Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Uddannelsesplaner
Kapitel 2 Uddannelsesparathedsvurdering
Kapitel 3 Procedurer ved valg af ungdomsuddannelse m.v. for elever i 9. og 10. klasse
Kapitel 4 Uddannelsesinstitutionerne
Kapitel 5 Ansøgere, der ikke er elever i grundskolen, 10. klasse eller søger efter 1. maj
Kapitel 6 Indberetningspligt
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Studievalgsportfolio - afrappoteringsskema
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

I medfør af § 2 c, stk. 8, § 2 d, stk. 3, § 2 i og § 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 23. marts 2017, og § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, § 9, stk. 3, og § 10, stk. 3, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Uddannelsesplaner

§ 1. En elev skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan for sin videre uddannelse, jf. § 2 C i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (herefter benævnt vejledningsloven).

Stk. 2. Uddannelsesplanen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af § 2 a og 2 c i vejledningsloven, herunder en angivelse af, hvordan 15-17-årige unges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet opfyldes efter afslutning af grundskolen, henholdsvis 10. klasse, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Uddannelsesplanen skal endvidere indeholde oplysninger om elevens standpunkts- og prøvekarakterer, jf. § 23, stk. 5. For elever, der har været i brobygning i 9. klasse, skal oplysninger om indhold og varighed fremgå.

Stk. 3. For elever, som starter i 8. klasse i skoleåret 2017/2018 og efterfølgende år, skal uddannelsesplanen vedhæftes en personlig studievalgportfolio om elevens udbytte af de gennemførte vejledningsaktiviteter. Portfolioen skal, med udgangspunkt i disse aktiviteter afspejle elevens refleksioner over egne uddannelsesønsker på baggrund af selvindsigt, viden og erfaringer med de ønskede uddannelser.

Stk. 4. Uddannelsesplanen skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2 om uddannelsesparathedsvurdering og kapitel 3 om procedurer ved valg af ungdomsuddannelse m.v. for elever i 9. og 10. klasse.

Uddannelsesplaner for elever, der er vurderet uddannelsesparate

§ 2. Elever, der er vurderet uddannelsesparate, udarbejder uddannelsesplanen sammen med forældremyndighedens indehaver.

Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver og eleven skal underskrive uddannelsesplanen.

Stk. 3. Forældremyndighedens indehaver og eleven er ansvarlige for overholdelse af frister og procedurer for udarbejdelse mv. af uddannelsesplanen, jf. kapitel 3, herunder ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Uddannelsesplaner for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate

§ 3. På skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning eller den kommunale ungdomsskole forestår vejledningen, sikrer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, samt at forældremyndighedens indehaver inddrages heri. Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer, at uddannelsesplanen er udfyldt korrekt.

Stk. 2. På skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, jf. vejledningslovens § 4, sikrer skolens leder, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, samt at forældremyndighedens indehaver inddrages heri.

Stk. 3. Lederen af elevens skole, jf. stk. 2, sikrer inden overdragelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 16, at uddannelsesplanen er korrekt udfyldt.

Stk. 4. Forældremyndighedens indehaver, eleven, Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. stk. 1, og skolens leder, jf. stk. 2, skal underskrive uddannelsesplanen.

Stk. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning, henholdsvis skolens leder, er ansvarlig for overholdelse af frister og procedurer for udarbejdelse mv. af uddannelsesplanen, herunder ansøgning til ungdomsuddannelse m.v.

Stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning, henholdsvis skolens leder, skal sikre, at der for ikke-uddannelsesparate elever er angivet en begrundelse for vurderingen af uddannelsesparathed i uddannelsesplanen.

Uddannelsesplaner for elever i 10. klasse

§ 4. For elever i 10. klasse udgør uddannelsesplanen det grundlæggende arbejdsredskab, hvorefter undervisningen tilrettelægges.

Stk. 2. Udbyderen af 10. klasse skal anvende uddannelsesplanen, således at undervisningen i 10. klasse så vidt muligt tilrettelægges på en sådan måde, at den imødekommer den enkelte elevs behov for undervisning, særlig støtte og afklaring af uddannelsesvalg.

Stk. 3. Uddannelsesplanen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i vejledningslovens § 2 c og § 2 d. For ikke-uddannelsesparate elever skal det fremgå, hvad der skal iværksættes, for at eleven kan blive uddannelsesparat i løbet af 10. klasse.

Stk. 4. Elevens ønsker til deltagelse i brobygningsforløb og praktik med uddannelsesperspektiv samt overvejelser om aflæggelse af prøver, herunder prøver efter 20 ugers forløb, påføres elevens uddannelsesplan.

§ 5. I 10. klasse foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning, henholdsvis skolen, hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, den løbende revision af uddannelsesplanen for alle elever, når det er påkrævet. Uddannelsesplanen skal revideres ved udgangen af 10. klasse, jf. kapitel 2.

Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver og eleven skal underskrive uddannelsesplanen for elever, der er vurderet uddannelsesparate.

Stk. 3. Forældremyndighedens indehaver, eleven, Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolen skal underskrive uddannelsesplanen for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

Uddannelsesplaner efter grundskolen og 10. klasse

§ 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal for elever, der har forladt grundskolen eller 10. klasse, og indtil den unge fylder 18 år, løbende revidere uddannelsesplanen, når det er påkrævet. Revision af uddannelsesplanen skal ske i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver.

Stk. 2. Den reviderede uddannelsesplan skal underskrives af forældremyndighedens indehaver, eleven og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kapitel 2

Uddannelsesparathedsvurdering

Generelle kriterier

§ 7. Elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, frie grundskoler , på efterskoler og frie fagskoler skal have en vurdering af, om de har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse (uddannelsesparathed), jf. § 2 g i vejledningsloven. Vurderingsprocessen indledes i 8. klasse.

§ 8. I 8. klasse sker vurderingen af elevens faglige forudsætninger på baggrund af elevens opnåede standpunktskarakterer.

Stk. 2. Stk. 2. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer eller tilsvarende, afgør den enkelte skole, om det faglige niveau for elever, der påtænker at søger en tre årig gymnasial uddannelse, svarer til mindst 5,0 i gennemsnit af de fag eller lignende, der er sammenlignelige med de fag i folkeskolen, der gives standpunktskarakterer i, og om det faglige niveau for elever, der søger toårig hf, erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser, svarer til mindst 4,0 i gennemsnit.

Stk. 3. Hvis den enkelte elev ikke undervises i alle fag, jf. folkeskolelovens regler herom, gælder stk. 2 tilsvarende.

§ 9. I 9. klasse og 10. klasse opfylder elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, hvis pågældende har mindst 2,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i hvert af fagene dansk og matematik.

Stk. 2. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer eller tilsvarende, afgør den enkelte skole, om det faglige niveau svarer til mindst 2,0 i gennemsnit af de fag eller lignende, der er sammenlignelige med de fag i folkeskolen, der gives standpunktskarakterer.

§ 10. Skolens leder sørger for, at der sker en vurdering af elevernes sociale og personlige forudsætninger jf. § 11. Der skal på alle klassetrin ved vurderingen af de personlige forudsætninger foretages en helhedsvurdering, hvori der indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for mindst følgende områder:

1) Motivation for uddannelse og lyst til læring.

2) Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.

3) Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.

4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.

5) Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

Stk. 2. Der skal på alle klassetrin ved vurderingen af elevernes sociale forudsætninger foretages en helhedsvurdering, hvori der indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for mindst følgende områder:

1) Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.

2) Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.

3) Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Procedure og proces for vurderingen

§ 11. I 8. og 9. klasse skal folkeskolens leder sikre, at det fremgår af elevplanen, jf. nærmere folkeskolelovens § 13 b, og i 10. klasse af uddannelsesplanen, om den enkelte elev opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, jf. § 10. For elever på øvrige skoler skal skolens leder sikre, at oplysningerne, jf. stk. 2, er tilgængelige.

Stk. 2. Skolens leder skal endvidere sikre, at oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og personlige forudsætninger og elevens ønske om ungdomsuddannelsesområde, jf. § 17, stk. 4, er afgivet, så oplysningerne er til rådighed for uddannelsesparathedsvurderingen i www.optagelse.dk senest den 1. december i skoleåret. På skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, jf. § 4 i vejledningsloven, sikrer skolens leder, at oplysningerne, jf. 1. pkt. er til rådighed, således at uddannelsesparathedsvurderingen er foretaget senest den 15. januar , jf. § 17, stk. 1

Stk. 3. På skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning forestår vejledningen, skal skolens leder desuden sikre, at oplysninger om afsluttende standspunktskarakterer, sociale og personlige forudsætninger for 8. klasse er afgivet, så oplysningerne er til rådighed for uddannelsesparathedsvurderingen i www.optagelse.dk senest den 1. maj i skoleåret. På skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, jf § 4 i vejledningsloven, sikrer skolens leder, at oplysningerne jf. 1. pkt er til rådighed, således at uddannelsesparathedsvurderingen er foretaget senest den 1. juni.

8. klasse

§ 12. Ungdommens Uddannelsesvejledning på skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning forestår vejledningen, foretager for de elever, der ikke opfylder kriterierne for at være uddannelsesparate i 8. klasse, jf. §§ 8 og 10, en vurdering af, om eleven forventes at være uddannelsesparat efter 9. klasse.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal foretage en helhedsvurdering af, om elevens faglige, sociale og personlige forudsætninger vurderes at være tilstrækkelige for at kunne gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse og være uddannelsesparat efter 9. klasse, uden at der iværksættes en særlig målrettet indsats. Der skal i vurderingen lægges særlig vægt på det faglige niveau i dansk og matematik samt andre fag, som har betydning for den ønskede type ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Afvejningen af de sociale og personlige forudsætninger sker inden for den ramme, der er fastsat i § 10, og de oplysninger, som elevens skole har angivet herom, jf. § 11.

§ 13. Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætter i samarbejde med skolens leder for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, en målrettet vejlednings- og skoleindsats, jf. lov om folkeskolen og vejledningsloven, for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse.

Stk. 2. For folkeskolens og den kommunale ungdomsskoles elever indgår obligatorisk brobygning, jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne, i den målrettede indsats.

Stk. 3. På øvrige skoler bestemmer skolens leder, om der skal indgå brobygning, jf. vejledningsloven og bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

§ 14. På skoler, der selv forestår vejledningen, jf. § 4 i vejledningsloven, foretager skolens leder vurderingen jf. § 12, og beslutter, hvilken indsats der skal iværksættes med henblik på, at de ikke-uddannelsesparate elever kan blive uddannelsesparate ved udgangen af 9. klasse.

9. klasse og 10. klasse

§ 15. På baggrund af oplysningerne, jf. § 11, foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning for elever i 9. klasse og 10. klasse en fornyet vurdering af de elever, der ved vurderingen i 8. klasse, henholdsvis 9. klasse var ikke-uddannelsesparate, jf. § 13.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager endvidere en fornyet vurdering af elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, hvis elevernes faglige niveau er faldet, jf. § 9. For de gymnasiale uddannelser foretages en konkret vurdering, hvis niveauet er faldet i forhold til niveauet i 8. klasse.

Stk. 3. Der foretages også en vurdering, hvis skolens leder har vurderet, at de sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning, eller eleven søger en anden type ungdomsuddannelse.

§ 16. Hvis eleven går på en skole, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, jf. § 4 i vejledningsloven, foretager skolens leder vurderingen af, om eleven er uddannelsesparat, jf. kriterierne i § 9 og § 10. Skolens leder skal begrunde vurderingen og anføre sine bemærkninger.

Stk. 2. Hvis skolens leder vurderer, at eleven er ikke-uddannelsesparat, sender skolen senest den 1. februar i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, uddannelsesplanen til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor eleven er folkeregistreret (elevens hjemkommune). Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer derefter elevens uddannelsesparathed.

Stk. 3. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at ansøgeren er uddannelsesparat, jf. stk. 2, sendes uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den uddannelsesinstitution, eleven søger som første prioritet.

