Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0004
 
32006L0021
 
32010L0075
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Miljøtilsynsplan, miljørisikovurdering, tilsynsfrekvenser og tilsynsmål
Kapitel 3 Tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister
Kapitel 4 Tilsyns- og godkendelsesmyndighedens afgivelse af oplysninger og offentliggørelse heraf
Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Miljørisikovurdering, jf. § 4, stk. 1
Bilag 2 Tilsynsfrekvenser for virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 1, stk. 2
Bilag 3 Oversigt over grupper, som afgivelsen af oplysninger, jf. §§ 14, 15 og 18, skal omfatte
Bilag 4 Oversigt over bilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøtilsyn1)

I medfør af § 73, stk. 1 og 3, § 79 b, stk. 1, nr. 5, 7 og 10-13, § 79 c, § 80, stk. 1, og § 83, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, § 54, stk. 1 og 3, § 63, stk. 1, § 66, § 69, stk. 1 og stk. 2, og § 69 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017, og § 64 a, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, og § 64 b i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn med

1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,

2) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,

3) husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

4) ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, jf. nr. 3), eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16,

5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,

6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og

7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier.

Stk. 3. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 4 gælder ikke tilsyn efter lov om forurenet jord.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke tilsyn efter bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Tilsyn: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i myndighedens planlægning, forberedelse og gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning i form af afrapportering og håndhævelse med henblik på at sikre, at virksomheder og husdyrbrug m.v. overholder lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lov om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love samt afgørelser truffet i medfør af disse. Ved tilsyn forstås desuden revurderinger af godkendelser meddelt efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

2) Virksomheder: Virksomheder, anlæg, indretninger og aktiviteter.

3) Kategori 1: Kategorierne 1a og 1b udgør tilsammen kategori 1. Kategori 1a omfatter virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, samt husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kategori 1b omfatter virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, eller husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, undtagen efter § 12, stk. 1, nr. 1-3.

Kategori 2: Resten af de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, jf. dog § 4, stk. 2.

4) Miljørisikovurdering: En vurdering af den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug m.v. Vurderingen foretages på baggrund af en risikoscore, som består af en række vægtede parametre, jf. bilag 1. Miljørisikovurderingen foretages med henblik på at fastsætte tilsynsfrekvensen for de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er nævnt i § 1, stk. 2, med udgangspunkt i kategorierne 1a, 1b og 2.

5) Basistilsyn: Et planlagt tilsyn, hvor virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold gennemgås. Et basistilsyn kan bestå af flere relaterede tilsyn, som både kan være fysiske og administrative tilsyn, som for eksempel gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Udbringningsarealerne omfattes ikke af basistilsynet. På husdyrbrug med produktion af smågrise, der tildeles receptpligtig medicinsk zink, omfatter basistilsynet dog også tilsyn med overholdelse af de regler i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., der er rettet mod husdyrgødning fra smågrise, der er behandlet med receptpligtig medicinsk zink. Der indgår som minimum et tilsynsbesøg.

6) Prioriteret tilsyn: Et planlagt tilsyn udover basistilsynet, hvor de forhold eller aktiviteter, som virksomheden eller husdyrbruget m.v. har scoret højt i ved miljørisikovurderingen, gennemgås. Et prioriteret tilsyn kan bestå af et fysisk eller et administrativt tilsyn.

7) Tilsynskampagne: En afgrænset planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Et tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, jf. § 7, er et prioriteret tilsyn.

8) Opstartstilsyn: Et fysisk tilsyn for virksomheder, som er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, og som etablerer sig for første gang. I opstartstilsynet gennemgår myndigheden alle virksomhedens miljøforhold og identificerer de områder, hvor det vil være relevant for virksomheden at udarbejde rutiner for at forebygge uheld eller skader, som kan forurene miljøet.

Kapitel 2

Miljøtilsynsplan, miljørisikovurdering, tilsynsfrekvenser og tilsynsmål

§ 3. Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Miljøtilsynsplanen skal indeholde:

1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,

2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,

3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, , herunder oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer og gældende listepunkt(er) for IED-aktivitet,

4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, samt procedurer for de tilsyn, som skal føres som led i et aktivt tilsyn, herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, jf. § 9, og

5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør et udkast til miljøtilsynsplan og oplyser samtidig, at enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på fire uger. Hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, sender styrelsen samtidig med offentliggørelsen udkastet til alle kommunalbestyrelser med anmodning om bemærkninger.

Stk. 3. Efter høringsfristens udløb foretager tilsynsmyndigheden de nødvendige ændringer og stiller miljøtilsynsplanen til rådighed for offentligheden umiddelbart herefter.

Stk. 4. Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år.

Stk. 5. Ved mindre væsentlige ændringer eller opdateringer af miljøtilsynsplanen i den fireårige periode finder stk. 2 og 3 ikke anvendelse, og miljøtilsynsplanen kan stilles til rådighed for offentligheden umiddelbart efter ændringen eller opdateringen.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 2, 3 og 5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed, med angivelse af myndighed og periode.

§ 4. Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1.

Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden opdaterer miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn.

§ 5. Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. § 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug gælder tilsynsfrekvensen fastsat heri.

§ 6. Virksomheder og husdyrbrug. omfattet af kategori 1 skal have et basistilsyn i løbet af en treårig periode, og virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kategori 2 skal have et basistilsyn i løbet af en seksårig periode.

§ 7. Tilsynsmyndigheden skal gennemføre to tilsynskampagner om året.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør den samlede konklusion af sin indsats løbende i forbindelse med hver enkelt tilsynskampagne, herunder mål, effekter og titel på kampagnen.

Stk. 3. Offentliggørelsen, jf. stk. 2, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed, med angivelse af myndighed og periode.

§ 8. Tilsynsmyndigheden gennemfører et opstartstilsyn senest tre måneder efter, at en virksomhed, som er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, og som etablerer sig for første gang, har igangsat driften.

§ 9. Udover de tilsyn, der er fastsat i §§ 5-8, skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn og skal herunder føre tilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v.

1) hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld,

2) når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, og

3) senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn.

§ 10. Tilsynsmyndigheden skal årligt udføre fysiske tilsyn på mindst 40 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 1, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med, og på mindst 25 % af de virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med.

Stk. 2. Fysiske tilsyn med dambrug omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug indgår ikke i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Kapitel 3

Tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister

§ 11. Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Baggrunden for tilsynet.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v.

3) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v.

4) Dato for tilsynsbesøgets udførelse.

5) Hvad der er ført tilsyn med.

6) Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant.

7) Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.

8) Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest to måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort.

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 12. Tilsynsmyndigheden offentliggør de oplysninger, der fremgår af § 11, stk. 1, nr. 1-8, samt dato for offentliggørelse med de begrænsninger, der følger af § 11, stk. 3, senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord.

Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 11, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-3 og stk. 5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

§ 13. De oplysninger, der er nævnt i § 11, og som skal være offentligt tilgængelige, skal som minimum vedrøre de seneste to tilsynsbesøg.

Kapitel 4

Tilsyns- og godkendelsesmyndighedens afgivelse af oplysninger og offentliggørelse heraf

§ 14. For hver virksomhed og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden efter hvert tilsyn følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Dato for tilsynets udførelse.

4) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Tilsynstype (administrativt eller fysisk).

6) Tilsynskategori (basistilsyn, herunder relaterede tilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn, opstartstilsyn, § 9-tilsyn, øvrige tilsyn).

7) Antallet af markstakke på det enkelte husdyrbrug.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen for hver virksomhed og husdyrbrug m.v. oplyse, når der er meddelt påbud, forbud, indskærpelser og henstillinger samt datoen herfor. For de virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af persondataloven, skal det desuden oplyses, hvorvidt der er foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser samt datoen herfor.

Stk. 3. For øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v. end dem, som er omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden oplysningerne efter stk. 1 og 2 efter enten hvert tilsyn eller oplysningerne i stk. 1, nr. 4-7 og stk. 2 årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår fordelt på de relevante grupper af virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af § 1, stk. 2, som fremgår af bilag 3.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for tilsyn årligt senest den 1. april for tilsyn for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3.

Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

§ 15. For husdyrbrug m.v. afgiver godkendelsesmyndigheden, efter hver godkendelse eller tilladelse meddelt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller revurdering efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. til husdyrbrug følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Typen af husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, herunder efter hvilken bestemmelse husdyrgodkendelsen eller -tilladelsen er meddelt.

4) Dato for afgørelsen.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden afgiver samtidig kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for godkendelse og tilladelse, efter enten hver godkendelse og tilladelse, eller årligt senest den 1. april for godkendelse og tilladelse for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3.

Stk. 4. For hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, oplyses desuden følgende:

1) Om der er fastsat emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, jf. bestemmelserne om fastsættelse af lempeligere emissionsgrænseværdier end dem, der følger af BAT-konklusioner i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. til husdyrbrug.

2) Om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik.

Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

§ 16. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden afgiver de i § 14, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest fire måneder efter, at tilsynet er udført, og de i § 15, stk. 1, 2 og 4, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest fire måneder efter, at afgørelsen er truffet. Det samme gælder afgivelsen af de i § 14, stk. 3, og § 15, stk. 3, nævnte oplysninger, hvis tilsyns- og godkendelsesmyndighederne har valgt at afgive disse efter hvert tilsyn eller hver godkendelse eller tilladelse.

§ 17. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning, indsende deres skriftlige vurdering af og bemærkninger til de oplysninger, der skal meddeles efter §§ 14 og 15 i denne bekendtgørelse, efter § 51 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og efter § 45 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller for det forudgående kalenderår, samt bekræfte, at alle data er afgivet og verificeret.

Stk. 2. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal endvidere hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen om det forudgående år oplyse følgende:

1) Antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af persondataloven.

2) Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser vedrørende forhold, som berører markstakke.

§ 18. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal til Miljøstyrelsen afgive følgende oplysninger om de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, og løbende opdatere oplysningerne i stk. 1-3, hvis de bliver bekendt med, at oplysningerne er ændrede:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, aktiviteter og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter for disse.

4) Om virksomheden er aktiv og ellers dato for, hvornår virksomheden blev inaktiv.

5) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

6) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler.

7) Om virksomheden eller husdyrbruget mv. er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

8) Resultatet af virksomhedens eller husdyrbrugets miljørisikoscoring af de enkelte miljørisikoparametre og den samlede miljørisikovurdering, jf. § 4, samt en eventuel ny tilsynsfrekvens, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. For hver virksomhed omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og for hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal kommunalbestyrelsen på virksomheds- eller husdyrbrugsniveau oplyse dato for gældende godkendelse(r) efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41 b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. For hver virksomhed omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og for hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, afgiver tilsynsmyndigheden desuden kopi af de(n) gældende godkendelse(r) og oplyser datoen herfor via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 4. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

§ 19. Afgivelsen af de i §§ 14, 15, 17 og 18 nævnte oplysninger skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

§ 20. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør følgende:

1) De oplysninger, der fremgår af § 14, stk. 1, 3 og 4, § 15, idet offentliggørelse af oplysningerne i § 15, stk. 3, sker fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3, § 17, stk. 1, og § 18, stk. 1, nr. 1-7, og stk. 2-4.

2) Når der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser, jf. § 14, stk. 2 og 3, med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., idet oplysningerne efter § 14, stk. 3, i stedet kan offentliggøres fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3.

3) Når der er meddelt henstillinger, foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, jf. § 14, stk. 2 og 3, og § 17, stk. 2, nr. 1, uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v.

Stk. 2. Oplysninger om henstillinger, jf. § 14, stk. 2, og de i § 18, stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger bliver stillet til rådighed for tilsyns- og godkendelsesmyndighederne via den i § 19 nævnte digitale løsning. De i § 18, stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger om en virksomhed eller et husdyrbrug vil også være tilgængelige for den virksomhed eller det husdyrbrug, som oplysningerne vedrører.

Stk. 3. Offentliggørelse af oplysningerne i § 14, stk. 1 og 2, jf. stk. 1, skal ske senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og offentliggørelse af oplysningerne i § 15, stk. 1, 2 og 4, skal ske senest fire måneder efter, at afgørelsen er truffet. Offentliggørelse af oplysningerne efter § 14, stk. 3 og 4, § 15, stk. 3, og § 17, stk. 2, nr. 1, skal ske senest den 1. april det efterfølgende år, idet oplysningerne efter § 14, stk. 3, og § 15, stk. 3, dog i stedet kan offentliggøres senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, eller afgørelsen er truffet.

Stk. 4. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Stk. 5. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsyns- og godkendelsesmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 6. Offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 7. Offentliggørelse og videregivelse, jf. stk. 1-5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 8. Ved offentliggørelse af oplysninger om påbud, forbud og indskærpelser, jf. § 14, stk. 2, og stk. 3, hvis oplysningerne afgives efter hvert tilsyn, og de i § 15, stk. 1, 2 og 4, nævnte oplysninger, orienterer tilsyns- og godkendelsesmyndigheden virksomheden eller husdyrbruget m.v. om offentliggørelsen forud herfor. Der er ingen særskilt oplysningspligt efter denne bestemmelse, i det omfang opfyldelsen af denne forpligtelse allerede følger af persondatalovens bestemmelser om oplysningspligt.

§ 21. Miljøstyrelsen informerer hvert år digitalt om den landsdækkende tilsyns- og godkendelsesindsats, indeholdende en vurdering heraf for det forudgående år.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn ophæves.

Stk. 3. Indberetning for perioden den 1. januar 2016 til den 1. maj 2016 skal ske digitalt i overensstemmelse med §§ 11-12, § 14 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 efter Miljøstyrelsens anvisninger. Tilsvarende skal der for perioden den 1. januar 2016 til den 1. maj 2016 digitalt efter Miljøstyrelsens anvisninger afgives de oplysninger, som fremgår af § 12, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 9, i bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, samt oplysninger om antallet af afgørelser for de virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Stk. 4. I perioden den 1. januar 2016 til den 1. maj 2016 skal tilsynsmyndighederne offentliggøre konklusionen af gennemførte tilsynskampagner i overensstemmelse med § 6 i bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.

Stk. 5. Virksomheder, som ikke før den 1. juli 2016 var omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som med virkning fra den 1. juli 2016 blev omfattet af bilag 1 til samme bekendtgørelse, skal for perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn vedrørende virksomheder, som er omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (kategori 1b). Ved afgivelse af oplysninger om virksomhedstype angives i samme periode det listepunkt på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed, som svarer til virksomhedens aktiviteter.

Stk. 6. Tilsynsmyndighederne skal i perioden fra den 1. januar 2017 til den 10. januar 2017 opdatere stamdata vedrørende virksomhedstype, jf. § 18, for de i stk. 5 nævnte virksomheder og for de virksomheder, som ikke før den 1. januar 2017 var omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som fra den 1. januar 2017 bliver omfattet af bilag 1 til samme bekendtgørelse, til det relevante listepunkt, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 7. Efter den 1. januar 2017 skal tilsynsmyndigheden fastsætte en ny tilsynsfrekvens for de i stk. 6 nævnte virksomheder efter de regler, som gælder for virksomheder omfattet af kategori 2.

Stk. 8. For arealer, der før den 1. august 2017 var godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 anvendelse for de tilsyn og godkendelser, som har fundet sted inden den 1. august 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 23. juni 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Miljørisikovurdering, jf. § 4, stk. 1

Afsnit 1. Indledning

Tilsynsmyndigheden skal gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Sandsynligheden opgøres i parametre for henholdsvis

virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer, og

virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. regelefterlevelse.

