Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

I medfør af § 13, stk. 3, i lov om registrering af ledningsejere, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 6. juni 2011, § 18, stk. 1, i lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbestemt information og § 11 i lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union, jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 15. juni 2017, fastsættes:

Henlæggelse af beføjelser i lov om stedbestemt information

§ 1. Følgende beføjelser i lov om stedbestemt information udøves af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering:

1) Beføjelsen i lovens § 2, stk. 1, til at etablere, drive og videreudvikle de nationale geodætiske infrastrukturer for Danmark, Færøerne og Grønland.

2) Beføjelsen i lovens § 2, stk. 2, til efter forhandling med berørte offentlige myndigheder og private organisationer at fastsætte regler om registrerede positioneringstjenester.

3) Beføjelsen i lovens § 3, stk. 1, til at erhverve arealer til fikspunkter og installationer. Styrelsen kan erhverve en ejendomsret eller brugsret til arealet.

4) Beføjelsen i lovens § 4, stk. 1, til at varetage landkortlægningen af Danmark, Færøerne og Grønland og etablering, drift og videreudvikling af de til kortlægningen hørende data, registre og kortværk.

5) Beføjelsen i lovens § 4, stk. 2, til efter forhandling med berørte myndigheder at fastsætte regler om de registre, som hører til landkortlægningen.

6) Beføjelsen i § 8, stk. 1, til at forestå og varetage koordinationen af infrastrukturen for stedbestemt information i Danmark.

7) Beføjelsen i § 8, stk. 3, til at nedsætte eller indgå i udvalg og samarbejder om etablering og drift af sektor- og temaspecifikke infrastruktur for stedbestemt information i relation til de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-5.

8) Beføjelsen i lovens § 9, stk. 1, til at iværksætte initiativer, som videreudvikler infrastrukturen for stedbestemt information med det formål at fremme interoperabilitet og nyttiggørelse af data.

9) Beføjelserne i lovens § 10, stk. 1 og 3, til at etablere, drive og videreudvikle registre, herunder registrene Danmarks Administrative Geografiske Inddeling og Danske Stednavne, og til efter forhandling med berørte myndigheder at fastsætte regler om registrene.

10) Beføjelsen i lovens § 11, stk. 1, til at have ansvaret for koordinationen af offentlige opgaver omfattet af lovens kapitel 2 og 3, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, og til at indgå i tværoffentlige samarbejder til varetagelse af opmålings-, kortlægnings- og registreringsopgaver.

11) Beføjelsen i lovens § 11, stk. 2, til efter forhandling med berørte myndigheder og internationale og private organisationer at fastsætte regler om standarder og normer for gennemførelse af offentlig opmåling og kortlægning og anden offentlig registrering af stedbestemte informationer. Beføjelsen gælder for de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-10.

12) Beføjelsen i lovens § 11, stk. 3, til at anmode offentlige myndigheder og institutioner og koncessionerede selskaber om at give styrelsen oplysning om igangværende og påtænkte aktiviteter inden for opmåling, kortlægning og anden registrering af stedbestemte informationer. Beføjelsen gælder for de opgaver, styrelsen har ansvaret for efter nr. 1-10.

13) Beføjelsen i lovens § 14 til efter forhandling med andre myndigheder at opbevare og distribuere deres data, registre og kortværk.

14) Beføjelsen i lovens § 15 til mod behørig legitimation til enhver tid at have adgang til udendørs lokaliteter for at udføre opgaver efter loven.

Henlæggelse af beføjelser i lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

§ 2. Følgende beføjelser i lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union udøves af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering:

1) Beføjelsen i lovens § 3, stk. 2 og 3, til at fastsætte regler om metadata, tekniske ordninger for interoperabilitet og harmonisering af geodatasæt og geodatatjenester.

2) Beføjelsen i lovens § 8, stk. 7, til at fastsætte regler om adgangen til og anvendelsen af geodatasæt og geodatatjenester.

3) Beføjelsen i § 12, stk. 1, til at overvåge udbygningen, anvendelsen og vedligeholdelsen for geografisk information og sende rapporter herom til Kommissionen.

4) Beføjelsen til at varetage kontakten med EU-Kommissionen i henhold til artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab.

Henlæggelse af beføjelser i lov om registrering af ledningsejere

§ 3. Følgende beføjelser i lov om registrering af ledningsejere udøves af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering:

1) Beføjelsen i lovens § 2 til at føre et register over ejere af ledninger, der er nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium.

2) Beføjelsen i lovens § 10, stk. 2, til at være dataansvarlig myndighed for Ledningsejerregistret.

Henlæggelse af beføjelser i adresseloven

§ 4. Følgende beføjelser i adresseloven udøves af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering:

1) Beføjelsen i lovens § 12, stk. 1, til at etablere, drive, vedligeholde og videreudvikle Danmarks Adresseregister.

2) Beføjelsen i lovens § 12, stk. 2, til at være dataansvarlig myndighed for Danmarks Adresseregister.

3) Beføjelsen i lovens § 12, stk. 3, til at fastsætte regler om kommunernes førelse af Danmarks Adresseregister.

4) Beføjelsen i lovens § 12, stk. 4, til efter forhandling med KL at fastsætte regler om fordelingen mellem staten og kommunerne af udgifterne til etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Danmarks Adresseregister.

5) Beføjelserne i lovens § 13, stk. 1, 4 og 6, til henholdsvis at bemyndige en anden offentlig myndighed eller et privat selskab til at etablere, drive, vedligeholde og videreudvikle Danmarks Adresseregister, til nærmere at anvise, hvordan kravspecifikationer skal udarbejdes af den bemyndigede, og til at føre tilsyn med den bemyndigede.

6) Beføjelsen i lovens § 13, stk. 6, til at fastsætte regler for, hvordan en myndighed eller et selskab, bemyndiget efter lovens § 13, stk. 1, skal etablere, drive, vedligeholde og videreudvikle Danmarks Adresseregister og udbyde opgaverne efter lovens § 13, stk. 2.

7) Beføjelsen i lovens § 22, stk. 1, til at stille adresseoplysninger til rådighed.

Henlæggelse af beføjelser i lov om bygnings- og boligregistrering

§ 5. Følgende beføjelser i lov om bygnings- og boligregistrering udøves af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering:

1) Beføjelsen i lovens § 3 c, stk. 3, til at fastsætte regler om at kommunalbestyrelsen kan kræve, at der ved ejerens foranstaltning og på dennes bekostning skal opsættes skilte med angivelse af de fastsatte dørbetegnelser.

2) Beføjelsen i lovens § 3 f, stk. 1, til at fastsætte regler om tildeling og ændring af adressebetegnelser samt skiltning hermed, jf. lovens §§ 3 a-3 e, samt om yderligere krav til sikring af adressebetegnelsernes geografiske entydighed og deres registrering.

3) Beføjelsen i lovens § 3 f, stk. 2, til efter aftale med de dataansvarlige myndigheder at fastsætte regler om, at registreringen skal tilknyttes andre administrative betegnelser som matrikelnummer, bygningsnummer, ejendomsnummer og lign.

4) Beføjelsen i lovens § 3 f, stk. 3, til efter forhandling med forsvarsministeren og justitsministeren at kunne fastsætte særlige regler for tildeling og ændring af adresser vedrørende ejendomme, bygninger samt tekniske anlæg m.v., der anvendes af Forsvarsministeriet og Justitsministeriet.

5) Beføjelsen i lovens § 3 f, stk. 4, til at træffe foranstaltninger der sikrer, at oplysninger om postnumre og deres geografiske afgrænsning er til rådighed for brugerne.

6) Beføjelsen i lovens § 3 g til at afgøre uenighed mellem kommuner eller mellem kommuner og Vejdirektoratet om fastsættelse af vejnavne.

7) Beføjelsen som klagemyndighed for klager over kommunernes afgørelser i adressesager for så vidt angår retlige spørgsmål i henhold til lovens § 9 a.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2015 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 27. juni 2017

Lars Christian Lilleholt

/ Maria Dall Winther