Fælles bestemmelser

§ 17. Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og vurderingerne i 9. og 10. klasse, jf. § 11, skal være gennemført senest den 15. januar i skoleåret. I 8. klasse foretages uddannelsesparathedsvurderingen desuden i forbindelse med afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer senest 1. maj.

Stk. 2. Som led i Ungdommens Uddannelsesvejlednings og skolens samarbejde om den målrettede indsats fra 8. klasse for ikke-uddannelsesparate elever foretages løbende en vurdering af indsatsen frem til vurderingen i 9. eller 10. klasse, jf. stk. 1 og § 15. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan herunder på baggrund af indstilling fra eller drøftelse med skolens leder vurdere, at elevens faglige, sociale og personlige forudsætninger er så væsentligt forbedrede, at der ikke længere er behov for en særlig indsats, hvorefter eleven vurderes uddannelsesparat, jf. kriterierne i § 8-10.

Stk. 3. Skolens leder kan for elever, der falder væsentligt i niveau i forhold til de nævnte kriterier i § 8-10, indstille til Ungdommens Uddannelsesvejledning, at den pågældende elev ikke længere vurderes at opfylde kriterierne for at kunne vurderes uddannelsesparat. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager herefter en vurdering af elevens uddannelsesparathed, jf. §§ 8-10. Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat, vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolens leder, hvilken indsats der skal iværksættes frem mod uddannelsesparathedsvurderingen i 9. eller 10. klasse, jf. stk. 1, og § 15.

Stk. 4. Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse foretages i forhold til mindst én af følgende grupper af ungdomsuddannelser:

1) 3-årige gymnasiale uddannelser.

2) 2-årige hf.

3) Erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uddannelsesparathedsvurderingen i 9. og 10. klasse foretages i forhold til mindst én af følgende grupper af ungdomsuddannelser:

1) 3-årige gymnasiale uddannelser.

2) Erhvervsuddannelser.

Stk. 6. Såfremt eleven i 9. klasse eller 10. klasse blandt sine prioriterede uddannelsesønsker har såvel gymnasiale uddannelser som erhvervsuddannelser, foretages vurderingen både til gruppen af erhvervsuddannelser og til gruppen af gymnasiale ungdomsuddannelser.

§ 18. Skolens leder kan med inddragelse af eleven og forældremyndighedens indehaver samt Ungdommens Uddannelsesvejledning beslutte, at der ikke foretages en uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, hvis eleven tilhører en målgruppe, hvor der umiddelbart skal iværksættes en særlig indsats, herunder elever der er i målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

§ 19. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at eleven er ikke-uddannelsesparat, og eleven og forældremyndighedens indehaver er enige heri, drøftes, hvilke alternative aktiviteter der kunne imødekomme elevens ønsker og behov. En revideret uddannelsesplan udarbejdes og sendes senest den 30. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den institution, eleven nu søger som første prioritet. Hvis elevens ønske ikke er 10. klasse, erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, sendes den reviderede uddannelsesplan til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune.

Stk. 2. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at eleven er ikke-uddannelsesparat, og eleven og forældremyndighedens indehaver ikke er enige heri, kan forældremyndighedens indehaver eller eleven, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, forlange, at en uddannelsesinstitution, som udbyder ungdomsuddannelsen, foretager en ny vurdering af elevens uddannelsesparathed, jf. §§ 20-22.

Revurdering af uddannelsesparathed i 9. og 10. klasse, erhvervsuddannelserne

§ 20. Hvis ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet en elev, der søger om optagelse i 1. del af erhvervsuddannelsens grundforløb, ikke-uddannelsesparat, og eleven og forældrene ikke er enige heri, kan forældremyndighedens indehaver eller eleven, hvis denne ikke er undergivet forældremyndighed, anmode om at få foretaget en ny vurdering. Revurderingen finder sted i forbindelse med optagelsesprøverne til erhvervsuddannelserne, jf. § 33.

Revurdering af uddannelsesparathed, de gymnasiale ungdomsuddannelser

§ 21. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet, at eleven er ikke-uddannelsesparat, og eleven og forældremyndighedens indehaver ikke er enige heri, kan forældremyndighedens indehaver eller eleven, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, forlange, at en uddannelsesinstitution, som udbyder gymnasial ungdomsuddannelse, foretager en ny vurdering af elevens uddannelsesparathed.