Konsekvensen opgøres i parametre for henholdsvis

håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning,

emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets m.v. størrelse, og

sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder.

Der skal gennemføres en miljørisikovurdering af alle virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, jf. dog § 4, stk. 2.

Miljørisikovurderingen skal gennemføres som en screening på baggrund af tilsynsmyndighedens eksisterende viden.

Miljørisikovurderingen skal gennemføres, så hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. scores i forhold til nedenstående parametre. Det fremgår sidst i bilag 1, hvordan scorerne skal vægtes, og hvordan en samlet score for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug m.v. beregnes.

Afsnit 2. Parametre i miljørisikovurderingen og scoring af parametre

Miljørisikovurderingen skal gennemføres ved anvendelse af de parametre, der fremgår af skemaet nedenfor. Hver parameter består af tre delparametre, der er opdelt, så delparameteren med den laveste score (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. Parametrene scores med 1, 3 eller 5.

Parametrene og scoringen af parametrene under Sandsynlighed er:

A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
Score
Virksomheden eller husdyrbruget m.v. anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.
Dokumentationen for certificering af miljøledelsessystemet er et certifikat fra et anerkendt certificeringsorgan. Miljøledelsessystemet kan være en integreret del af et kombineret certificeret kvalitets-, arbejdsmiljø- og energiledelsessystem, som repræsenterer de væsentligste miljøforhold på virksomheden eller husdyrbruget.
For et ikke certificeret ledelsessystem er det tilsynsmyndigheden, som afgør, om ledelsessystemet omhandler de væsentligste miljøforhold på virksomheden og om systemet indeholder de nødvendige elementer. Som minimum skal der være formuleret en miljøpolitik, være fastsat miljømål, udarbejdet procedurer for vurdering og kontrol af de væsentlige emissioner og processer, der fører til udslip af forurenende stoffer, udarbejdet dokumentation for løbende miljøforbedringer, procedurer for intern vurdering og vedligeholdelse af miljøsystemet og procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip. Et ikke-certificeret miljøledelsessystem skal have gennemløbet en cyklus af mindst et år for at kunne vise en løbende forbedring af miljøpræstationen.
Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for, at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.
For husdyrbrug skal et ikke certificeret miljøledelsessystem opfylde betingelserne i § 42 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
1
Virksomheden eller husdyrbruget m.v. har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har en skriftligt formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder. Virksomheden eller husdyrbruget m.v. arbejder systematisk med forbedring af miljøpræstationen.
Det væsentligste forhold for at opnå denne score er, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. kan dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.
Miljøforbedringerne kan for eksempel opnås som reduktioner af emissionen til omgivelserne, reduktion af affaldsmængden, flytning af affaldsproduktion fra deponi eller forbrænding til genbrug eller genanvendelse samt ved reduktion af forbruget af energi, vand og råvarer pr. produceret enhed eller udledningen af CO2 pr. produceret enhed.
Den opnåede miljøforbedring skal foreligge på en form, således at resultatet kan verificeres og forbedringen skal kunne konstateres med mindst 2 observationer. Dokumentation kan eksempelvis være grønne regnskaber eller indberetning af egenkontroldata.
Udarbejdelse af en beredskabsplan og formulering af en miljømålsætning er således ikke tilstrækkelig til at opnå en score 3.
Det er tilsynsmyndigheden, som afgør, om miljøforbedringen er tilstrækkeligt dokumenteret.
3
Virksomheden eller husdyrbruget m.v. har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.
Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag. Det er således ikke nok alene at overholde vilkår i miljøgodkendelsen eller påpege, at virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. CO2-emission er reduceret, hvis det for eksempel skyldes en faldende emissionsfaktor for elforbruget.
5
B. Regelefterlevelse
 
Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn.
Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud, samt at der ikke er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.
1
Miljømyndigheden har fundet 1 anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn.
Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.
3
Miljømyndigheden har fundet 2 eller flere anledninger til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn.
Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst to indskærpelser.
5

Parametrene og scoringen af parametrene under Konsekvens er:

C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
 
For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.
For husdyrbrug m.v. forekommer ingen af følgende forhold:
- Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn.
- Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning.
- Der er oplag af fast husdyrgødning eller husdyrgødningsbaseretkompost på møddingsplads.
- Der er oplag af husdyrgødningsbaseretkompost i markstak.
1
For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
For husdyrbrug m.v. forekommer 1 eller 2 af følgende forhold:
- Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn.
- Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning.
- Der er oplag af fast husdyrgødning eller husdyrgødningsbaseret kompost på møddingsplads.
- Der er oplag af husdyrgødningsbaseret kompost i markstak.
3
For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.
For husdyrbrug m.v. forekommer 3 eller 4 af følgende forhold:
- Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn.
- Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning.
- Der er oplag af fast husdyrgødning eller husdyrgødningsbaseret kompost på møddingsplads.
- Der er oplag af husdyrgødningsbaseret kompost i markstak.
5
D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø og husdyrbrugets størrelse
 
Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
Husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen ikke er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år, ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller husdyrbrug med en tilladelse efter § 10 i de tidligere gældende regler i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med højst 75 dyreenheder.
1
Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
Husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, eller husdyrbrug med en godkendelse efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
med mere end 75 dyreenheder, og højst 250 dyreenheder.
3
Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.
Husdyrbrug omfattet af § 16 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller husdyrbrug med en godkendelse efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med mere end 250 dyreenheder.
5
E. Sårbarhed
 
Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder uden drikkevandsinteresser.
1
     
Husdyrbrugets m.v. anlæg ligger, så de opfylder alle nedenstående afstandsgrænser:
 
> 200 m fra åbne vandløb.
 
> 1000 m fra kategori 1- eller 2-natur jf. § 2, nr. 1 og 2, jf. bilag 3 pkt. D, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
 
Uden for nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand.
 
> 100 m fra nabobeboelser.
 
Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
3
   
Husdyrbrugets m.v. anlæg ligger i mindst et af følgende områder:
 
100-200 m fra åbne vandløb.
 
300-1000 m fra kategori 1- eller 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, jf. bilag 3 pkt. D, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
 
50-100 m fra nabobeboelser.
 
Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.
5
   
Husdyrbrugets m.v. anlæg ligger i mindst et af følgende områder:
 
< 100 m fra åbne vandløb.
 
< 300 m fra kategori 1- eller 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, jf. bilag 3 pkt. D, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
 
Inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand.
 
< 50 m fra nabobeboelser.
 

Afsnit 3. Vægtning af parametrene

Sandsynligheds- og konsekvensparametrene vægter hver med 50 %, jf. skemaet nedenfor.

Sandsynlighed er opdelt i to parametre; Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer, der vægter med 40 % og Regelefterlevelse, der vægter med 60 % i den samlede score.

Konsekvens er opdelt i tre parametre; Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning, der vægter med 33 %, Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse, der vægter med 33 % og Sårbarhed, der vægter med 34 % i den samlede score.

Miljørisikovurdering
Sandsynlighed
(50 %)
Konsekvens
(50 %)
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
Regelefterlevelse
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse
Sårbarhed
(40 %)
(60 %)
(33 %)
(33 %)
(34 %)

Afsnit 4. Beregning af score for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug

Tilsynsmyndigheden beregner en score for den enkelte virksomhed og for det enkelte husdyrbrug m.v. for følgende parametre:

Alle:

1. Virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer.

2. Virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. regelefterlevelse.

For virksomheder:

3. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald.

4. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø.

For husdyrbrug m.v.:

3. Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning.

4. Emissioner indikeret på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Alle:

5. Sårbarhed, der opgøres som afstand til følsomme områder for henholdsvis virksomheder og husdyrbrug.

4.1 Beregning af vægtet score

Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel:

Rvirksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %

Hvor:

A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer.

