Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 1, 3, 4, 6 og 7, § 9, stk. 3, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016 og lov nr. 435 af 8. maj 2017, fastsættes:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Styrelsen for Videregående Uddannelser« til: »Styrelsen for Forskning og Uddannelse«.

3. I § 19 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Den studerende må under et projektorienteret forløb i en offentlig eller privat virksomhed ikke indgå som arbejdskraft, herunder være underlagt virksomhedens instruktionsbeføjelse.

Stk. 5. Et projektorienteret forløb i udlandet kan være lønnet, hvis der i det pågældende land er krav om løn under sådanne forløb. Det projektorienterede forløb i udlandet skal opfylde samme krav som forløbet i Danmark.«

Stk. 4 bliver herefter til stk. 6.

4. I § 25 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Den studerende må under et projektorienteret forløb i en offentlig eller privat virksomhed ikke indgå som arbejdskraft, herunder være underlagt virksomhedens instruktionsbeføjelse.

Stk. 5. Et projektorienteret forløb i udlandet kan være lønnet, hvis der i det pågældende land er krav om løn under sådanne forløb. Det projektorienterede forløb i udlandet skal opfylde samme krav som forløbet i Danmark.«

Stk. 4 bliver herefter til stk. 6.

5. Efter § 40 indsættes:

»§ 40 a. En studerende kan under et ulønnet projektorienteret forløb, jf. § 19 og § 25, ulønnet praktik og studieophold mv., jf. § 15 og punkt 5.5 i bilag 1, modtage en erkendtlig fra en virksomhed mv. Beløbet må højst svare til 3.000 kr. om måneden og må ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst i lighed med en lønindkomst.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 27. juni 2017

Søren Pind

/ Rasmus Odgaard