Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0098
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Affaldsregistret
Kapitel 4 Registrering af genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg
Kapitel 5 Godkendelse og registrering som indsamlingsvirksomhed
Kapitel 6 Gebyrer
Kapitel 7 Afregistrering i Affaldsregistret
Kapitel 8 Tilsyn
Kapitel 9 Administrative bestemmelser
Kapitel 10 Straf
Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed1)

I medfør af § 7 b, § 44, stk. 1, 4 og 5, § 45 d, § 73, § 79 b, stk. 1, § 80, stk. 1 og 2, § 88, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, som ændret ved lov nr. 204 af 28. februar 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler Affaldsregistret og registrering af virksomheder og anlæg heri, godkendelse som indsamlingsvirksomhed og betaling af gebyrer til dækning af de omkostninger til administration, gebyropkrævning og tilsyn, som bekendtgørelsen medfører.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

2) Affald egnet til materialenyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

3) Affaldsbehandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

4) Affaldsfraktion: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

5) Affaldsproducent: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

6) Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af køretøjer, jernbane, fly eller skib.

7) Anden endelig materialenyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

8) Behandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

9) Erhvervsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

10) Forbehandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

11) Forberedelse med henblik på genbrug: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

12) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

13) Genanvendelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

14) Genanvendelsesanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

15) Genbrug: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

16) Håndtering: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

17) Indsamlingsvirksomhed: En virksomhed, som er godkendt efter denne bekendtgørelses kapitel 5.

18) Kildesortering: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

19) Kommunale behandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

20) Materialenyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

21) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

22) Nyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

23) Udenlandsk virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

24) Virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

Kapitel 3

Affaldsregistret

§ 3. Energistyrelsen er ansvarlig for at føre Affaldsregistret.

§ 4. Affaldsregistret skal indeholde oplysninger om:

1) Genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, hvis de håndterer kildesorteret erhvervsaffald, jf. dog § 5, stk. 2.

2) Indsamlingsvirksomheder.

3) Affaldstransportører, jf. dog § 6, stk. 2.

4) Mæglere og forhandlere.

5) Kommunale behandlingsanlæg, der efter bekendtgørelse om affald er godkendte til at håndtere kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse.

Kapitel 4

Registrering af genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg

Registreringspligten

§ 5. Genanvendelsesanlæg og anlæg, som forbereder affald til genbrug, skal, hvis de håndterer kildesorteret erhvervsaffald, lade sig registrere som genanvendelsesanlæg i Affaldsregistret, jf. dog stk. 2. Virksomheden må først påbegyndes, når registreringen er gennemført.

Stk. 2. Virksomheder kan undlade at lade sig registrere som genanvendelsesanlæg, jf. stk. 1, såfremt

1) virksomheden hjemtager og genanvender affald fra egne produkter i den videre produktion, eller

2) virksomheden ikke aftager affald fra en bredere kreds, men alene erhverver specifikke affaldstyper til genanvendelse i virksomhedens produktion.

§ 6. Affaldstransportører skal lade sig registrere i Affaldsregistret, jf. dog stk. 2. Virksomheden må først påbegyndes, når registreringen er gennemført.

Stk. 2. En virksomhed kan undlade at lade sig registrere som affaldstransportør, såfremt virksomheden er godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed efter kapitel 5.

§ 7. Mæglere og forhandlere skal lade sig registrere i Affaldsregistret. Virksomheden må først påbegyndes, når registreringen er gennemført.

§ 8. Kommunale behandlingsanlæg godkendt i henhold til § 99 i bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012 til at kunne behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse skal være registreret i Affaldsregistret.

Anmodning om registrering

§ 9. Anmodning om og ændring af registrering efter §§ 5-8 foretages digitalt på produktionsenhedsniveau (p-nummer) via virk.dk – Affaldsregister.

Stk. 2. Anmodning efter stk. 1, skal indeholde:

1) Virksomhedsnavn.

