Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område, formål og struktur m.v.
Kapitel 2 Bacheloruddannelsen
Kapitel 3 Tilmelding til fag
Kapitel 4 Bedømmelse
Kapitel 5 Bevis for gennemført uddannelse
Kapitel 6 Studieordning
Kapitel 7 Orlov
Kapitel 8 Merit
Kapitel 9 Andre bestemmelser
Kapitel 10 Dispensation, klageadgang m.v.
Kapitel 11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

I medfør af § 12 og § 21, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016, som ændret ved lov nr. 435 af 8. maj 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Område, formål og struktur m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet.

Stk. 2. Uddannelserne ved konservatorierne og Operaakademiet er kunstnerisk baserede og på særlige områder også forskningsbaserede. Uddannelserne har til formål at kvalificere den studerende til beskæftigelse som komponist, musiker og musikpædagog samt til anden beskæftigelse inden for musik.

Stk. 3. Kulturministeriet godkender konservatoriets udbud af bachelor-, kandidat- og solistuddannelser, herunder uddannelsesretninger og specialer, jf. § 2.

Stk. 4. Kulturministeriet fastsætter hvert år antallet af studiepladser.

§ 2. Følgende uddannelser er omfattet:

1) En bacheloruddannelse på 3 år, hvor den studerende kvalificerer sig inden for en uddannelsesretning. Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point (European Credit Transfer System).

2) En kandidatuddannelse på 2 år, hvor den studerende kvalificerer sig inden for en uddannelsesretning. Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point.

3) En solistuddannelse på 2-4 år, hvor den særligt kvalificerede studerende videreuddanner sig inden for et speciale, jf. § 11. Solistuddannelsen er normeret til mellem 120 ECTS-point og 240 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelser, der endvidere kan være omfattet: En forskeruddannelse, hvor særligt kvalificerede studerende kan opnå en ph.d.-grad inden for musikpædagogik, musikteori m.v. efter gældende regler herom.

Stk. 3. Konservatoriet kan tilbyde studerende som et individuelt valg og som et alternativ til at gennemføre en uddannelse i Danmark at gennemføre dele af uddannelsen ved en eller flere udenlandske institutioner efter aftale mellem de pågældende institutioner om gensidig udveksling (parallelforløb).

Stk. 4. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier.

§ 3. Bacheloruddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen bachelor i musik (BMus) (uddannelsesretning). Den engelsksprogede betegnelse er Bachelor of Music (BMus) (uddannelsesretning).

Stk. 2. Kandidatuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen cand.musicae (uddannelsesretning) (candidatus/candidata musicae). Den engelsksprogede betegnelse er Master of Music (MMus) (uddannelsesretning).

Stk. 3. Solistuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen solist (speciale). Den engelsksprogede betegnelse er Advanced Postgraduate Diploma in Music (speciale).

Stk. 4. Kulturministeriet kan godkende andre betegnelser for musikproduktion-, tonemester- og music management-uddannelsen samt andre lignende uddannelser.

Kapitel 2

Bacheloruddannelsen

§ 4. Adgangskravet til bacheloruddannelsen er en bestået optagelsesprøve.

Stk. 2. Ansøgeren kan i prioriteret rækkefølge søge om optagelse på flere konservatorier samtidig.

Stk. 3. Afgørelse om optagelse træffes af konservatoriet på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens evner og færdigheder. Der skal desuden tages hensyn til musiklivets behov samt til en hensigtsmæssig sammensætning af instrumenter og stemmer.

Stk. 4. Konservatoriet kan stille krav om, at ansøgere til musikproduktion-, tonemester- og music management-uddannelsen samt andre lignende uddannelser har en bestået gymnasial eksamen (stx, hf eller tilsvarende).

Stk. 5. Konservatorierne fastsætter i fællesskab nærmere regler om optagelsesprocedure. Reglerne godkendes af Kulturministeriet.

§ 5. Bacheloruddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, som giver den studerende grundlag for videre studier på kandidatuddannelsen. Bacheloruddannelsen danner endvidere grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner.

Stk. 2. Bacheloruddannelsen har til formål at give den studerende grundlæggende færdigheder inden for instrumentale/vokale, musikpædagogiske, teoretiske samt andre relevante fagområder.

Stk. 3. Bacheloruddannelsen skal indeholde undervisning i pædagogik svarende til minimum 30 ECTS-point. Dette gælder dog ikke musikproduktion-, tonemester- og music management-uddannelsen samt andre lignende uddannelser.

