Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1753 af 23. december 2016 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, nr. 5, ændres: »8.-9. klasse« til: »6.-9. klasse«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 26. juni 2017

Susanne S. Clausen
Vicedirektør

/ Marcus Petersen