Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier for støtteberettigelse
Kapitel 5 Forpligtelser
Kapitel 6 Generelle betingelser
Kapitel 7 Beregning af tilskud
Kapitel 8 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 9 Udbetaling af tilskud
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Planteliste
Bilag 2 Dansk nærområde
Bilag 3 Vægtningskategori for alvor
Bilag 4 Beregning af point for overtrædelse af en forpligtelse
Bilag 5 Vurdering af overtrædelsen af forpligtelse i forhold til formålet med tilskudsordningen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs-og biotopforbedrende beplantninger1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landistriksfondsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 36 i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2017 om Landbrugs-og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud til etablering og udvidelse af eksisterende hegn eller småbeplantning, hvor formålet er at bidrage til i landdistrikterne at:

1) bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter,

2) bevare og fremme miljø-, natur-, klima-, kultur- og landskabsværdier, eller

3) etablere forbindelseslinjer i landskabet og at øge andelen af småbiotoper.

Stk. 2. Tilskud gives i form af en standardomkostning for de planter, der er omfattet af bilag 1.

Stk. 3. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, gælder ikke for private investeringer omfattet af bilag 1, jf. stk. 2.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til følgende:

1) Ejere eller forpagtere af landbrugs- og naturarealer.

2) Foreninger eller sammenslutninger med mindst syv ejere eller forpagtere af landbrugs- og naturarealer. Der kan kun gives tilsagn om tilskud til foreninger eller sammenslutninger, hvis formål omfatter et eller flere af de i § 1 nævnte formål.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan ikke omfatte projekter, der helt eller delvis er beliggende på arealer, der er ejet af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber.

Stk. 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan ikke give tilskud til følgende projekter:

1) Projekter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Projekter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 12, stk. 2.

3) Projekter, vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

4) Projekter, som tilsagnshaver har afholdt udgifter til, inden ansøgning om tilsagn om tilskud er modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

5) Projekter, hvor der varetages sædvanlige myndighedsopgaver.

6) Projekter, som omfatter beplantninger til afskærmning af tekniske anlæg.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Afsyning: Besigtigelse på stedet af projektet, jf. artikel 48, stk. 5 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014.

2) Anden ejendom: En ejendom, der ikke omfatter arealer i projektområdet, og som ejes af en fysisk eller juridisk person, der på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud ikke er ejer af en ejendom, der omfatter arealer i projektområdet.

3) Beplantning: Et hegn eller en småbeplantning, der består af plantearter med de kvalitetsstandarder, der fremgår af bilag 1.

4) Dansk nærområde: Danmark samt de administrative enheder eller dele af administrative enheder, der er anført i højre kolonne i skeamet i bilag 2.

5) ELFUL: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikstrikterne.

6) Landbrugs-og naturarealer: Landbrugs-og naturarealer omfatter ikke arealer med skov eller beliggende i skov, vandløb, søer, og lignende, eller arealer, der er beliggende i tæt tilknytning til haver, beboelsesbygninger, driftsbygninger og andre tekniske anlæg.

7) Museumsudtalelse: En udtalelse fra det lokale arkæologiske museum, hvor museets vurdering af, om der er risiko for at støde på skjulte fortidsminder ved det forestående arbejde, fremgår.

8) Projektareal: Det areal et kollektivt projekt omfatter, der fremkommer ved at tegne en cirkel med en radius, der svarer til den største afstand mellem projektarealets midte og den yderste placerede beplantning.

9) Tast-selv-service: Miljø- og Fødevaremnisteriets Tast-selv-service som tilgås via Landbrugs-og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

10) Vækstsæson: 1. april til 30. september.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse skal indsendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen via Tast selv-service. Ansøgning om projektændringer og ansøgning om udbetaling skal indsendes via e-mail til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 5. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal være modtaget i perioden 4. marts 2016 til 3. maj 2016.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et udfyldt ansøgningsskema.

2) Indtegning af beplantningernes placering.

3) Beskrivelse af de beplantninger, projektet skal omfatte.

4) Opgørelse af antal planter i projektet.

5) Kopi af foreningens eller sammenslutningens gældende vedtægter, hvis der ansøges om tilsagn om tilskud til et kollektivt projekt.

Stk. 4. I ansøgningen skal det godtgøres, at beplantninger bliver placeret, så de ikke hindrer den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger og vejsving.

Stk. 5. Når ansøgning om tilsagn om tilskud er indgivet, må projektet sættes i gang for egen regning og risiko.

Afgørelse og prioritering

§ 7. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis:

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, stk. 3, ikke er afgivet,

2) det ikke er godtgjort, at beplantninger bliver placeret, så de ikke hindrer den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger og vejsving, jf. § 6, stk. 4,

3) det ansøgte projekt eller investeringen ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen, jf. § 1, eller

4) det ansøgte projekt eller investeringen ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter.

§ 8. Inden for den bevillingsmæssige ramme foretager Landbrugs- og Fiskeristyrelsen en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen foretager en prioritering af ansøgningerne inden for gruppen af de individuelle henholdsvis kollektive projekter på baggrund af følgende:

1) De individuelle projekter prioriteres på baggrund af antallet af beplantninger i projektet. I tilfælde af, at to eller flere projekter har samme antal beplantninger, går projekter med flere antal planter forud for projekter med færre antal planter. Beplantningerne i projektet må ikke være unaturligt opdelt, hvorved forstås, at der ikke er nogen faglig begrundelse for, at beplantningerne er opdelt.

2) De kollektive projekter prioriteres på baggrund af tætheden af planter i projektet, beregnet som antal planter per hektar projektareal, hvor høj tæthed går forud for lav tæthed. I tilfælde af, at to eller flere projekter har samme tæthed af planter, går projekter med flere antal beplantninger forud for projekter med færre antal beplantninger.

Stk. 3. Hvis den fulde bevillingsmæssige ramme for individuelle henholdsvis kollektive projekter ikke søges, eller hvis der ikke gives tilsagn for den fulde bevillingsmæssige ramme, omfordeles midlerne til ansøgninger til kollektive henholdsvis individuelle projekter.

Kapitel 4

Kriterier for støtteberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At projektet omfatter minimum 1.500 planter i alt og etableres med de plantearter, der fremgår af bilag 1.

2) At ansøger etablerer hegn som sammenhængende beplantninger med 3-7 planterækker, jf. dog stk. 2, og/eller vil etablere småbeplantninger, som beplantninger på mindre end 0,5 ha.

3) At projekter, der omfatter udvidelse af eksisterende hegn sker med 1-6 planterækker, så hegnet maksimalt bliver op til 7 planterækker i alt, og småbeplantning maksimalt udvides, så småbeplantningen bliver mindre end 0,5 ha i alt.

4) At tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

5) At individuelle projekter etableres påt tilsagnshavers ejede eller forpagtede landbrugs-og naturarealer, jf. § 3, nr. 6.

6) At kollektive projekter etableres på landbrugs- og naturarealer, jf. § 3, nr. 6, med mindst syv ejere eller forpagtere.

7) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling indsendes.

8) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområderne og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

9) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har ansøgt om tilsagn.

10) At tilsagnshaver ejer beplantningerne.

11) At tilsagnshaver, hvis beplantningen etableres ved pløjning dybere end pløjning med almindelig plov, indhenter og følger museumsudtalelsen om dybdepløjning.

12) At beplantninger placeres, så der er en afstand på mindst 15 meter mellem den enkelte beplantning og arealer, der på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud er udlagt som have på en anden ejendom, jf. § 3, nr. 2, og mellem den enkelte beplantning og bygninger, der er placeret på en anden ejendom, og som på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud anvendes til beboelse, jf. dog stk. 3.

13) At beplantninger placeres, så de ikke hindrer den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger og vejsving.

Stk. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor kulturhistoriske eller landskabelige hensyn tilsiger det, i tilsagnet fastsætte, at der skal etableres færre antal rækker end de i stk. 1, nr. 2 og 3 anførte.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 12 finder ikke anvendelse, hvis ansøgningen om tilsagn om tilskud er vedlagt en skriftlig erklæring fra ejeren af den pågældende anden ejendom om accept af en anden mindste afstand. Afstanden skal fremgå af erklæringen.

Kapitel 5

Forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet.

2) At etablere projektet med det i tilsagnet anførte antal planter.

3) At etablere hegn og småbeplantninger som anført i tilsagnet.

4) At etablere hvert hegn og hver småbeplantning med mindst 75 pct. løvfældende planter, jf. dog stk. 2.

5) At etablere hvert hegn og hver småbeplantning med mindst 25 pct. planter fra en eller flere af plantearterne navr, spidsløn, ær, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, tørst, dunet gedeblad, vildæble, fuglekirsebær, mirabel, kræge, hæg, slåen, fjeldribs, øret pil, seljepil, gråpil, femhannet pil, røn, seljerøn, småbladet lind og storbladet lind, som er til gavn for bier og andre bestøvende insekter, jf. dog stk. 2.

6) At etablere de beplantninger, der er omfattet af tilsagnet, med plantemateriale, der er i overensstemmelse med de anførte krav til plantekvalitet, der fremgår af bilag 1.

7) At anvende plantemateriale for plantearter hjemmehørende i dansk nærområde, der stammer fra frøkilder i dansk nærområde, jf. bilag 2, jf. dog stk. 3.

8) At anvende leverandører af planter, som er momsregistrerede og opfylder Miljø- og Fødevareministeriets bestemmelser om herkomst- og sundhedskontrol, jf. bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2013 om skovfrø og planter og bekendtgørelse nr. 1285 af 16. november 2015 om planter.

9) At etablere beplantninger, så de fremstår som en selvstændig beplantning i den periode, hvor projektet skal opretholdes, jf. § 11, nr. 7.

10) At renholde beplantningerne i 3 vækstsæsoner, jf. § 3, nr. 10.

11) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

Stk. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at projektet etableres med mindre end 75 pct. løvfældende planter og mindre end 25 pct. planter til gavn for bier og andre bestøvende insekter som nævnt i stk. 1, nr. 4 og 5.

Stk. 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan i tilfælde, hvor der er mangel på plantemateriale, der stammer fra frøkilder i dansk nærområde, dispensere fra den i stk. 1, nr. 7 anførte forpligtelse.

Kapitel 6

Generelle betingelser

§ 11. Tilsagn om tilskud er endvidere betinget af følgende:

1) At ansøger og tilsagnshaver afgiver de oplysninger, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen.

2) At tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen beder om, to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1305/2013 af 17. december 2013.

3) At projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 4 år fra datoen for tilsagn, jf. dog § 13.

4) At tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning med tilhørende dokumenter rettidigt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, jf. § 15, stk. 3.

5) At tilsagnshaver informerer om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilter, som nærmere fastsat i tilsagnet.

6) At projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektområdet, i 3 år fra datoen for slutudbetaling.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 12. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan give tilskud på 50 pct. af standardprisen på 24 kr. pr. tilskudsberettigede plante, jf. bilag 1, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig, national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ydes der anden støtte som nævnt i stk. 2, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger det maksimale loft, der er fastsat i stk. 1.

Kapitel 8

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 13. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indsendes via e-mail. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af et projekt kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 8.

§ 14. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2, stk. 1, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1, skal indsendes på et særligt skema, der tilgås via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via e-mail.

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 15. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over antal planter, der faktisk er plantet i projektet, dog maksimalt det antal, der er givet tilsagn om tilskud til. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via e-mail på det udbetalingsskema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, og vedlægges følgende:

1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

3) En museumsudtalelse, hvis beplantningen er etableret ved pløjning dybere end pløjning med almindelig plov.

4) Dokumentation for eventuelle andre offentlige tilskud.

5) En liste over de anvendte planters art, oprindelse og kvalitet.

6) Ved anmodning om slutudbetaling: En slutrapport, der skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i én rate og én slutudbetaling. Rateudbetalingen er på 80 pct. af det samlede tilsagnsbeløb. Den første udbetaling kan ske, når beplantningerne er etableret, og afsyning er foretaget.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har godkendt slutrapporten.

§ 16. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 17. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 18, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i kapitel 4 ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 18. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskud med en procentsats og tilbagebetaling af tilskud og eventuel bortfald af tilsagn ved overtrædelse af en forpligtelse, jf. kapitel 5, ud fra en vurdering af alvor, omfang og varighed af overtrædelsen, og hvorvidt der er tale om gentagelse, jf. artikel 35 i Kommissionens delegerede forordning nr. 640/2014 af 11. marts 2014.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet efter Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vurdering fortsat lever op til formålet med ordning, og projektet ville være blevet prioriteret, jf. § 8, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 3. For at fastlægge omfanget af en overtrædelse vurderer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvor stor en del af projektet, som er berørt af overtrædelsen, og der sker kun nedsættelse for den del.

Stk. 4. For at fastlægge alvoren og varigheden af en overtrædelse, foretager Landbrugs- og Fiskeristyrelsen en faglig vurdering, der placerer overtrædelsen i en af 6 vægtningskategorier. Vægtningskategorierne fremgår af bilag 3 og anvendes til udregningen af point, jf. stk. 5.

Stk. 5. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen beregner det antal point, som hver overtrædelse medfører, jf. bilag 4.

Stk. 6. Ud fra det samlede antal point for overtrædelser af forpligtelser, jf. stk. 5, nedsætter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tilskuddet i forhold til formålet med tilskudsordningen med en procentsats, der fremgår af bilag 5. Nedsættelsen kan dog maksimalt udgøre 100 pct.

Stk. 7. Ved gentagen overtrædelse af en forpligtelse, forhøjes sanktionspointene for den samme overtrædelse. En vurdering af gentagelser afhænger af, hvorvidt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har konstateret lignende overtrædelse i løbet af de sidste 4 år eller i løbet af hele programmeringsperioden 2014-2020 i forbindelse med den samme støttemodtager og den samme foranstaltning eller type af operation eller, for så vidt angår programmeringsperioden 2007-2013, en lignende foranstaltning.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af enkelte generelle betingelser

§ 19. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. § 11, nr. 4:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 20. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nedsætter slutudbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 15, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af slutudbetalingen og eventuel bortfald af tilsagn.

§ 21. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 19 og 20, sanktioneres alene for den tidsfrist, der er overtrådt først.

§ 22. Ved manglende skiltning, jf. § 11, nr. 6, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014, nedsætter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udbetalingen ud fra alvor, omfang, varighed og gentagelse ved overtrædelsen.

§ 23. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes i 3 år, jf. § 11, nr. 7. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0-18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i 18-36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Kapitel 11

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, stk. 3, gælder for tilsagn, hvor der ikke er indgivet anmodning om udbetaling inden den 1. juli 2017.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 149 af 24. februar 2016 om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ophæves, men finder fortsat anvendelse for tilsagn, hvor der er indgivet anmodning om udbetaling inden 1. juli 2017.

Landbrugs-og Fiskeristyrelsen, den 27. juni 2017

P.D.V.
Anders Munk Jensen

/ Anette Mia Rasmussen


Bilag 1

Planteliste

Plantelisten beskriver, hvilke plantearter, der skal anvendes i landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, og hvilke krav der stilles til plantekvalitet.

Navn
 
Maksimal alder
Højde cm
 
Minimum rodhalsdiameter i mm ved
 
(latin)
(dansk)
 
Minimum
Maksimum
Minimum højde
Maksimum højde
Acer campestre
Navr
1/2
30-50
50-80
5
9
Acer platanoides
Spidsløn
1/2
40-60
60-100
6
11
Acer pseudopla-tanus
Ær
1/2
40-60
60-100
6
11
Alnus glutinosa
Rødel
1/2
40-60
60-100
6
11
Betula pendula
Vortebirk
1/2
40-60
60-100
6
11
Betula pubescens
Dunbirk
1/2
40-60
60-100
6
11
Carpinus betulus
Avnbøg
1/2
40-60
60-100
6
11
Cornus sanguinea
Rød kornel
1/1
30-50
50-80
5
9
Corylus avellana
Hassel
1/2
30-50
50-80
5
9
Crataegus laevigata
Hvidtjørn, almindelig
1/2
30-50
50-80
5
9
Crataegus monogyna
Hvidtjørn, engriflet
1/2
40-60
60-100
6
11
Euonymus europaeus
Benved
1/2
30-50
50-80
5
9
Fagus sylvatica
Bøg
2/2
30-50
50-80
6
9
Frangula alnus
Tørst
1/2
30-50
50-80
5
9
Fraxinus excelsior
Ask
1/2
40-60
60-100
6
11
Hippophae rhamnoides
Havtorn
1/2
30-50
50-80
5
9
Ilex aquifolium
Almindelig kristtorn
2/2
10-30
30-50
5
10
Juniperus communis
Almindelig ene
2/2
10-30
30-50
5
8
Lonicera xylosteum
Gedeblad,Dunet
1/1
30-50
50-80
5
9
Malus sylvestris
Vildæble
1/1
30-50
50-80
5
9
Pinus sylvestris
Skovfyr
2/2
10-20
20-40
5
7
Prunus avium
Fuglekirsebær
1/2
40-60
60-100
5
11
Prunus cerasifera
Mirabel
1/1
40-60
60-100
5
11
Prunus domestica ssp. Insititia
Kræge
1/1
40-60
60-100
5
11
Prunus padus
Hæg
1/2
40-60
60-100
5
11
Prunus spinosa
Slåen
1/1
30-50
50-80
5
9
Pyrus commúnis
Vild pære
1/1
30-50
50-80
5
9
Quercus petraea
Vintereg
1/2
30-50
50-80
6
9
Quercus robur
Stilkeg
1/2
30-50
50-80
6
9
Rhamnus cathártica
Vrietorn
1/2
30-50
50-80
5
9
Ribes alpinum
Fjeldribs
0/1/1
30-50
50-80
5
9
Rosa canina
Hunderose
1/1
30-50
50-80
5
9
Rosa dumalis
Blågrøn rose
1/1
30-50
50-80
5
9
Rosa pimpinellifolia
Klitrose
1/1
30-50
50-80
5
9
Rosa rubiginosa
Æblerose
1/1
30-50
50-80
5
9
Salix aurita
Øret pil
0/1
40-60
60-100
6
11
Salix caprea
Seljepil
0/1
40-60
60-100
6
11
Salix cinerea
Gråpil
0/1/1
40-60
60-100
6
11
Salix pentándra
Femhannet pil
0/1
40-60
60-100
6
11
Sambucus nigra
Hyld
1/1
40-60
60-100
6
11
Sambucus racemosa
Druehyld
1/1
40-60
60-100
6
11
Sorbus aucuparia
Røn
1/1
40-60
60-100
5
11
Sorbus intermédia
Seljerøn
1/1
40-60
60-100
5
11
Taxus baccata
Almindelig taks
2/2
10-30
30-50
7
10
Tilia cordata
Lind, Småbladet
1/2
30-50
50-80
6
9
Tilia platyphyllos
Lind, Storbladet
1/2
30-50
50-80
6
9
Viburnum opulus
Kvalkved
1/2
30-50
50-80
5
9


Bilag 2

Dansk nærområde

Fylker i Norge Østfold
Vestfold
Telemark
Austagder
Vestagder
Rogaland
Län i Sverige
Västra Götaland (Kun det gamle Göteborg og Bohuslän)
Halland
Skåne
Blekinge
Kalmar
Voivods (regioner) i Polen
Pomeranian (Gdansk)
Kujawsko-pomorskie (Bydgoszck)
Lubusz (Gorzow)
Zachodniopomorskie (Szczechin)
Wielkopolskie (Poznan)
Delstater i Tyskland
Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommeren
Brandenburg Nord for Berlin


Bilag 3

Vægtningskategori for alvor

Kategori 5
Bortfald
Kategori 4
100
Kategori 3
50
Kategori 2
25
Kategori 1
10
Kategori 0
2


Bilag 4

Beregning af point for overtrædelse af en forpligtelse

Formel


Bilag 5

Vurdering af overtrædelsen af forpligtelse i forhold til formålet med tilskudsordningen

Vurdering af overtrædelsen af
forpligtelse i forhold til formålet
med tilskudsordningen
Point inden for den enkelte
kategori, der føre til den
samlede sanktionsprocent
på kategorien
Nedsættelseskategori på baggrund
af samlet vurdering af
alvor og varighed.
Uvæsentligt
<1
0 pct.
Meget lidt væsentligt
1<25
10 pct.
Mindre væsentligt
≥25<50
25 pct.
Væsentligt
≥50<80
50 pct.
Meget væsentligt
≥80
100 pct.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, EU-Tidende 2014, nr. L 181, side 48. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.