B er score for regelefterlevelse.

C1 er score for håndtering og opbevaring af kemikalier samt farligt affald.

D1 er score for emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø.

E er score for sårbarhed for virksomheder.

Den vægtede score for det enkelte husdyrbrug m.v. beregnes ud fra følgende formel:

Rhusdyrbrug = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C2 + 33 % x D2 + 34 % x E) x 50 %

Hvor:

A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer.

B er score for regelefterlevelse.

C2 er score for forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning.

D2 er score for husdyrbrugets størrelse.

E er score for sårbarhed for husdyrbrug.

Af figuren nedenfor fremgår sammenhængen mellem vurderingsparametrene, vægtning af parametrene og scoringer.

Sandsynlighed - 50 %
Konsekvens - 50 %
           
                   
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
B. Regelefterlevelse
C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse
E. Sårbarhed
40 %
Score 1,3,5
60 %
Score 1,3, 5
33 %
Score 1,3,5
33 %
Score 1,3,5
34 %
Score 1,3,5

Afsnit 5. Anvendelse af miljørisikoscoringen til fastsættelse af tilsynsfrekvenser

Når tilsynsmyndigheden har gennemført en miljørisikovurdering af de omfattede virksomheder og husdyrbrug m.v., skal myndigheden udarbejde en prioriteringsliste for hver af følgende kategorier:

1a. En liste, der omfatter virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, samt husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

1b. En liste, der omfatter virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, samt husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, eller husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, , undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3.

2. En liste, der omfatter resten af de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, jf. dog § 4, stk. 2.

Listerne udarbejdes, så de virksomheder og husdyrbrug m.v., der scorer højst i miljørisikovurderingen, placeres øverst på listen, og de virksomheder og husdyrbrug, der scorer lavest, placeres nederst på listen.

Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds eller det enkelte husdyrbrugs m.v. placering på listerne og med hensyntagen til frekvenserne for basistilsyn og de årlige tilsynsmål, jf. bilag 2, i denne bekendtgørelse, fastlægger tilsynsmyndigheden tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug.

De virksomheder og husdyrbrug m.v., der scorer lavest og dermed er placeret nederst på listerne, vil kunne nøjes med basistilsyn.

De virksomheder og husdyrbrug m.v., der scorer højere og dermed er placeret højere på listerne, skal have hyppigere tilsyn. Tilsynsmyndigheden kan gennemføre disse tilsyn som basistilsyn eller prioriterede tilsyn. Gennemfører tilsynsmyndigheden et prioriteret tilsyn, skal der som minimum føres tilsyn med de områder eller aktiviteter, hvor virksomheden eller husdyrbruget m.v. har scoret højt i miljørisikovurderingen, og som dermed er årsagen til den hyppigere tilsynsfrekvens. Et eksempel på dette kan være, hvis myndighederne har fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, to eller flere gange inden for en periode svarende til frekvensen for basistilsyn. Så skal myndigheden som minimum føre tilsyn med de vilkår eller lignende, der ikke er blevet efterlevet af virksomheden eller husdyrbruget m.v.. Et andet eksempel kan være, hvis en virksomhed har scoret højt på parameteren sårbarhed, fordi virksomheden er placeret i bymæssig bebyggelse og støjer, og virksomheden samtidig har en delaktivitet, hvor der anvendes farlige stoffer. I dette tilfælde føres der som minimum tilsyn med støj og virksomhedens delaktivitet.

Miljørisikoscoringen og den efterfølgende fastsættelse af tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug m.v. gælder for alle planlagte tilsyn. Tilsyn, der gennemføres som opfølgning på naboklager m.v., jf. § 9, indgår ikke, da de ikke er planlagte tilsyn.

5.1 Nærmere afgrænsning af, hvordan miljørisikoscoringen anvendes til at fastsætte tilsynsfrekvenser for virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og for husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Det gælder for virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og for husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, at:

En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

Tilsynsfrekvensen for disse virksomheder og husdyrbrug kan ikke fraviges.


Bilag 2

Tilsynsfrekvenser for virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 1, stk. 2

Felt
Virksomhedstype
Tilsynsfrekvensen fastsættes i følgende interval
Basistilsyn
Prioriterede tilsyn
Årlige mål for tilsynsaktiviteten
1
Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (kategori 1a)
1-3 år
Alle virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode.
Udover basistilsynet skal virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsmyndigheden på baggrund af den fremkomne miljørisikoscore vurderer, har behov for det, have 1 eller flere planlagte tilsyn mere i den 3-årige periode.
Mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et fysisk tilsyn hvert år1).
2
Sohold, som er godkendt efter § 16 a, stk. 2, nr. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 1, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (kategori 1a)
3
Slagtesvinehold, som er godkendt efter § 16 a, stk. 2, nr. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 2, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (kategori 1a)
4
Fjerkræhold, som er godkendt efter § 16 a, stk. 2, nr. 3, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 3, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (kategori 1a)
5
Virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (dog ikke dambrug I 202) (kategori 1b)
6
Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (kategori 1b)
7
Husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter § 16 a eller efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, og som ikke er omfattet af felt 2-4 (kategori 1b)
8
Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (dog ikke renserier omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier) (kategori 2)
1-6 år
Alle virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 6-årig periode.
Udover basistilsynet skal virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsmyndigheden på baggrund af den fremkomne miljørisikoscore vurderer, har behov for det, have flere planlagte tilsyn i den 6-årige periode.
Mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et fysisk tilsyn hvert år.
9
Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (kategori 2)
10
Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier (kategori 2)
11
Husdyrbrug m.v., der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen ikke er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år og ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, og som ikke er omfattet af felt 2-4 og felt 7 (kategori 2)
 
1) For virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og for husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse i § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de hidtil gældende regler i§ 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, gælder dog, at den tilsynsfrekvens, som fremkommer som resultat af risikoscoringen, ikke kan fraviges.
   


Bilag 3

Oversigt over grupper, som afgivelsen af oplysninger, jf. §§ 14, 15 og 18, skal omfatte

 
Virksomheder og husdyrbrug m.v.
Felt
Grupper
Felt
Grupper
1
Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
10
Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
2
Sohold, som er godkendt efter § 16 a, stk. 2, nr. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 1, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
11
Husdyrbrug m.v., der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen ikke er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år og ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, og som ikke er omfattet af felt 2-4 og felt
3
Slagtesvinehold, som er godkendt efter § § 16 a, stk. 2, nr. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller 12, stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 2, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
12
 
4
Fjerkræhold, som er godkendt efter § 16 a, stk. 2, nr. 3, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller § 12, stk. 1, nr. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 3, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
13
Virksomheder, der er optaget på bilag 2, punkt I 202, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
5
Virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (dog ikke dambrug, jf. bilag 2, punkt I 202 til godkendelse af listevirksomheder (felt 13))
14
Vindmøller
6
Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller
15
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i lov om miljøbeskyttelse undtagen vindmøller (felt 14)
7
Husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter § 16 a eller efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, og som ikke er omfattet af felt
16
Landbrug som ikke er omfattet af felterne 2-4, 7 og 11, men som er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
8
Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (dog ikke renserier omfattet af punkt E60 (felt 10)
17
Øvrige landbrug end de, der er omfattet af felterne 2-4, 7 og 16
9
Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
   


Bilag 4

Oversigt over bilag

Bilag 1: Miljørisikovurdering, jf. § 4, stk. 1

Bilag 2: Tilsynsfrekvenser for virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 1, stk. 2

Bilag 3: Oversigt over grupper, som afgivelsen af oplysninger, jf. §§ 14, 15 og 18, skal omfatte

Bilag 4: Oversigt over bilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EU af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EU, EU-Tidende 2006, nr. L 102, side 15, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 188, side 14, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EU-Tidende 2003, nr. L 41, side 26, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.