Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

I medfør af § 10, stk. 2 og 3, §§ 12-14 og § 16, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 524 af 23. maj 2017, som ændret ved lov nr. 710 af 8. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning:

§ 1. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum), at bekæmpe planten.

Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen offentliggjort en endeligt vedtaget indsatsplan, har ejere eller brugere af de i stk. 1 nævnte arealer pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen.

Stk. 3. Pligten til at bekæmpe planten i overensstemmelse med indsatsplanen gælder også for offentlige myndigheder.

§ 2. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv.

Stk. 2. Indsatsplanen, jf. § 1, skal indeholde angivelse af indsatsområdet og en eller flere frister, inden for hvilke bekæmpelse hvert år skal have fundet sted, samt vejledning i hvilke bekæmpelsesmetoder, der hensigtsmæssigt kan anvendes.

§ 3. Forslag til indsatsplan offentliggøres efter kommunalbestyrelsens vedtagelse. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget til indsatsplan.

Stk. 3. Efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 kan kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre indsatsplanen endeligt.

§ 4. Kommunalbestyrelsen foretager kontrol for at sikre overholdelse af indsatsplanen og påbud udstedt i medfør af § 5.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har efter § 13, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, til enhver tid mod behørig legitimation adgang til arealer omfattet af en indsatsplan med henblik på gennemførelse af kontrol eller bekæmpelse.

§ 5. Hvis en ejer eller bruger, som efter § 1 er forpligtet til at foretage bekæmpelse af kæmpebjørneklo, ikke overholder indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, kan kommunalbestyrelsen påbyde den pågældende ejer eller bruger at foretage bekæmpelsen. Ejeren eller brugeren skal gives en frist på ikke under 14 dage til at foretage bekæmpelsen.

Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud, der er givet efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen lade bekæmpelsen foretage.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at foretage bekæmpelse, jf. stk. 2 for ejerens eller brugerens regning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan alene foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning i henhold til stk. 3, såfremt kommunalbestyrelsen har iværksat bekæmpelse på arealer, som kommunalbestyrelsen råder over som ejer eller bruger, og som er omfattet af indsatsplanen, jf. 1, stk.1, og såfremt bekæmpelsen er foretaget i overensstemmelse med denne, jf. § 2.

Stk. 5. Ved Kommunalbestyrelsens bekæmpelse efter stk. 3, kan kommunalbestyrelsens opkrævning for bekæmpelsen ikke uden en veldokumenteret begrundelse overstige en maksimumpris på 3,81 kr. pr. kvadratmeter (2016-priser) væsentligt. Maksimumsprisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned.

Stk. 6. Såfremt kommunalbestyrelsen påregner at foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning, skal det fremgå af påbuddet, at kommunalbestyrelsen kan foretage bekæmpelsen for ejerens eller brugerens regning, jf. § 5, stk. 3, hvis påbuddet ikke efterkommes. Det skal endvidere fremgå, hvornår kommunalbestyrelsen vil foretage kontrol af, om påbuddet er efterkommet, idet det samtidig skal fremgå, at bekæmpelse ved kommunalbestyrelsens foranstaltning ved samme lejlighed kan iværksættes.

Stk. 7. Når kommunalbestyrelsen foretager bekæmpelse, skal der tages størst muligt hensyn til landbrugsdriften i indsatsområdet som berøres af bekæmpelsen, herunder skal det sikres, at den valgte bekæmpelsesmetode ikke er til skade for økologiske bedrifter eller er i modstrid med anden regulering for arealet, samt at der ved valg af bekæmpelsesmetode tages størst muligt hensyn til det omgivende miljø.

§ 6. Indsatsplanens overensstemmelse med de i § 2 angivne indholdsmæssige krav samt kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 5, stk. 1, kan påklages til Miljøstyrelsen. Landbrug og Fødevarer, samt Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ved deres hovedorganisationer er klageberettiget.

Stk. 2. Klage indgives til kommunalbestyrelsen, der videresender klagen til Miljøstyrelsen med kommunalbestyrelsens bemærkninger. Ved videresendelse skal kopi af indsatsplanen vedlægges.

Stk. 3. Klage skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelse af afgørelsen eller inden fire uger fra datoen for den i § 3, stk. 3, nævnte offentliggørelse af den endeligt vedtagne indsatsplan.

Stk. 4. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 871 af 26. juni 2016 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 23. juni 2017

Esben Lunde Larsen

/ Hans Christian Karsten