Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.1)

I medfør af § 3, stk. 2 og 3, § 4, stk. 2, § 20, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 26. januar 2017, fastsættes:

Generelle jagttider

§ 1. Under hensyntagen til principperne i fuglebeskyttelsesdirektivets2) artikel 7, habitatdirektivets3) artikel 12 og 14 og til principperne i kapitel 2 i lov om jagt og vildtforvaltning er der fastsat generelle jagttider for en række vildtarter. Disse fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Lokale jagttider

§ 2. Uanset bestemmelsen i § 1 er der fastsat lokale jagttider i en række områder. Disse fremgår af bilag 2-8 til denne bekendtgørelse.

Andre bestemmelser

§ 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

1) Ænder og gæs, der må jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

2) Kronvildt, hvor andet tidsrum er fastsat ved lokal jagttid, der fremgår af bilag 2-8 til denne bekendtgørelse.

§ 4. Retten til at jage ande- og vadefugle samt vandhøns, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end 1 år.

§ 5. Miljøstyrelsen kan under iagttagelse af habitatdirektivets art. 16 og fuglebeskyttelsesdirektivets art. 9 tillade fravigelser fra bestemmelserne i §§ 1-3. Tilladelsen kan gives på vilkår.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttræden

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder §§ 3 og 4 med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1438 af 21. november 2016 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 28. juni 2017

Esben Lunde Larsen

/ Hans Christian Karsten


Bilag 1

1)
Hovdyr:
 
 
Kronhjort større end spidshjort
16.10-31.12
 
Kronspidshjort
01.09-31.01
 
Kronhind
01.10-31.01
 
Kronkalv
01.09-29.02
 
Dåhjort
01.09-31.01
 
Då og -kalv
01.10-31.01
 
Sikahjort
01.09-31.01
 
Sikahind og -kalv
01.10-31.01
 
Råbuk
16.05-15.07 og 01.10-31.01
 
Rå og -lam
01.10-31.01
 
Muflonvædder
01.09-31.01
 
Muflonfår og -lam
01.10-31.01
 
Vildsvin, orne
01.09-31.01
 
Vildsvin, so og grise
01.10-31.01
2)
Rovdyr:
 
 
Ræv
01.09-31.01
 
Husmår
01.09-31.01
3)
Støttetandede:
 
 
Hare
01.10-15.12
 
Vildkanin
01.09-31.01
4)
Andefugle:
 
 
Gråand
01.09-31.12
 
Atlingand
01.09-31.12
 
Krikand
01.09-31.12
 
Spidsand
01.09-31.12
 
Pibeand
01.09-31.12
 
Skeand
01.09-31.12
 
Knarand
01.09-31.12
 
Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden
01.01-31.01
 
Grågås
01.09-31.01
 
Blisgås
01.09-31.01
 
Kortnæbbet gås
01.09-31.01
 
Canadagås
01.09-31.01
 
Sædgås
01.09-30.11
 
Taffeland
01.10-31.01
 
Troldand
01.10-31.01
 
Bjergand
01.10-31.01
 
Hvinand
01.10-31.01
 
Havlit
01.10-31.01
 
Edderfugl, han
01.10-31.01
 
Sortand
01.10-31.01
 
Fløjlsand
01.10-31.01
5)
Hønsefugle:
 
 
Agerhøne
16.09-15.10
 
Fasanhøne
01.10-31.12
 
Fasanhane
01.10-31.01
6)
Vandhøns:
 
 
Blishøne
01.09-31.01
7)
Vadefugle:
 
 
Dobbeltbekkasin
01.09-31.12
 
Skovsneppe
01.10-31.01
8)
Duer:
 
 
Ringdue
01.11-31.01
 
Tyrkerdue
01.11-31.12
9)
Kragefugle:
 
 
Husskade
01.09-31.01
 
Krage (gråkrage/sortkrage)
01.09-31.01
10)
Invasive arter:
 
 
Nilgås
01.09-31.01
 
Bisamrotte
01.09-31.01
 
Sumpbæver
01.09-31.01
 
Vaskebjørn
01.09-31.01
 
Mårhund
01.09-31.01
 
Mink
01.09-31.01


Bilag 2

1)
Region Hovedstaden:
 
 
Sædgås
ingen jagttid
 
Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Kommune
 
 
Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang
16.10-30.11
 
Øvrige kronhjorte undtagen spidshjorte
ingen jagttid
 
Kronkalv
01.09-31.01
 
Bornholms Kommune
 
 
Då og dåhjort
ingen jagttid
 
Dåkalv
01.01-15.01
 
Ræv
ingen jagttid
 
Hare
01.10-31.12
 
Agerhøne
01.10-31.10
2)
Region Sjælland:
 
 
Bortset fra Møn, Lolland, Falster og den del af regionen mellem Roskilde og Region Hovedstaden, som ligger nord for motorvej 21:
 
 
Kronhjort større end spidshjort
01.10-15.11
 
Kronspidshjort og kronkalv
01.10-31.01
 
Den del af Region Sjælland, der ligger mellem Roskilde og Region Hovedstaden og nord for motorvej 21
 
 
Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang
16.10-30.11
 
Øvrige kronhjorte undtagen spidshjorte
ingen jagttid
 
Kronkalv
01.09-31.01
 
Bortset fra Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune:
 
 
Sædgås
ingen jagttid
 
Øen Sejerø
 
 
Råbuk
16.05-15.06 og 01.12-20.01
 
Rå og – lam
01.12-20.01
 
Hare
01.11-15.12
 
Agerhøne
01.10-15.10
 
Fasanhøne
16.11-30-11
 
Fasanhane
01.11-31.01
 
Øen Fejø
 
 
Hare
16.10-15.12
 
Fasanhøne
ingen jagttid
 
Fasanhane
16.10-30.11
 
Øen Femø
 
 
Hare
01.11-15.12
 
Agerhøne
ingen jagttid
 
Fasanhøne
01.11-02.11
 
Fasanhane
16.10-31.12
3)
Region Syddanmark:
 
 
Sædgås
ingen jagttid
 
Nord for motorvej E20, syd for motortrafikvej 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for hovedvej 176 mellem Bredsten og Give, syd og vest for motorvej 18 mellem Give og Herning, syd for hovedvej 15 mellem Herning og Videbæk, syd og øst for hovedvej 467 mellem Videbæk og Skjern samt syd for Skjern Å mellem Skjern og Ringkøbing Fjord. Se bilag 3.
 
 
Kronhjort større end spidshjort
01.09-15-09 og 16.10-15.12
 
Kronkalv
01.09-31.01
 
Syd for motorvej E20.
 
 
Kronhjort større end spidshjort
01.09-15-09 og 16.10-31.12
 
Kronkalv
01.09-31.01
 
Kolding Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og nord for Kolding Fjord, Fredericia Kommune og Vejle Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og syd for Vejle Fjord. Se bilag 4.
 
 
Dåkalv
01.10-07.10 og 24.01-31.01
 
Då og dåhjort
ingen jagttid
 
Esbjerg Kommune
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
Åbenrå Kommune, den del, der ligger øst for motorvej E45
 
 
Då, dåkalv og dåspidshjort
01.11-31.12
 
Dåhjort større end spidshjort
1.12-31.12
 
Haderslev Kommune
 
 
Dåkalv
1.11-31.12
 
Då, dåhjort
ingen jagttid
 
Kolding Kommune, den del, der ligger vest for motorvej E45 og syd for E20
 
 
Då, dåkalv og dåspidshjort
01.11-31.12
 
Dåhjorte større end spidshjort
ingen jagttid
 
Kolding Kommune, den del der ligger øst for motorvejen og syd for Kolding by samt Kolding By
 
 
Dåkalv
01.11-15.11
 
Då og dåhjort
ingen jagttid
 
Vejen Kommune, den del der ligger syd for motorvej E20
 
 
Dåkalv
1.11 – 31.12
 
Då og dåhjort
ingen jagttid
 
Sønderborg Kommune med undtagelse af øen Als og Kegnæs
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
Tønder Kommune
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
Øen Langeland
 
 
Dåhjort
01.12-31.12
 
Då og dåkalv
01.11-31.01
 
Øen Tåsinge
 
 
Dåhjort
01.01-31.01
 
Øen Lyø
 
 
Råvildt
01.10-15.10
 
Øen Strynø
 
 
Hare
ingen jagttid
 
Fasanhøne
1. og 2. lørdag i november
 
Fasanhane
1. og 2. lørdag i oktober, 1. og 2. lørdag i november, samt alle lørdag i december
 
Øen Ærø
 
 
Dåspidshjort og dåkalv
01.01-31.01
 
Då, dåhjort større end spidshjort
ingen jagttid
 
Råbuk
16.06-15.07 og 01.11-30.11
 
Rå og – lam
01.11-30.11
 
Nordfyns Kommune samt den del af fiskeriterritoriet, der indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76, Nordfyn
 
 
Blisgås
Ingen jagttid
 
Øen Als
 
 
Råbuk
16.05-15.07 og 01.11-31.12
 
Rå og – lam
01.11-31.12
 
Hare
01.11-15.12
 
Fasanhøne
01.11-31.12
 
Fasanhane
01.11-31.12
 
Skovsneppe
01.11-31.12
 
Då, dåkalv og dåspidshjort
01.11-31.12
 
Øvrige dåhjorte
01.12-31.12
 
Halvøen Kegnæs
 
 
Som for Øen Als, dog Råvildt
ingen jagttid
 
Øen Fanø
 
 
Kronvildt
2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar
 
Øen Rømø
 
 
Kronvildt
ingen jagttid
 
Øen Mandø
 
 
Råvildt
ingen jagttid
 
Agerhøne
ingen jagttid
4)
Region Midtjylland:
 
 
Sædgås
ingen jagttid
 
Syd for hovedvej 16 mellem Randers og Viborg, syd og øst for hovedvej 13, syd og øst for hovedvej 12 mellem Viborg og Herning, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for hovedvej 176 mellem Give og Bredsten, nord for motortrafikvej 28 mellem Vejle og Bredsten. Vest for motorvej E45 mellem Aarhus og Randers. Se bilag 5.
 
 
Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang
01.09-31.01
 
Kronspidshjort
01.09-31.01
 
Kronhind -jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang
16.10-31.01
 
Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang
16.09-30.09 og 16.10-31.12
 
Øvrige kronhjorte
ingen jagttid
 
Syddjurs og Norddjurs kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Århus kommuner, som ligger øst og nord for afgrænsningen på bilag 5.
 
 
Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar
01.09-31.01
 
Kronspidshjort -jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar
01.09-31.01
 
Kronhind -jagttid fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar
01.10-31.01
 
Kronhjort større end spidshjort
01.10-30.11
 
Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune og Skive Kommune. Den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals Å og vest for rute 533, Vestre Ringvej, rute 13 og 12.
De dele af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12 og nord for rute 15.
De dele af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15, vest for rute 467, vest for rute 11/28, nord for Skjern Å og nord for Hvide Sande. Se bilag 6.
 
 
Kronkalv - jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar
01.09-31.01
 
Kronspidshjort
01.09-15.09 og 16.10-31.01
 
Kronhjort større end spidshjort
01.09-15.09 og 16.10-15.12
 
Kronhind - jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar
16.10-31.01
 
Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner
 
 
Dåkalv, då og dåspidshjort
1.12-31.12
 
Dåhjort
ingen jagttid
 
Ringkøbing-Skjern kommune
 
 
Dåvildt
01.12-31.12
 
Øen Endelave
 
 
Råvildt
01.10-08.10
 
Hare
ingen jagttid
 
Agerhøne
ingen jagttid
5)
Region Nordjylland:
 
 
Sædgås
ingen jagttid
 
Nord for Limfjorden og øst for motorvejen Aalborg-Hirtshals
 
 
Kronspidshjort og kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang
01.11-31.12
 
Øvrige kronhjorte
ingen jagttid
 
Kronhind og kronkalv
01.11-15.01
 
I samme område, nord for Brønderslev-Frederikshavn vejen (Jerslevvej, Hjulskovvej, Mylundvej og Brønderslevvej)
 
 
Dåvildt
16.11-31.01
 
I samme område, syd for Brønderslev-Frederikshavn vejen (Jerslevvej, Hjulskovvej, Mylundvej og Brønderslevvej)
 
 
Dåhjort større end spidshjort
ingen jagttid
 
Då, dåkalv og dåspidshjort
01.12-31.12
 
Nord for Limfjorden og vest for Aalborg-Hirtshals motorvejen inklusiv Thy og Mors
 
 
Kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang
16.10-31.12
 
Kronspidshjort
16.10-31.01
 
Øvrige kronhjorte
ingen jagttid
 
Kronhind
16.10-31.01
 
Kronkalv
01.09-31.01
 
Då, dåkalv og dåspidshjort
01.11-31.12
 
Dåhjort større end spidshjort
01.01-07.01
 
Den del af regionen, der ligger syd for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for hovedvej 535 mellem Haverslev og Vitskøl Kloster, nord for Løgstørvej mellem Aars og Vester Hornum, nord for Hyllebjergvej mellem Vester Hornum og Overlade, nord for Bjørneholmvej mellem Overlade og ud til Limfjorden (ikke Livø). Se bilag 7
 
 
Kronhjort større end spidshjort
01.12-15.12
 
Kronhind, kronkalv og spidshjort
01.11-15.12
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
Området nord for Randers Fjord, nord for hovedvej 16 mod Viborg, øst for vej nr. 533 til Skals Å herfra nord for Skals Å, øst for Hjarbæk Fjord og syd for Limfjorden, undtagen området vist på bilag 7 og beskrevet ovenfor. Se bilag 8.
 
 
Kronhjort større end spidshjort
16.09-30.09 og 16.10-31.12


Bilag 3

Bilag 3


Bilag 4

bilag 4


Bilag 5

bilag 5


Bilag 6

Bilag 6


Bilag 7

Bilag 7


Bilag 8

Bilag 8

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.

2) Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7.

3) Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.