Stk. 4. Konservatoriet kan udbyde forskellige uddannelsesretninger på bacheloruddannelsen, jf. dog § 1, stk. 3.

§ 6. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt svarende til mindst 10 og højst 20 ECTS-point.

Kandidatuddannelsen

§ 7. Adgangskravet til kandidatuddannelsen er en bestået bacheloruddannelse. Det fastsættes i studieordningen, hvilke krav til bacheloruddannelsens indhold og niveau den studerende skal have opfyldt for at kunne blive optaget på kandidatuddannelsens forskellige uddannelsesretninger.

§ 8. Kandidatuddannelsen har til formål at udbygge den studerendes bacheloruddannelse med videregående studier inden for den skabende og udøvende musik, inden for musikpædagogik samt andre relevante fagområder.

Stk. 2. Konservatoriet kan udbyde forskellige uddannelsesretninger på kandidatuddannelsen, jf. dog § 1, stk. 3.

§ 9. Kandidatuddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt svarende til mindst 15 og højst 30 ECTS-point.

Solistuddannelsen

§ 10. Adgangskravet til solistuddannelsen er en kandidatuddannelse fra et konservatorium eller tilsvarende kvalifikationer samt en bestået optagelsesprøve. Afgørelse om optagelse træffes af konservatoriet/Operaakademiet på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens evner og færdigheder, som foretages af konservatoriet/Operaakademiet samt en eller flere eksterne censorer, som er beskikket af Kulturministeriet.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter nærmere regler om optagelsesprocedure i studieordningen.

§ 11. Solistuddannelsen har til formål at videreuddanne den studerende til at virke på det højeste kunstneriske niveau.

Stk. 2. Konservatoriet kan udbyde forskellige specialer på solistuddannelsen, jf. dog § 1, stk. 3.

Stk. 3. Solistuddannelsen afsluttes med en offentlig koncert eller lignende.

Praktik

§ 12. Elementer af bachelor- og kandidatuddannelsen kan erstattes med gennemførelse af praktik i Danmark eller i udlandet. Der kan maksimalt erstattes uddannelseselementer svarende til i alt 30 ECTS-point. Praktikken kan være lønnet eller ulønnet.

Stk. 2. Kulturministeriet kan for særlige uddannelsesretninger godkende en længere praktikperiode.

Stk. 3. Den studerende kan under ulønnet praktik i Danmark og i udlandet modtage en erkendtlighed, hvis:

1) den studerende ikke indgår som arbejdskraft under opholdet i en offentlig eller privat virksomhed,

2) den studerende selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen – fastlægger rammerne for opholdet,

3) der ikke er en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen feriegodtgørelse,

4) erkendtligheden ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn kan påregne at modtage,

5) det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed, og

6) beløbet ikke er højere end svarende til 3.000 kr. om måneden.

Kapitel 3

Tilmelding til fag

§ 13. Konservatoriet/Operaakademiet skal fastsætte interne regler for tilmelding af studerende til fag eller fagelementer på bachelor-, kandidat- og solistuddannelsen, herunder om det er institutionen eller den studerende, der har ansvaret for tilmeldingen. Konservatoriet/Operaakademiet kan fastsætte krav til tilmeldingen opgjort i ECTS-point. Tilmeldingskravet kan omfatte både nye fag og ikke beståede fag fra tidligere studieår. Ud over fag fra forudgående studieår kan tilmeldingskravet fastsættes til højst 60 ECTS-point hvert studieår. Reglerne skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Stk. 2. Hvis konservatoriet/Operaakademiet har fastsat et tilmeldingskrav efter stk. 1, kan den studerende frameldes et eller flere fag eller fagelementer, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder funktionsnedsættelse, og hvis den studerende ikke vil være i stand til at opfylde tilmeldingskravet.

Stk. 3. Hvis en studerende er frameldt et eller flere fag eller fagelementer i et studieår eller et semester, jf. stk. 2, vil Konservatoriet/Operaakademiet kunne beslutte, at faget eller fagelementerne skal indgå i opgørelsen af ECTS-point efter stk. 1 i studerendes følgende studieår eller semester.

§ 14. Konservatoriet/Operaakademiet kan fravige regler, der er fastsat i medfør af § 13, stk. 1, hvis den studerende er iværksætter, jf. stk. 2, eller formand i frivillige organisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og den studerende ikke vil være i stand til at opfylde tilmeldingskravet.

Stk. 2. For at være iværksætter skal den studerende dokumentere enten at have selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller at være en del af et iværksættermiljø, f.eks. anerkendte inkubator- og iværksættermiljøer samt regionale vækstmiljøer.

Stk. 3. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter interne regler for, hvilke studerende der er iværksættere efter stk. 2, og kan samtidig fastsætte, at perioden for fravigelse af regler fastsat i medfør af § 13, stk. 1, afgrænses tidsmæssigt for disse studerende.

Stk. 4. Regler fastsat efter stk. 1-3 skal være offentligt tilgængelige på konservatoriet/Operaakademiets hjemmeside.

§ 15. Konservatoriet kan tilmelde studerende, som er optaget og indskrevet på en bacheloruddannelse ved konservatoriet, til uddannelseselementer og prøver i op til 30 ECTS-point på en kandidatuddannelse, hvis konservatoriet skønner, at den studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre uddannelseselementer på kandidatuddannelsen.

Stk. 2. Konservatoriet fastsætter interne regler om, hvorvidt fag eller fagelementer, som en bachelorstuderende er tilmeldt på en kandidatuddannelse, jf. stk. 1, kan indgå i opgørelsen af et eventuelt tilmeldingskrav efter § 13, stk. 1, i den studerendes tilmelding til fag eller fagelementer på bacheloruddannelsen.

Tilmelding til prøver

§ 16. Konservatoriet/Operaakademiet skal fastsætte interne regler for placeringen af og tilmeldingen til uddannelsens ordinære prøver (1. prøveforsøg) og til omprøver (2. og 3. prøveforsøg), jf. § 23, stk. 1.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter, om det er institutionen eller den studerende, der har ansvaret for tilmeldingen til prøverne, herunder om tilmelding til et fag eller fagelement samtidig er tilmelding til prøver og omprøver, jf. § 13, stk. 1.

Stk. 3. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter, om den studerende har mulighed for at foretage rettidig framelding fra en prøve eller omprøve, herunder eventuelle frister herfor, jf. dog stk. 5. Den studerende har brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke foretager rettidig framelding.

Stk. 4. Konservatoriet/Operaakademiet kan i reglerne, jf. stk. 1, fastsætte krav om tilmelding til prøverne opgjort i ECTS-point. Ud over prøver fra forudgående studieår kan tilmeldingskravet for prøver fastsættes til højst 60 ECTS-point hvert studieår.

Stk. 5. Konservatoriet/Operaakademiet kan dispensere fra de fastsatte regler, jf. stk. 1-4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 6. Konservatoriet/Operaakademiet kan fravige de fastsatte regler, jf. stk. 1-4, hvis den studerende er iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), jf. § 14.

Stk. 7. Konservatoriet/Operaakademiets internt fastsatte regler efter stk. 1-3, skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Studieaktivitetskrav

§ 17. Konservatoriet/Operaakademiet kan fastsætte regler om, at studerende på bachelor-, kandidat- og solistuddannelsen løbende eller for enkelte studieår skal bestå prøver opgjort i ECTS-point (studieaktivitetskrav) for at kunne fortsætte på uddannelsen. Kravet kan fastsættes til prøver med et samlet omfang på højst 45 ECTS-point hvert studieår. Konservatoriet/Operaakademiet skal sikre, at den studerende får mulighed for 3 prøveforsøg i de fag eller fagelementer, som indgår i et eventuelt studieaktivitetskrav, jf. § 23, stk. 1.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet kan tillige fastsætte efter stk. 1, at et studieaktivitetskrav fraviges, hvis den studerende er iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), jf. § 14, stk. 1.

Stk. 3. Konservatoriet/Operaakademiet kan dispensere fra et studieaktivitetskrav fastsat efter stk. 1, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 4. Regler fastsat efter stk. 1 og 2 skal være offentligt tilgængelige på konservatoriet/Operaakademiets hjemmeside.

Kapitel 4

Bedømmelse

§ 18. Formålet med bedømmelsen er at vurdere, om den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål, kompetencer og faglige krav, som er fastsat for den enkelte uddannelse.

Stk. 2. De kvalifikationer, der er erhvervet på konservatoriet/Operaakademiet, dokumenteres på følgende måde:

1) En bedømmelse af den studerendes kvalifikationer efter bacheloruddannelsens 1. år.

2) En bedømmelse af bacheloruddannelsens bachelorprojekt.

3) En bedømmelse af kandidatuddannelsens kandidatprojekt.

4) En bedømmelse af solistuddannelsens offentlige koncert eller lignende.

5) En bedømmelse af øvrige fag i henhold til studieordningen.

Stk. 3. For at kunne fortsætte bacheloruddannelsen skal den studerende inden udgangen af 2. semester efter studiestart på bacheloruddannelsen indstillestil 1. års-bedømmelsen og inden udgangen af 4. semester bestå 1. års-bedømmelsen. Konservatoriet kan dispensere fra bestemmelsen, hvis særlige forhold taler herfor.

Stk. 4. Operaakademiet kan efter 1. år på Operaakademiets solistuddannelse gennemføre en bedømmelse af den studerendes kvalifikationer. Bedømmelsen skal bestås inden udgangen af 2. semester. Operaakademiet kan dispensere fra bestemmelsen, hvis særlige forhold taler herfor.

Stk. 5. Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Stk. 6. Bachelorprojekt, kandidatprojekt og eventuelle diplom- og masterprojekter bedømmes med karakter, evt. suppleret med en skriftlig udtalelse om den studerendes faglige niveau. Solistuddannelsens offentlige koncert eller lignende bedømmes godkendt/ikke godkendt, evt. suppleret med en skriftlig udtalelse om den studerendes faglige niveau.

Stk. 7. For undervisningsdeltagelse m.v. gives bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt. I studieordningen fastsættes regler om, i hvilket omfang den studerende skal have deltaget i undervisningen m.v.

Stk. 8. Bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt kan højst anvendes for 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke ved meritoverførte prøver, jf. § 28.

§ 19. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Stk. 2. Ved interne prøver forstås:

1) prøver, som alene bedømmes af undervisere ved musikkonservatoriet/Operaakademiet (eksaminatorer), eller

2) prøver, som foruden eksaminatorer bedømmes af censorer, som er udpeget af musikkonservatoriet/Operaakademiet blandt dets undervisere eller undervisere på samme eller beslægtede uddannelser.

Stk. 3. Ved eksterne prøver forstås prøver, som foruden eksaminator bedømmes af en censor, der er beskikket af Kulturministeriet.

Stk. 4. Mindst 1/3 af bachelor- og kandidatuddannelsens samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver. Disse prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorprojektet, kandidatprojektet og solistuddannelsens offentlige koncert eller lignende. Det gælder dog ikke ved meritoverførte prøver, jf. § 28.

§ 20. Prøveformen skal tilgodese fagelementets formål og afspejle undervisningens indhold.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter ud fra faglige hensyn i studieordningen, om en prøve tilrettelægges som individuel prøve eller gruppeprøve. Når en prøve tilrettelægges som gruppeprøve, fastsættes det samtidig i studieordningen, hvor mange studerende, der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve, og om den studerende i stedet kan vælge at gennemføre prøven som individuel prøve.

Stk. 3. Ved individuelle prøver såvel som ved gruppeprøver skal der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstationer og gives en individuel karakter.

§ 21. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Konservatoriet/Operaakademiet skal sikre, at den tid, der er afsat til prøven, tilpasses til antallet af studerende, der deltager i prøven.

Stk. 2. Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, og som ikke følges op af en mundtlig eksamination, skal den enkelte studerende individualisere sin del af besvarelsen på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter krav til individualiseringen i studieordningen.

§ 22. Censorer og eksaminatorer skal under voteringen gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personlig brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

§ 23. En studerende kan højst 3 gange indstilles til den samme bedømmelse.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet kan tillade indstilling en 4. gang, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 3. Konservatoriet/Operaakademiet kan fastsætte særlige regler for tilrettelæggelsen af syge- og reeksamination for kandidatprojektet og solistuddannelsens offentlige koncert eller lignende.

§ 24. 3. og 4. gang, en studerende indstilles til den samme interne bedømmelse, der alene bedømmes af lærere fra konservatoriet/Operaakademiet, kan den studerende forlange, at der medvirker en ekstern censor, som er beskikket af Kulturministeriet.

§ 25. Konservatoriet/Operaakademiet kan i forbindelse med bedømmelser tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når konservatoriet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved bedømmelsen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af bedømmelsesniveauet.

Orientering af de studerende om eksamensregler

§ 26. Det påhviler konservatoriet/Operaakademiet at orientere de studerende om:

1) generelle eksamensregler,

2) specielle eksamensregler for hvert enkelt fagelement m.v., herunder eventuelle regler om automatisk eksamenstilmelding,

3) mulighed for at aflevere individuel opgavebesvarelse, hvis den skal indgå i bedømmelsen,

4) retningslinjer i forbindelse med sygdom,

5) følger af ikke at overholde regler om bedømmelse og

6) mulighed for at klage over bedømmelse.

Kapitel 5

Bevis for gennemført uddannelse

§ 27. Konservatoriet/Operaakademiet udsteder bevis for gennemført bacheloruddannelse, kandidatuddannelse og solistuddannelse. Beviset skal være den studerende i hænde senest 2 måneder efter, at den sidste bedømmelse er afsluttet, og resultatet af bedømmelsen er meddelt. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Beviset skal ud over at indeholde oplysninger om den færdiguddannedes navn og CPR-nummer (eller anden tilsvarende entydig identifikation) og den udstedende myndighed som minimum angive:

1) uddannelsens normering angivet i ECTS-point,

2) hvilken bacheloruddannelse eller anden uddannelse der danner grundlag for kandidatuddannelsen,

3) de uddannelseselementer, der er givet bedømmelse i, eller på anden måde er dokumenteret, med angivelse af omfanget i ECTS-point,

4) de opnåede bedømmelser,

5) meritoverførte bedømmelser med angivelse af omfanget i ECTS-point,

6) bedømmelsessproget, hvis bedømmelsen er aflagt på et fremmedsprog bortset fra norsk og svensk,

7) den betegnelse, uddannelsen giver ret til, og

8) uddannelsens betegnelse på engelsk.

Stk. 3. Den færdiguddannede kan forlange at få sit bevis udfærdiget på engelsk.

Stk. 4. Som bilag til beviset udsteder konservatoriet/Operaakademiet et engelsksproget Diploma Supplement, der i overensstemmelse med den af Europa-Kommissionen, Europarådet og UNESCO/CEPES udviklede standardmodel beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om konservatoriet/Operaakademiet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Stk. 5. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige vilkår for studerende med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, jf. § 25.

Stk. 6. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den institution, hvor den studerende sidst er indskrevet.

Stk. 7. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder konservatoriet/Operaakademiet på foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

Stk. 8. For studerende, der har deltaget i ekstra uddannelsesinitiativer for særligt talentfulde studerende, gælder tillige de regler, som er fastsat om eksamensbeviser i bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Stk. 9. Konservatorierne fastsætter i fællesskab nærmere retningslinjer for udstedelse af bacheloruddannelsesbevis til tidligere studerende ved konservatoriet, som har gennemført mindst 3 års studier. Retningslinjerne godkendes af Kulturministeriet.

§ 28. Har konservatoriet/Operaakademiet godkendt, at beståede uddannelseselementer fra en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution meritoverføres, overføres bedømmelsen som bestået. Hvis det pågældende uddannelseselement bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer.

Stk. 2. Hvis et uddannelseselement er gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, skal det fremgå af et bilag til eksamensbeviset, hvilken karakter der er opnået efter den karakterskala, som anvendes ved denne institution, samt en oversigt over den anvendte karakterskala.

§ 29. Konservatoriet/Operaakademiet skal opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter bedømmelsens afslutning. Herefter skal oplysningerne afleveres til Statens Arkiver.

Kapitel 6

Studieordning

§ 30. Konservatoriet/Operaakademiet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om bacheloruddannelsen, kandidatuddannelsen og solistuddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningerne skal indeholde bestemmelser om:

1) uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk,

2) normering angivet i ECTS-point,

3) adgangskrav og optagelsesprocedure til bachelor-, kandidat- og solistuddannelsen, herunder konservatoriernes fælles regler om optagelsesprocedure på bacheloruddannelsen, jf. § 4,

4) antal studiepladser på kandidatuddannelsens forskellige uddannelsesretninger,

5) en beskrivelse af bachelor-, kandidat- og solistuddannelsens formål,

6) en beskrivelse af de enkelte fag, projekter og andre uddannelseselementer med angivelse af mål, indhold og omfang angivet i ECTS-point, undervisnings- og arbejdsformer, tidsmæssig placering og forudsætninger for deltagelse,

7) regler om udarbejdelse af bachelorprojekt og kandidatprojekt samt regler om gennemførelse af solistuddannelsens offentlige koncert eller lignende,

8) regler om prøveformer, jf. § 20 og § 21,

9) regler om praktik,

10) regler om merit og

11) regler om overgangsordning.

Stk. 3. Det skal fremgå af studieordningen, at konservatoriet/Operaakademiet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af konservatoriet/Operaakademiet selv.

Stk. 4. Konservatoriet skal orientere andre konservatorier, der udbyder samme eller beslægtede uddannelsesretninger, når en ny studieordning vedtages eller ved væsentlige ændringer af den gældende studieordning.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved undervisningsårets begyndelse.

Stk. 6. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på konservatoriets hjemmeside.

Kapitel 7

Orlov

§ 31. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af konservatoriet/Operaakademiet, jf. dog § 32.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i bedømmelser eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov.

§ 32. Konservatoriet kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første studieår på bacheloruddannelsen og har bestået de bedømmelser eller prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Konservatoriet kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første halve studieår på kandidatuddannelsen og har bestået de bedømmelser eller prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første halve studieår, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Konservatoriet/Operaakademiet kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første halve studieår på solistuddannelsen og har bestået de bedømmelser eller prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første halve studieår, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel.

Stk. 5. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 6. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1-3, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 8

Merit

§ 33. Godkendte uddannelseselementer opnået ved et konservatorium, der udbyder uddannelse i henhold til denne bekendtgørelse, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved andre konservatorier, der udbyder samme uddannelsesretning.

Stk. 2. Konservatorierne udarbejder i fællesskab en meritaftale.

§ 34. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, der må antages at kunne give merit. Konservatoriet godkender i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer, der står mål med uddannelseselementer og uddannelsesdele på den uddannelse, som den studerende er optaget på. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.

Stk. 2. For ansøgere, der optages på en uddannelse, sikrer konservatoriet, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på samme niveau, jf. stk. 1.

§ 35. Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte og beståede uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelse give samtykke til, at konservatoriet efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

Stk. 3. Kandidatprojektet, jf. § 9, kan ikke meritoverføres.

Kapitel 9

Andre bestemmelser

§ 36. Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en kandidat- eller solistuddannelse på konservatoriet/Operaakademiet, kan kun optages på en ny kandidat- eller solistuddannelse, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en kandidat- eller solistuddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet kan dispensere fra stk. 1, hvis ansøgeren på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan bestride erhvervsfunktioner på grundlag af den erhvervede kandidat- eller solistuddannelse, samt hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 37. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen, med mindre

1) den studerende er indskrevet på fag- og uddannelseselementer med henblik på merit i anden uddannelse, eller

2) den studerende er gæstestuderende.

Stk. 2. Konservatoriet/Operaakademiet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 38. Konservatoriet kan tilrettelægge uddannelseselementer i samarbejde med andre videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 39. Konservatoriet kan udbyde efteruddannelse og videreuddannelse inden for konservatoriets fagområder.

§ 40. Konservatoriet/Operaakademiet kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag inden studiestart kan dokumentere kundskaber i dansk på et niveau fastsat af konservatoriet.

§ 41. Konservatoriet/Operaakademiet tilbyder den studerende vejledning om konservatorieuddannelsen og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder både under selve uddannelsesforløbet og i forbindelse med indgang til kandidat-, solist- og ph.d.-uddannelsen.

Kapitel 10

Dispensation, klageadgang m.v.

§ 42. Kulturministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 43. Klage over konservatoriets/Operaakademiets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til henholdsvis konservatoriet/Operaakademiet.

Stk. 2. Konservatoriets/Operaakademiets afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til konservatoriet/Operaakademiet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Konservatoriet/Operaakademiet sender klagen til Kulturministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 3. Fristen for indgivelse af klage i henhold til stk. 1 og stk. 2 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 4. Der gælder særlige regler for klage over bedømmelser, jf. bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet.

§ 44. Bedømmelser ved konservatoriet kan efter ansøgning aflægges af privatister, dvs. personer, der ikke de sidste 3 år har været eller er indskrevet som studerende ved et af konservatorierne/Operaakademiet.

Stk. 2. Konservatoriet kan pålægge privatisten at betale et gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med gennemførelse af bedømmelsen.

Stk. 3. Det er ikke muligt at indstille sig som privatist til Operaakademiets eller konservatoriets offentlige koncert eller lignende, jf. § 11, stk. 3.

Kapitel 11

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1039 af 29. juni 2016 om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet ophæves.

Stk. 3. § 13 i bekendtgørelse nr. 67 af 14. januar 2016 om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet finder fortsat anvendelse, indtil konservatoriet/Operaakademiet har fastsat interne regler om tilmelding og framelding af studerende til uddannelsens fag ved de enkelte bachelor-, kandidat- og solistuddannelser. Konservatoriet/Operaakademiets regler skal være fastsat senest i august 2017, sådan at reglerne får virkning fra og med studieåret 2017-2018.

Kulturministeriet, den 23. juni 2017

Mette Bock

/ Sussie Ørum Refnov