Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb
i henhold til lov om skifte af dødsboer

 

I medfør af § 21, stk. 2, i lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer fastsættes følgende:

§ 1. Efter § 21, stk. 1, i lov om skifte af dødsboer reguleres den i lovens § 18 nævnte beløbsgrænse hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 1.000. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2005 udgør 0,2, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 877 af 23. august 2004 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2005.

§ 2. Med virkning for dødsfald, der indtræder i perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005, udgør beløbet i § 18, stk. 1, 32.000 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Justitsministeriet, den 24. november 2004

Lene Espersen

/Torben Jensen