Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft

I medfør af § 21, stk. 1, og § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Anmeldelsespligten efter denne bekendtgørelse påhviler virksomheder, der leverer opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, der er omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.

Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser

§ 2. Anmeldelsespligten omfatter tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af opvarmet vand, damp eller gas nævnt i § 1, herunder almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsaftaler, aftaler om indregning af værdien af mængden af overskud eller underskud af CO2-kvoter m.v.

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) og andre oplysninger, der er grundlag for fastsættelsen af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser. Foretages henlæggelser, omfatter anmeldelsespligten tillige investerings- og henlæggelsesplan. Anmeldelsespligten omfatter endvidere oplysninger om forrentning af indskudskapital.

Stk. 3. Virksomheder, der udarbejder årsrapport efter årsregnskabsloven eller årsregnskab efter andre regler, skal samtidig med anmeldelsen af priseftervisning efter stk. 2, indsende årsrapport eller årsregnskab, samt afstemning mellem årsrapport/årsregnskab og priseftervisning.

Stk. 4. Anmeldelsespligten finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser i virksomheder, der ejer kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 21, stk. 7, i lov om varmeforsyning.

§ 3. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser m.v. efter § 2 skal ske i Energitilsynets online anmeldelsessystem.

Stk. 2. Kan anmeldelse ikke ske i Energitilsynets online anmeldelsessystem, jf. stk. 1, skal det ske på de anmeldelsesskemaer, som findes på Energitilsynets hjemmeside. Anmeldelsesskemaer indsendes herefter per e-mail til Energitilsynet i samme filformat.

Stk. 3. Regnskabsoplysninger, der er registreret i struktureret form efter standardkontoplan udarbejdet af energibranchens organisationer m.fl., kan danne grundlag for anmeldelse af priseftervisning i Energitilsynets online anmeldelsessystem.

Stk. 4. Anmeldelse af priseftervisning, jf. § 2, stk. 2, skal være ledsaget af en revisorerklæring om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 afgivet af en revisor, der er godkendt efter revisorloven. Revisor skal anvende den revisorerklæring og revisorinstruks, som findes i Energitilsynets online anmeldelsessystem og på Energitilsynets hjemmeside.

§ 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser m.v. efter § 2 skal ske inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil kompetente organ, dog senest samtidig med, at de træder i kraft.

Stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. november, skal anmelde priseftervisning ledsaget af revisorerklæring inden den førstkommende 15. marts. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår til udløb mellem 1. december og 31. maj, skal anmelde disse oplysninger inden den førstkommende 15. september.

Stk. 3. Anmeldte tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser m.v. registreres i Energitilsynets offentligt tilgængelige register.

Stk. 4. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter § 2 og § 3, er ugyldige, jf. § 21, stk. 3, i lov om varmeforsyning.

Anmeldelse af varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft

§ 5. Anmeldelsespligten efter denne bestemmelse påhviler virksomheder, der ejer anlæg på en central kraftværksplads (centrale kraftvarmeanlæg), jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 565 af 2. juni 2014 om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg (kraftsværksbekendtgørelsen). Der er pligt til anmeldelse, såfremt produktion af opvarmet vand på anlæggene i den periode, som der anmeldes for, samlet var 1.000 TJ eller derover, jf. regler udstedt i medfør af § 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning (prisloftbekendtgørelsen).

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter varmeproduktionsomkostninger og oplysninger om brændselsanvendelse.

Stk. 3. Ved varmeproduktionsomkostninger, jf. stk. 2, forstås alle virksomhedens udgifter til produktion af opvarmet vand på centrale kraftvarmeanlæg fratrukket eventuelle indtægter. I stedet for varmeproduktionsomkostninger kan også anmeldes realiserede indtægter fra aftaler, som virksomheden har indgået med varmeaftageren om levering af opvarmet vand.

Stk. 4. Ved oplysninger om brændselsanvendelse, jf. stk. 2, forstås oplysninger om, hvilke brændsler, der er anvendt i den periode, som der anmeldes for, og hvor stor en procentandel af den totale varmemængde, der er produceret på hvert brændsel.

Stk. 5. I tilfældet af, at en anden virksomhed end den virksomhed, der ejer centrale kraftvarmeanlæg, har investeret i disse anlæg, skal denne investerings anlægssum, hvis afskrivninger og finansieringsomkostninger ikke er afspejlet i oplysningerne, jf. stk. 3, anmeldes samt anlæggets eller anlægsændringens idriftsættelsesår. Oplysningerne anmeldes for alle anlæg, der er i drift i det år, der anmeldes for, såfremt disse ikke tidligere er anmeldt. Desuden skal det anmeldes, hvis der er ændringer i forhold til det tidligere anmeldte.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Sanktionsbestemmelser

§ 6. Med bøde straffes, jf. § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning,

1) tilsidesættelse af anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse, og

2) meddelelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller opgørelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. Undlader nogen rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet i medfør af § 21, stk. 1, i lov om varmeforsyning, kan Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder, jf. § 33 i lov om varmeforsyning.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Dispensation

§ 7. Energitilsynet kan beslutte, at virksomheder, der har anden produktion end den, der er omfattet af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, og som opgør omkostninger til sådan produktion, efter fordeling, skal opfylde andre anmeldelseskrav end dem nævnt i § 3, stk. 1.

§ 8. Energitilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter ophæves.

Energitilsynet, den 21. juni 2017

Uffe Bundgaard-Jørgensen

/ Finn Dehlbæk