Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol BJ 5-1-2017

I medfør af § 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 112, stk. 1:

1. Referencedokumenter

1.1. Jernbanelov nr. 686 af 27. maj 2015.

1.2. De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk og på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk. Oplysning om indholdet af reglerne fås ved henvendelse til:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Telefon 7221 8800

Fax 7262 6790

E mail info@tbst.dk

2. Anvendelsesområde

Denne BJ fastsætter bestemmelser for:

1) Kørsel på jernbaneinfrastruktur, der er udrustet med godkendt fast togkontrolanlæg i form af baliser og/eller linjeledere, som er tilsluttet sikringsanlæggene.

2) Trækkraftenheder (lokomotiver, togsæt, motorvogne, traktorer og styrevogne) samt arbejdskøretøjer (troljer og skinnekørende maskiner til vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen), der fremføres på den i nr. 1) nævnte jernbaneinfrastruktur.

BJ’en gælder ikke for:

a) Den københavnske metro.

b) Strækninger udrustet med CBTC eller ETCS.

c) Øresundsforbindelsens svenske systemdel på dansk territorium.

d) Rullende materiel, der afprøves på jernbaneinfrastruktur.

e) Rullende materiel, der har til formål at afprøve jernbaneinfrastruktur.

f) Snerydningstog.

3. Definitioner

3.1. Ved togkontrolanlæg forstås: Fællesbetegnelse for togkontrolanlæg (dog ikke F-HKT-anlæg), som bremser toget, hvis den maksimalt tilladte hastighed overskrides, eller hvis toget passerer et signal, som ikke viser en kørtilladelse eller en kørtilladelse med begrænset hastighed. Et togkontrolanlæg består af faste togkontrolanlæg i infrastrukturen og mobile anlæg i trækkraftenheder. De mobile anlæg omsætter og anvender information fra togkontrolanlæggets faste anlæg.

3.2. Ved CBTC forstås: Communication-based train control, som er et tog-kontrolsystem, hvor alle tog kommunikerer data om egen position til et centralt sikkerhedssystem og derfra modtager opdaterede kørtilladelser ud fra oplysninger om de andre togs positioner samt op-lysninger om indstillede togveje, hastighedsnedsættelser og andre forhold i infrastrukturen.

3.3. Ved ETCS forstås: European Train Control System, som nævnt i punkt 2.1. i BJ 4-1-2015 om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne.

3.4. Ved tog forstås: En sammensætning af køretøjer godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og som ikke fremføres som rangering eller arbejdskøretøj.

4. Krav til sammenhængen mellem fast og mobilt togkontrolanlæg

4.1. Trækkraftenheder skal for at kunne begynde kørsel som tog på strækninger med faste togkontrolanlæg have indbygget og skal anvende mobilt togkontrolanlæg, der er kompatibelt med strækningens faste togkontrolanlæg.

4.1.1. Hvis tog er uden indbygget mobilt togkontrolanlæg, eller hvis der opstår fejl under kørslen, så det mobile togkontrolanlæg udkobles, må toget eller arbejdskøretøjet fremføres med højst 70 km/t.

4.1.2. Kravet i punkt 4.1. gælder ikke ved kørsel på tilslutning, som er kørsel i begrænset omfang på en strækning med fast togkontrolanlæg med tog uden mobilt togkontrolanlæg i forbindelse med:

a) Kørsel fra en station eller en strækning med fast togkontrolanlæg til en station eller en strækning uden fast togkontrolanlæg.

b) Kørsel fra en station eller en strækning uden fast togkontrolanlæg til en station eller en strækning med fast togkontrolanlæg.

4.2. Jernbaneinfrastrukturforvalteren fastsætter nærmere krav for kørsel med tog uden mobilt togkontrolanlæg på strækninger med faste togkontrolanlæg.

4.3. Jernbaneinfrastrukturforvalteren fastsætter nærmere krav for omfanget af kørsel med veterantogskøretøjer uden mobilt togkontrolanlæg på strækninger med faste togkontrolanlæg.

5. Betingelser for kørsel på tilslutninger

5.1. Jernbaneinfrastrukturforvalteren fastsætter nærmere krav for kørsel på tilslutninger for den pågældende jernbanevirksomhed.

5.2. Hastigheden ved kørsel på tilslutninger må ikke overstige 70 km/t.

6. Dispensation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BJ, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder EU-regler på området.

7. Klageadgang

Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne BJ kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

8. Ikrafttræden

8.1. BJ’en træder i kraft den 1. juli 2017.

8.2. BJ nr. 5-4-2015 om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol ophæves.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 29. marts 2017

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch