Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
32014R0640
 
32014R0807
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og afgrænsning
Kapitel 2 Betingelser og prioritering
Kapitel 3 Modtagere af tilskud
Kapitel 4 Økonomi
Kapitel 5 Ansøgning, indberetning og udbetaling af tilskud
Kapitel 6 Kontrol, nedsættelse, tilbagebetaling, sanktioner og bortfald
Kapitel 7 Klage
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 9, stk. 4, og § 11, stk. 2, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om tilskud til skov med biodiversitetsformål.

Stk. 2. Formålet med tilskud til skov med biodiversitetsformål er, at sikre og fremme stabile levesteder for truede arter, der er tilknyttet skov.

§ 2. Miljøstyrelsen kan efter reglerne i denne bekendtgørelse give tilsagn til følgende aktiviteter, som bevarer eller fremmer biodiversiteten på bestemte skovarealer:

1) Ekstensiv skovdrift.

2) Skovgræsning, inklusiv forberedelse.

3) Etablering af naturlige vandstandsforhold, inklusiv forundersøgelse.

4) Bevaring af træer til naturligt henfald.

5) Rydning af uønsket opvækst, herunder arter der optræder invasivt.

6) Særlig indsats for beskyttede arter.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan inden tilsagn og efter aftale med ansøger tilpasse arealet, så det er entydigt afgrænset.

Stk. 3. Tilsagnsperioder for aktiviteter, jf. stk. 1, fastsættes nærmere af Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Miljøstyrelsen tinglyser aftaler om etablering af naturlige vandstandsforhold og bevaring af træer til naturligt henfald på ejendommen. Styrelsen afholder udgifter til tinglysning.

§ 3. Der kan ikke ydes tilskud efter § 2, stk. 1, til aktiviteter,

1) der er pligt til at foretage i henhold til skovloven, anden lovgivning eller tinglyste servitutter, eller

2) der gives tilskud til efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud efter § 2, stk. 1, nr. 2, 3, 5 og 6, til aktiviteter med tilskudsberettigede udgifter, der er påbegyndt, inden der er givet tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Der gives ikke tilsagn til ansøgninger, der ligger under et beløb, som fastsættes af Miljøstyrelsen.

Kapitel 2

Betingelser og prioritering

Kriterier for støtteberettigelse

§ 4. Det er en betingelse for, at der kan ydes tilskud efter § 2, stk. 1, at arealet

1) er mindst 0,5 ha, og

2) er naturmæssigt værdifuldt skov overvejende bevokset med hjemmehørende træarter.

Stk. 2. For tilsagn efter § 2, stk. 1, nr. 3 og 4, er det en yderligere betingelse, at arealet er eller bliver fredskovpligtig efter skovlovens § 4.

Forpligtelser

§ 5. Ved tilsagn om tilskud til ekstensiv skovdrift er det en forpligtigelse, at

1) der foretages naturlig foryngelse, stævning eller undtagelsesvist gentilplantning i etaper,

2) jordbearbejdning kun må foretages i striber eller punktvis på samlet 1/3 af tilsagnsarealet,

3) der ikke må gødskes, anvendes kemisk bekæmpelse eller kalkning,

4) der ikke må ske øget afvanding, dog må fungerende grøfter vedligeholdes,

5) karakteristiske og hjemmehørende træarter fremmes, og

6) dødt ved og træer med hulheder bevares.

§ 6. Ved tilsagn om tilskud til skovgræsning er det en forpligtigelse, at

1) arealet fremstår afgræsset i tilsagnsperioden,

2) afgræsning skal ske med husdyr,

3) der ikke må tilskudsfodres på tilsagnsarealet, og dyrene ikke må kunne tilgå tilskudsfodring udenfor tilsagnsarealet,

4) skoven drives som ved tilskud til ekstensiv skovdrift, jf. § 5, og

5) hegn opsættes og vedligeholdes på en sådan måde, at det opfylder formålet med at holde græssende husdyr inde i skovgræsningen i hele tilsagnsperioden. Ved brug af hegnspæle af træ, skal træet være bæredygtigt produceret.

