Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

I medfør af akt nr. 119 af 22. juni 2017 fastsættes:

§ 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning af energitjenesteleverandørers omkostninger til indkøb af varmepumper, der leverer varme til individuel opvarmning i bygninger eller procesformål i erhverv.

Stk. 2. Varmepumpen skal indkøbes til brug efter et forretningskoncept, hvor energitjenesteleverandøren hos 3. part tilbyder installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen samt levering af varme.

Stk. 3. Varmepumpen skal helt eller delvist erstatte eksisterende fossilt baserede opvarmningssystemer hos 3. part.

Stk. 4. Tilskud anmeldes og administreres EU-Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (den generelle gruppefritagelsesforordning).

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) 3. part: Anden bygningsejer end energitjenesteleverandøren selv, herunder energitjenesteleverandørens koncernforbundne selskaber.

2) Bygninger: udlejningsejendomme, offentlige bygninger, private virksomheders bygninger med behov for rumvarme samt bygninger til blandede formål.

3) Drift: Indkøb af energi til at drive varmepumpen, lovpligtige eftersyn og løbende optimering af varmepumpen med henblik på at sikre optimal effektivitet.

4) Energitjenesteleverandør: Virksomhed der varetager ejerskab af varmepumper efter denne støtteordning, og som hos 3. part tilbyder installation, drift og vedligeholdelse af varmepumper samt levering af varme.

5) Levering af varme: Varme produceret i varmepumpen til opvarmning af bygningen, brugsvand eller til procesformål.

6) Procesformål: Virksomheders produktion, hvor en vare undergår en forandring, samt virksomheders fremstilling af en vare, der er bestemt for afsætning.

7) Støtteberettigede omkostninger: Kostpris på fabriksnye varmepumper fratrukket evt. rabat.

8) Varmepumpers tekniske egenskaber: Effektivitet i omsætning af energi til varme, mulighed for fjernovervågning og fjernstyring.

9) Vedligeholdelse: Reparation og udskiftning af reservedele samt andre former for vedligeholdelse.

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for støtte

§ 3. Der kan ydes tilskud til projekter, jf. § 1, med op til 100.000 kr. pr. varmepumpe, dog maksimalt 45 procent af de støtteberettigede omkostninger, der helt eller delvist erstatter eksisterende fossilt baserede opvarmningssystemer til bygningsopvarmning eller procesvarme. Ved beregning af de støtteberettigede omkostninger fratrækkes 10.000 kr. fra energitjenesteleverandørens omkostninger til indkøb af varmepumper.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 gradueres på en skala inddelt i intervaller, som afhænger af antallet af og størrelserne på varmepumperne. Skala og intervaller fastlægges af Energistyrelsen og vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelsen af ansøgninger om støtte.

Stk. 3. Der ydes ikke støtte til omkostninger, hvortil der modtages anden statsstøtte eller støtte fra EU-institutioner eller andre organer under EU.

Ansøgning

§ 4. Energistyrelsen foretager en offentlig indkaldelse af ansøgninger om tilskud, jf. § 1.

Stk. 2. Indsendte ansøgninger vil blive vurderet og prioriteret af Energistyrelsen, hvorefter Energistyrelsen vil meddele tilsagn om tilskud indenfor de midler, der er til rådighed samt afslag på de resterende ansøgninger. De afsatte midler vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger.

§ 5. Energistyrelsen anvender en objektiv pointmodel til evaluering af indkomne ansøgninger. Pointmodellen offentliggøres i forbindelse med den offentlige indkaldelse af ansøgninger. I pointmodellen lægges der vægt på:

1) Projektets omkostningseffektivitet vurderet i forhold til varmepumpernes tekniske egenskaber.

2) Projektlederens erfaring, kvalifikationerne blandt medarbejdere tilknyttet projektet, organisering af projektet samt robustheden af projektets tidsplan og økonomi.

3) Projektets effekt i forhold til at sikre, at tilskudsmidlerne udnyttes bedst muligt, og at forretningskonceptet bliver tilgængeligt for flest mulige bygninger og virksomheder, der i dag anvender fossile brændsler til rumvarme eller procesenergi.

Tilsagn om tilskud

§ 6. Tilsagn om tilskud meddeles for et maksimalt tilskudsbeløb, dog således at tilskuddet ikke kan overstige den fastsatte procent af det godkendte tilskudsgrundlag, jf. § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter Energistyrelsen tilskudsgrundlaget.

§ 7. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles, hvis støttemodtager ikke har indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v. vedr. tilskudsberettigede projekter.

Stk. 2. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår om tilsagn for tilskud. Energistyrelsen kan bl.a. fastsætte vilkår om frister for indkøb og installation, drift, vedligeholdelse, levering af varme hos 3. part, varighed af ejerskab samt varighed af drift m.v. hos 3. part.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til energitjenesteleverandører, der på ansøgningstidspunktet ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne.

Udbetaling af støtte

§ 8. Ansøgning om udbetaling af støtte kan indsendes på ansøgningsskema, som kan rekvireres hos Energistyrelsen.

Stk. 2. Støtten udgøres af det beløb, der fremgår af tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgningen kan indsendes til Energistyrelsen efter projektets afslutning, dvs. efter varmepumpen er installeret.

Stk. 4. Udbetaling er betinget af, at

1) indkøb og installation er gennemført, som godkendt i tilsagnet, og

2) betingelser for tilsagnet og øvrige fastsatte vilkår om indkøb og installation er opfyldte.

§ 9. Enhver der søger om støtte efter denne bekendtgørelse er forpligtet til, efter anmodning fra Energistyrelsen, at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetaling af støtten.

§ 10. Ansøgning om udbetaling af støtte skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger. Regnskabet skal være underskrevet af den, der tegner virksomheden, og skal være vedlagt en liste over regnskabsbilagene.

Stk. 2. Regnskabet skal vedlægges en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning samt revideres i overensstemmelse med revisorinstruks udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 3. Energistyrelsen kan bestemme, at oplysningerne i ansøgning og regnskab bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller at regnskabet vedlægges en revisorerklæring efter Energistyrelsens anvisning. Hertil kan Energistyrelsen bestemme, at revisor skal indestå for, at betingelserne for modtagelse af støtte er overholdt af støttemodtager.

§ 11. Regnskabsbilag skal af energitjenesteleverandøren være påført oplysninger om

1) navn og CVR-nr. på virksomhed, hvor varmepumpen er indkøbt,

2) fakturadato,

3) start- og slutdato for installering af varmepumpe hos 3. part, og

4) hvilken adresse varmepumpen vedrører.

Stk. 2. Dækker et regnskabsbilag både over støtteberettigede og ikke-støtteberettigede aktiviteter, skal det fremgå, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis de støtteberettigede og de ikke-støtteberettigede aktiviteter.

Stk. 3. Energistyrelsen skal på forlangende have originale bilag forevist.

Stk. 4. Energitjenesteleverandøren skal dokumentere varmepumpens installation og drift. Dette skal gøres ved at fremvise en skriftlig aftale om installation og drift af varmepumpen.

§ 12. Energistyrelsen kan forlænge fristen for ansøgning om udbetaling, jf. § 8, stk. 3. Forlængelsen kan dog kun ske, hvis projektet er påbegyndt.

Stk. 2. Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig ansøgning tillade, at støtte vedrørende omkostninger til udførte aktiviteter udbetales helt eller delvist, selv om ansøger ikke har gennemført projektet, som det var forudsat i tilsagnet. Ved vurderingen af anmodningen lægges vægt på, at projektet i det væsentlige er indeholdt i den oprindelige projektansøgning, at væsentlige dele af projektet er gennemført, eller at en fuldstændig gennemførelse ville være forbundet med betydelige vanskeligheder.

Stk. 3. Støttemodtager kan ikke uden Energistyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og pligter til 3. part. Anmodning om skriftligt samtykke skal være underskrevet af såvel overdrager og erhverver af virksomheden.

Tilsyn og kontrol

§ 13. Energistyrelsen fører tilsyn og kontrol med, at støttemodtageren overholder vilkårene for tilsagnet.

Stk. 2. Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om støtte.

Stk. 3. Enhver der modtager tilsagn efter denne bekendtgørelse er forpligtet til, efter anmodning af Energistyrelsen, at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens tilsyn og kontrol med denne bekendtgørelse.

Bortfald og tilbagebetaling af støtte

§ 14. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald og tilbagebetaling af støtte, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for støtte eller udbetaling ikke er opfyldte,

3) projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om støtte, jf. dog § 12, stk. 2,

4) den fastsatte frist for projektets gennemførelse i tilsagnet og indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides, jf. dog § 12, stk. 1,

5) støttemodtager ikke opfylder de for støtten øvrige nærmere fastsatte vilkår, eller

6) tildeling af støtte er i strid med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014.

Stk. 2. Hvis støtten er udbetalt, kan den kræves helt eller delvist tilbagebetalt i henhold til de stk. 1 opregnede tilfælde.

Stk. 3. Tilbagebetaling af støtte skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges renter efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5 i bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Ikrafttrædelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 7. juli 2017

Lars Christian Lilleholt

/ Stig Uffe Pedersen