Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31995L0050
 
32008L0068
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Generelle bestemmelser
Kapitel 3 Dokumenter
Kapitel 4 Transportklassifikation af fyrværkeri
Kapitel 5 Godkendelse af køretøjer, tanke, batterikøretøjer og MEGC's
Kapitel 6 Emballage
Kapitel 7 Sammenlæsning
Kapitel 8 Uddannelse
Kapitel 9 Transportrestriktioner, herunder tvangsruter
Kapitel 10 Klage
Kapitel 11 Kontrol, straf mv.
Kapitel 12 Ikrafttræden mv.
Kapitel 13 Overgangsbestemmelser
Bilag 1 Overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer til national vejtransport af farligt gods
Bilag 2 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods
Bilag 3 Vejtransport af farligt gods, der er underlagt transportrestriktioner, herunder tvangsruter, i tættere bebygget område
Bilag 4 Tjekliste
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods1)

I medfør af § 82, stk. 5-7, § 118, stk. 8, § 134 b og § 134 d, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 697 af 8. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods med køretøjer ad vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for af- og pålæsning og anden håndtering af farligt gods, der finder sted som led i en transport efter stk. 1.

Stk. 3. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal definitionerne i ADR samt følgende definitioner lægges til grund:

1) ADR: Den til enhver tid gældende udgave af den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej med bilag og supplementer.

2) ADR-attest: Godkendelsesattest, der kan udstedes, når køretøjet mv. er omfattet af § 21. Attesten skal være udformet i henhold til bestemmelserne i ADR. ADR-attester er gyldige ved både international og national vejtransport.

3) National godkendelsesattest: Godkendelsesattest, der kan udstedes, når køretøjet mv. er omfattet af § 21 eller af en eller flere af de særlige bestemmelser, der er nævnt i bilag 1, kapitel I og II. Attestens udformning kan afvige fra ADR-attesten. Sådanne godkendelsesattester er alene gyldige ved national vejtransport.

4) National vejtransport: Vejtransport, som udelukkende finder sted inden for Danmarks grænser.

5) Køretøj: Køretøj, som defineret i færdselsloven, og som er registreringspligtigt efter gældende bestemmelser herom, samt ikke-registreringspligtigt køretøj, herunder blokvogn, der trækkes af registreringspligtigt køretøj.

6) Tank: Når ordet anvendes alene: Tankcontainer, UN-tank, aftagelig tank, fast tank, element i batterikøretøj eller MEGC.

7) Tryktank: Tank, hvori der transporteres stofferne UN 1051, UN 1052 eller UN 1790 med mere end 85 % hydrogenflourid eller stoffer hørende til klasse 2, eller som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk.

§ 2. Den til enhver tid gældende udgave af den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej med bilag og supplementer (ADR-konventionen), indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 2. Den til enhver tid gældende udgave af ADR-konventionen kundgøres ved offentliggørelse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www. tbst.dk.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Enhver, som er involveret i vejtransport af farligt gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.

Stk. 2. Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold.

§ 4. Spild eller udslip af farligt gods skal omgående anmeldes til alarmeringscentralen (1-1-2), medmindre spildet eller udslippet umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende.

Stk. 2. Rapportering om alvorlige ulykker eller hændelser i henhold til afsnit 1.8.5 i ADR skal af henholdsvis læsseren, påfylderen, transportøren eller modtageren ske til Beredskabsstyrelsen. Rapporteringen skal ske senest 1 måned efter ulykken eller hændelsen.

§ 5. Vejtransport af farligt gods skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse med bilag og ADR med de særlige aftaler, som Danmark måtte have indgået i henhold hertil, jf. dog stk. 2 og 3, samt §§ 6-13, 18, 19 og 28.

Stk. 2. National vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, og til hvilke der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), skal foregå efter ADR med de overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer, der fremgår af bilag 1.

Stk. 3. National vejtransport af indsamlet affald, der indeholder farligt gods, kan udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, efter bestemmelserne i ADR med de afvigelser, der fremgår af bilag 2.

§ 6. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på vejtransport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1), der udføres med køretøjer, som tilhører de danske væbnede styrker eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for, samt vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, som tilhører udenlandske væbnede styrker, eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for.

§ 7. Med undtagelse af § 3 og § 4, stk. 1, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på motorredskaber, der i medfør af bekendtgørelse om registrering af køretøjers § 5, nr. 1, er fritaget for registrering, og for traktorer, der i medfør af lov om registrering af køretøjers §§ 3 og 4 er fritaget for registrering, samt for påhængskøretøjer hertil. Dette gælder endvidere for registrerede traktorer, når disse benyttes til kørsel omfattet af lov om registrering af køretøjers §§ 3 og 4.

§ 8. Med undtagelse af § 3 og § 4, stk. 1, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på vejtransport af farligt gods foretaget af private personer, når medicinsk behandling af føreren eller en passager i køretøjet begrunder en sådan transport.

§ 9. Med undtagelse af § 3, § 4, stk. 1, og § 38, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på national vejtransport af farligt gods foretaget af private personer med et køretøj registreret i Danmark, når godset er emballeret til detailsalg og er beregnet til deres personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold. Farligt gods, der transporteres i IBC’s, storemballager eller tanke, anses ikke for at være emballeret til detailsalg.

Stk. 2. Ved transport af brandfarlige væsker emballeret i genopfyldelige beholdere påfyldt af eller for private personer, må den samlede mængde ikke overskride 60 liter pr. beholder og 240 liter pr. transporterende enhed.

§ 10. Med undtagelse af § 3, § 4, stk. 1, og § 38, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på virksomheders nationale vejtransport af eget affald, der er farligt gods, når affaldet i karakter svarer til det husholdninger har adgang til genbrugspladser med, eller når affaldet udgør klinisk risikoaffald fra virksomheder i sundhedssektoren, forudsat at affaldet transporteres til nærmeste mulige genbrugsplads eller for så vidt angår klinisk risikoaffald til nærmeste mulige genbrugsplads eller apotek, og at der ikke er tale om en henteordning for affald.