§ 7. Ved tilsagn om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold er det en forpligtigelse, at

1) projektet helt eller delvist genskaber naturlige vandstandsforhold, og

2) tekniske forundersøgelser omfatter undersøgelser, der beskriver tekniske og biologiske forhold af betydning for etablering af naturlige vandstandsforhold.

§ 8. Ved tilsagn om tilskud til bevaring af træer til naturligt henfald er det en forpligtigelse, at

1) der bevares 5-20 levende træer pr. hektar til naturligt henfald,

2) træerne har en diameter på mindst 25 cm og skal udgøre en del af kronetaget i bevoksningen,

3) træerne er hjemmehørende, og for Natura 2000-arealer skal træerne som udgangspunkt være hovedtræarter for skovnaturtypen,

4) træerne ikke må skades, og

5) træerne registreres med GPS-positioner og markeres fysisk, så træerne kan genfindes i skoven.

Stk. 2. Hvis træer, der bevares, falder ned over hegn, stier, veje og lignende, må træerne skæres op i nødvendigt omfang. Alt opskåret træ skal efterlades ved det oprindelige voksested.

Stk. 3. Hvis et træ eller dele af et træ udgør en sikkerhedsrisiko for mennesker eller bygninger, kan træet efter aftale med Miljøstyrelsen fældes eller beskæres. Træet skal efterlades ved det oprindelige voksested.

§ 9. Ved tilsagn om tilskud til rydning af uønsket opvækst er det en forpligtigelse, at

1) rydning har til formål at bekæmpe opvækst, der udgør en trussel mod en Natura 2000 skovnaturtype, bekæmpe uønsket opvækst i bevaringsværdige egekrat, forberede til skovgræsning eller fastholde små lysninger i skoven, og

2) rydning ikke negativt påvirker skovtilknyttede arter beskyttet efter EU’s naturbeskyttelsesdirektiver.

Stk. 2. Forventes der opnåelse af en indtægt ved salg af ryddede effekter, skal dette oplyses i forbindelse med ansøgningen. Nettoindtægter fra rydning skal fremgå af indberetning af rydningsaktivitet.

§ 10. Ved tilsagn om tilskud til særlig indsats for arter er det en forpligtigelse, at

1) tilskud målrettes skovtilknyttede arter beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver (bilag IV) eller skovtilknyttede arter på den danske rødliste og

2) arternes tilstedeværelse på skovarealet dokumenteres.

§ 11. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 5-10, hvis det fremmer formålet med ordningen, jf. § 1, stk. 2, eller det er nødvendigt i forhold til sikkerhed eller sundhed for mennesker, husdyr eller bebyggelse.

Andre forpligtelser

§ 12. Miljøstyrelsen kan i et tilsagn om tilskud fastsætte yderligere vilkår.

Prioritering

§ 13. Ansøgninger om tilskud til skov med biodiversitetsformål, der opfylder betingelserne i § 4, prioriteres efter følgende kriterier:

1) Areal indeholder ≥50 % Natura 2000 skovnaturtyper i tilstandsklasse 1 og 2,

2) Areal indeholder ≥50 % Natura 2000 skovnaturtyper i tilstandsklasse 3, 4 og 5,

3) Areal indeholder <50 % Natura 2000 skovnaturtyper i tilstandsklasse 1 og 2,

4) Areal indeholder <50 % Natura 2000 skovnaturtyper i tilstandsklasse 3, 4, og 5,

5) Areal uden Natura 2000 skovnaturtyper med kortlagt HNV ≥8 ifølge HNV-skovkort eller biotopregistrering i driftsplan, certificering eller lignende,

6) Arealer, der i øvrigt opfylder kriterier for støtteberettigelse.

Stk. 2. Indenfor hver kategori i stk. 1, nr. 1-6 prioriteres ansøgningerne efter areal i faldende rækkefølge.

