ikke anvendes for besparelser, der skyldes installation af fysiske foranstaltninger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 141, side 28.