Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge

§ 1

I bekendtgørelse nr. 698 af 27. maj 2015 om feriedagpenge, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 75 h, stk. 9, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 3 indsættes som stk. 7-9:

»Stk. 7. Et medlem har ikke ret til feriedagpenge, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Stk. 8. Omgøres en afgørelse om inddragelse af medlemmets pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales de feriedagpenge, der er tilbagebetalt af medlemmet eller ikke er udbetalt, jf. stk. 7, hvis de øvrige betingelser for udbetaling af feriedagpenge var opfyldt i perioden.

Stk. 9. Et medlem har ikke ret til feriedagpenge for en periode, hvor medlemmet ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor medlemmet ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat efter § 2b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 3, stk. 7 finder anvendelse for afgørelser om inddragelse af pas, der er truffet fra den 10. juni 2017.

Stk. 3. § 3, stk. 9 finder anvendelse for domme, der vedrører forhold begået fra den 10. juni 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 29. juni 2017

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen