Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om barsel og ferieydelse

1. Indledning

2. Personkreds

2.1. Lønmodtagere, der på ferietidspunktet ikke har optjent feriebetaling

2.2. Lønmodtagere, der på ferietidspunktet har optjent feriebetaling

3. Optjening af ferieydelse

3.1. Beregning af ferieydelse

4. Udbetaling af ferieydelse

4.1. Beskæftigelseskrav

4.2. Anmodning om udbetaling af ferieydelse

4.3. Frist for udbetaling af ferieydelse

1. Indledning

Denne vejledning om barsel og ferieydelse uddyber reglerne for optjening af ferieydelse for personer, der er på barsel.

Retten til ferieydelse fremgår af § 25 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven), jf. LBK nr. 571 af 29. april 2015 med ændringer.

Der er derudover fastsat uddybende regler ved bekendtgørelse, jf. kapitel 3 vedrørende optjening og udbetaling af ferieydelse i bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge.

Det skal bemærkes, at vejledningen skal læses i sammenhæng med vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, hvor bl.a. reglerne om beskæftigelseskrav, beregning af dagpenge m.v. er nærmere beskrevet.

Vejledningen erstatter afsnit 7.6. i vejledning nr. 9469 af 1. juli 2006 om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Barselsloven:
Optjening af ret til ferieydelse under barsel
§ 25. Når der udbetales barselsdagpenge under fravær efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 6, 1. pkt., optjenes der ret til ferieydelse. Ferieydelsen udbetales i det efterfølgende ferieår.
Stk. 2. Denne ret gælder ikke, i det omfang der i den i stk. 1 nævnte periode optjenes ret til
1) løn under ferie og ferietillæg efter ferieloven, kollektiv overenskomst m.v.,
2) feriegodtgørelse efter ferieloven m.v., der som minimum svarer til dagpengesatsen efter § 35, stk. 1, eller
3) feriedagpenge med ret til udbetaling i det efterfølgende ferieår efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 3. Beskæftigelseskravet, jf. § 27, finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af ferieydelse efter denne bestemmelse ved påbegyndelsen af ferien i det efterfølgende ferieår.
Stk. 4. § 33, stk. 1, og § 35 finder tilsvarende anvendelse ved beregning af ferieydelse efter denne bestemmelse.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om retten til optjening og udbetaling af ferieydelse.

Barselsbekendtgørelsen:
Optjening og udbetaling af ferieydelse
§ 11. Lønmodtagere, der ikke på ferietidspunktet har ret til løn under ferie, feriegodtgørelse, feriedagpenge eller anden økonomisk ydelse under ferie, har ret til ferieydelse optjent i de første 14 uger efter fødslen. Ferieydelsen optjenes med 0,07 feriedag pr. kalenderdag og beregnes efter barselslovens § 33, stk. 1, og § 35 og afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Ferieydelsen kan således maksimalt udgøre (højeste dagpengebeløb pr. uge x 6,86) / 5, dvs. 5.734,96 kr. i 2016.
Stk. 2. En fader, der indtræder i moderens ret til fravær i de første 14 uger efter barselslovens § 7, stk. 2, indtræder i retten til optjening af ferieydelse.
Stk. 3. En adoptant, der indtræder i moderens ret til fravær i de første 14 uger efter barselslovens § 8, stk. 6, 1. pkt., indtræder i retten til optjening af ferieydelse.
Stk. 4. Optjening af ferieydelse med udbetaling det efterfølgende ferieår sker i perioden fra 1. januar til 31. december. Ferieåret er perioden fra 1. maj til 30. april.
Stk. 5. Hvis lønmodtageren genoptager arbejdet helt eller delvist i de første 14 uger efter fødslen, optjenes der ikke ferieydelse for den tid, arbejdet er genoptaget.
§ 12. Anmodning om udbetaling af ferieydelse indgives til Udbetaling Danmark via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening). En borger, som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om ferieydelse på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.
Stk. 2. Udbetaling Danmark kan udbetale ferieydelsen fra 1. maj i året efter optjeningsåret.
Stk. 3. Ferieydelsen bortfalder, hvis der ikke er indgivet anmodning om udbetaling for et ferieår senest 30. juni i det efterfølgende ferieår.
Stk. 4. Hvis perioden for optjening af ferieydelse ligger henover et årsskifte, skal der indgives anmodning om udbetaling i hvert ferieår.
§ 13. Uanset bestemmelsen i § 11, stk. 1, 1. pkt., er lønmodtagere, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, berettiget til en ferieydelse.
Stk. 2. Lønmodtagere, der i de første 14 uger efter fødslen på grund af barselsorloven har haft en lavere indtægt end før orloven, er berettiget til ferieydelse, i det omfang den udbetalte feriegodtgørelse pr. dag er lavere, end den fulde ferieydelse pr. dag ville have været.
Stk. 3. Modtageren af ferieydelsen skal erklære, at der ikke er ret til anden økonomisk ydelse under ferie.
§ 14. Ferieydelsen udbetales som en engangsydelse i ferieåret, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Ydelsen kan udbetales samtidig med udbetaling af syge- eller barselsdagpenge.
Stk. 3. Hvis perioden for optjening af ferieydelse, jf. § 11, stk. 1, ligger henover et årsskifte, optjenes ferieydelsen til forholdsmæssig udbetaling i hvert af de to ferieår.

2. Personkreds

Efter § 25 i barselsloven kan lønmodtagere på barselsorlov i de første 14 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet optjene ret til betalt ferie med en ferieydelse, der er beregnet efter barselslovens regler i § 33, stk. 1 og § 35.

2.1. Lønmodtagere, der på ferietidspunktet ikke har optjent feriebetaling

En lønmodtager, der ikke modtager løn fra arbejdsgiveren under de første 14 ugers orlov på barsel, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, har på ferietidspunktet ikke optjent ret til betalt ferie med løn og ferietillæg, feriegodtgørelse eller feriedagpenge for denne periode.

Lønmodtageren optjener derfor i stedet ret til betalt ferie med ferieydelse under de første 14 ugers orlov på barsel, jf. barselsbekendtgørelsen § 11, stk. 1, 1. pkt.

Hvis en far indtræder i morens ret til fravær i de første 14 uger efter barnets fødsel jf. barselslovens § 7, stk. 2, indtræder han ligeledes i retten til optjening af ferieydelse jf. barselsbekendtgørelsen § 11, stk. 2.

2.2. Lønmodtager, der på ferietidspunktet har optjent feriebetaling

En lønmodtager, der på ferietidspunktet har optjent feriebetaling – dvs. lønmodtageren kan afholde betalt ferie med løn og ferietillæg, feriegodtgørelse eller feriedagpenge – kan dog i visse situationer stadig være berettiget til ferieydelse, jf. barselsbekendtgørelsen § 13, stk. 1.

Et eksempel herpå er en lønmodtager, der er medlem af en arbejdsløshedskasse under de første 14 ugers barselsorlov og som følge heraf optjener ret til feriedagpenge under orloven. Retten til udbetaling af feriedagpenge er imidlertid en betinget ret. Det betyder, at medlemmet på ferietidspunktet skal opfylde en række betingelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. herunder have ret til arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed for at have ret til feriedagpenge.

Ligeledes har en lønmodtager, der har fået delvis løn under de 14 ugers orlov på barsel – f.eks. alene i form af indbetaling af pensionsbidrag – og som følge af, at lønmodtageren fratræder ansættelsesforholdet får beregnet feriegodtgørelse, ret til at få suppleret med ferieydelse, hvis feriegodtgørelsen pr. dag er lavere end ferieydelsen.

Det fremgår derudover direkte af barselsbekendtgørelsen, at en lønmodtager, der modtager løn under de 14 ugers orlov på barsel ligeledes har ret til at få udbetalt supplerende ferieydelse, hvis lønmodtageren under orloven har haft en lavere indtægt end før orloven, og dermed har optjent et lavere beløb i feriegodtgørelse, jf. barselsbekendtgørelsen § 13, stk. 2.

3. Optjening af ferieydelse

Optjening af ferieydelse sker på baggrund af de barselsdagpenge, der er udbetalt på grund af fravær efter barselslovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 6, jf. barselslovens § 25.

Feriedage med ferieydelse optjenes med 0,07 feriedag pr. kalenderdag, hvor der er udbetalt barselsdagpenge, jf. barselsbekendtgørelsen § 11, stk. 1, 2. pkt.

Optjeningen af ferieydelsen sker i perioden 1. januar til 31. december, jf. barselsbekendtgørelsen § 11, stk. 4, 1. pkt.