2) Virksomhedens adresse.

3) E-mailadresse.

4) Telefonnummer.

5) CVR-nummer, VAT-nummer eller tilsvarende centralt identifikationsnummer for virksomheder beliggende i udlandet.

6) P-nummer (virksomheder beliggende i Danmark).

7) Betalingsoplysninger på et gyldigt betalingskort til betaling af gebyrer, jf. kapitel 6.

8) Gyldig miljøgodkendelse, hvis en sådan er påkrævet.

9) For anmodning om registrering som genanvendelsesanlæg, anlæg, som forbereder affald til genbrug og kommunale behandlingsanlæg: oplysninger om hvilke affaldsfraktioner virksomheden kan behandle.

10) Evt. geografisk forretningsområde.

11) Erklæring på tro og love om, at oplysningerne er korrekte.

Afgørelse om registrering

§ 10. Når den digitale anmodning, jf. § 9, og betaling af gebyrer, jf. § 25, stk. 2 og 3, for så vidt angår transportører, mæglere og forhandlere, jf. §§ 6 og 7, er gennemført, registreres virksomheden i Affaldsregistret.

§ 11. Når den digitale anmodning, jf. § 9, for så vidt angår genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, jf. § 5, samt kommunale behandlingsanlæg, jf. § 8, er gennemført, sender Energistyrelsen en e-mail med kvittering for modtagelsen af anmodningen. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandling af den pågældende anmodning om registrering og muligheden for at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 12, stk. 1 og 2.

2) Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen kan anlægges i medfør af lovens § 101.

§ 12. Energistyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt anmodningen om registrering eller ændring af registrering af genanvendelsesanlægget, anlægget, der forbereder affald til genbrug, jf. § 5, eller det kommunale behandlingsanlæg, jf. § 8, kan imødekommes senest 21 dage efter modtagelsen af anmodningen, jf. § 9. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har afgivet alle de oplysninger og den dokumentation, det påhviler ansøgeren i medfør af § 9, stk. 2.

Stk. 2. Energistyrelsen kan forlænge den frist, som er fastsat efter stk. 1, én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Energistyrelsen skal give den, der anmoder om registrering, meddelelse om forlængelsen og varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

§ 13. Energistyrelsen træffer i forbindelse med afgørelsen efter § 12 afgørelse om, hvilke af de oplyste affaldsfraktioner, jf. § 9, stk. 2, nr. 9, anlægget skal registreres i Affaldsregistret til at måtte modtage.

Stk. 2. Anlæg efter stk. 1 må ikke modtage kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, medmindre de er registrerede i Affaldsregistret til at måtte modtage de pågældende affaldsfraktioner.

Ændrede oplysninger

§ 14. Hvis der sker ændringer i de forhold, som oplysningerne afgivet efter § 9, stk. 2, vedrører, skal genanvendelsesanlæg, anlæg, som forbereder affald til genbrug, affaldstransportører, mæglere og forhandlere samt kommunale behandlingsanlæg inden 14 dage anmode, jf. § 9, om registrering af disse ændringer.

Kapitel 5

Godkendelse og registrering som indsamlingsvirksomhed

Pligt til godkendelse

§ 15. Virksomheder, som henter eller modtager affald, og som efter eventuel indledende sortering, foreløbig oplagring eller forbehandling overdrager affaldet, skal godkendes som indsamlingsvirksomhed af Energistyrelsen og registreres i Affaldsregistret, før virksomheden kan indgå aftale om at overtage ansvaret for behandlingen af kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, efter reglerne herom i bekendtgørelse om affald.

Stk. 2. En godkendelse og registrering efter stk. 1, er tidsbegrænset og gives for 5 år. En ansøgning om en ny godkendelse skal foretages, før den eksisterende godkendelse udløber.

Stk. 3. En ny godkendelse gælder fra udløb af den eksisterende godkendelse, når ansøgningen om den nye godkendelse er foretaget inden for 3 måneder før udløb af den eksisterende godkendelse.

Stk. 4. Energistyrelsen kan foretage forlængelse af en eksisterende godkendelse i forbindelse med ansøgning om en ny godkendelse, der er foretaget, før udløb af den eksisterende godkendelse. Den nye godkendelse gælder uanset forlængelsen fra det oprindelige udløb af den eksisterende godkendelse, jf. stk. 3.

Ansøgning om godkendelse

§ 16. Ansøgning til Energistyrelsen om godkendelse, jf. § 15, og registrering og ændring af registrering skal foretages digitalt på produktionsenhedsniveau via virk.dk – Affaldsregister. Ansøgningen skal indeholde:

1) Virksomhedsnavn.

2) Virksomhedens adresse.

3) E-mailadresse.

4) Telefonnummer.

5) CVR-nummer eller VAT-nummer eller tilsvarende centralt identifikationsnummer for virksomheder beliggende i udlandet.

6) P-nummer (virksomheder beliggende i Danmark).

7) Betalingsoplysninger på et gyldigt betalingskort til betaling af gebyrer, jf. kapitel 6.

8) Dokumentation for indsamlerbevis, jf. bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis, eller for kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, tilhørende en medarbejder, herunder en ansat eller ejeren i virksomheden, jf. dog stk. 2. Kravet om indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, skal opfyldes, uanset hvilken form for affald, der indsamles.

9) Angivelse af, hvilke affaldsfraktioner som virksomheden søger om at blive godkendt til at overtage ansvaret for, jf. § 15, stk. 1.

10) Angivelse af, hvorvidt virksomheden forbehandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse og derfor søger om at blive godkendt som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg.

11) Gyldig miljøgodkendelse, hvis en sådan er påkrævet.

12) Evt. geografisk forretningsområde.

13) Erklæring på tro og love om, at oplysningerne er korrekte.

Stk. 2. I virksomheder med flere produktionsenheder, skal der i hver produktionsenhed være mindst én medarbejder med gyldigt bevis ansat, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke, hvis der i enheden er 9 eller færre medarbejdere ansat. Antallet af ansatte fastlægges som et årsgennemsnit.

Stk. 4. Virksomheder, som har flere produktionsenheder, skal på anmodning fra Energistyrelsen dokumentere antallet af ansatte i de enkelte produktionsenheder.

Afgørelse om godkendelse

§ 17. Når ansøgningsproceduren, jf. § 16, og betaling af gebyrer, jf. § 25, stk. 1, 2 og 3, er gennemført, for så vidt angår indsamlingsvirksomheder uden forbehandling med dokumentation for indsamlerbevis, træffer Energistyrelsen afgørelse om godkendelse.

§ 18. Når ansøgningsproceduren, jf. § 16, og betaling for gebyr, jf. § 25, stk. 1, 2 og 3 er gennemført, for så vidt angår indsamlingsvirksomheder med forbehandlingsanlæg og alle indsamlingsvirksomheder uden indsamlerbevis, sender Energistyrelsen en e-mail med kvittering for modtagelsen af ansøgningen. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandling af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 19, stk. 1 og 2.

2) Virksomheden må ikke påbegynde indsamlingsvirksomhed, før Energistyrelsen har meddelt godkendelse, uanset om fristen på den offentliggjorte frist eller en efterfølgende meddelt frist er overholdt.

3) Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen kan anlægges i medfør af lovens § 101.

§ 19. Energistyrelsen skal træffe afgørelse om godkendelse af indsamlingsvirksomheder omfattet af § 18 senest 21 dage efter modtagelsen af ansøgning med de i § 16 nævnte oplysninger. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger og den dokumentation, det påhviler ansøgeren at indsende i medfør af § 16, stk. 1.

