Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bemyndigelsens vilkår
Kapitel 2 Den bemyndigede opgave
Kapitel 3 Finansiering af Danmarks Adresseregister
Kapitel 4 Regnskab, revision og tilsyn
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansiering af Danmarks Adresseregister og bemyndigelse til Kombit A/S

I medfør af § 12, stk. 4, og § 13, stk. 1 og 6, i adresseloven, lov nr. 136 af 1. februar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 849 af 27. juni 2017 om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og efter forhandling med KL:

Kapitel 1

Bemyndigelsens vilkår

§ 1. Kombit A/S bemyndiges til at varetage etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Danmarks Adresseregister efter Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings anvisning.

Stk. 2. De nærmere betingelser vedrørende Kombit A/S’ udførelse af den bemyndigede opgave reguleres ved kontrakt mellem Kombit A/S og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

§ 2. Bemyndigelsen udløber den 30. juni 2020.

Stk. 2. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er berettiget til at ophæve bemyndigelsen, hvis Kombit A/S ikke overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse, hvis Kombit A/S væsentligt misligholder kontrakten, jf. § 1, stk. 2, eller hvis Kombit A/S ophører med at være en selvstændig juridisk enhed, der ejes 100 pct. af KL.

Kapitel 2

Den bemyndigede opgave

§ 3. Kombit A/S varetager etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Danmarks Adresseregister, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2. Kombit A/S er som ordregiver ansvarlig for, at de af Kombit A/S’ opgaver vedrørende Danmarks Adresseregister, der vil kunne udføres af eksterne leverandører, med jævne mellemrum sendes i udbud efter udbudslovens regler for tildeling af offentlige kontrakter.

Stk. 3. Opgaver, der er fundet uegnede til udbud, kan udføres af Kombit A/S.

§ 4. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering anviser hvilke etablerings-, drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver, Kombit A/S skal udføre i forhold til Danmarks Adresseregister. Beslutninger om anvisning af nye opgaver, herunder videreudvikling af it-systemet, træffes af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Stk. 2. Kombit A/S skal håndtere alle fejlmeddelelser til systemet.

Stk. 3. Kombit A/S skal modtage, belyse og rangordne kommunale ændringsønsker til systemet, mens andre, herunder statslige, ændringsønsker modtages, belyses og rangordnes af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Stk. 4. Alle ændringsønsker til systemet kravspecificeres af Kombit A/S og godkendes efterfølgende af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Funktionelle krav samt den overordnede løsningsarkitektur for Danmarks Adresseregister udarbejdes dog i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering beslutter, om et ændringsønske skal efterkommes.

Stk. 5. KL kan udpege en faglig følgegruppe, som bistår Kombit A/S med kravspecifikation af ændringsønsker til systemet.

§ 5. Kombit A/S skal sikre, at den enkelte kommune har fri og uhindret online adgang til at ajourføre data i Danmarks Adresseregister om kommunens eget område og til at forespørge og udtrække data fra hele Danmarks Adresseregister til brug for løsning af kommunens forvaltningsopgaver.

Stk. 2. Kombit A/S skal sikre, at eksterne parter, der er berettiget hertil, vederlagsfrit kan indberette til Danmarks Adresseregister via de snitflader, som Danmarks Adresseregister stiller til rådighed.

Stk. 3. Kombit A/S skal efter anmodning vederlagsfrit levere arkivversioner af Danmarks Adresseregister samt dokumentation til Rigsarkivet i henhold til arkivlovens til enhver tid gældende retningslinjer.

Stk. 4. Kombit A/S skal efter anmodning vederlagsfrit levere udtræk af Danmarks Adresseregister til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Kombit A/S skal sikre, at udtrækkets form lever op til styrelsens krav.

Stk. 5. Kombit A/S skal vederlagsfrit levere data fra Danmarks Adresseregister til Datafordeleren, Adresse Web Services (AWS Suiten), GeoDanmark, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) og Det Centrale Personregister (CPR).

§ 6. Bemyndigelsen omfatter ikke dataansvar for oplysninger i Danmarks Adresseregister. Kombit A/S er databehandler.