Stk. 2. Vejtransport af farligt gods foretaget af virksomheder efter stk. 1, skal i øvrigt ske på følgende betingelser:

1) Affaldet må ikke være eksplosive stoffer og genstande, smittefarlige stoffer i kategori A eller radioaktive stoffer, jf. kriterierne herfor i del 2 i ADR, bortset fra eksplosive genstande, der i henhold til disse kriterier er klassificeret som 1.4S.

2) Den samlede mængde farligt gods må højst udgøre 200 kg (brutto) pr. transporterende enhed.

3) Affaldet skal være emballeret i originalemballagen og kun, hvis dette ikke er muligt, i andre emballager af god kvalitet, som er egnede til det pågældende indhold, og som kan modstå de påvirkninger, der kan forventes under normale transportforhold.

4) Emballagen skal være udformet og lukket på en måde, der forebygger udslip af indholdet under normale transportforhold.

5) Det farlige gods må ikke pakkes sammen med andet farligt gods eller andet gods, hvis godset på farlig måde kan reagere indbyrdes.

§ 11. Med undtagelse af § 3 og § 4, stk. 1, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på national vejtransport af lagerbeholdere, som

1) ikke er eller har været godkendt i henhold til ADR,

2) er beregnet og bruges til midlertidig opstilling, eksempelvis på byggepladser,

3) har indeholdt gasser i klasse 2, gruppe A, O eller F, eller stoffer i klasse 3 eller klasse 9 tilhørende emballagegruppe II eller III eller pesticider i klasse 6.1 tilhørende emballagegruppe II eller III, og

4) transporteres i tom og urenset stand med henblik på lagerbeholdernes kassation, reparation eller flytning til nyt oplagssted under overholdelse af stk. 2.

Stk. 2. Ved transport af de i stk. 1, nævnte lagerbeholdere skal alle åbninger med undtagelse af eventuelle trykaflastningsanordninger være hermetisk lukkede. Der skal endvidere være truffet foranstaltninger til at forhindre udslip under normale transportforhold.

Stk. 3. Stk. 1, finder ikke anvendelse på lagerbeholdere, der har indeholdt desensibiliserede eksplosive stoffer, som det er forbudt at transportere i henhold til ADR.

§ 12. National vejtransport af farligt gods, der foregår inden for en eller flere sammenhængende ejendomme, hvor virksomhedsarealet er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej, kan i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for arealet, finde sted, når bestemmelserne i § 3 og § 4, stk. 1, og følgende betingelser er opfyldt:

1) Køretøjer og tanke skal godkendes, jf. §§21-25.

2) Den transporterende enhed eller, hvor det er relevant påhængskøretøjet, skal være afmærket i henhold til de relevante bestemmelser i ADR om orangefarvede skilte og faresedler.

3) Det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR om sammenlæsningsforbud.

4) Føreren skal have gennemført den særlige uddannelse for førere af køretøjer med farligt gods i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR eller en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 2. Ved kortere vejtransport mellem to eller flere adskilte virksomhedsområder kan transporten efter skriftlig tilladelse fra politiet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

§ 13. National vejtransport af farligt gods, der foregår i en godshavn, lufthavn eller kombiterminal, og hvor dette område er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej, kan i de tilfælde, hvor transporten ind-går som et led i håndteringen af godset inden for området, finde sted, når bestemmelserne i § 3, § 4, stk. 1, og § 15 og følgende betingelser er opfyldt:

1) Køretøjer og tanke skal godkendes, jf. §§ 21-25.

2) Den transporterende enhed eller, hvor det er relevant påhængskøretøjet, skal være afmærket i henhold til bestemmelserne i ADR, eller den pågældende cargo transport unit skal være afmærket i henhold til bestemmelserne for den pågældende transportform (IMDG-koden, ICAO TI eller RID).

3) Det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR om sammenlæsningsforbud, dog således at bestemmelserne for den pågældende transportform (IMDG-koden, ICAO TI eller RID) kan anvendes for så vidt angår adskillelse af kolli inden i den pågældende cargo transport unit.

4) Den transporterende enhed skal være udstyret med mindst en håndildslukker til brandklasse A, B og C med en kapacitet på mindst 6 kg pulver eller tilsvarende kapacitet for andre slukningsmidler. Slukningsmidlet skal være egnet til brug på et køretøj. Slukkeren skal opfylde kravene i de relevante standarder i EN 3 serien, medmindre slukkeren blev taget i brug på et tidspunkt, hvor DS 2120 eller en anden tilsvarende standard var anerkendt, og slukkeren opfylder kravene heri.

5) Føreren skal have gennemført den særlige uddannelse for førere af køretøjer med farligt gods i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR eller en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 2. Ved kortere vejtransport mellem to eller flere adskilte områder i en godshavn, lufthavn eller kombiterminal kan transporten efter skriftlig tilladelse fra politiet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

§ 14. Farligt gods, som i henhold til ADR er udelukket fra transport, eller som ikke kan transporteres på de betingelser, som er angivet i ADR, må kun transporteres, hvis Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skriftligt meddeler tilladelse hertil. Transporten skal ske på de vilkår, der måtte være fastsat i tilladelsen.

Stk. 2. Særlig tilladelse efter stk. 1, kan kun gives til national vejtransport under forudsætning af, at sikkerheden ikke forringes, og at transporten er klart defineret og tidsmæssigt afgrænset.

§ 15. Håndildslukkere, der i henhold til denne bekendtgørelse og ADR skal medbringes som brandslukningsmateriel på transporterende enheder, skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320.

Stk. 2. Håndildslukkere skal tilses mindst én gang om året og skal være mærket med en tilsynsetiket påsat af den, der har foretaget tilsynet. Udover oplysninger som anført i DS 2320 skal måned og år for næste tilsyn fremgå af etiketten. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.

§ 16. Af- og pålæsning af kolli med farligt gods på offentlig vej i bymæssig bebyggelse kræver ingen særlig tilladelse.

Kapitel 3

Dokumenter

§ 17. De dokumenter og beviser, der er foreskrevet for transport i henhold til ADR, skal medbringes under transporten og på forlangende forevises politiet, jf. dog §§ 12, 13, 18, 19 og 40.

Stk. 2. Hvis transporten foregår efter en særlig tilladelse, jf. § 14, stk. 1, skal der under transporten udover de i stk. 1, nævnte dokumenter medbringes kopi af denne særlige tilladelse, som på forlangende skal forevises politiet.

Stk. 3. Hvis der efter § 21, jf. §§ 22-24, eller efter en eller flere af de særlige bestemmelser i bilag 1 er udstedt national godkendelsesattest, skal denne medbringes under transporten og på forlangende forevises politiet.

Stk. 4. Ved vejtransport af farligt gods i eller mellem Sverige, Norge og Danmark kan transportdokumentet være affattet på ét sprog, hvis det er enten på svensk, norsk eller dansk.

§ 18. Ved kørsel med køretøjer med tanke og beholdere, der indeholder farligt gods, som under kørslen forbruges i en arbejdsproces, kan transportdokumentet for det pågældende farlige gods udelades, hvis anden medbragt dokumentation indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, finder ikke anvendelse ved kørsel til og fra arbejdsstedet.

§ 19. Ved national vejtransport af mineralolieprodukter hørende til klasse 3, UN-nummer 1202, 1203 og 1223, og gasser hørende til klasse 2 i forbindelse med levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returgods fra to eller flere af disse kan transportdokument udelades, hvis anden medbragt dokumentation indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse.

Stk. 2. Når der i henhold til særlige bestemmelser eller tillægsbestemmelser i ADR skal anføres oplysninger i transportdokumentet, skal disse i de i stk. 1, nævnte tilfælde i stedet fremgå af anden dokumentation, der følger den transporterende enhed.

Stk. 3. Hvis undtagelsesbestemmelsen i underafsnit 1.1.3.6 i ADR anvendes, kan transportdokument i de i stk. 1, nævnte tilfælde kun udelades, hvis oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse, og den maksimale samlede mængde farligt gods i hver transportkategori fremgår af anden dokumentation, der følger den transporterende enhed.

Kapitel 4

Transportklassifikation af fyrværkeri

§ 20. Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af transportklassifikation af fyrværkeri efter ADR.

Kapitel 5

Godkendelse af køretøjer, tanke, batterikøretøjer og MEGC's

§ 21. Følgende køretøjer må ikke benyttes til vejtransport af farligt gods, før de er synet og godkendt, og der er udstedt ADR-attest eller national godkendelsesattest til transport af farligt gods som anført i §§ 22-24 eller i bilag 1:

1) Køretøj med fast tank eller aftagelig tank hver med en individuel kapacitet på over 1.000 liter eller element(er) i batterikøretøj med en samlet kapacitet på over 1.000 liter.

2) Køretøj til tankcontainer eller UN-tank med en individuel kapacitet på over 3.000 liter eller til MEGC med en samlet kapacitet på over 3.000 liter.

3) Køretøj til transport af stoffer tilhørende klasse 1 (eksplosive stoffer og genstande), der skal kategoriseres til type EX/II eller EX/III som defineret i ADR.

4) Trækkende køretøj til påhængskøretøj (påhængsvogn, kærre eller sættevogn) nævnt i nr. 1 eller nr. 2 samt til sættevogne nævnt i nr. 3.

5) Køretøj med enhed til fremstilling af eksplosive stoffer og genstande, der skal kategoriseres som MEMU som defineret i ADR.

Stk. 2. De i stk. 1, nævnte dansk registrerede køretøjer synes og godkendes af en synsvirksomhed. De i stk. 1, nr. 1, 2 og 4, nævnte køretøjer, der tilhører de danske væbnede styrker, synes og godkendes af myndigheder udpeget af Forsvarsministeriet.

§ 22. For dansk registrerede køretøjer omfattet af § 21, bortset fra registreringspligtig traktor, påhængskøretøj hertil og køretøjer tilhørende de danske væbnede styrker, udsteder en synsvirksomhed ADR-attest.

Stk. 2. ADR-attesten har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 3. ADR-attestens gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

§ 23. For registreringspligtig traktor udsteder en synsvirksomhed en national godkendelsesattest.

Stk. 2. For påhængskøretøj med tank hørende til registreringspligtig traktor udsteder Beredskabsstyrelsen en national godkendelsesattest.

Stk. 3. Den nationale godkendelsesattest har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 4. Den nationale godkendelsesattests gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

Stk. 5. De i stk. 1 og 2, nævnte køretøjer, der tilhører de danske væbnede styrker, godkendes af en af Forsvarsministeriet udpeget myndighed. De nationale godkendelsesattester til sådanne køretøjer kan forlænges ved syn hos en af Forsvarsministeriet udpeget myndighed.

Stk. 6. Forsvarsministeriet eller den myndighed, Forsvarsministeriet måtte bemyndige hertil, fastsætter retningslinjer for ansøgning og udstedelse af national godkendelsesattest for køretøjer tilhørende de danske væbnede styrker.

§ 24. For trækkende køretøj til påhængskøretøj med tank, der er registreringsfritaget og alene godkendt til anvendelse på lufthavnsområder, udsteder en synsvirksomhed en national godkendelsesattest.

Stk. 2. For køretøj med tank, der er registreringsfritaget og alene godkendt til anvendelse på lufthavnsområder, udsteder Beredskabsstyrelsen en national godkendelsesattest.