Stk. 2. Energistyrelsen kan forlænge den frist, som er fastsat efter stk. 1, én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Energistyrelsen skal give ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 og 2, må ansøgeren ikke påbegynde indsamlingsvirksomhed, før Energistyrelsen har godkendt indsamlingsvirksomheden og registreret den i Affaldsregistret.

§ 20. Energistyrelsen træffer i forbindelse med godkendelsen af indsamlingsvirksomheder afgørelse om, hvilke af de ansøgte affaldsfraktioner, jf. § 16, stk. 1, nr. 9, virksomheden skal registreres i Affaldsregistret til at måtte modtage.

Stk. 2. Indsamlingsvirksomheder må ikke overtage ansvaret for behandlingen af kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, jf. § 15, stk. 1, medmindre de er registrerede i Affaldsregistret til at måtte modtage de pågældende affaldsfraktioner, jf. stk. 1.

§ 21. Energistyrelsen træffer afgørelse om registrering af indsamlingsvirksomheder i Affaldsregistret i forbindelse med godkendelsen efter §§ 17 og 19.

§ 22. For indsamlingsvirksomheder, som forbehandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, kan Energistyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal registreres som indsamlingsvirksomhed med eller uden forbehandlingsanlæg.

Ændrede oplysninger

§ 23. Hvis der sker ændringer i de forhold, som oplysningerne afgivet efter § 16 vedrører, skal den godkendte indsamlingsvirksomhed inden 14 dage ansøge om ændring af godkendelsen digitalt via virk.dk – Affaldsregister.

Stk. 2. Hvis en indsamlingsvirksomhed ikke længere har mindst én medarbejder ansat med indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, bortfalder godkendelsen, hvis ikke virksomheden senest 6 måneder efter, at medarbejderen med indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, er fratrådt, har ansat en ny medarbejder, som har opnået det fornødne indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed.

Tilbagekaldelse af godkendelse

§ 24. Energistyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen eller undlade at godkende indsamlingsvirksomheder, såfremt virksomheden gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i forbindelse med aktiviteterne i relation til kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.

Kapitel 6

Gebyrer

§ 25. Virksomheder skal betale et engangsgebyr på 1.560 kr. for behandling af ansøgning om godkendelse som indsamlingsvirksomhed efter kapitel 5. Gebyret skal dække omkostningerne ved behandling af ansøgningen, herunder omkostninger til administration, gebyropkrævning og tilsyn med, at indsamlingsvirksomhederne lader sig godkende. Gebyret betales i forbindelse med ansøgningen med det betalingskort, som registreres på virksomheden, jf. § 16, stk. 1, nr. 7.

Stk. 2. Virksomheder og anlæg, som anmoder om registrering efter §§ 5-8, eller registreres efter § 21, skal betale et engangsgebyr på 1.560 kr. for behandling af registrering i Affaldsregistret. Gebyret skal betales pr. kategori, jf. § 4, nr. 1-5, som virksomheden eller anlægget registreres i. Gebyret betales i forbindelse med ansøgningen med det betalingskort, som registreres på virksomheden jf. § 9, stk. 2, nr. 7, og § 16, stk. 1, nr. 7.

Stk. 3. Virksomheder og anlæg, som er registreret efter §§ 10, 12, stk. 1, og § 21, skal herudover betale et årligt gebyr på 755 kr. Det årlige gebyr betales første gang samtidig med engangsgebyret, jf. stk. 2. Gebyret skal betales pr. kategori, jf. § 4, nr. 1-5, som virksomheden eller anlægget lader sig registrere i. Gebyret betales automatisk via det gyldige og på virksomheden registrerede betalingskort, jf. § 9, stk. 2, nr. 7, og § 16, stk. 1, nr. 7, på dagen for hvert hele år, der løber fra registreringsdatoen. Gebyret refunderes ikke helt eller delvist ved efterfølgende afregistrering.

Stk. 4. Gebyrerne, jf. stk. 1-3 opkræves per virksomhed på CVR-nummerniveau per kategori, jf. § 4, nr. 1-5. Ændring af registrering af en virksomhed indenfor en registreret kategori, jf. § 4, nr. 1-5, og registrering af yderligere produktionsenheder i virksomheden indenfor en allerede registreret kategori, jf. § 4, nr. 1-5, er ikke gebyrpligtig, jf. stk. 1-3.

Stk. 5. Gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger, som Energistyrelsen har i forbindelse med etablering, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsregistret, herunder omkostninger forbundet med gebyropkrævningen og tilsyn med, at registreringspligtige virksomheder og anlæg lader sig registrere.

Stk. 6. Engangsgebyrerne efter stk. 1 og 2, gælder for ansøgninger modtaget fra den 1. juli 2017 til og med den 31. december 2017. For senere ansøgninger reguleres gebyrerne årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Stk. 7. Det årlige gebyr efter stk. 3, gælder årlige gebyrer opkrævet fra den 1. juli 2017 til og med den 31. december 2017. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Stk. 8. Gebyrerne opkræves af Energistyrelsen.

Kapitel 7

Afregistrering i Affaldsregistret

§ 26. Energistyrelsen kan slette virksomheder, som ophører, fra Affaldsregistret.

Stk. 2. Energistyrelsen kan slette genanvendelsesanlæg og anlæg, som forbereder affald til genbrug, jf. § 5, fra Affaldsregistret, såfremt anlægget ikke længere er berettiget til at fortsætte sin virksomhed, herunder f.eks. hvis der ikke længere er en gældende miljøgodkendelse.

Stk. 3. Energistyrelsen kan slette kommunale behandlingsanlæg, jf. § 8, fra Affaldsregistret, når godkendelsen bortfalder.

Stk. 4. Energistyrelsen kan slette indsamlingsvirksomheder fra Affaldsregistret efter ophør, bortfald, tilbagekaldelse etc. af godkendelse som indsamlingsvirksomhed, jf. kapitel 5.

Kapitel 8

Tilsyn

§ 27. Energistyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Kapitel 9

Administrative bestemmelser

§ 28. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 10

Straf

§ 29. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) driver virksomhed, jf. §§ 5-8, uden at være korrekt registreret i Affaldsregistret,

2) modtager affaldsfraktioner, som anlægget ikke er registreret til at måtte modtage, jf. § 13, stk. 2,

3) undlader at anmode om registrering af ændringer, jf. § 14,

4) driver virksomhed uden godkendelse eller fortsætter virksomhed efter udløb af godkendelse uden at indhente fornyet godkendelse, jf. § 15,

5) undlader at ansøge om ændringer, jf. § 23, eller

6) indgår aftale om overtagelse af ansvaret for behandlingen af affaldsfraktioner, som virksomheden ikke er registreret til at måtte modtage, jf. § 20, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed ophæves.

Stk. 3. Verserende sager om registrering i Affaldsregistret og om godkendelse og registrering som indsamlingsvirksomhed færdigbehandles efter de hidtidige regler.

Stk. 4. For virksomheder registreret i Affaldsregistret før den 1. juli 2017 er forfaldsdatoen for betaling af det årlige gebyr fra og med 2018 den 1. januar. Indsamlingsvirksomheder, registreret før 1. juli 2017, betaler den 1. januar i det sidste år af deres godkendelse et reduceret årligt gebyr svarende til det årlige gebyr ganget antallet af dage fra den 1. januar til og med den sidste dag i godkendelsesperioden delt med 365.

Stk. 5. Virksomheder, registreret i Affaldsregistret før den 1. juli 2017, er forpligtede til at registrere oplysninger om gyldigt betalingskort, jf. § 9, stk. 2, nr. 7, og § 16, stk. 1, nr. 7, senest den 31. august 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 29. juni 2017

Lars Christian Lilleholt

/ Martin Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3.