Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af afslag på dispensation for opstillingen af en dampkedel med et produkttal større end 100.000 bar x liter i det indrettede og fremviste kedelrum i ny fabrik

Virksomheden ansøgte om dispensation henholdsvis ”forhåndsgodkendelse” for indretningen af kedelrum fra bekendtgørelsen om trykbærende udstyr i forbindelse med opstart af en nyinstalleret kedel. Arbejdstilsynet traf afgørelse med afslag på ansøgningen,

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at indrette arbejdsstedet for kedelrummet for dampkedelen med et produkttal større end 100.000 på ny fabrik hos virksomheden, således at porten eller ventilationsristen over porten anvendes som eksplosionsaflastning ved en kedeleksplosion.

Nævnet lagde desuden vægt på, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at placere døråbninger ind til tilstødende bygningsdele og dermed bryde den solide adskillelse mellem bygningsdelene.

Nævnet lagde endelig vægt på, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at adgangsvejen til et el-tavlerum går via kedelrummet, idet disse installationer er uvedkommende for kedlens drift og pasning.

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 30. maj 2017 behandlet [navn udeladt]s klage på vegne af [navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse af 21. juli 2017 om afslag på dispensation for opstillingen af en dampkedel med et produkttal større end 100.000 bar x liter i det indrettede og fremviste kedelrum i ny fabrik hos [navn udeladt], [adresse udeladt].

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 21. juli 2016 om afslag på dispensation for opstillingen af en dampkedel med et produkttal større end 100.000 bar x liter i det indrettede og fremviste kedelrum i ny fabrik hos [navn udeladt], [adresse udeladt].

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at der ikke i det konkrete tilfælde er særlige konstruktionsmæssige, fremstillingsmæssige, anvendelsesforhold eller særlige forhold i øvrigt, der gør, at det findes rimeligt og forsvarligt at tillade afvigelse fra reglerne om, at dampkedler med et produkttal større end 100.000 skal opstilles i særskilt kedelbygning eller bygningsdel med egen tagkonstruktion og solidt adskilt fra den øvrige bygning.

Nævnet lægger herved vægt på, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at indrette arbejdsstedet for kedelrummet for dampkedelen med et produkttal større end 100.000 på ny fabrik hos [navn udeladt], således at porten eller ventilationsristen over porten anvendes som eksplosionsaflastning ved en kedeleksplosion.

Nævnet lægger desuden vægt på, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at placere døråbninger ind til tilstødende bygningsdele og dermed bryde den solide adskillelse mellem bygningsdelene.

Nævnet lægger endelig vægt på, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at adgangsvejen til et el-tavlerum går via kedelrummet, idet disse installationer er uvedkommende for kedlens drift og pasning.

Nævnet lægger ved afgørelsen til grund, at [navn udeladt] ved brev af 28. april 2016 har anmodet om dispensation og senere ved brev af 31. maj 2016 anmodede om ”forhåndsgodkendelse” af, at kedelrummet for [navn udeladt]s dampkedel med et produkttal større end 100.000 bar x liter ikke er indrettet som en selvstændig bygning eller med et uafhængigt tag, således at aflastningen af en eksplosion i rummet sker gennem ventilationsrist eller port i stedet for gennem et selvstændigt tag.

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det følger endvidere af reglerne om anvendelse af trykbærende udstyr, at der for visse trykbærende udstyr og enheder gælder der særlige krav til opstillingen og brug, som anført i bilag til bekendtgørelsen.

Det fremgår af bilaget til bekendtgørelsen, at dampkedler med et produkttal større end 100.000 skal opstilles i særskilt kedelbygning eller bygningsdel med egen tagkonstruktion og solidt adskilt fra den øvrige bygning.

Efter reglerne kan Arbejdstilsynet i enkelttilfælde tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor det på grund af det pågældende trykbærende udstyrs særlige konstruktion, fremstilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

BEMÆRKNINGER TIL KLAGEN

I klagen er det anført, at vejledning B. 4.11 fra 2009 muliggør, at virksomheden kan vælge andre tekniske løsninger end de i vejledningen anførte, hvis disse som minimum sikrer samme sikkerhedsniveau.

Det er endvidere anført, at det er klagers opfattelse, at der ikke i dette tilfælde er tale om en dispensation, men om en vurdering af, om kravene i bekendtgørelse nr. 100 og den nugældende AT- vejledning B. 4.11 fra 2009 er opfyldt. Den vejledning som Arbejdstilsynet har påberåbt sig er fra 2004, og er erstattet af en ny vejledning i 2009. Den nye vejledning åbner mulighed for funktionsbaseret sagsbehandling, da virksomheden kan vælge andre tekniske løsninger.

Klager har desuden anført, at den valgte tekniske løsning opfylder vejledningens sikkerhedsniveau, hvilket er dokumenteret gennem [navn udeladt]s redegørelse af 3. november 2016 og af notat af 3. februar 2017, og at det er fastslået i [navn udeladt]s erklæring af 9. november 2016.

Endelig er det anført, at såfremt nævnet finder, at der er tale om dispensation, finder klager, at betingelserne herfor var opfyldt. Ordene ”bygningsdel med egen tagkonstruktion og solidt adskilt fra den øvrige bygning” er tilstrækkeligt konkret til, at der kan dispenseres både i relation til tagkonstruktion og i relation til solidt adskilt fra den øvrige bygning.

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser i denne forbindelse til Arbejdstilsynets bemærkninger i udtalelse af 7. december 2016, hvori det fremgår, at formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at anvendelse af kedlen sker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, herunder for det tilfælde, at der sker en kedeleksplosion. For at kunne sikre dette, er der i bekendtgørelsen opsat skærpede krav til bygninger, hvor der er opstillet kedler med produkttal over 100.000 bar x liter.

Til klagers bemærkning om at ventilationsristen og porten udgør en aflastning af bygningen ved en evt. kedeleksplosion, skal nævnet henvise til Arbejdstilsynets oplysning om, at baggrunden for, at bygningen skal være solidt adskilt fra den øvrige bygning er, at det i tilfælde af en kedeleksplosion er taget, som skal virke som aflastning af trykket. Det er således ikke facaden, der skal virke som aflastning.

Arbejdstilsynet har desuden oplyst, at den beregning, som [navn udeladt] havde udarbejdet kan være et udgangspunkt for at simulere en mulig dampeksplosion. Beregningen var dog ikke relevant i det konkrete tilfælde, da den anvendes til at påvise, at aflastning af bygningen vil ske ved ventilationsristen og porten. Kedlen er opstillet i et rum, som er en del af en større bygning.

Fra kedelrummet er der adgang til et andet rum via en dør, igennem hvilken der færdes personer.

Til klagers bemærkning om, at døren fra kedelrummet ind til det tilstødende rum er af rustfrit stål med større styrke end port og dør i den øvrige facade, skal nævnet henvise til, at den mur, som bygningsdelen består af, skal have en styrke svarende til 20 cm jernbeton.

Nævnet skal desuden henvise til, at Arbejdstilsynet har oplyst, at den gældende AT-vejledning fra 2009 er en uændret videreførelse af praksis fra 2004, og det er derfor fortsat Arbejdstilsynets praksis, at det ikke er forsvarligt, at der er en dør i vægadskillelsen til tilstødende rum.

Dertil kommer, at døren i sagens natur vil blive åbnet i forbindelse med gående færdsel mellem bygningsdelene, hvor der således i perioder ikke vil være nogen beskyttelse overhovedet ind til den tilstødende bygningsdel. Umiddelbart over denne dør er der en anden dør, som giver adgang til samme tilstødende bygningsdel. På tilsvarende måde udgør denne dør ikke en styrke i væggen svarende til 20 cm jernbeton, ligesom denne dør også vil blive åbnet med fri adgang til den tilstødende bygning.

I kedelrummet er der endvidere adgang til et rum på 1. sal via en trappe. I rummet på 1. sal findes en hoved-eltavle.

Adgangen til rummet betyder, at dette rum er en del af kedelrummet, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglen om, at kedelrummet kun må benyttes til formål, der knytter sig til dampkedlens drift og pasning, idet hoved-eltavlen benyttes til andre formål end dampkedlens drift.

