Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

I medfør af § 334, stk. 7, og § 741, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, som ændret ved lov nr. 203 af 28. februar 2017, fastsættes:

§ 1. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældemyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.690 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Justitsministeriet, den 28. juni 2017

Søren Pape Poulsen

/ Louise Falkenberg