Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 38-17 om uddannelseshjælp - STU - indtægter - feriepenge

Principafgørelsen fastslår

For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fradrages indtægter fra arbejde på op til 24.000 kr. pr. år (2015-niveau) ikke i uddannelseshjælpen.

Feriepenge optjenes som en lønandel og er dermed indtægter fra arbejde.

De 24.000 kr. opgøres pr. kalenderår. Ved opgørelsen regnes med bruttoindtægter, dvs. indtægten før der betales skat og arbejdsmarkedsbidrag og før der sker henlæggelse af feriepenge. Feriepenge indgår således i beregningen af de kr. 24.000, når de optjenes.

De samme feriepenge kan ikke indgå i beregningen af de 24.000 kr. i flere perioder. Der skal derfor ske fradrag i uddannelseshjælpen for indtægter i form af feriepenge, når disse kommer til udbetaling.

I den konkrete sag var borgeren i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb.

Han fik udbetalt feriepenge i juni 2016. På dette tidspunkt oversteg hans arbejdsindtægter sammen med de udbetalte feriepenge ikke 24.336 kr. (2016-niveau).

Han havde ikke aftalt ferie med kommunen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at feriepengene skulle fradrages i hjælpen.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om feriepenge er omfattet af de særlige regler om fradrag for indtægter, når en borger, der modtager uddannelseshjælp, deltager i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017

§ 30, stk. 1 om fradrag for indtægter

§ 31, stk. 2 om undtagelse for fradrag for personer på STU.

§ 32 om fradrag for feriepenge

Praksis

Gældende: Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Ankestyrelsens principafgørelse 67-15 om uddannelseshjælp og kontanthjælp - indtægter - fradrag for feriegodtgørelse - aftale om feriens placering - krone for krone - beregning af fradragets størrelse

Ankestyrelsens Principafgørelse 107-12 om kontanthjælp - indtægter - sygedagpenge - beregning - udmåling.

Ankestyrelsens Principafgørelse O-31-97 om kontanthjælp - arbejdsindtægt - beregning - overarbejdsbetaling - overførsel af overskud.

Vejledninger

Vi har også anvendt Socialministeriets vejledning nr. 39 af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik.

Pkt. 97, om fradrag for arbejdsindtægter

Forarbejder

Bemærkninger til lovforslag nr. L80 i Folketingsåret 2014/2015.

Bemærkninger til § 1, sidste afsnit.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om tilbagebetaling af uddannelseshjælp. X Kommune afgjorde sagen den 13. oktober 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du skal tilbagebetale uddannelseshjælp til kommunen med kr. 3.902,36, som du har fået udbetalt for perioden fra den 1. juni 2016 til den 31. juli 2016

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen om fradrag for indtægter

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at dine feriepenge skal fradrages i din uddannelseshjælp for juni og juli 2016 med kr. 3.902,36.

Vi vurderer, at feriepenge tæller med ved opgørelsen af det beløb, en ung, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, må tjene, før der sker fradrag i hjælpen.

Vi vurderer dog, at feriepengene tæller med, når de optjenes og ikke, når de udbetales.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi er opmærksomme på, at dine feriepenge er optjent i et arbejdsforhold. Der er således tale om indtægter fra arbejde.

Vi er også opmærksomme på, at din indtægt incl. de udbetalte feriepenge på tidspunktet for udbetalingen ikke overstiger 24.336 kr.

Vi lægger dog vægt på, at det årlige beløb på 24.336 i 2016 beregnes på baggrund af bruttoindkomsten, altså lønnen incl. henlæggelse til feriepenge.

Det betyder, at feriepengene tæller med i de 24.336 kr. på det tidspunkt, hvor de optjenes, og dermed ikke også kan tælle med på udbetalingstidspunktet.

Vi bemærker, at formålet med reglen er at sikre, at STU-elever i lighed med andre studerende, kan have mindre, løbende indtægter fra et studiejob uden modregning af indtægten, da et fritidsjob kan give den unge erfaringer, som den unge kan bruge ved jobsøgning efter endt uddannelse.

Vi lægger vægt på det oplyste om, at du den 29. juni 2016 får udbetalt kr. 3.902,36 i feriepenge. Du har ikke har aftalt ferie med kommunen.

Vi lægger videre vægt på, at beløbet overstiger din hjælp for juni måned. Der skal derfor overføres et beløb til fradrag i juli måned 2016.

Vi lægger kommunens beregning af tilbagebetalingskravets størrelse til grund. Det betyder, at vi ud over det ovenfor anførte, ikke har kontrolleret dette nærmere.

Om reglerne

Efter reglerne skal indtægter, som ansøgeren og ægtefællen har, trækkes fra i hjælpen. Ved arbejdsindtægter skal der ses bort fra et timefradrag.

For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fradrages indtægter fra arbejde på op til 24.000 kr. (24.336 kr. i 2016-niveau) pr. år ikke i hjælpen.

De 24.000 kr. (24.336 kr. i 2016-niveau) opgøres pr. kalenderår. Ved fradrag regnes med bruttoindtægter, dvs. indtægten før der betales skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Efter Ankestyrelsens praksis fradrages feriegodtgørelsen krone for krone i den måned, hvor feriegodtgørelsen kommer til udbetaling, når borgeren ikke har aftalt ferie med kommunen.

Efter Ankestyrelsens praksis skal indtægter fratrækkes i kontanthjælpen i den måned, hvor indtægten udbetales. Der kan ske fradrag af den overskydende indtægt i den efterfølgende måned, hvis indtægten overstiger kontanthjælpssatsen for den måned, hvor indtægten udbetales.

Begrundelse for afgørelsen om tilbagebetaling

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at du mod bedre vidende har tilsidesat din oplysningspligt.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du ikke har oplyst kommunen om udbetaling af feriepenge.

Vi lægger også vægt på, at du ved ansøgningen om hjælp den 31. juli 2015 er informeret om, at du har pligt til at oplyse om ændringer i sine forhold, herunder ændringer i indtægter, og at feriepenge betragtes som en indtægt.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.