Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet

I medfør af § 24 og § 26, stk. 4 og 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2016, § 38 og § 42, stk. 4, i lov nr. 750 af 21. juni 2016 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., § 28 i lov nr. 891 af 29. juni 2016 om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), § 12 a og § 15, stk. 5, i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, § 12 a og § 39, stk. 1, i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 21. juni 2017, og § 22 a og § 24, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2017, samt § 31, stk. 2 og § 36, stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 25. august 2014, § 30, stk. 2, og § 34, stk. 4. i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 25. august 2014, og § 28, stk. 2, og § 32, stk. 4, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Det er en betingelse for at modtage statstilskud, at institutionen udarbejder en handlingsplan, der beskriver,

1) hvorledes institutionen vil fremme formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og

2) hvilke foranstaltninger institutionen vil iværksætte, for at institutionen anvender 3,5 % af sine årsværk, svarende til en fuldtidsansat på 37 timer om ugen, til personer omfattet af særlige vilkår, jf. § 2.

§ 2. I forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse afgiver institutionen en redegørelse for, hvor mange personer institutionen har ansat eller i virksomhedspraktik på følgende vilkår:

1) Job på særlige vilkår, jf. cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel).

2) Fleksjob, jf. lov om aktiv socialpolitik.

3) Virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager

a) dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

b) kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse eller ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik, eller

c) sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

4) Ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager

a) dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

b) kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse eller ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik, eller

c) sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

5) Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud efter lov om integration af udlændige i Danmark (integrationsloven).

§ 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for tilskud til institutioner med færre end 5 fuldtidsansatte på ordinære vilkår.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for ydelse af tilskud i finansåret 2017.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1274 af 4. december 2006 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet ophæves.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 3. juli 2017

Susanne S. Clausen
Vicedirektør

/ Helle Torland