Stk. 2. Vurderingen efter stk. 1 foretages af den uddannelsesinstitution, Ungdommens Uddannelsesvejledning anmoder herom. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, ved fremsendelse af elevens uddannelsesplan anmode den ungdomsuddannelsesinstitution, som eleven har angivet som sin første prioritet, om at foretage vurderingen. Hvis der foreligger særlige geografiske eller institutionelle forhold, kan Ungdommens Uddannelsesvejledning dog anmode en anden institution, som udbyder en gymnasial uddannelse, om at foretage vurderingen.

§ 22. Den uddannelsesinstitution, som foretager revurderingen af elevens uddannelsesparathed, anfører resultatet og en begrundelse i uddannelsesplanen og sender den til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune senest den 15. april i det år, hvor ansøgeren forlader grundskolen eller 10. klasse.

Stk. 2. Hvis eleven vurderes uddannelsesparat af uddannelsesinstitutionen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning revidere elevens uddannelsesplan i overensstemmelse hermed. Uddannelsesplanen underskrives og sendes senest den 30. april i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den uddannelsesinstitution, som eleven søger som første prioritet.

Stk. 3. Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat af uddannelsesinstitutionen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver revidere uddannelsesplanen for at sikre, at eleven vælger en anden uddannelse, som eleven er vurderet uddannelsesparat til, eller en anden aktivitet, som sigter mod, at eleven senere gennemfører en uddannelse. Den reviderede uddannelsesplan underskrives og sendes senest den 30. april i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den institution, eleven nu ønsker at søge som første prioritet. Hvis elevens ønske ikke er 10. klasse eller erhvervsuddannelse, sendes den reviderede uddannelsesplan til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune.

Kapitel 3

Procedurer ved valg af ungdomsuddannelse m.v. for elever i 9. og 10. klasse

Krav til udfyldning af uddannelsesplanen ved ansøgning om optagelse

§ 23. En elev ansøger om optagelse på en uddannelse ved at anføre sit uddannelsesønske i uddannelsesplanen, jf. kapitel 1, digitalt via www.optagelse.dk. Ved et uddannelsesønske forstås en uddannelse kombineret med en uddannelsesinstitution. Uddannelsesplanen kan indeholde op til fem prioriterede uddannelsesønsker.

Stk. 2. En elev må kun anføre den samme gymnasiale uddannelsesinstitution i flere af sine uddannelsesønsker, hvis institutionen udbyder sine uddannelser på flere forskellige adresser eller udbyder forskellige gymnasiale uddannelser. Eleven kan anføre samme uddannelse i flere af sine uddannelsesønsker.

Stk. 3. En elev, der i sit højest prioriterede uddannelsesønske har en gymnasial uddannelse, skal i uddannelsesplanen anføre mindst to yderligere uddannelsesønsker. Dette kan dog fraviges i særlige tilfælde, hvis der ikke udbydes anden ønsket uddannelse inden for rimelig geografisk afstand fra elevens bopæl.

Stk. 4. Ingen elever, der søger optagelse på de gymnasiale uddannelser, har krav på at få opfyldt sine ønsker, uanset antallet af de mulige prioriterede ønsker eleven har udfyldt.

Stk. 5. Lederen af elevens skole skal påføre elevens standpunkts- og prøvekarakterer i uddannelsesplanen. I uddannelsesplanen for eleverne i 9. klasse påføres standpunktskarakterer. I uddannelsesplanen for elever i 10. klasse påføres standpunktskarakterer og prøvekarakterer fra folkeskolens 9-klasseprøve. I uddannelsesplanerne for eleverne i 9. og 10. klasse påføres desuden det antal år, som eleven har fulgt prøveforberedende undervisning i tysk og fransk.