Stk. 3. Den nationale godkendelsesattest har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 4. Den nationale godkendelsesattests gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

§ 25. Tanke skal opfylde bestemmelserne i ADR og være godkendt af den kompetente danske myndighed eller et af denne udpeget organ.

Stk. 2. Kravet om dansk tankgodkendelse gælder dog ikke for importerede tankcontainere, UN-tanke og MEGC's, der er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller et af denne udpeget organ. Kravet om dansk tankgodkendelse gælder endvidere ikke for øvrige importerede tanke, hvortil den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller et af dette udpeget organ har tildelt tankkode og udstedt  ADR-attest på baggrund af 2001-udgaven eller senere udgaver af ADR.

Stk. 3. Arbejdstilsynet er den kompetente danske myndighed for tryktanke.

Stk. 4. For øvrige tanke er Beredskabsstyrelsen den kompetente danske myndighed.

Stk. 5. For tanke til køretøjer omfattet af § 21 bortset fra tankcontainere, UN-tanke og MEGC's udsteder Beredskabsstyrelsen eller et af denne udpeget organ, på baggrund af godkendelsen i medfør af stk. 1, den nødvendige dokumentation til brug for synsvirksomhedernes udstedelse af ADR-attest.

Stk. 6. Tanke, bortset fra tryktanke, der er beregnet til tankning af fly, og som alene skal godkendes til anvendelse på lufthavnsområder, kan efter 31. januar 2005 fremstilles med de afvigelser fra ADR, der fremgår af EN 12312-5 for så vidt angår tankenes konstruktion.

Stk. 7. Bestemmelserne i ADR kapitel 3.3, særlig bestemmelse 664, litra a, vedrørende konstruktion, litra b, vedrørende godkendelse og litra d, for så vidt angår tæthedsprøvning af opbevaringsmidler som nævnt under litra a, nr. ii, finder ikke anvendelse for additivsystemer, der inden den 1. juli 2015 er fremstillet og monteret på tanke beregnet til transport af stoffer, hvortil særlig bestemmelse 664 er tildelt.

§ 26. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter retningslinjer for ansøgning om og udstedelse af ADR-attest og national godkendelsesattest.

Stk. 2. Ved ansøgning om udstedelse af ADR-attest skal et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt ansøgningsskema benyttes.

Kapitel 6

Emballage

§ 27. Hver enkelt emballagetype, der anvendes ved transport af stoffer og genstande hørende til klasse 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 eller 9, skal, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i ADR, før ibrugtagning været prøvet og godkendt af et af Beredskabsstyrelsen anerkendt prøvningsorgan.

Stk. 2. Emballage, der anvendes til transport af stoffer hørende til klasse 2 (trykbeholdere), skal opfylde de af Arbejdstilsynet fastsatte bestemmelser om transportabelt trykbærende udstyr.

Stk. 3. Emballage til klasse 7 skal, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i ADR, før ibrugtagning godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 7

Sammenlæsning

§ 28. Sammenlæsning af stoffer og genstande skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR.

Stk. 2. Virksomheder, der udfører sprængningsarbejder, må dog ved national vejtransport på samme køretøj sammenlæsse detonatorer i forenelighedsgruppe B samt eksplosive stoffer og genstande i forenelighedsgruppe D, som disse grupper nærmere er defineret i ADR, når disse stoffer og genstande transporteres fra opbevaringssted til arbejdssted og tilbage igen, og når følgende betingelser er opfyldt:

1) Der transporteres højst 200 stk. detonatorer i gruppe B.

2) Der transporteres højst 25 kg (nettoeksplosivstofmængde) eksplosive stoffer og genstande i gruppe D.

3) Detonatorer samt eksplosive stoffer og genstande emballeres hver for sig i UN-godkendt emballage i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR.

4) Afstanden mellem emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og genstande, skal være mindst 1 meter.

5) Emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og genstande, skal være anbragt på køretøjet på en sådan måde, at de hurtigt kan fjernes.

6) Alle øvrige bestemmelser i ADR skal være overholdt.

Kapitel 8

Uddannelse

§ 29. Førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt andet personale, som er involveret i vejtransport af farligt gods, skal opfylde de uddannelseskrav, som følger af ADR, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer, der som led i synsvirksomhedernes årlige tekniske eftersyn foretager prøvekørsel af køretøjer indeholdende farligt gods eller rester heraf, skal alene have gennemført en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 3. Instruktører, der forestår undervisning af førere, som skal uddannes i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR, skal have bestået eksamen i vejtransport og være indehaver af et gyldigt bevis, som der stilles krav om i bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.

Stk. 4. Dokumentation for den senest gennemførte uddannelse i henhold til kapitel 1.3 og kapitel 1.10 i ADR skal opbevares af arbejdsgiveren under hele ansættelsesforholdet og i mindst 1 år efter ansættelsesforholdets ophør.

§ 30. Beredskabsstyrelsen udsteder og fornyer uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Stk. 2. Beredskabsstyrelsen fastsætter regler om uddannelse af førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods, regler om udstedelse og fornyelse af uddannelsesbeviser og om vilkår for godkendelse af kurser. For så vidt angår radioaktive stoffer fastsætter Beredskabsstyrelsen bestemmelserne efter samråd med Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3. Beredskabsstyrelsen godkender og fører tilsyn med kurserne, jf. stk. 2. Beredskabsstyrelsen udarbejder endvidere eksamensopgaverne.

§ 31. Personer, der i henhold til ADR udfører eftersyn og prøvning af IBC's af metal, IBC's af stiv plast eller komposit IBC's, skal have gennemført en uddannelse, der er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Dokumentation for gennemført uddannelse skal på forlangende forevises Beredskabsstyrelsen.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1, er personer ansat hos et af Beredskabsstyrelsen godkendt prøvningsorgan.

