Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte kirketjenere i folkekirken

Begreb

§ 1. Ved en tillidsrepræsentant for kirketjenere forstås en person, der repræsenterer de i stiftet ansatte kirketjenere, der er ansat i stillinger på tjenestemands- eller overenskomstvilkår, for hvilke Danmarks Kirketjenerforening har forhandlingsretten.

Valg af tillidsrepræsentant

§ 2. Der vælges en tillidsrepræsentant for hver påbegyndt 30 ansatte af og blandt de i § 1 nævnte personer. For at kunne vælges til tillidsrepræsentant, skal man have været ansat mindst 1/2 år i sin nuværende stilling. Har kirketjeneren tidligere været i ansættelse som kirketjener ved en anden ansættelsesmyndighed, kan karensperioden bortfalde. Bortfald af karensperioden skal aftales mellem Danmarks Kirketjenerforening og stiftet. Valget skal godkendes af Danmarks Kirketjenerforening, som herefter anmelder valget skriftligt over for stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden er berettiget til over for Danmarks Kirketjenerforening at gøre begrundet indsigelse mod valget, når dette sker inden 3 uger efter, at stiftsøvrigheden har modtaget meddelelse om valget fra foreningen. Stiftsøvrighedens afgørelse kan inden for 1 måned indbringes for Kirkeministeriet.

Stk. 2. Kirkeministeriet kan efter indstilling fra Danmarks Kirketjenerforening godkende, at der vælges en tillidsrepræsentant fælles for 2 eller flere stifter.

Stk. 3. For tillidsrepræsentanten vælges i stifter med under 30 ansatte samtidig en suppleant, som godkendes og anmeldes på samme måde som tillidsrepræsentanten, jf. stk. 1. Under tillidsrepræsentantens fravær fungerer suppleanten i dennes sted og nyder under funktionsperioden samme rettigheder som tillidsrepræsentanten. I stifter med over 30 ansatte vikarierer tillidsmændene for hinanden.

Stk. 4. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse alene ske til Danmarks Kirketjenerforening.

Opgaver

§ 3. Tillidsrepræsentanten fungerer som repræsentant for de i § 1 nævnte personer og skal varetage disse personers og den faglige organisations interesser i forbindelse med forhandlinger, drøftelser m.m. i det omfang, organisation har delegeret kompetencen herom til tillidsrepræsentanten.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten kan i den forbindelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra kirketjeneren overfor det/de berørte menighedsråd samt optage forhandling med menighedsråd(ene) om lokale spørgsmål.1)

Stk. 3. Tillidsrepræsentanten arbejder sammen med menighedrådet for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold mellem kirketjeneren og henholdsvis menighedsråd og andre ansatte ved kirken/kirkegården. Tillidsrepræsentanten er i den forbindelse forpligtet overfor både sin organisation som ledelsen til at gøre sit bedste.

Stk. 4. Tillidsrepræsentanten skal tillige arbejde for, og – i det omgang det er muligt – i forbindelse med sine besøg på de forskellige arbejdspladser medvirke til at påse, at bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold overholdes.2)

Hvervets udførelse

§ 4. Hovedreglen er, at tillidsrepræsentanthvervet skal varetages ved omlægning af tjenesten eller, hvor der er mulighed herfor, ved tjenestebytning. Udførelse af tillidshvervet udgør således normalt ikke arbejdstid. Det påhviler såvel vedkommende menighedsråd som tillidsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

Stk. 2. Såfremt varetagelse af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning, kan menighedsrådet efter forhandling med tillidsrepræsentanten tillade fravær fra tjenesten uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i indtil 3 uger på årsbasis.

Stk. 3. Ved opgørelsen medregnes alt fravær, herunder forhandlingsmøder med menighedsråd og deltagelse i kongresser, delegeretmøder, hovedbestyrelsesmøder, bestyrelsesmøder, forretningsudvalg m.v.

§ 5. Ved fravær herudover foretages lønafkortning med for tiden 1/1924 pr. time af den til enhver tid gældende årsløn. Afkortningen medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.

§ 6. Udgifter til nødvendig befordring ved varetagelse af hvervet afholdes efter de for tjenestemænd gældende regler af kirkekassen i det sogn, hvor tillidsrepræsentanten er ansat.

Ikrafttræden m.m.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9943 af 1. december 2009 om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte kirketjenere i folkekirken ophæves.

Kirkeministeriet, den 21. juni 2017

Christa Hector Knudsen
specialkonsulent

Officielle noter

1) Ønsket fra en tillidsrepræsentant om en forhandling med et menighedsråd om en kirketjeners forhold skal imødekommes.

2) Reglen fritager ikke arbejdsgiveren for det ansvar, arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljøloven.