Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0054
 
32003L0055
 
32009L0072
 
32009L0073
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning1)

I medfør af § 51, stk. 2 og 3, § 51 a og § 71 a, stk. 2, § 78, stk. 12, § 90, nr. 1, og § 91 a i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret ved lov nr. 1755 af 27. december 2016, lov nr. 1756 af 27. december 2016 og lov nr. 662 af 8. juni 2017, § 58, § 58 b, stk. 2, og § 68, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret ved lov nr. 662 af 8. juni 2017, og § 10, stk. 3, § 13, stk. 2, § 24, stk. 3, § 30, stk. 2 og 3, § 44, stk. 1, § 44 a, stk. 2, § 52, nr. 1 og 2, og § 53 a i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, som ændret ved lov nr. 1755 af 27. december 2016 og lov nr. 662 af 8. juni 2017, fastsættes:

Elproduktionsvirksomheders betaling

§ 1. De bevillingspligtige elproduktionsvirksomheder efter § 10 i lov om elforsyning, betaler ud fra timeforbruget for behandling af ansøgninger om bevillinger og tilladelser samt for tilsyn med overholdelse af vilkårene heri, jf. § 51, stk. 1 og 2, og § 51 a, nr. 1, 2 og 4, i lov om elforsyning og § 58 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Myndighedernes udgifter ved udøvelsen af myndighedsbehandlingen omtalt i stk. 1 beregnes på grundlag af en opgørelse over det antal timer, der er medgået til udførelsen af den enkelte opgave, og den timesats, der er fastsat efter stk. 3.

Stk. 3. Timesatsen fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til de medarbejdere, der deltager i myndighedsbehandlingen, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med myndighedsbehandlingen i det pågældende regnskabsår.

§ 2. Energistyrelsen opkræver betaling efter § 1.

Stk. 2. Efter udløbet af et regnskabsår udarbejder Energistyrelsen på grundlag af den endeligt beregnede timesats efter § 1, stk. 3, en opgørelse over de beløb, som de bevillingspligtige elproduktionsvirksomheder skal betale for det pågældende år. Dette beløb reguleres med eventuelt foreløbigt indbetalte beløb. Slutopgørelsen fremsendes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb til virksomheden.

Stk. 3. Beløb, der erlægges efter stk. 2, indbetales senest 30 dage efter regningens udstedelse.

§ 3. Efter udløbet af et kalenderår udarbejder Energistyrelsen en opgørelse over de beløb, som de omfattede selskaber skal betale for det pågældende år. Er der opkrævet for meget, modregnes dette i senere indbetalinger, hvis indtægterne forventes at overstige Energistyrelsens langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. Statens Budgetvejledning.

Energinet.dk's betaling

§ 4. Det beløb, som Energinet.dk skal betale til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i medfør af § 71 a, stk. 1, i lov om elforsyning skal udbetales til henholdsvis Energistyrelsen, Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet i henhold til stk. 2-4.

Stk. 2. Den 1. august 2017 betaler Energinet.dk 10,4 mio. kr. til Energistyrelsen, 21,5 mio. kr. til Energitilsynet og 1,8 mio. kr. til Ankenævnet på Energiområdet.

Stk. 3. Den 1. oktober 2017 betaler Energinet.dk 3,45 mio. kr. til Energistyrelsen, 6,2 mio. kr. til Energitilsynet og 0,6 mio. kr. til Ankenævnet på Energiområdet.

Stk. 4. Den 31. december 2017 betaler Energinet.dk 3,45 mio. kr. til Energistyrelsen, 6,2 mio. kr. til Energitilsynet og 0,6 mio. kr. til Ankenævnet på Energiområdet.

§ 5. Det beløb, som Energinet.dk skal betale til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i medfør af § 58 b, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi skal udbetales til henholdsvis Energistyrelsen og Energitilsynet i henhold til stk. 2-4.

Stk. 2. Den 1. august 2017 betaler Energinet.dk 0,1 mio. kr. til Energistyrelsen og 0,4 mio. kr. til Energitilsynet.

Stk. 3. Den 1. oktober 2017 betaler Energinet.dk 0,05 mio. kr. til Energistyrelsen og 0,1 mio. kr. til Energitilsynet.

Stk. 4. Den 31. december 2017 betaler Energinet.dk 0,05 mio. kr. til Energistyrelsen og 0,1 mio. kr. til Energitilsynet.

§ 6. Det beløb, som Energinet.dk skal betale til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i medfør af § 44 a, stk. 1, i lov om naturgasforsyning skal udbetales til henholdsvis Energistyrelsen, Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet i henhold til stk. 2-4.

Stk. 2. Den 1. august 2017 betaler Energinet.dk 1,5 mio. kr. til Energistyrelsen, 11,1 mio. kr. til Energitilsynet og 0,3 mio. kr. til Ankenævnet på Energiområdet.

Stk. 3. Den 1. oktober 2017 betaler Energinet.dk 0,5 mio. kr. til Energistyrelsen, 4,1 mio. kr. til Energitilsynet og 0,1 mio. kr. til Ankenævnet på Energiområdet.

Stk. 4. Den 31. december 2017 betaler Energinet.dk 0,5 mio. kr. til Energistyrelsen, 4,1 mio. kr. til Energitilsynet og 0,1 mio. kr. til Ankenævnet på Energiområdet.

Klageadgang

§ 7. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 835 af 27. juni 2013 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi, og

2) bekendtgørelse nr. 1477 af 8. december 2015 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 9. juni 2017

Lars Christian Lilleholt

/ Morten Bæk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55, og dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 94.