Kapitel 9

Transportrestriktioner, herunder tvangsruter

§ 32. Politidirektøren kan efter forelæggelse for de relevante kommunale myndigheder bestemme, at vejtransport af farligt gods omfattet af bilag 3 ikke kan ske i tættere bebygget område, eller skal føres ad bestemte ruter (tvangsruter) i tættere bebygget område.

Stk. 2. Hvis der uden for tættere bebygget område foreligger et særligt behov for at regulere vejtransport af farligt gods, kan politiet efter forudgående forelæggelse for Rigspolitiet træffe afgørelse herom.

Stk. 3. Fravigelse af fastsatte transportrestriktioner og tvangsruter må kun ske med forudgående tilladelse af politiet, som indhenter en udtalelse fra det kommunale redningsberedskab.

Stk. 4. Rigspolitiet fastlægger de generelle retningslinjer for reguleringen af vejtransport af farligt gods. Rigspolitiet udarbejder en oversigt over de fastsatte bestemmelser om vejtransport af farligt gods, som offentliggøres på politiets hjemmeside www.politi.dk.

Kapitel 10

Klage

§ 33. Afgørelser truffet af Beredskabsstyrelsen efter § 23, stk. 2, § 24, stk. 2, § 25, stk. 4 og 5 eller § 31 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 34. Afgørelser truffet af Sundhedsstyrelsen efter § 27, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 35. Afgørelser truffet af Sikkerhedsstyrelsen efter § 20 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 36. Afgørelser truffet af synsvirksomhederne efter § 21, stk. 2, 1. pkt., § 22, § 23, stk. 1 og 4, eller § 24, stk. 1 og 4, kan indbringes for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser efter stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed

Kapitel 11

Kontrol, straf mv.

§ 37. Politiet kan standse et køretøj, hvormed der udføres vejtransport af farligt gods, og undersøge eller lade det undersøge med henblik på at kontrollere, at transporten opfylder reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Politiets kontrol sker med udgangspunkt i den i bilag 4 optrykte tjekliste. Politiet overdrager føreren af køretøjet et eksemplar af tjeklisten.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan politiet foretage kontrol, der ikke tager udgangspunkt i tjeklisten, herunder foretage yderligere kontrol.

§ 38. Overtrædelse af bekendtgørelsens §§ 3 og 4, § 5, stk. 1-2, § 9, stk. 2, § 10, stk. 2, §§ 11-13, § 14, stk. 1, § 15, § 17, stk. 1-3, § 18, stk. 1, § 19, § 21, stk. 1, § 25, stk. 1, §§ 27 og 28, § 29, stk. 1, 3, og 4, § 31, stk. 1, de tekniske forskrifter, der følger af § 41, og bilag 2, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. På samme måde straffes den, som overtræder regler og vilkår fastsat i medfør af § 30, stk. 2.

Stk. 2. Overtrædelse af de af politiet fastsatte bestemmelser om tvangsruter, jf. § 32, straffes i henhold til færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 3, med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttræden mv.

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1223 af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods ophæves.

Kapitel 13

Overgangsbestemmelser

§ 40. Bilag 1, kapitel I og II, indeholder overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest).

§ 41. Kapitel 9 i Tekniske Forskrifter af maj 1985 udarbejdet af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) for vejtransport af komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter (klasse 2) finder fortsat anvendelse.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 10. juni 2017

Ole Birk Olesen

/ Sysser Davidsen


Bilag 1

Overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer til national vejtransport af farligt gods

Køretøjer, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), vil fortsat kunne anvendes til national vejtransport af de stoffer, som tankene er godkendt til ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Tankene og køretøjerne skal opfylde bestemmelserne i ADR med de i dette bilags kapitel I og II anførte undtagelser.

Kapitel I

Overgangsbestemmelser for tanke

Klasse 2:

1) Tryktanke, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), kan fortsat anvendes til national vejtransport af de stoffer, som tankene er godkendt til ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Det er dog en forudsætning, at tankene til stadighed opfylder de regler, efter hvilke de er fremstillet, og de regler, efter hvilke de senest er godkendt forud for konverteringen, samt de regler, efter hvilke de skal periodisk kontrolleres.

Kapitel II

Overgangsbestemmelser for køretøjer

1) Retardersystem.

Køretøjer til national vejtransport af farligt gods godkendt første gang før 1. januar 1997 kan undlade at opfylde bestemmelserne i ADR for så vidt angår retardersystem.

2) Hovedafbryder.

For køretøjer, der er godkendt til national vejtransport af farligt gods første gang før den 1. januar 1993, gælder følgende:

a) Elektriske motorer, der er anbragt bag førerhuset, skal være af helt kapslet udførelse.

b) På et sted i førerhuset, som er let at nå såvel indefra som udefra (når døren er åben), skal der være anbragt en tydeligt mærket hovedafbryder for samtlige elektriske installationer undtagen fartskriver.

c) Såfremt køretøjet er forsynet med vekselstrømsgenerator, skal der i førerhuset være anbragt et skilt, der angiver, at hovedafbryderen ikke må benyttes, før motoren er standset.

3) Fartskriver.

Køretøjer, der er godkendt til national vejtransport af farligt gods første gang før den 1. januar 1993, kan undlade at opfylde kravet om elektrisk sikkerhedsbarriere til fartskrivere.


Bilag 2

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Kapitel I

Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med indsamling og videre transport af affald, der er farligt gods, i mængder på indtil 5 liter henholdsvis 5 kg pr. indvendig emballage

1) Affaldet kan på betingelserne i nr. 2-10 transporteres, uden at følgende bestemmelser i ADR finder anvendelse:

a) særlig bestemmelse 650 i kapitel 3.3 om transport af malingaffald,

b) punkt 4.1.1.5.1 om tilladte variationer i indvendige emballager,

c) afsnit 4.1.3 og 4.1.4 om emballeringsforskrifter,

d) afsnit 4.1.10 om sammenpakning,

e) afsnit 5.1.4 om mærkning af kolli ved sammenpakning,

f) indledningen til punkt 5.4.1.1.1 for så vidt angår kravet om, at transportdokumentet skal indeholde oplysninger om alle farlige stoffer og genstande, der transporteres, og

g) punkt 5.4.1.1.1 (f) om mængdeangivelse i transportdokumentet.

2) Der skal være tale om affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang til genbrugspladser med. Affaldet må endvidere ikke være genstande, såsom lithiumbatterier eller akkumulatorer.

3) Affaldet skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til en af klasserne 3, 4.1, 6.1, 8 og 9. Affaldet må endvidere ikke have sekundære eksplosive eller oxiderende egenskaber.

4) Affaldet skal i overensstemmelse med emballagegruppen, jf. nr. 7, pakkes i en ydre emballage, der i henhold til afsnit 6.1.3 i ADR er X- eller Y-mærket.

a) Indvendige emballager med indtil 5 liter flydende affald skal pakkes i en ydre emballage af én af følgende typer:

i) Plasttromle med aftageligt låg (1H2)

ii) Ståltromle med aftageligt låg (1A2)

iii) Kasse af homogen plast (4H2) efter bestemmelserne i kapitel II

iv) Kasse af stål (4A) efter bestemmelserne i kapitel II

b) Indvendige emballager med indtil 5 kg fast affald skal pakkes i en ydre emballage af én af følgende typer:

i) Plasttromle med aftageligt låg (1H2)

ii) Ståltromle med aftageligt låg (1A2)

iii) Kasse af homogen plast (4H2)

iv) Kasse af stål (4A)

v) Storemballage af stiv plast (50H)

vi) IBC af stiv plast (11H2)

c) Tomme, urensede indvendige emballager skal pakkes i en ydre emballage af én af følgende typer:

i) Plasttromle med aftageligt låg (1H2)

ii) Ståltromle med aftageligt låg (1A2)

iii) Kasse af homogen plast (4H2)

iv) Kasse af stål (4A)

v) Storemballage af stiv plast (50H)

vi) IBC af stiv plast (11H2)

vii) Vævet plastsæk, vandfast (5H3)

5) Indvendige emballager skal, medmindre der som ydre emballage anvendes en plasttromle med aftageligt låg (1H2), eller den ydre emballage udelukkende indeholder tomme, urensede emballager, anbringes i den ydre emballage i en plastsæk, som skal omslutte alle de indvendige emballager. Plastsækken skal snøres til, inden den ydre emballage lukkes.

6) Indvendige emballager, bortset fra tomme, urensede emballager, skal pakkes i den ydre emballage ved hjælp af inert stødabsorberende materiale i tilstrækkelig mængde til at udfylde eventuel overskydende plads og til at forhindre de indvendige emballager i at bevæge sig væsentligt under normale transportforhold. Indvendige emballager med indhold af flydende affald skal desuden pakkes i den ydre emballage ved hjælp af væskeabsorberende materiale i tilstrækkelig mængde til, at det flydende affald i de to indvendige emballager, der indeholder de største mængder, kan absorberes.

7) Det samlede indhold af den enkelte ydre emballage skal henføres til det UN-nummer, den godsbetegnelse og den emballagegruppe, der bedst muligt dækker de væsentligste fareegenskaber, jf. afsnit 2.1.3 i ADR om klassificering af blandinger og opløsninger.

8) Den ydre emballage skal mærkes med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med klassificeringen, jf. nr. 7. Herudover skal den mærkes med etiket med teksten »Farligt affald«. Etiketten skal have A5-format liggende (210 mm × 148 mm) og skal være orange med sort tekst og med en 5 mm bred kant ligeledes i sort. IBC’s med en kapacitet på mere end 450 liter og storemballager skal være forsynet med påskrifter, faresedler og etiketter på to modstående sider.

9) Deklarering i transportdokumentet skal ske i overensstemmelse med klassificeringen, jf. nr. 7. Den samlede mængde af hver type farligt gods, hvis UN-nummer, officielle godsbetegnelse eller eventuelt emballagegruppe adskiller sig fra de andres skal angives som en bruttovægt, som et estimeret volumen eller en estimeret nettovægt, alt efter hvad der er relevant. Efter de i punkt 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d) og (k) og 5.4.1.1.3 i ADR krævede oplysninger skal ”Transport i henhold til nationale regler” angives. Angivelse af den tekniske betegnelse, jf. særlig bestemmelse 274 i kapitel 3.3 i ADR, kan udelades.

10) Underafsnit 1.1.3.6 i ADR finder ikke anvendelse, medmindre der udelukkende transporteres tomme, urensede indvendige emballager.

Kapitel II

Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med indsamling og videre transport af affald, der er farligt gods, i mængder på indtil 30 liter henholdsvis 30 kg pr. indvendig emballage

11) Affaldet kan transporteres på samme betingelser som affald omfattet af kapitel I, med følgende supplementer og afvigelser:

a) Den ydre emballage, jf. nr. 4, skal i henhold til afsnit 6.1.3 i ADR være X-mærket.

b) Indvendige emballager med flydende affald må tillige pakkes i en kasse af homogen plast (4H2) eller en kasse af stål (4A), hvis de indvendige emballager kun pakkes i ét lag.

Kapitel III

Særlige bestemmelser for dokumentation i forbindelse med indsamling og videre transport af affaldsaerosolbeholdere

12) Affaldsaerosolbeholdere kan på betingelserne i nr. 13-16 transporteres, uden at indledningen til punkt 5.4.1.1.1 for så vidt angår kravet om, at transportdokumentet skal indeholde oplysninger om alle farlige stoffer og genstande, der transporteres, i ADR finder anvendelse.

13) Aerosolbeholderne skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til UN 1950 Aerosoler. Aerosolerne må ikke have oxiderende egenskaber.

14) Aerosolbeholderne må ikke pakkes sammen med andet farligt gods.