Stk. 3. Såfremt en ansøgning efter prioritering ikke kan rummes inden for beløbsrammen, jf. § 15, men hvor beløbsrammen ikke er brugt, kan Miljøstyrelsen fastsætte nærmere vilkår og frister for tilbud om tilpasning af ansøgning.

Kapitel 3

Modtagere af tilskud

§ 14. Tilskud efter § 2 kan søges af og ydes til private og kommunale ejere af skov.

Stk. 2. En privat ejer kan være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende. Den private ejer må ikke have indgået driftsoverenskomst med eller modtage driftstilskud fra det offentlige til det areal, der søges om tilskud til.

Stk. 3. Kommuner kan kun søge tilskud til aktiviteter, der har til formål at sikre Natura 2000 skovnaturtyper.

Stk. 4. Hvis det areal, der ydes tilskud til, ejes af flere personer, et selskab, en fond, forening eller lignende, udbetales tilskud til den, der overfor Miljøstyrelsen kan godtgøre at repræsentere hele ejerkredsen.

Stk. 5. Ved ejerskifte falder fremtidige ydelser efter et tilsagn om tilskud for arealet bort. En ny privat ejer, som er omfattet af stk. 2, har dog ret til at overtage rettigheder og pligter ifølge tilsagnet. En ny kommunal ejer har ret til at overtage rettigheder og pligter ifølge tilsagn, der vedrører aftaler, som er indgået efter kapitel 4 i skovloven.

Kapitel 4

Økonomi

§ 15. Tilskud ydes inden for et beløb, der fastsættes på finansloven. Tilskudssatser og tilskudsberettigede udgifter fastsættes nærmere af Miljøstyrelsen.

Kapitel 5

Ansøgning, indberetning og udbetaling af tilskud

§ 16. Ansøgning om tilskud skal indsendes til Miljøstyrelsen i en form og inden en frist, som fastsættes af styrelsen.

Stk. 2. Ansøgning skal udfyldes og indsendes på et ansøgningsskema, som kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Særligt mangelfulde ansøgninger kan returneres til ansøgeren uden nærmere behandling.

§ 17. Indberetning om gennemførelse af aktiviteter, hvortil der er givet tilsagn om tilskud efter § 2, skal indsendes til Miljøstyrelsen i en form og inden en frist, som fastsættes af styrelsen.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis fristen for indberetning ikke overholdes.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2.

§ 18. Tilskud efter § 2, stk. 1, udbetales, når aktiviteten er gennemført, vilkår i tilsagn er opfyldte og indberetninger efter § 17 er modtaget og godkendt.

Stk. 2. Udbetaling sker til ansøgers NemKonto.

§ 19. Modtagere af tilskud skal underrette Miljøstyrelsen, hvis et vilkår for at modtage tilskud ikke længere er opfyldt. Underretning skal ske senest en måned efter, at det kan konstateres, at vilkåret ikke længere er opfyldt.

Kapitel 6

Kontrol, nedsættelse, tilbagebetaling, sanktioner og bortfald

§ 20. Kontrol med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser føres af Miljøstyrelsen efter § 9 i lov om Landdistriktsfonden.

§ 21. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud, sanktioner samt bortfald af tilsagn i medfør af EU-reglerne, jf. note 1.

§ 22. Udbetalte tilskud, der helt eller delvis skal tilbagebetales, jf. § 18, kræves tilbagebetalt med tillæg af renter.

Stk. 2. Træffes afgørelse om tilbagebetaling, anses det krævede beløb som forfaldent på datoen for modtagelse af afgørelsen. Fra denne dag forrentes beløbet i overensstemmelse med renteloven.

Kapitel 7

Klage

§ 23. Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 956 af 27. juni 2016 om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud, der er givet efter tidligere bekendtgørelser om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift, opretholdes og behandles færdig efter de tidligere regler.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 26. juni 2017

Esben Lunde Larsen

/ David Fjord Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, EU-Tidende 2014, nr. L 181, side 48, Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser, EU-Tidende 2014, nr. L 227, side 1.