Hvis lønmodtageren genoptager arbejdet helt eller delvist i de første 14 uger efter fødslen, optjenes der ikke ferieydelse for den tid, arbejdet er genoptaget, jf. barselsbekendtgørelsen § 11, stk. 5.

Hvis perioden for optjening af ferieydelse ligger henover et ferieår, optjenes ferieydelsen forholdsmæssigt i hvert af de to ferieår, jf. barselsbekendtgørelsen § 14, stk. 3.

3.1. Beregning af ferieydelse

Beregningen af ferieydelsen sker efter reglerne i barselsloven § 33, stk. 1 og § 35, dvs. på baggrund af den indkomst, som lønmodtageren har på ferietidspunktet. Ferieydelsen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Der kan således for de 14 uger maksimalt udbetales en ydelse svarende til (14 x 7 x 0,07 =) 6,86 feriedage med ferieydelse. Efter satsen for barselsdagpenge i 2016 for en 5-dages uge kan der højst udbetales 5.734,96 kr. i ferieydelse for de 6,86 feriedage, jf. barselsbekendtgørelsens § 11, stk. 1.

4. Udbetaling af ferieydelse

En lønmodtager, der har optjent ferieydelse, kan få ferieydelsen udbetalt det efterfølgende ferieår, jf. barselslovens § 25, stk. 1. Ferieåret er perioden fra 1. maj til 30. april, jf. barselsbekendtgørelsens § 11, stk. 4.

Reglerne om retten til at afholde ferien som lønmodtager fremgår af ferieloven eller af en kollektiv overenskomst m.v.

Ferieydelsen kan udbetales fra 1. maj i året efter optjeningsåret, jf. barselsbekendtgørelsen § 12, stk. 2.

Ferieydelsen udbetales som en engangsydelse i ferieåret, jf. barselsbekendtgørelsen § 14, stk. 1. Udbetalingen sker efter afholdelsen af ferien. Ferieydelsen kan udbetales samtidig med, at der sker udbetaling af syge- og barselsdagpenge, jf. barselsbekendtgørelsen § 14, stk. 2.

4.1. Beskæftigelseskrav

Det er en betingelse for udbetaling af ferieydelse, at lønmodtageren på tidspunktet for feriens afholdelse opfylder barselslovens beskæftigelseskrav, jf. lovens § 25, stk. 3.

Barselslovens beskæftigelseskrav for lønmodtagere fremgår af barselslovens § 27, stk. 1. Beskæftigelseskravet opfyldes som udgangspunkt ved aktuel beskæftigelse, som lønmodtager af et vist omfang og varighed. Beskæftigelseskravet kan også opfyldes på anden måde end ved aktuel beskæftigelse – herunder bl.a. ved, at den pågældende ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter barselsloven, jf. barselslovens § 27, stk. 1, nr. 2. Læs nærmere om beskæftigelseskravet for barselsdagpenge i kapitel 6 i vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

4.2. Anmodning om udbetaling af ferieydelse

Anmodning om udbetaling af ferieydelsen skal indgives til Udbetaling Danmark via den digitale selvbetjening på portalen borger.dk. Hvis lønmodtageren er undtaget fra digital selvbetjening, skal anmodning om udbetaling i stedet ske via en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark, jf. barselsbekendtgørelsens § 12, stk. 1.

Ved anmodning om udbetaling af ferieydelse skal modtageren af ferieydelsen på tro og love erklære, at der ikke er ret til anden økonomisk ydelse under ferie, som er optjent i de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen af barnet, jf. barselsbekendtgørelsen § 13, stk. 3.

Hvis perioden for optjeningen af ferieydelsen ligger henover et årsskifte, skal der indgives anmodning om udbetaling i hvert ferieår, jf. barselsbekendtgørelsen § 12, stk. 4.

4.3. Frist for udbetaling af ferieydelse

Retten til udbetaling af den optjente ferieydelse bortfalder, hvis der ikke er anmodet om udbetaling af ferieydelsen for et ferieår senest 30. juni i det efterfølgende ferieår, jf. barselsbekendtgørelsen § 12, stk. 3.

Eksempel: En lønmodtager har optjent ret til ferie med ferieydelse på baggrund af udbetalte barselsdagpenge i kalenderåret 2016. Den optjente ferie kan afholdes i perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018. Fristen for anmodning om udbetaling af ferieydelsen for den afholdte ferie er senest den 30. juni 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 30. juni 2017

Mie Skovbæk Mortensen

/ Christina Kirkegaard Thalund