15) Det samlede indhold af den enkelte ydre emballage skal henføres til den klassifikation under UN 1950, der dækker flest mulige af indholdets farlige egenskaber.

16) Deklarering i transportdokumentet skal ske i overensstemmelse med klassificeringen, jf. nr. 15. Efter de i punkt 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d) og (k) og 5.4.1.1.3 i ADR krævede oplysninger skal ”Transport i henhold til nationale regler” angives.

Kapitel IV

Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med indsamling og videre transport af affald, der er farligt gods, og som i karakter ikke svarer til det, husholdninger har adgang til genbrugspladser med, i mængder på indtil 5 liter henholdsvis 5 kg pr. indvendig emballage

17) Affaldet kan transporteres på samme betingelser som affald omfattet af kapitel I, med følgende supplementer og afvigelser:

a) Afvigende fra nr. 2 må der være tale om affald, der i karakter ikke svarer til det, husholdninger har adgang til genbrugspladser med.

b) Den ydre emballage, jf. nr. 4, skal i henhold til afsnit 6.1.3 i ADR være X-mærket og af typen plasttromle med aftageligt låg (1H2) eller ståltromle med aftageligt låg (1A2).

Kapitel V

Særlige bestemmelser for klassificering, emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med transport til midlertidigt forarbejdningsanlæg af blandet farligt affald eller problemaffald, der indeholder farligt gods, indsamlet fra husstande i udleverede plastkasser

18) Affaldet kan på betingelserne i nr. 19-29 transporteres, uden at følgende bestemmelser i ADR finder anvendelse:

a) del 2 om klassificering for personer i husstande, hvorfra affaldet indsamles,

b) kapitel 3.3 om særlige bestemmelser gældende for bestemte stoffer og genstande,

c) kapitel 4.1 om emballering, bortset fra punkt 4.1.1.1 - 4.1.1.3, 4.1.1.6 og 4.1.1.8,

d) afsnit 5.1.4 om mærkning af kolli ved sammenpakning,

e) kapitel 5.2 om mærkning af kolli,

f) afsnit 5.4.1 om transportdokument for farligt gods,

g) punkt 5.4.3.3 om anvendelse af side 2 og 3 i de skriftlige anvisninger og

h) punkt 5.4.3.4 for så vidt angår, at de skriftlige anvisninger skal være på fire sider.

19) Affaldet skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til:

a) emballagegruppe II eller III i klasse 3, 4.1, 6.1, 8 eller 9,

b) aerosoler i klasse 2,

c) lightere og refiller til lightere i klasse 2, eller

d) røgdetektorer i klasse 7.

20) Affaldet skal være pakket i en UN-godkendt ydre emballage af typen kasse af homogen plast (4H2), der i henhold til afsnit 6.1.3 i ADR er X- eller Y-mærket.

21) Den, der foranlediger, at der sker indsamling, er at betragte som afsender og pakker og skal inden transporten navnlig sikre:

a) at indvendige emballager er anbragt i den ydre emballage på en sådan måde, at de under normale transportforhold ikke kan gå i stykker eller lade indholdet slippe ud i den ydre emballage,

b) at indvendige emballager, der indeholder væsker, er pakket med lukningen opad,

c) at eventuelle utætheder ikke medfører en væsentlig nedsættelse af den ydre emballages beskyttende egenskaber,

d) at den ydre emballage ikke indeholder andet farligt gods end det i nr. 19 nævnte, og

e) at bruttovægten af kolli ikke overstiger 12 kg.

22) Den ydre emballage må ikke indeholde skarpe eller spidse genstande, medmindre den er indrettet på en sådan måde, at de skarpe og spidse genstande ikke kan komme i kontakt med det farlige gods.

23) Den ydre emballage skal mærkes med en etiket med teksten »Farligt affald (fra husstande – kan indeholde farligt gods)«. Etiketten skal have A5-format liggende (210 mm × 148 mm) og skal være orange med sort tekst og med en 5 mm bred kant ligeledes i sort.

24) Mængden af affald pr. transporterende enhed, der transporteres i henhold til bestemmelserne i dette kapitel, må ikke overstige 1800 kg (brutto).

25) Såfremt mængden af affald pr. transporterende enhed ikke overstiger 300 kg (brutto), kan ladningen antages at overholde undtagelsesgrænserne i underafsnit 1.1.3.6 i ADR.

26) Der må ikke samtidig transporteres andet farligt gods på den transporterende enhed.

27) Kolli skal transporteres i åbne eller ventilerede køretøjer eller containere.

28) Medmindre underafsnit 1.1.3.6 i ADR finder anvendelse, skal der medbringes skriftlige anvisninger, der i form og indhold som minimum svarer til første side af den fire siders model i punkt 5.4.3.4 i ADR.

29) Medmindre underafsnit 1.1.3.6 i ADR finder anvendelse, skal der medbringes øjenskyllevæske, flugtmaske, skovl, afløbsdække og opsamlingsbeholder foruden øvrigt udstyr i henhold til afsnit 8.1.5 i ADR.

Kapitel VI

Særlige bestemmelser for mærkning i forbindelse med transport fra et indsamlingssted, der indgår i en kommunal indsamlingsordning, af visse affaldstrykbeholdere

30) Affaldstrykbeholdere kan på betingelserne i nr. 31-34 transporteres, uden at kapitel 5.2 i ADR finder anvendelse for kolli.

31) Trykbeholdernes indhold skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til UN 1044, UN 1965, UN 2037 eller UN 3164 i klasse 2.

32) Trykbeholderne skal pakkes i en ekstra ydre emballage, der skal være mærket med bogstaverne ”UN” efterfulgt af UN-nummeret og forsynet med faresedler i overensstemmelse med kravene for kolli i afsnit 5.2.2 i ADR.

33) Trykbeholdere henført til UN 2037 må ikke pakkes i samme ekstra ydre emballage som trykbeholdere henført til andre UN-numre.

