Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 49-17 om lovhjemmel - hjælpemiddelbekendtgørelsen - sygdomsbetinget dobbeltsyn - briller

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal yde støtte til briller som hjælpemiddel, hvis øjenlidelsen er omfattet af indikationerne i hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2 og følgerne af øjenlidelsen kan afhjælpes med de ansøgte briller.

Kommunen skal efter serviceloven yde støtte til hjælpemidler, som har til formål af afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne. Kommunen skal derfor yde støtte til briller, hvis brillerne kan afhjælpe følgerne af en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse. Betingelsen er, at ansøgers øjenlidelse er nævnt i hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2.

Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion er en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, der er nævnt i bilaget. Hjælpemidlet er ofte prismebriller.

Ankestyrelsen har i tre sager vurderet, at der ikke er hjemmel til at give afslag på prismebriller alene med den begrundelse, at et minimumskrav for prismestyrke ikke er opfyldt. Det afgørende er, om ansøgerens øjenlidelse er omfattet af indikationerne i bilaget, og om følgerne af øjenlidelsen kan afhjælpes med de ansøgte briller.

I sag nr. 1 hjemviste Ankestyrelsen sagen, da der ikke var tilstrækkelige lægelige oplysninger til, at der kunne træffes afgørelse. Ankestyrelsen lagde vægt på, at det ikke fremgik af de lægelige oplysninger, om det var muligt operativt at korrigere for ansøgers dobbeltsyn.

I sag nr. 2 og nr. 3 ændrede Ankestyrelsen afgørelserne. Ankestyrelsen vurderede, at ansøgerne havde en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, og at øjenlidelsen i form af sygdomsbetinget dobbeltsyn var omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsen. I sag nr. 2 lagde Ankestyrelsen vægt på, at ansøgeren var opereret for skelen, men stadig havde brug for prismebriller for at opretholde enkeltsyn. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at øjenlidelsen kunne afhjælpes med læsebriller med prismer. I sag nr. 3 lagde Ankestyrelsen vægt på, at ansøgeren led af sygdomsbetinget dobbeltsyn som følge af Parkinson, og at der ikke var mulighed for operativ korrektion. Endelig lagde Ankestyrelsen vægt på, at dobbeltsynet kunne afhjælpes med prismebriller.

Ankestyrelsen lagde i alle tre sager vægt på, at der ikke i serviceloven eller i hjælpemiddelbekendtgørelsen, er fastsat et minimumskrav for prismestyrke i brilleglas ved støtte til briller som hjælpemiddel. Der er derfor ikke hjemmel til at give afslag alene med henvisning til, at ansøger har behov for et antal prismer under 7.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare, om der kun kan ydes støtte til briller som hjælpemiddel til ansøgere med sygdomsbetinget dobbeltsyn, når der er behov for briller med prismevirkning over 7.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), som senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017:

§ 112, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, om hjælpemidler.

Bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven:

§ 15, stk. 1, om hjælp til briller og kontaktlinser.

Bilag 2, om indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

11-14: om at kommunen ikke kan træffe afgørelse om afslag på støtte til briller/kontaktlinser alene med henvisning til udgiftsniveauet for det ansøgte. Kommunen skal tage stilling til, om ansøger er omfattet af personkredsen, der har en øjenlidelse med indikation for hjælp til briller og kontaktlinser. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion er opført på listen over øjenlidelser, der indikerer hjælp til briller og kontaktlinser.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (vejledning nr. 6 til serviceloven) nr. 9563 af 13. juni 2016

Pkt. 99, om bemærkninger til bilag 2.

De konkrete afgørelser

Sag 1, j.nr. 2016-2140-03849

Du har klaget over kommunens afgørelse om prismebriller. Kommunen afgjorde sagen den 9. december 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, indhente lægelige oplysninger om der er mulighed for operation af din øjenlidelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke kan meddele dig afslag på støtte til briller med den begrundelse, at du har behov for briller med en samlet prismevirkning på 4, og at der alene kan ydes støtte til ansøgere med sygdomsbetinget dobbeltsyn, når dobbeltsynet afhjælpes med stærk prismevirkning på mindst 7 prismer samlet.

Vi vurderer også, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at vi kan træffe afgørelse.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at der ikke fremgår et minimumskrav for prismestyrke i brilleglas ved støtte til briller som hjælpemiddel i servicelovens § 112, stk. 1 eller af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 15, stk. 1 jf. indikationerne i bilag 2. Der er dermed ikke hjemmel i loven til, at give afslag med henvisning til, at du har behov for et samlet antal prismer på under 7 i brillerne.

Vi lægger også vægt på, at det ikke klart fremgår af de lægelige oplysninger, om det er muligt operativt at korrigere for din øjenlidelse. Det fremgår af journal fra Øjenafdelingen A Sygehus dateret den 24. juni 2016 og den 17. juli 2016, at du har troklearisparese (dobbeltsyn), og at du forsøgsvis medgives Fresnel prismefolie 4 prismer. Du skal inden næste kontrol den 15. juli vurdere, hvor mange gener du egentlig har med henblik på om der er indikation for skeleoperation. Behandlingen med Fresnel prisme 4 har haft rigtig god effekt, og du er slet ikke generet af dobbeltsynet længere. Du er afsluttet fra sygehuset.

Vi gør opmærksom på, at det er en betingelse for at der kan ydes støtte til briller som hjælpemiddel til ansøgere med sygdomsbetinget dobbeltsyn, at der ikke er mulighed for operativ korrektion af dobbeltsynet. Vi henviser til betingelserne i hjælpemiddelbekendtgørelsens § 15, stk. 1 jf. bilag 2, nr. 6.

Oplysningerne fremgår særligt af journalnotat fra Øjenafdeling A Sygehus af 24. juni 2016 og 17. juli 2016.

Kommunen skal derfor indhente en lægelig vurdering af, om det er muligt at korrigere for dit dobbeltsyn med operation. Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse.

Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Vi bemærker, at du kan klage efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter du har modtaget den nye afgørelse fra kommunen.

Om reglerne

Det følger af servicelovens § 112, at der kan ydes støtte til hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Det følger desuden af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 15, stk. 1, at der kan ydes støtte til briller, hvis følgerne af en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse kan afhjælpes. Det er en betingelse, at øjenlidelsen er nævnt i hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2. Det fremgår af bilagets pkt. 6, at der kan ydes støtte til briller ved sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag 2, j.nr. 2016-2140-07062

Du har klaget over kommunens afgørelse om læsebriller. Kommunen afgjorde sagen den 16. december 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ret til læsebriller som et hjælpemiddel.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal derfor betale udgiften til dine læsebriller.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er hjemmel i serviceloven til, at meddele dig afslag på briller med den begrundelse, at du ikke har behov for briller med over 7 prismer i alt i brilleglassene.

Vi vurderer også, at du har en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, og at din øjenlidelse i form af sygdoms betinget dobbeltsyn falder ind under nr. 6 i hjælpemiddelbekendtgørelsen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at der ikke fremgår et minimumskrav for prismestyrke i brilleglas ved støtte til briller som hjælpemiddel i servicelovens § 112, stk. 1 eller af hjælpemiddel-bekendtgørelsens § 15, stk. 1 jf. indikationerne i bilag 2.

Vi lægger også vægt på, at du er opereret for skelen men stadig har brug for prismebriller både på afstand og nær for at opretholde enkeltsyn. Det fremgår, at du har behov for korrektion på nær på grund af vertikal skelen, og korrektion på afstand både på grund af vertikal og horisontal skelen.

Vi lægger desuden vægt på, at din øjenlidelse kan afhjælpes med læsebriller med 1 prisme på højre øje og 0,71 prisme på venstre øje, dvs. 1,71 prismer i alt.

Vi lægger endvidere vægt på, at du er bevilliget afstandsbriller med over 11 prismer i alt som hjælpemiddel, og at det hele ikke kan laves i samme brille på grund af den store forskel i behovet for prismer i henholdsvis afstandsbrillerne og læsebrillerne. Du kan således ikke læse med den bevilligede afstandsbrille.

Oplysningerne fremgår særligt af ansøgning om læsebriller, klage fra X af 23. december 2015 og kommunens journalnotat af 19. januar 2016.

Om reglerne

Det følger af servicelovens § 112, at der kan ydes støtte til hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Det følger desuden af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 15, stk. 1, at der kan ydes støtte til briller, hvis følgerne af en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse kan afhjælpes. Det er en betingelse, at øjenlidelsen er nævnt i hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2. Det fremgår af bilagets pkt. 6, at der kan ydes støtte til briller ved sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag 3, j.nr. 2016-2140-02495

Du har klaget over kommunens afgørelse om støtte til briller. Kommunen afgjorde sagen den 17. november 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ret til briller som et hjælpemiddel.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal derfor betale udgiften til dine briller. Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er hjemmel i serviceloven til, at meddele dig afslag på briller med den begrundelse, at du ikke har behov for briller med over 7 prismer i alt i brilleglassene.

Vi vurderer også, at du har en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, og at din øjenlidelse i form af sygdoms betinget dobbeltsyn falder ind under nr. 6 i hjælpemiddelbekendtgørelsen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at der ikke fremgår et minimumskrav for prismestyrken i brillerne i servicelovens § 112, stk. 1 eller af hjælpemiddel-bekendtgørelsens § 15, stk. 1 jf. indikationerne i bilag 2.

Vi lægger også vægt på, at du lider af sygdomsbetinget dobbeltsyn som følge af din Parkinson, og at der ikke er mulighed for operativ korrektion.

Vi lægger desuden vægt på, at dit dobbeltsyn kan afhjælpes med briller med 2,5 prismer i hvert brilleglas, dvs. 5 prismer i alt.

Vi lægger endvidere vægt på, at du tidligere er bevilliget briller som hjælpemiddel, og at du søger om udskiftning på grund af flere prismer og styrkeændring.

Oplysningerne fremgår særligt af ansøgning fra A Optik af 9. november 2015.

Om reglerne

Det følger af servicelovens § 112, at der kan ydes støtte til hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Det følger desuden af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 15, stk. 1, at der kan ydes støtte til briller, hvis følgerne af en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse kan afhjælpes. Det er en betingelse, at øjenlidelsen er nævnt i hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2. Det fremgår af bilagets pkt. 6, at der kan ydes støtte til briller ved sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 30. januar 2018, da der er kommet nye regler på området pr. 13. november 2017.