Nævnet er enig i det af Arbejdstilsynet anførte.

[Navn udeladt] har i høringssvar vedrørende klagen over Arbejdstilsynets afslag på dispensation anført, at der ikke er tale om, at man skal opnå en dispensation, men at nævnet skal vurdere, om den valgte anden tekniske løsning minimum sikrer samme sikkerhedsniveau, som beskrevet i vejledning B. 4.11.

Nævnet skal hertil henvise til Arbejdstilsynets udtalelse af 7. december 2016, hvor Arbejdstilsynet oplyser, at arbejdsmiljølovgivningen ikke giver mulighed for, at Arbejdstilsynet afgiver forhåndsgodkendelse eller giver en godkendelse vedrørende opstilling af dampkedlen, og at Arbejdstilsynet derfor har behandlet henvendelsen som en dispensationssag.

Desuden skal nævnet henvise til Arbejdstilsynets udtalelse nævnt ovenfor om, hvorfor anvendelsen af kedlen ikke kan ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Nævnet har derfor alene truffet afgørelse i forhold til Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på dispensation afgjort på baggrund af [navn udeladt] anmodning om dispensation, da nævnet ikke har kompetence til at behandle spørgsmål, som Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse om.

R E G L E R

Om Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse

● § 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Om dispensation

● § 34, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr

Om arbejdsstedets indretning

● § 42, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Om anvendelse af trykbærende udstyr

● § 4, stk. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr

Om opstilling af trykbærende udstyr

● § 7, stk. 8 og § 8, samt bilag 4, pkt. 3.1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet, breve fra [navn udeladt] fra 17. november 2016, 30. januar 2017, 7. februar 2017 og 5. april 2017, samt brev fra Arbejdstilsynet af 7. december 2016 og 20. februar 2017.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Kapitel 6

Arbejdsstedets indretning

§ 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 4. Anvendelse af trykbærende udstyr og enheder skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse og i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Kapitel 3

Opstilling af trykbærende udstyr

§ 7.

Stk. 8. For visse trykbærende udstyr og enheder gælder der særlige krav til opstillingen og brug, som anført i bilag 4.

§ 8. Trykbærende udstyr og enheder, der rummer særlig fare for omgivelserne, skal opstilles i særlig bygning, maskinrum eller i det fri og i sikker afstand fra arbejdspladser, bygninger og færdselsveje.

Kapitel 11

Dispensation, klage og straf

Dispensationer

§ 34. Arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor det på grund af det pågældende trykbærende udstyrs særlige konstruktion, fremstilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt.

Bilag 4

Særlige krav til opstilling og brug af enkelte typer trykbærende udstyr

Særlige krav til opstilling og brug af trykbeholdere, dampkedler og rørsystemer i kontrolklasse A og B er påkrævet i forhold til enkelte typer og størrelser af beholdere, f.eks. ammoniaklagerbeholdere og kryobeholdere pga. brandfare, fare for giftudslip og eksplosionsfare og andre forhold. Opmærksomheden henledes på, at andre myndigheders kan have krav til opstillingen, herunder krav fra kommunalbestyrelse, Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen m.fl.

3. Dampkedler

3.1 Opstilling af dampkedler

Der skal være tilstrækkelig tilførsel af frisk luft for drift af dampkedlen.

En af flugtvejene fra kedelrummet skal være placeret bag kedlen.

Dampkedler med produkttal større end 10000 skal opstilles i særskilt rum (kedelrum), hvor gulvet ikke må ligge lavere end 1 meter under terræn. Kedelrummet må ikke være placeret over eller under rum, hvor personer hyppigt opholder sig.

Kedelrummet må kun benyttes til formål, der knytter sig til dampkedlens drift og pasning.

Dampkedler med et produkttal større end 100000 skal opstilles i særskilt kedelbygning eller bygningsdel med egen tagkonstruktion og solidt adskilt fra den øvrige bygning.

Dampkedler med produkttal større end 1000 må ikke opstilles i beboelsesejendomme.