34) Følgende erklæring skal angives i transportdokumentet: ”Transport i henhold til nationale regler”.

Kapitel VII

Særlige bestemmelser for transport til bortskaffelse af tomme, urensede IBC’s

35) Tomme, urensede IBC’s, der har indeholdt farligt gods i klasse 3, 4.1, 6.1, 8 eller 9, kan efter bestemmelserne i ADR samt betingelsen i nr. 36 transporteres til bortskaffelse i følgende tilfælde:

a) Komposit IBC’s med indvendige plastemballager og IBC’s af stiv plast efter udløbet af den tilladte brugsperiode, jf. punkt 4.1.1.15 i ADR.

b) Metal-, stiv plast- og komposit-IBC’s efter datoen, hvor der senest skal være foretaget en periodisk prøvning eller inspektion, jf. punkt 4.1.2.2 i ADR.

36) Følgende erklæring skal angives i transportdokumentet: ”Transport i henhold til nationale regler”.


Bilag 3

Vejtransport af farligt gods, der er underlagt transportrestriktioner, herunder tvangsruter, i tættere bebygget område

Transportrestriktioner, herunder tvangsruter, der er fastsat i medfør af bekendtgørelsens § 32, skal følges af:

Klasse 1:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport af følgende stoffer og genstande i klasse 1, og hvor, når der er tale om transport af kolli, den samlede mængde pr. transporterende enhed overstiger værdierne i henhold til underafsnit 1.1.3.6 i ADR:

Stoffer og genstande, som kan henføres til underklasse 1.1, 1.2 eller 1.5.

Klasse 2:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende gasser i klasse 2:

Gasser hørende til gruppe T, TF, TC, TO, TFC eller TOC.

2) Køretøjer eller vogntog med flere end 3 aksler, hvormed der udføres transport i tanke af følgende gasser i klasse 2:

Gasser hørende til gruppe F.

Klasse 3:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende brandfarlige væsker hørende til klasse 3:

Brandfarlige væsker, som kan henføres til emballagegruppe I.

Klasse 5.1:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende oxiderende stoffer hørende til klasse 5.1:

UN 1745, 1746 og 2495.

Klasse 6.1:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende giftige stoffer hørende til klasse 6.1:

Flydende stoffer, som kan henføres til emballagegruppe I.

Klasse 8:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende ætsende stoffer hørende til klasse 8:

Flydende stoffer, som kan henføres til emballagegruppe I.

Returkørsel eller kørsel med tom, urenset tank:

Ved returkørsel eller kørsel med tom, urenset tank med en individuel kapacitet på over 3.000 liter efter transport af de ovenfor nævnte stoffer i klasse 2, 3, 5.1, 6.1 og 8 eller ved returkørsel eller kørsel med tom, urenset tank efter transport af de ovenfor nævnte stoffer i klasse 1 skal fastlagte transportrestriktioner, herunder tvangsruter, der er fastsat i medfør af bekendtgørelsens § 32, følges.


Bilag 4

Tjekliste

1. Kontrolsted
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Dato. . . . . . . . . .
3. Klokkeslæt. . . . . . . . . . . .
4. Køretøjets nationalitetsbetegnelse og registreringsnummer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Påhængskøretøjets/sættevognens nationalitetsbetegnelse og registreringsnummer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Fragtfører, adresse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Fører/medhjælper
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Afsender, adresse, afsendelsessted(1)(2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Modtager, adresse, modtagelsessted(1)(2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Total mængde farligt gods pr. transporterende enhed
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Maksimummængde ADR 1.1.3.6. overskredet
□ ja
□ nej
 
12. Transportmåde
□ bulk
□ stykgods
□ tank
Dokumenter i køretøjet
 
13. Transportdokument
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
14. Skriftlige anvisninger
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
15. Bilateral aftale/multilateral aftale/national tilladelse
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
16. Godkendelsesattest for køretøjer
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
17. Kursusbevis for føreren
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
Transportens gennemførelse
 
18. Gods tilladt til transport
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
19. Køretøj tilladt til det pågældende gods
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
20. Forskrifter vedrørende transportmåden (bulk, stykgods, tank)
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
21. Forbud mod sammenlæsning
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
22. Læsning, fastgøring af ladningen og håndtering(3)
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
23. Udsivning fra ladningen eller beskadigelse af kolli(3)
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
24. Mærkning af emballager/tank med UN-nummer(2)(3) (ADR 6)
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
25. Mærkning af kolli med påskrifter (f.eks. UN-nummer) og sedler(2)(ADR 5.2)
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
26. Mærkning af tank/køretøj med faresedler (ADR 5.3.1)
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
27. Mærkning af køretøj/transporterende enhed (orangefarvede skilte, forhøjet temperatur - ADR 5.3.2-3)
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
Udstyr i køretøjet
 
28. Generelt sikkerhedsudstyr ifølge ADR 8.1.5
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
29. Udstyr i overensstemmelse med det transporterede gods
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
30. Andet udstyr ifølge de skriftlige anvisninger
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
31. Ildslukker(e)
□ kontrolleret
□ overtrædelse konstateret
□ ikke relevant
39. Kategorien af den alvorligste af eventuelt konstaterede overtrædelser
□ kategori I
□ kategori II
□ kategori III
40. Bemærkninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. Myndighed/befuldmægtiget, som har udført kontrollen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Udfyldes kun, hvis det er relevant for en overtrædelse.

(2) Anføres under »Bemærkninger« for så vidt angår samletransporter.

(3) Kontrol af synlige overtrædelser.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods, EU-Tidende 2008, nr. L 260, side 13, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2016/2309/EU af 16. december 2016 om fjerde tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods, EU-Tidende 2008, nr. L 345, side 48, og Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej, EF-tidende 1995, nr. L 249, side 35, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/54/EF af 17. juni 2008 om ændring af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, EU-Tidende 2008, nr. L 162, side 11-12.