Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse i arbejdsmiljø for medlemmer af sikkerhedsorganisationen i handelsskibe og om uddannelse til arbejdsmiljøunderviser

I medfør af § 24 b-d i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes:

Arbejdsmiljøuddannelsens formål og indhold

§ 1. Formålet med uddannelsen i arbejdsmiljø er at kvalificere deltageren til at kunne varetage sit virke som medlem i sikkerhedsorganisationen og til, i samarbejde med andre, at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø om bord i handelsskibe.

Stk. 2. Målet er, at deltageren skal opnå en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet og opnå sådanne færdigheder, at vedkommende er i stand til at indgå i et samarbejde med øvrige besætningsmedlemmer om at vedligeholde og fremme sikkerhed, sundhed og trivsel, herunder medvirke til at forebygge og løse arbejdsmiljømæssige forhold om bord.

§ 2. I uddannelsen skal der som minimum indgå følgende emner:

1) Forståelse af de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger på passager- og lastskibe, herunder de væsentligste arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker.

2) Generelt kendskab til, hvordan arbejdsmiljøet kan indgå i sikkerhedsledelsessystemer, herunder procedurer til sikring af sikkerhed og sundhed om bord.

3) Kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver, som sikkerhedsorganisationen varetager.

4) Varetagelse af opgaveløsning i sikkerhedsorganisation, herunder rådgivning i forbindelse med løsning af arbejdsmiljømæssige problemer med henblik på forebyggelse og håndtering af arbejdsmiljørelaterede konflikter.

5) Indhentning af information i love, bestemmelser og materiale hos relevante arbejdsmiljø-specialister, herunder viden om de nationale som internationale regler på arbejdsmiljø området.

6) Samarbejde på alle operationelle niveauer med henblik på sikring af arbejdsmiljøet om bord.

Stk. 2. Der skal lægges vægt på, at uddannelsen giver deltagerne et grundlag for at »handle« på baggrund af opsøgt viden om sikkerhedskrav og regler frem for at indgive dem egentlig viden om f.eks. kemiske stoffer og materialer, ergonomi og vibration, psykisk arbejdsmiljø m.v.

§ 3. Uddannelsen i arbejdsmiljø gennemføres som en uddannelse af passende varighed og kan gennemføres i sammenhæng eller opdeles i adskilte dage, dog således at hele uddannelsen skal være gennemført inden for tre måneder.

E-uddannelse i arbejdsmiljø

§ 4. Udbydere af uddannelsen i arbejdsmiljø kan gennemføre et helt eller delvist uddannelsesforløb, hvor deltagerne ikke er fysisk til stede, og hvor der anvendes elektroniske medier til undervisningsbrug under forudsætning af, at

1) e-uddannelsen indeholder samme teoretiske og praktiske uddannelseselementer som anført i §§ 1-3,

2) der er tilknyttet en uddannet underviser i arbejdsmiljø, som har ansvar for at planlægge og evaluere e-uddannelsesforløbet, og

3) der gennemføres en afsluttende test af deltagernes opfyldelse af uddannelsens formål og mål, jf. § 1.

§ 5. Udbyder af uddannelse i medfør af § 4, skal sikre, at den tilknyttede underviser har den fornødne viden om informationsteknologi og den nødvendige pædagogiske erfaring, der gør vedkommende i stand til at arbejde med e-uddannelsen.

Udbydere af arbejdsmiljøuddannelse

§ 6. Udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen skal være godkendt efter Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

§ 7. Udbydere skal sørge for, at en underviser i arbejdsmiljøuddannelsen har følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer:

1) Relevant virksomheds- og arbejdsmarkedskendskab og erhvervserfaring.

2) Praktiske og teoretiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer.

3) Pædagogiske kvalifikationer.

4) Gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse for undervisere i arbejdsmiljø.

Stk. 2. Udbyderen skal sikre, at undervisere på arbejdsmiljøkurser løbende får relevant efteruddannelse, f.eks. studiesejlads, deltagelse i efteruddannelseskurser eller lignende, samt vedligeholder deres kompetencer ved undervisning på uddannelsen i arbejdsmiljø eller i anden tilsvarende uddannelse.

Arbejdsmiljøunderviseruddannelse

§ 8. Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltageren til at undervise i arbejdsmiljø i handelsskibe.

Stk. 2. Målet er, at deltageren opnår viden inden for de emner, som arbejdsmiljøuddannelsen indeholder, herunder sikkerhedsorganisering, sikkerhedsorganisationens arbejdsopgaver, ansvarsområde og samarbejdsrelationer, samt viden om regler og vejledninger m.v. om arbejdsmiljø i handelsskibe.

§ 9. I uddannelsen skal følgende emner indgå:

1) Formidling af viden om de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger om bord i passager- og lastskibe.

2) Formidling af viden om de væsentligste arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker.

3) Formidling af lovgrundlaget for sikkerhedsorganisationens arbejde (lov om sikkerhed til søs, sikkerhedsbekendtgørelsen, arbejdsmiljøforskrifterne, hviletidsbestemmelserne m.v.).

4) Formidling af viden om problemløsning, risikovurdering, arbejdspladsvurdering og SMS-systemer (»Safety Management System«).

5) Formidling af viden om arbejdslederens rolle, sikkerhedsrepræsentantens rolle samt sikkerhedsorganisationens samarbejde om løsning af opgaverne.

6) Formidling af viden om sikkerhedsorganisationens udvikling, herunder muligheder og begrænsninger i udførelse af sikkerhedsarbejdet, ændring af holdninger til sikkerhedsarbejdet samt sikkerhedsorganisationens opdatering af egen viden.

7) Planlægning af undervisningen.

8) Pædagogiske principper og metoder for evaluering af undervisning og bedømmelse af deltagernes opfyldelse af arbejdsmiljøuddannelsens formål og mål.

Stk. 2. Uddannelsens samlede varighed er 45 timer eller mindst fem dage, som kan opdeles i en eller flere dage.

Stk. 3. Efter endt uddannelse sikrer udbyder af arbejdsmiljøunderviseruddannelse, at deltagerens første undervisning sker under supervision af en uddannet underviser.

§ 10. Undervisere på uddannelsen til arbejdsmiljøunderviseruddannelse skal have et fagligt og pædagogisk kvalifikationsniveau til at kunne undervise arbejdsmiljøunderviseruddannelsen.

Udbydere af arbejdsmiljøunderviseruddannelse

§ 11. Udbydere af uddannelsen til arbejdsmiljøunderviseruddannelse skal være godkendt af Søfartsstyrelsen.

§ 12. Udbydere kan sidestille anden tilsvarende uddannelse eller nedsætte varigheden af uddannelsen for deltagere, som kan dokumentere tidligere uddannelse og/eller erhvervserfaring.

Uddannelsesbeviser og registreringer m.v.

§ 13. Udbydere af arbejdsmiljøuddannelse og arbejdsmiljøunderviseruddannelse skal sikre følgende:

1) Udstedelse af uddannelsesbevis til personer, der har gennemført uddannelse i arbejdsmiljø og uddannelse for undervisere i arbejdsmiljø.

2) Registrering af udstedelsen af uddannelsesbeviser. Registreringen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at beviset kan genudstedes, og skal opbevares i fem år.

Stk. 2. Beviser udstedt efter stk. 1 kan udstedes elektronisk.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Overgangsbestemmelser m.v.

§ 15. Uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til at udbyde maritime uddannelser efter bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser, og hvor arbejdsmiljøuddannelsen indgår i en maritim uddannelse, sidestilles med godkendte udbydere.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutioner skal sikre, at underviserne har de fornødne kvalifikationer til at forestå undervisningen, svarende til de i § 9 og § 10 anførte kvalifikationer.

§ 16. Arbejdsmiljøuddannelse i handelsskibe, som er erhvervet før denne bekendtgørelses ikrafttræden, er fortsat gyldig.

§ 17. Bekendtgørelse nr. 770 af 29. august 2003 om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 22. juni 2017

Per Sønderstrup

/ Lars G. Nielsen