Kapitel 3

Finansiering af Danmarks Adresseregister

§ 7. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering sikrer finansiering af drift og vedligeholdelse af det midlertidige Danmarks Adresseregister (DAR 0.9). Al form for dataudveksling imellem kommunerne og det midlertidige Danmarks Adresseregister (DAR 0.9) er inkluderet i denne finansiering. Kommunerne skal således ikke betale særskilt for indberetning, sagsbehandling, administration, datakontrol, udlevering af oplysninger m.v.

§ 8. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Danmarks Adresseregister i regi af grunddataprogrammets delaftale 2 (adresseprogrammet) finansieres via den bevilling, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har fået hertil.

Stk. 2. Videreudvikling, som ikke er en del af grunddataprogrammets delaftale 2 (adresseprogrammet) finansieres således:

1) Videreudvikling, som skyldes kommunale behov, finansieres af kommunerne.

2) Videreudvikling, som skyldes statslige behov, finansieres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

3) Videreudvikling, som skyldes både kommunale og statslige behov, samfinansieres som udgangspunkt, således at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og kommunerne hver finansierer en halvdel. En anden fordeling af udgifterne kan dog efter omstændighederne aftales, herunder under hensyntagen til hvem, der har fordel af udviklingen.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan andre efter aftale med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bidrage til afholdelse af udgifterne til etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Danmarks Adresseregister.

Stk. 4. Al form for dataudveksling imellem kommunerne og Danmarks Adresseregister er inkluderet i finansieringen. Kommunerne skal således ikke betale særskilt for indberetning, sagsbehandling, administration, datakontrol, udlevering af oplysninger m.v.

§ 9. Finansieringsbidragene efter §§ 7 og 8 opkræves og administreres af Kombit A/S efter nærmere aftale med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt KL. Finansieringsbidragene må ikke benyttes til andet end til etablering, drift, udvikling og vedligeholdelse af Danmarks Adresseregister.

Stk. 2. Kombit A/S kan ikke skabe fortjeneste på opgaver omfattet af bemyndigelsen.

Kapitel 4

Regnskab, revision og tilsyn

§ 10. Konkurrencefordele fra bemyndigelsen efter denne bekendtgørelse må ikke anvendes i forbindelse med øvrige konkurrenceudsatte aktiviteter. Kombit A/S’ øvrige aktiviteter skal være klart adskilt såvel økonomisk som opgave- og driftsmæssigt fra administrationen af finansieringsbidragene efter §§ 7 og 8. Kombit A/S’ eventuelle kommercielle ydelser må kun anvende data fra it-systemets alment tilgængelige grænseflade. Kombit A/S opererer på dette område på samme markedsvilkår som andre it-virksomheder.

§ 11. Kombit A/S’ økonomi, drift og opgaveløsning i øvrigt er, for så vidt angår den bemyndigede opgave, underlagt tilsyn fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Tilsynet omfatter alle Kombit A/S’ aktiviteter, der vedrører Danmarks Adresseregister.

Stk. 2. Kombit A/S skal være opbygget på en sådan måde, at aktiviteterne omkring Danmarks Adresseregister er tydeligt adskilt fra den øvrige virksomhed. Kombit A/S’ økonomi, opgaveløsning og grænsefladerne mellem de opgaver, der er relateret til Danmarks Adresseregister, og Kombit A/S’ øvrige aktiviteter skal være umiddelbart gennemsigtige for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

§ 12. Kombit A/S skal give Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering uhindret adgang til alle oplysninger, data og dokumenter vedrørende Danmarks Adresseregister. Dette gælder også oplysninger om Kombit A/S’ funktion, administration af udbud, kontraktstyring m.v.

Stk. 2. Kombit A/S skal aflægge et detaljeret og revideret årsregnskab for administrationen af finansieringsbidragene efter §§ 7 og 8 inden udgangen af det følgende års første kvartal. Revisors forpligtelser fastlægges af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i en revisionsinstruks.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, den 29. juni 2017

Søren Reeberg Nielsen

/ Line Theil Elikofer