Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Godkendelse af sammenlægning af tillidsrepræsentantområder for gravere og visse kirkegårdsledere samt vikarområder ved kortvarigt fravær
Den fulde tekst

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for gravere og visse kirkegårdsledere

Begreb

§ 1. Ved en provstitillidsrepræsentant forstås en person, der repræsenterer de i provstiet ansatte gravere og kirkegårdsledere, der er ansat i stillinger på tjenestemands- eller overenskomstvilkår, for hvilke Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte har forhandlingsretten.

Valg af tillidsrepræsentant

§ 2. Provstitillidsrepræsentanten vælges i hvert provsti af og blandt de i § 1 nævnte personer. For at kunne vælges til tillidsrepræsentant, skal man have været ansat mindst 1/2 år i sin nuværende stilling. Har graveren/kirkegårdslederen tidligere været i ansættelse som graver/kirkegårdsleder ved en anden ansættelsesmyndighed, kan karensperioden bortfalde. Bortfald af karensperioden skal aftales mellem Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og stiftet. Valget skal godkendes af Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, som herefter anmelder valget skriftligt over for stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden er berettiget til over for Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte at gøre begrundet indsigelse mod valget, når dette sker inden 3 uger efter, at stiftsøvrigheden har modtaget meddelelse fra Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Stiftsøvrighedens afgørelse kan indenfor en måned indbringes for Kirkeministeriet.

Stk. 2. Kirkeministeriet kan efter indstilling fra den forhandlingsberettigede organisation godkende, at der vælges en tillidsrepræsentant fælles for to eller flere provstier.1)

Stk. 3. For tillidsrepræsentanten vælges samtidig en suppleant, som godkendes og anmeldes på samme måde som tillidsrepræsentanten, jf. stk. 1. Under tillidsrepræsentantens fravær fungerer suppleanten i dennes sted og nyder under funktionsperioden samme rettigheder som tillidsrepræsentanten.

Stk. 4. Der kan indgås aftale om, at tillidsrepræsentanten ved akut forfald suppleres af en anden valgt tillidsrepræsentant i stedet for den faste suppleant. I disse tilfælde afholdes transportudgiften af den lokale afdeling af Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte.2)

Stk. 5. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse alene ske til forbundet.3)

Opgaver

§ 3. Tillidsrepræsentanten fungerer som repræsentant for de i § 1 nævnte personer og skal varetage disse personers og den faglige organisations interesser i forbindelse med forhandlinger, drøftelser m.m. i det omfang, organisation har delegeret kompetencen herom til tillidsrepræsentanten.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten kan i den forbindelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra graveren/kirkegårdslederen overfor det/de berørte menighedsråd samt optage forhandling med menighedsråd(ene) om lokale spørgsmål.4)

Stk. 3. Tillidsrepræsentanten arbejder sammen med menighedrådet for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold mellem graveren/kirkegårdslederen og henholdsvis menighedsråd og andre ansatte ved kirken/kirkegården. Tillidsrepræsentanten er i den forbindelse forpligtet overfor såvel sin organisation som menighedsrådet/-ene til at gøre sit bedste.

Stk. 4. Tillidsrepræsentanten skal tillige arbejde for, og – i det omgang det er muligt – i forbindelse med sine besøg på de forskellige arbejdspladser medvirke til at påse, at bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold overholdes.5)

Hvervets udførelse

§ 4. Hovedreglen er, at tillidsrepræsentanthvervet skal varetages ved omlægning af tjenesten eller, hvor der er mulighed herfor, ved tjenestebytning. Udførelse af tillidshvervet udgør således normalt ikke arbejdstid. Det påhviler såvel vedkommende menighedsråd som tillidsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

Stk. 2. Såfremt varetagelsen af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning, kan menighedsrådet efter forhandling med tillidsrepræsentanten tillade fravær fra tjenesten uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i indtil 3 uger (for tiden 111 timer) på årsbasis.

Stk. 3. Ved opgørelsen medregnes alt fravær, herunder forhandlingsmøder med menighedsråd og deltagelse i kongresser, delegeretmøder, hovedbestyrelsesmøder, bestyrelsesmøder, forretningsudvalg m.v.

§ 5. Ved fravær herudover foretages lønafkortning med for tiden 1/1924 pr. time af den til enhver tid gældende årsløn. Afkortningen medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.

§ 6. Udgifter til nødvendig befordring ved varetagelsen af hvervet afholdes efter de for tjenestemænd gældende regler af kirkekassen i det sogn, hvor tillidsrepræsentanten er ansat, uanset om tillidsrepræsentantordningen måtte omfatte sogne i flere ligningsområder, medmindre der er tale om udgifter i henhold til § 2 stk. 4, 2. pkt.

Ikrafttræden m.m.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9942 af 1. december 2009 om en tillidsrepræsentantordning for gravere og visse kirkegårdsledere ophæves.

Kirkeministeriet, den 21. juni 2017

Christa Hector Knudsen
specialkonsulent


Bilag 1

Godkendelse af sammenlægning af tillidsrepræsentantområder for gravere og visse kirkegårdsledere samt vikarområder ved kortvarigt fravær

Kirkeministeriet har jf. § 2, stk. 2, i cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for gravere og visse kirkegårdsledere på forhånd godkendt nedenstående sammenlægninger af tillidsrepræsentantområder:

Stift
Kreds
Sammenlagte provstier
Supplerer i dette område ved akut forfald fravær
Aalborg
Hjørring
Hjørring Søndre og Hjørring Nordre
Frederikshavn og Brønderslev
   
Frederikshavn og Brønderslev
Hjørring Søndre og Hjørring Nordre
(Anmeldelse sker til Aalborg Stift)
Aalborg
Aalborg Nordre, Aalborg Østre, Hadsund og Hobro-Mariager
Aalborg Vestre, Aalborg/Budolfi, Rebild og Vesthimmerland
(Anmeldelse sker til Aalborg Stift)
 
Aalborg Vestre, Aalborg/Budolfi, Rebild og Vesthimmerland
Aalborg Nordre, Aalborg Østre og Hadsund
Aalborg
Thisted
Jammerbugt
Supplering inden for Thisted Kredsens område
Aalborg
 
Morsø
Aalborg
 
Thisted og Sydthy
Aarhus
Randers
Randers Nordre
Randers Søndre
   
Randers Søndre
Randers Nordre
Aarhus
 
Syddjurs
Norddjurs
   
Norddjurs
Syddjurs
Aarhus
Århus
Århus Søndre, Århus Dom, Odder og Skanderborg
Århus Nordre, Århus Vestre, Favrskov og Silkeborg
   
Århus Nordre, Århus Vestre, Favrskov og Silkeborg
Århus Søndre, Århus Dom, Odder og Skanderborg
(Anmeldelse sker til Aarhus Stift)
Horsens
Horsens og Hedensted
 
Viborg
Viborg
Viborg Dom, Salling og Skive
Viborg Østre og Ikast/Brande
   
Viborg Østre og Ikast/Brande
Viborg Dom, Salling og Skive
Viborg
Ringkøbing
Lemvig, Holstebro og Struer
Herning Nordre og Herning Søndre
   
Herning Nordre og Herning Søndre
Lemvig, Holstebro og Struer
Ribe
Ringkøbing
Skjern og Ringkøbing
 
Ribe
Ribe
Ribe Dom og Malt
Skads og Varde
   
Skads og Varde
Ribe Dom og Malt
Ribe
Sønderjylland
Tønder
Sønderborg, Haderslev og Aabenraa
Haderslev
Sønderjylland
Sønderborg, Haderslev og Aabenraa
Tønder
Haderslev
Vejle
Fredericia, Vejle og Kolding
Grene
Ribe
Vejle
Grene
Fredericia, Vejle og Kolding
Fyn
Nordvestfyn
Assens og Middelfart
Bogense og Middelfart
   
Bogense og Hjallese
Kerteminde og Midtfyn
   
Kerteminde og Midtfyn
Assens og Middelfart
Fyn
Svendborg
Svendborg og Nyborg
Ærø og Langeland
   
Fåborg
Svendborg og Nyborg
   
Ærø og Langeland
Fåborg
Helsingør
Frederiksborg
Hillerød, Frederiksværk, Frederikssund, Fredensborg, Helsingør Dom og Kgs. Lyngby
 
(Anmeldelse sker til Helsingør Stift)
København
Glostrup, Ballerup/Furesø og Amagerland
Roskilde Dom, Lejre, Køge, Greve/Solrød og Høje Tåstrup
(Anmeldelse sker til Roskilde Stift)
København
Roskilde Dom, Lejre, Køge, Greve/Solrød og Høje Tåstrup
Glostrup, Ballerup/Furesø og Amagerland
København
Bornholm
Bornholm
 
Roskilde
Holbæk
Kalundborg
Ods/Skippinge og Holbæk
   
Ods/Skippinge og Holbæk
Kalundborg
Roskilde
Præstø
Tryggevælde
Næstved og Stege/Vordingborg
   
Næstved og Stege/Vordingborg
Tryggevælde
Roskilde
Sorø
Skælskør og Slagelse
Ringsted/Sorø
   
Ringsted/Sorø
Skælskør og Slagelse
Lolland Falster
Lolland-Falster
Maribo Dom og Lolland Østre
Supplering inden for Lolland-Falster kredsens område.
   
Lolland Vestre
   
Falster

Officielle noter

1) Se bilag nr. 1 til dette cirkulære.

2) Se bilag nr. 1 til dette cirkulære.

3) Kirkeministeriet kan godkende, at et tillidsrepræsentantområde udvides til at omfatte to eller flere provstier med få ansatte omfattet af cirkulæret, hvis de afstandsmæssige hensyn ikke taler afgørende imod en sådan løsning. Anmeldelse af tillidsrepræsentanter foretages over for den pågældende stiftsøvrighed. Omfatter ordningen flere provstier i flere stifter, foretages anmeldelse over for hver af de pågældende stiftsøvrigheder.

4) Ønsket fra en tillidsrepræsentant om en forhandling med menighedsrådet om en gravers eller kirkegårdsleders forhold skal imødekommes.

5) Reglen fritager ikke arbejdsgiveren for det ansvar, arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljøloven.