Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01130

En Google-søgning på klagers navn henviste til en artikeloverskrift fra redox.dk

En person klagede over, at der ved en Google-søgning på hans navn fremkom artikeloverskriften ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen”. Klager var hverken antifeminist eller antimuslim og omtalt i en anden forbindelse i artiklen, der var bragt på redox.dk. De andre oplysninger i artiklen om klager var korrekte, og klager får ikke slettet artiklen (og derved heller ikke linket) efter punkt B. 8 i de vejledende regler for god presseskik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

[Klager] har klaget over, at redox.dk ikke vil slette hans navn i artiklen ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen” fra 2014. Ved en Google-søgning på hans navn kommer artiklens overskrift frem som et link til artiklen. Det forhold, at han arrangerede MandDag indebærer ikke, at han er antifeminist eller antimuslim.

Generelt om punkt B. 8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B. 8.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Det er nævnets opfattelse, at anvendelse af B. 8 i de vejledende regler og muligheden for at meddele et medie kritik for ikke at imødekomme en anmodning om afindeksering, anonymi-sering eller afpublicering som udgangspunkt kun bør anvendes, når der er tale om oplysnin-ger, som er særligt belastende for den person, der er omtalt.

Den konkrete sag

I artiklen ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen” oplyses det, hvordan personer bag forskellige politiske organisationer har forbindelse til personerne bag MandDag. [Klager] omtales som arrangør af et ”MandDag”-arrangement i 2014 og med angivelse af sin politiske overbevisning:

”Tredje og seneste udgave af MandDag blev afholdt på baren ”Kolonien i det centrale København i januar i år [i 2014]. Her var det [Klager] fra Liberal Alliance, der var arrangør. Deltagerne talte et bredt spektrum […]”

Pressenævnet lægger til grund, at oplysningerne om [Klager] er korrekte. Ved vurderingen af, hvorvidt tilgængeligheden til oplysningerne bør hindres, har Pressenævnet videre lagt vægt på, at klager efter det oplyste offentligt har tilkendegivet sympati for Liberal Alliance, og at omtalen vedrører klagers rolle i forbindelse med et offentligt arrangement.

Pressenævnet finder herefter, at der i den påklagede artikel ikke er tale om oplysninger af en sådan belastende karakter, at det skønnes rimeligt at hindre tilgængeligheden. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af Redox for ikke at imødekomme anmodningen om at slette, afindeksere eller anonymisere artiklen. Det forhold, at alle ikke læser artiklens tekst, men blot ser Google-søgeresultatet, der er identisk med overskriften ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen” ved en søgning på klagers navn, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet udtaler derfor ikke kritik.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen” bragt på redox.dk den 22. februar 2014, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat, og han ønsker at få artiklen fjernet.

1 Sagsfremstilling

Redox.dk bragte den 22. februar 2014 artiklen ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen”. Af artiklen fremgår:

”Der er ikke langt fra modstanden mod ”islamiseringen” af Danmark til modstanden mod ”feminiseringen” af Danmark. Det seneste år er antifeminister og antimuslimer rykket sammen i en ny alliance med både åbne arrangementer og en lukket loge.

[Billede]

Fra hele Sjælland ankom de i bil og med tog, vel 25-30 personer i alt. Der var oplæg om kønsroller, centralbankernes rolle i økonomien, iværksætteri og skatter og afgifter. I kulturhuset Domus Felix i Lejre, der har til huse i en gammel mejeribygning tæt på stationen, mødtes ultraliberalister med antifeminister og antimuslimer, da første udgave af arrangementet MandDag blev afholdt 11. maj sidste år.

Her mødes - ifølge invitationen - “mænd, som forholder sig kritisk til samfundets tilstand og udvikling. ” En af deltagerne har sin jakke fra Liberal Alliance på, andre kører i biler med “Støt vores soldater”-mærker. Udenfor vejrer Dannebrog på en lille flagstang. Fra stationen spadserer [Person A], den tidligere politimand der i 2009 blev dømt for at misbruge politiets registre til at søge oplysninger om aktivister fra venstrefløjen, de få hundrede meter ned til kulturhuset. Ifølge anklagemyndigheden var [Person A] en del af den hemmelige højreradikale loge ORG.

Også [Person A]s gode ven, [Person B], deltog i MandDag, hvor han fungerede som fotograf. [Person B] har blandt andet en fortid i Dansk Front, ligesom han har deltaget i Stop Islamiseringen af Danmarks demonstrationer. I et skriftligt svar til Redox skriver han:

"Jeg er ikke en del af noget antifeministisk miljø (selvom jeg gerne tilstår en opfattelse af feminisme som værende tragi-komisk). Jeg har ganske rigtigt deltaget i nogle demonstrationer med fokus på specifikke problemstillinger, som jeg kan stå inde for at ønske en løsning på, men jeg har hverken været medlem af Dansk Front eller SIAD, og har heller ikke på noget tidspunkt haft ønske derom. Dine øvrige spørgsmål finder jeg som følge heraf mig uvedkommende og derfor irrelevante, hvorfor jeg ikke ser nogen grund til at beskæftige mig yderligere hermed."

[Billede]

Den første udgave af MandDag er et af de fysiske beviser på de tilnærmelser, som antifeministiske og antimuslimske miljøer i den seneste tid har gjort over for hinanden. Tilnærmelser, der ellers især sker på nettet, hvor facebookvenskaberne konstant skaber nye relationer mellem personer fra antifeministiske projekter og de organiserede racister.

Lille antifeministisk miljø bag mange projekter

Modstanden mod feminisme er ikke noget nyt eller isoleret til et bestemt miljø. I den her sammenhæng ser vi dog på en lille kreds af meget aktive antifeminister, der har bånd til den organiserede højrefløj. Stifteren af MandDag er [Person C].

Indtil videre har MandDag været afholdt tre gange, de to første gange med [Person C] ved roret. I januar beskrev han på Facebook MandDag således:

"På MandDag er der ro og mag til at gå i dybden med de tabubelagte emner, man interesserer sig for, uden man behøver at frygte, at nogen udskammer en på grund af at man ytrer sin ærlige mening. Man er samtidig også i en sammenslutning, som tager udgangspunkt i det rationelle, hvilket de fleste mænd sætter pris på. Man kan sige, at mændene har flere ting til fælles, ikke bare biologisk og psykisk, men også rent interessemæssigt. Jeg kan nævne, at jeg ikke har mødt nogen kvinder, som gik i dybden med banker, centralbankerne og den store gæld. Jeg har heller ikke mødt kvinder, som interesserer sig for ædelmetaller som andet end smykker, eller BtC (bitcoins, red.). Jeg har ikke mødt kvinder, som laver netværk for at skabe nye samfund ude i verden."

Tredje og seneste udgave af MandDag blev afholdt på baren ”Kolonien” i det centrale København i januar i år. Her var det [Klager] fra Liberal Alliance, der var arrangør. Deltagerne talte et bredt spektrum; lige fra [Person D], søn af [Person E] fra Faderhuset og aktiv i partiet Det Frie Lolland til [Person F] fra det nynazistiske Danskernes Parti. Redox har forsøgt at få en kommentar fra de tre, men ingen af dem har svaret på vores henvendelser.

[…]

Loge forener det yderste højre og antifeminister

Selvom en række af alliancerne mellem de antimuslimske og antifeministiske kredse foregår offentligt gennem f.eks. MandDag, så er det ikke alt, der foregår i det åbne. I flere år har en række antimuslimske og antifeministiske aktivister været organiseret i en lukket loge ved navn Danegilde. Danegilde tæller blandt andet [Person B], [Person A] og [Person G], der alle har baggrund i det antimuslimske univers, men også netop [Person C] og andre MandDag-folk, som [Person H], der profilerer sig mere på antifeminismen.

Ved MandDag-arrangementet i januar talte [Person H], og her sagde han bl.a. at ”den politiske kamp imod vestlige nationer og mænd kører på fuld kraft. ” På MandDags hjemmeside præsenteres han således: ”[Person H] er foredrags- og kursusholder, tidligere pilot, stifter af MGTOW bevægelsen (Men Going Their Own Way), medinitiativtager til MandDag og selvstændig med virksomheden [Virksomhedsnavn], som er specialiseret i salg af prepping-udstyr og træning i brugen af dette. ” På Facebook skrev han om arrangementet:

[…]

[Person C]: Ikke begejstret for højreekstremister

I en skriftlig korrespondance med Redox skriver [Person C] om MandDag: "MandDag er et åbent arrangement, hvor alle mænd kan deltage. Deltagerne repræsenterer ikke nødvendigvis mine holdninger, men de kommer for at ytre deres, samt høre de forskellige oplæg, som jo oftest er den gamle sang om frihed og fremdrift. MandDag er noget helt andet end Danish Defence League, Dansk Front, Danskernes Parti, Nazisme og alle disse sammenslutninger, som tilsyneladende spreder budskaber om vold og had. På MandDag sidder vi ikke og siger at hverken kvinder eller indvandrere er dumme, vi prøver at snakke om helt andre ting."

Om [Person F]s deltagelse i MandDag i januar skriver han: "Jeg er langt fra begejstret for deltagelse fra en det højreekstremistiske - skal man finde noget godt i situationen, så må det være, at de måske kan få øjnene op for andre problemer, end dem som de fokuserer på."

[…]”

[Klager] anmodede den 12. april 2017 Redox om at slette artiklen. Denne anmodning afslog Redox. Klagen over afslaget er modtaget i Pressenævnet den 18. april 2017.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at han har forsøgt at forklare Redox, at Redox i artiklen ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen” dømmer uskyldige, og at Redox’ skriverier derved får konsekvenser for uskyldige. Han ønsker ikke at svare Redox angående artiklens indhold, men ønsker artiklen slettet.