Stk. 6. For elever der er startet i 8 klasse i skoleåret 2017/2018 eller senere, skal studievalgportfolioen vedhæftes uddannelsesplanen jf. § 1, stk. 3, i overensstemmelse med bestemmelserne herfor. Skabelon for indhold i studievalgportefolien fremgår af bilaget. Studievalgportfolioen vedhæftes uddannelsesplanen som pdf-fil.

Stk. 7. Lederen af elevens skole skal for elever, som har anført en erhvervsuddannelse i sine ønsker, sende prøvekaraktererne fra folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver i fagene dansk og matematik via www.optagelse.dk til den uddannelsesinstitution, eleven søger som første prioritet.

§ 24. Udarbejdelse og forsendelse af uddannelsesplanen mellem institutioner som led i proceduren efter denne bekendtgørelse sker digitalt via Undervisningsministeriets tilmeldings- og optagelsesportal, www.optagelse.dk.

Stk. 2. Udarbejdelse og forsendelse af uddannelsesplanen for elever, hvor forældremyndighedens indehaver og eleven er ansvarlig for uddannelsesplanen, jf. § 2, stk. 3, skal ske digitalt via www.optagelse.dk.

Stk. 3. En eventuel forsendelse af uddannelsesplanen fra den først prioriterede institution til den næstfølgende prioriterede institution og alle efterfølgende videreforsendelser mellem lavere prioriterede institutioner, jf. § 34, sker uden for www.optagelse.dk.

Frist for udfyldelse af uddannelsesplan for elever i grundskolen og 10. klasse

Procedure ved ønske om ungdomsuddannelse

§ 25. Hvis eleven har angivet en ungdomsuddannelse som uddannelsesønske i uddannelsesplanen, og eleven er vurderet uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse, sender forældremyndighedsindehaver uddannelsesplanen senest den 1. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den ungdomsuddannelsesinstitution, som eleven har angivet som sin første prioritet.

Stk. 2. Hvis eleven har angivet en ungdomsuddannelse som uddannelsesønske i uddannelsesplanen, og eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat i forhold til den ønskede ungdomsuddannelse, og forældremyndighedens indehaver eller eleven, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, anmoder om en revurdering, jf. § 19, stk. 2, videresender Ungdommens Uddannelsesvejledning planen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den første prioriterede uddannelsesinstitution.

Stk. 3. Skolens leder skal umiddelbart efter afgivelse af prøvekaraktererne i dansk og matematik for henholdsvis 9. og 10. - klasseprøverne og senest 20. juni i det år, prøven afholdes, sende karaktererne for de to fag til www.optagelse.dk., for så vidt angår elever, der har søgt en erhvervsuddannelse.

Procedure ved ønske om 10. klasse

§ 26. Hvis eleven, der er vurderet uddannelsesparat, har angivet en 10. klasse som det først prioriterede ønske i uddannelsesplanen, sender forældremyndighedsindehaveren senest den 1. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen, uddannelsesplanen til den ønskede skole.

Stk. 2. Hvis eleven, der er vurderet ikke-uddannelsesparat, har angivet en 10. klasse som det først prioriterede ønske i uddannelsesplanen, videresender Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 3, stk. 1, eller skolens leder, jf. § 3, stk. 2, senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen, uddannelsesplanen til den ønskede skole.

Stk. 3. Hvis eleven har angivet en 10. klasse i folkeskolen (distriktsskolen) som uddannelsesønske, har eleven krav på optagelse, jf. § 36 i lov om folkeskolen.

Stk. 4. Hvis eleven søger en 10. klasse i folkeskolen omfattet af ordningen om frit valg, jf. § 36 i lov om folkeskolen, eller en fri grundskole, en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, og der ikke er kapacitet på skolen til at optage eleven, skal den søgte skoles leder sørge for, at der sker videresendelse af uddannelsesplanen til den uddannelsesinstitution, der er elevens næstfølgende prioriterede uddannelsesønske, senest den 15. april i det år, hvor eleven forlader grundskolen.

Stk. 5. Hvis den først prioriterede skole er en fri grundskole, efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, skal det fremgå af uddannelsesplanen, om eleven allerede på ansøgningstidspunktet er optaget på skolen, eller om en eventuelt ledig plads søges.

Procedure ved ønske om erhvervsgrunduddannelse

§ 27. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 2, stk. 1, eller elevens skoles leder, jf. § 2, stk. 2, anser eleven for at tilhøre målgruppen for erhvervsgrunduddannelsen, og eleven har angivet denne som det først prioriterede uddannelsesønske i sin uddannelsesplan, sendes uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune skal sørge for, at ansøgningen behandles, jf. lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Procedure ved ønske om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

§ 28. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 2, stk. 1, eller elevens skoles leder, jf. § 2, stk. 2, anser eleven for at tilhøre målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, og eleven har angivet denne som det først prioriterede uddannelsesønske i sin uddannelsesplan, sendes uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune skal sørge for, at ansøgningen behandles, jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Procedure ved ønske om anden aktivitet

§ 29. Hvis eleven har angivet anden aktivitet end en ungdomsuddannelse eller 10. klasse som ønske i uddannelsesplanen, skal uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune.

Orientering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

§ 30. Af hensyn til vejledningen mm. efter grundskolen eller 10. klasse får Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune kopi af uddannelsesplaner med ansøgning til ungdomsuddannelserne eller tilmelding til 10. klasse mm.

Kapitel 4

Uddannelsesinstitutionerne

Behandling af modtagne ansøgninger

§ 31. Uddannelsesinstitutionen behandler de modtagne ansøgninger efter de optagelsesregler, der gælder for den søgte uddannelse. Institutionen skal umiddelbart efter modtagelsen pr. brev eller e-post kvittere for modtagelsen af hver enkelt ansøgning. Såfremt institutionen allerede på dette tidspunkt har besluttet at optage en ansøger på institutionen, kan institutionen samtidig give ansøgeren meddelelse herom og behøver i så fald ikke at sende yderligere besked om optagelsen til ansøgeren.

Stk. 2. Modtager en uddannelsesinstitution en uddannelsesplan, der ikke er fyldestgørende udfyldt, indhenter institutionen de nødvendige oplysninger, før der træffes afgørelse om optagelse eller videreforsendelse efter § 21.

§ 32. En uddannelsesinstitution, som modtager anmodning om optagelse fra en 15-17-årig ung, som ikke har en uddannelsesplan, skal henvise den unge til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges hjemkommune med henblik på udarbejdelse af en uddannelsesplan.

Optagelsesprøver for elever, som ikke opfylder adgangsbetingelserne for erhvervsuddannelserne

§ 33. Uddannelsesinstitutionen behandler de modtagne ansøgninger efter de optagelsesregler, der gælder for den søgte uddannelse. For de elever, som ikke opfylder adgangsbetingelserne, skal institutionen tilbyde en optagelsesprøve, og for elever, der er ikke-uddannelsesparate, en revurdering af uddannelsesparatheden. Optagelsesprøverne og revurderingerne skal afvikles i umiddelbar forlængelse af folkeskolens afsluttende prøver.

Stk. 2. Senest 8. juli skal ansøgere, som har gennemført en optagelsesprøve eller en revurdering til erhvervsuddannelserne, have skriftligt svar på, om de er optaget.

Videresendelse af ansøgninger

§ 34. Hvis en ansøger ikke kan optages på den søgte gymnasiale uddannelse, videresender institutionen straks og senest den 15. maj uddannelsesplanen til den næstfølgende prioriterede uddannelsesinstitution, jf. dog § 22 stk. 2. Hvis der i uddannelsesplanen ikke er flere prioriterede uddannelsesønsker, sendes uddannelsesplanen med oplysning herom til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune med kopi til ansøgeren.

Stk. 2. Hvis ansøger har været til optagelsesprøve eller revurdering på en erhvervsuddannelse og ikke er optaget på erhvervsuddannelsen, sendes uddannelsesplanen straks og senest 8. juli med oplysning herom og en begrundelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune med kopi til ansøgeren.

Svar på ansøgning

§ 35. Senest den 1. juni skal ansøgere til gymnasiale ungdomsuddannelser og 10. klasse have skriftligt svar fra uddannelsesinstitutionen på, om de er optaget.

Stk. 2. Ansøgere til erhvervsuddannelserne skal senest 3 arbejdsdage efter, at institutionen har modtaget prøveresultaterne i henholdsvis dansk og matematik i 9. - og 10.-klasseprøverne, have skriftligt tilbud om en optagelsesprøve, hvis ansøgeren ikke opfylder adgangskravet. Andre ansøgere skal have skriftlig besked senest 7 arbejdsdage efter.

Kapitel 5

Ansøgere, der ikke er elever i grundskolen, 10. klasse eller søger efter 1. maj

§ 36. Ansøgere, der ikke går i en grundskole eller i 10. klasse, eller som søger efter den 1. maj, skal tilmelde sig til den ønskede uddannelsesinstitution efter de regler, der gælder for den pågældende erhvervsrettede eller gymnasiale ungdomsuddannelse, herunder eventuelle regler om ansøgningsfrist.

Stk. 2. Ansøgere efter stk. 1 skal ansøge via www.optagelse.dk.

Stk. 3. Ansøgere omfattet af stk. 1, som er under 18 år, skal kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning med henblik på udarbejdelse af en uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Kapitel 6

Indberetningspligt

§ 37. Institutioner, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal på begæring meddele Undervisningsministeriet oplysninger, der er nødvendige for koordinering af ansøgning og tilmelding, herunder oplysninger om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne samt oplysninger til statistiske formål.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan bestemme, at oplysninger efter stk. 1 skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format oplysningerne skal leveres.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 839 af 30. juni 2014 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse ophæves.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 14. juni 2017

Susanne S. Clausen
Vicedirektør

/ Hanne Woller


Bilag 1

Studievalgsportfolio - afrappoteringsskema

1. Hvad er du gladest for at arbejde med i skolen? Hvorfor?
A) Hvad er mine styrker
B) Hvordan er min skoleindsats
C) Hvad motiveres jeg af i skolen og i fritiden
2. Nævn de tre vigtigste ting, du regner med at blive bedre til på din kommende uddannelse? (fx: hvilke forventninger har du til den uddannelse, du skal i gang med fx faglige forventninger til de enkelte fag, undervisere eller det sociale miljø og muligheder for personlig udvikling? )
A)
B)
C)
3. Har du overvejet andre uddannelser end den/dem du har valgt? (Markér med kryds hvis du har overvejet andre uddannelser)
EUD □ EUX □ STX □ HHX □ HTX □ HF □ Andet □
4. Hvilke fordele og hvilke ulemper ser du i de uddannelser, som du markerede i spørgsmål 3?
Fordele:
Ulemper:
5. I hvilke vejledningsaktiviteter lærte du mest om erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser? Hvad lærte du? (fx: introkurser og brobygning til ungdomsuddannelser, virksomhedsbesøg, uddannelsesaften, erhvervspraktik. Se flere eksempler i skemaet på s. 2)
 
6. Hvad har været afgørende for dit valg af ungdomsuddannelse? (fx: mulighed for fordybelse i specifikke fag – angiv hvilke, mulighed for at arbejde i praktik, godt socialt miljø, tæt på bolig, gode muligheder for efterfølgende job, bred uddannelse med mange muligheder for videreuddannelse)
 
7. Hvilke job- og karrieremuligheder kan du se på kortere og længere sigt efter din ungdomsuddannelse?
 

 
Hvad var det vigtigste, du lærte i forbindelse med:?
Har ikke deltaget
Introkurser til ungdomsuddannelse
   
Brobygning til ungdomsuddannelse
   
Uddannelsesaften/åbent hus
   
Virksomhedsbesøg
   
Erhvervspraktik
   
Undervisning i Uddannelse og Job
   
Vejledning med en UU-vejleder eller eVejleder
   
Ug.dk
   
Forløb og aktiviteter i den åbne skole, fx samarbejde med en virksomhed eller ungdomsuddannelse
   
Projektopgave i 9. klasse
   
Valgfag
   
Andet
Fx: tværgående projekter, ”Uddannelse og Job”, informationsmøder om ungdomsuddannelser, SKILLS, uddannelsesmesser m.v.