Sagen handler for [Klager] om, hvorvidt Redox kan skrive en masse om foreninger og på denne baggrund skrive en artikel om ham og andre. Hverken klager eller andre kan nikke genkendende til indholdet af artiklen. [Klager] har derfor anmodet Redox slette artiklen.

[Klager] har anført, at han tidligere har skrevet til Redox, men at han først har fået svar denne gang. I de tre år artiklen har været tilgængelig, har muligheden for at tiltrække kunder til klagers virksomhed været lille, ligesom hans muligheder for at få job har været ” lig nul”. Personer, der skal ansætte nye medarbejdere, læser ikke artiklen, men blot overskriften. Ved en Google-søgning fremstår linket til artiklen højt på søgeresultaterne. Ifølge klager har Google afvist at slette linket, da indholdet ifølge Google er korrekt.

Ifølge klager foregiver overskriften, at han er anti-det-ene-eller-det-andet. Hverken det forhold, at han er medlem af Liberal Alliance eller afholder en MandDag, er ensbetydende med, at han er antimuslim eller antifeminist. [Klager] ønsker derfor sit navn slettet af artiklen. Resten af de personer, der var med til at arrangere MandDag, var heller ikke anti-det-ene-eller-det-andet. Redox har tilbudt [Klager], at han kan skrive en kommentar til artiklen. Det tilbud har han afvist.

2.2 Redox.dks synspunkter

Redox.dk har anført, at man blandt andet omtalte [Klager]s engagement i arrangementet MandDag. I artiklen er [Klager] afbilledet, da han ankommer til stedet, hvor MandDag blev afholdt.

Redox valgte at omtale [Klager], da det fremgik, at han besad en vigtig rolle i forbindelse med afviklingen af arrangementet og valgte at bringe fotodokumentation af hans tilstedeværelse. Billedet er taget et offentligt tilgængeligt sted i forbindelse med en offentligt opreklameret begivenhed.

[Klager] er offentlig med sit politiske engagement og debatterer jævnligt politik på offentlige fora på internettet under sit eget navn. Han har også selv været åben omkring sit medlemskab af Liberal Alliance. Det er samfundsrelevant, at en person, der er aktiv i et stort parti, samtidig laver arrangementer, hvor der deltager kendte nynazister.

Da Redox i februar 2014 skrev artiklen kontaktede Redox [Klager] for at få en kommentar, men fik ikke svar. Da han mere end tre år senere, kontaktede Redox med henblik på at få fjernet den påklagede artikel, afviste Redox hans anmodning. Redox tilbød ham i stedet muligheden for at opdatere artiklen med en udtalelse fra ham. Det har klager afvist.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Hanne Schmidt, Turid Fennefoss Nielsen, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

[Klager] har klaget over, at redox.dk ikke vil slette hans navn i artiklen ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen” fra 2014. Ved en Google-søgning på hans navn kommer artiklens overskrift frem som et link til artiklen. Det forhold, at han arrangerede MandDag indebærer ikke, at han er antifeminist eller antimuslim.

Generelt om punkt B. 8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B. 8.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Det er nævnets opfattelse, at anvendelse af B. 8 i de vejledende regler og muligheden for at meddele et medie kritik for ikke at imødekomme en anmodning om afindeksering, anonymi-sering eller afpublicering som udgangspunkt kun bør anvendes, når der er tale om oplysnin-ger, som er særligt belastende for den person, der er omtalt.

Den konkrete sag

I artiklen ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen” oplyses det, hvordan personer bag forskellige politiske organisationer har forbindelse til personerne bag MandDag. [Klager] omtales som arrangør af et ”MandDag”-arrangement i 2014 og med angivelse af sin politiske overbevisning:

”Tredje og seneste udgave af MandDag blev afholdt på baren ”Kolonien i det centrale København i januar i år [i 2014]. Her var det [Klager] fra Liberal Alliance, der var arrangør. Deltagerne talte et bredt spektrum […]”

Pressenævnet lægger til grund, at oplysningerne om [Klager] er korrekte. Ved vurderingen af, hvorvidt tilgængeligheden til oplysningerne bør hindres, har Pressenævnet videre lagt vægt på, at klager efter det oplyste offentligt har tilkendegivet sympati for Liberal Alliance, og at omtalen vedrører klagers rolle i forbindelse med et offentligt arrangement.

Pressenævnet finder herefter, at der i den påklagede artikel ikke er tale om oplysninger af en sådan belastende karakter, at det skønnes rimeligt at hindre tilgængeligheden. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af Redox for ikke at imødekomme anmodningen om at slette, afindeksere eller anonymisere artiklen. Det forhold, at alle ikke læser artiklens tekst, men blot ser Google-søgeresultatet, der er identisk med overskriften ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen” ved en søgning på klagers navn, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet udtaler derfor ikke kritik.

Afgjort den 20. juni 2017