Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tinglysning
Kapitel 6 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 7 Beregning af tilskud
Kapitel 8 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 9 Udbetaling af tilskud
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Standardomkostninger
Bilag 2 Pointsystem til brug for prioritering
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 36, i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2017 om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Formålet med tilskudsordningen, Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold, er, at bidrage til at sikre og forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter ved at etablere naturlige vandstandsforhold.

Stk. 2. Formålet med tilskudsordningen, Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, er, at bidrage til at sikre og forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter ved at skabe flere lysåbne og ekstensivt drevne arealer.

§ 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud til ikke produktive investeringer til følgende projekttyper på særligt udpegede arealer inden for Natura 2000-områder:

1) Etablering af naturlige vandstandsforhold. Projektet skal gennemføres på særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi.

2) Rydning af tilgroede arealer. Projektet skal gennemføres på særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning.

3) Forberedelse til afgræsning af arealer. Projektet skal gennemføres på særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje.

Stk. 2. I bilag 1 findes en liste over standardomkostninger for enkelte investeringer foretaget af private ansøgere til forberedelse til afgræsning, jf. stk.1, nr. 3.

Stk. 3. Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007, gælder ikke for private investeringer omfattet af bilag 1.

Stk. 4. En ansøgning omfattet af stk.1 nr. 1 kan ligeledes indeholde en reservation af en økonomisk ramme til tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold i medfør af bekendtgørelse nr. 1850 af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder.

§ 3. Tilsagn om tilskud kan søges af alle med et CVR-nummer eller CPR-nummer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster/elementer, som det andet tilbud ikke indeholder, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster ud, så priserne kan sammenlignes.

2) Etablering af naturlige vandstandsforhold: Vandstanden ændres, så vandstandsniveauet bliver naturlig for naturtypen.

3) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort, der tilgås via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

4) Projektareal:

a) Et projektareal i forbindelse med etablering af naturlige vandstandsforhold: Et geografisk sammenhængende areal, hvor alle områder i projektet indgår.

b) Et projektareal i forbindelse med rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning af arealer: Alle projektområder i ansøgningen.

5) Projektområde:

a) Et projektområde i forbindelse med forberedelse til afgræsning er et sammenhængende, selvstændigt hegnet areal.

b) Et projektområde i forbindelse med rydning er det areal, hvor træer og buske ryddes.

6) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

7) Særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi: Arealer inden for Natura 2000-områderne, som er udpeget af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på baggrund af en kortlægning fra Miljøstyrelsen, hvor projekttypen etablering af naturlige vandstandsforhold kan anvendes. Den gældende udpegning fremgår af IMK i ansøgningsperioden, jf. § 7, stk. 2.

8) Særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning: Arealer inden for Natura 2000-områderne, som er udpeget af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på baggrund af en kortlægning fra Miljøstyrelsen, hvor projekttypen rydning af tilgroede arealer kan anvendes. Den gældende udpegning fremgår af IMK i ansøgningsperioden, jf. § 7, stk. 2.

9) Særligt udpegede Natura 2000-arealer til forberedelse til pleje: Arealer inden for Natura 2000-områderne, som er udpeget af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på baggrund af en kortlægning fra Miljøstyrelsen, hvor projekttypen forberedelse til afgræsning af arealer kan anvendes. Den gældende udpegning fremgår af IMK i ansøgningsperioden, jf. § 7, stk. 2.

10) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer, projektoverdragelser og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal indsendes via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 6. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol, samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal være modtaget i perioden fra den 4. august til den 19. september 2017.

Stk. 3. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, kan projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Præcist afgrænsede indtegninger af alle projektarealer i IMK.

3) Foreningens vedtægter, hvis ansøger er en forening.

Stk. 5. Ved ansøgninger om tilsagn til rydning af tilgroede arealer, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, skal ansøgningen udover det i stk. 4 nævnte indeholde to direkte sammenlignelige tilbud til dokumentation for rimelige udgifter.

Stk. 6. Ved ansøgninger om tilsagn til forberedelse til afgræsning, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, skal ansøgningen udover det i stk. 4 nævnte indeholde to direkte sammenlignelige tilbud til dokumentation for rimelige udgifter. Dette gælder dog ikke for private investeringer omfattet af bilag 1, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 7. Ved ansøgning om tilsagn til etablering af naturlige vandstandsforhold, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, skal ansøgningen, ud over det i stk. 4 nævnte, indeholde følgende:

1) To direkte sammenlignelige tilbud til dokumentation for rimelige udgifter, hvis tilbuddene er opnået på det tidspunkt, hvor ansøger søger om tilsagn til tilskud, jf. dog § 10, stk. 2, nr. 4.

2) Kommunens erklæring om, at projektet om etablering af naturlige vandstandsforhold er i overensstemmelse med den statslige og kommunale Natura 2000-planlægning, medmindre projektet udelukkende omfatter arealer, hvor den offentlige ejer selv udarbejder drifts- og plejeplaner.

3) En redegørelse fra en faglig ekspert om de vandstandsforhold, der etableres som følge af projektet, herunder et kort over de arealer, som påvirkes af de nævnte vandstandsforhold.

4) Hvis ansøger ønsker at reservere en økonomisk ramme til tilsagn om tilskud til fastholdelse i henhold til § 2, stk. 4, skal ansøgning om reservation af økonomisk ramme indgives sammen med ansøgning om tilsagn om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold.

5) Foreningens vedtægter, hvis ansøger er en forening.

Stk. 8. For projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3, skal ansøgningen, ud over det i stk. 4 og 6 nævnte, indeholde følgende:

1) En opgørelse af antal hegn, elforsyning, vandforsyning, fangfold og facilitering af forberedelse til afgræsning i projektet, hvis der søges om tilskud hertil.

2) En underskrevet erklæring fra mindst 3 lodsejere om, at de ejer eller forpagter jord i projektområdet, hvis der søges om tilskud til facilitering.

Stk. 9. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra stk. 5, stk. 6, og stk. 7, nr. 1, hvis der alene findes én leverandør. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 10. Der kan kun søges om en projekttype pr. ansøgning. Det gælder dog ikke for projekttyperne rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning af arealer, jf. stk. 11.

Stk. 11. Projekter der både indeholder rydning af tilgroede arealer og forberedelse af afgræsning af arealer anses som én projekttype, jf. § 2, stk. 1.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 8. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 7, stk. 4-8, ikke er afgivet,

2) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

3) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 4, nr. 6,

4) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

5) projektet ikke er omfattet af projekttyperne i § 2,

6) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 13 eller 14, eller hvis der søges om tilskud baseret på standardomkostninger, jf. § 2, stk. 2,

7) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen,

8) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller

9) effekten af rydning af de tilgroede arealer ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 9. Inden for hver af de bevillingsmæssige rammer, jf. stk. 2, træffer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud på grundlag af prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 3-7.

Stk. 2. Til projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold er den bevillingsmæssige ramme på 8 mio. kr. Til projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning af arealer er den bevillingsmæssige ramme på samlet 20 mio. kr.

Stk. 3. Projekterne tildeles point på baggrund af pointsystemet i bilag 2.

Stk. 4. Følgende projekter er afskåret fra mulighed for at blive prioriteret til tilsagn, uanset, at der ikke skal gives afslag på grund af den bevillingsmæssige ramme:

1) Projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold, der opnår færre end 7 point.

2) Projektområder vedrørende forberedelse til afgræsning af arealer, der opnår færre end 32 point.

Stk. 5. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag for en del af de ansøgte projekter, gives der afslag til de projekter, der opnår færrest point.

Stk. 6. Ved pointlighed mellem to eller flere projekter om tilsagn om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, prioriteres projekter med større projektarealer over projekter med mindre projektarealer.

Stk. 7. Ved pointlighed mellem to eller flere projektområder vedrørende tilsagn om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning af arealer jf. § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, prioriteres et større projektområde i ha over et mindre projektområde i ha.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 10. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.

2) At tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

3) At tilsagnshaver ejer investeringerne i projektet.

4) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser og dispensationer fra offentlige myndigheder inden anmodning om slutudbetaling indsendes.

5) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

6) At tilsagnshaver sikrer, at den Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bemyndiger hertil, har adgang til at foretage målinger i projektet.

Stk. 2. For projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, er tilsagn om tilskud endvidere betinget af følgende:

1) At mindst 50 pct. af projektarealet ved ansøgningsperiodens begyndelse er særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi.

2) At projektarealet ikke omfatter arealer, der indgår i et projekt, der vedrører ændrede vandstandsforhold, og for hvilket der er givet tilskud til samme investering.

3) At projektarealet ikke omfatter arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter. Skov, der er etableret forud for indgivelse af ansøgning om tilsagn om tilskud, kan dog opretholdes, men kan ikke omfattes af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 1850 af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder.

4) At tilsagnshaver, inden arbejdet for den pågældende aktivitet påbegyndes, indsender to sammenlignelige tilbud for projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold, hvis tilbuddene ikke er indsendt sammen med ansøgning om tilsagn om tilskud.

5) At tilsagnshaver sikrer, at der på alle ejendomme med arealer inden for projektarealet tinglyses servitut om naturlige vandstandsforhold, jf. § 12, hvor Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skal være anført som påtaleberettiget, senest 2 år efter dato for slutudbetaling.

6) Landbrugs-og Fiskeristyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser, herunder at en forundersøgelse skal indsendes og godkendes før projektet kan igangsættes. Forundersøgelsen skal have opnået tilsagn under ordningen Forundersøgelser af Naturlige vandstandsforhold mellem 2012-2016.

Stk. 3. For projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, er tilsagn om tilskud endvidere betinget af følgende:

1) At mindst 50 pct. af projektområdet ved ansøgningsperiodens begyndelse er et særligt udpeget Natura 2000-areal til rydning.

2) At projektområdet på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud ikke omfatter areal med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter, eller areal, der anvendes til produktion af frugt, bær, planteskolekulturer, juletræer, pyntegrønt og energiafgrøder.

3) At de arealer, der indgår i projektområdet, var tilgroet med træer eller buske ved ikrafttræden af lov om drift af landbrugsjorder den 1. september 2004, eller ved ansøgningsperiodens udløb har en hældning på mere end 20 pct. eller en anden beskaffenhed, som gør det umuligt at rydde med almindelige landbrugsmaskiner.

4) At projektområdet ved ansøgningsperiodens udløb ikke omfatter arealer, der indgår i et projekt, der vedrører rydning af tilgroede arealer, og for hvilket der er givet tilskud til samme investering.

5) At projektområderne i perioden, hvor projektet skal opretholdes, er græs- eller naturarealer, medmindre der er tale om arealer med skov, som, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har vurderet, kan indgå i de områder, der forberedes til afgræsning, jf. stk. 4, nr. 2.

Stk. 4. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan ikke give tilsagn om tilskud til rydning af tilgroede arealer, hvis projektet omfatter arealer, for hvilke der fra ansøgningsperiodens begyndelse til og med udløb af perioden, hvor projektet skal opretholdes, jf. stk. 4, nr. 5, skal gennemføres rydning af træer og buske i medfør af anden lovgivning.

Stk. 5. For projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3, er tilsagn om tilskud endvidere betinget af følgende:

1) At projektet mindst skal omfatte etablering af hegn eller drikkevandsforsyning.

2) At mindst 50 pct. af projektområdet ved ansøgningsperiodens begyndelse er et særligt udpeget Natura 2000-areal til pleje.

3) At projektområdet på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud ikke omfatter arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter. Arealer med skov kan dog indgå i projektområdet, hvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vurderer, at ansøger har godtgjort, at arealerne er nødvendige som læ for græssende husdyr.

4) At projektområdet omfatter mindst 30 ha og mindst 3 lodsejere, der ejer eller forpagter jord i projektområdet, såfremt der søges om tilskud til facilitering.

5) At projektområdet ved ansøgningsperiodens udløb ikke omfatter arealer, der indgår i et projekt, der vedrører forberedelse til afgræsning, og for hvilket der er givet tilskud til samme investering.

6) At projektområderne i perioden, hvor projektet skal opretholdes, er græs- eller naturarealer, medmindre der er tale om arealer med skov, som, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har vurderet, kan indgå i de områder, der forberedes til afgræsning, jf. stk. 4, nr. 2.

7) At projektet maksimalt kan omfatte én vandforsyning pr. projektområde under 10 ha, én elforsyning pr. projektområde under 10 ha og én fangfold pr. projektområde, dog maksimalt to fangfolde pr. ansøgning. Der kan søges om ét tilskud til facilitering pr. projektområde, der opfylder kravene til tilskud til facilitering, jf. stk. 6, nr. 4.

Stk. 6. For projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3, ydes der kun tilskud til etablering af drikkevandsforsyning, fangfold og elforsyning på følgende arealer:

1) Arealer, der er beliggende inden for det projektområde, der søges forberedt til afgræsning.

2) Arealer, der efter Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vurdering, er beliggende i tilknytning til det projektområde, der søges forberedt til afgræsning.

Forpligtelser

§ 11. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder med det i tilsagnet anførte antal hektar, antal investeringer og type investeringer.

2) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014.

3) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har modtaget ansøgning om tilsagn om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning af arealer, henholdsvis 3 år fra datoen for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har modtaget ansøgning til etablering af naturlige vandstandsforhold, jf. dog § 16.

4) At sende udbetalingsanmodning, jf. § 18, stk. 1-4 rettidigt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, jf. § 18, stk. 6.

5) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

6) At holde dokumentation for, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af denne lov.

7) At have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

8) At sørge for, at projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektarealet i 3 år fra datoen for slutudbetaling. Dog må fangfolde benyttes på hele tilsagnshavers bedrift.

9) At afgive de oplysninger, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen beder om i indtil to år efter, at projektet er afsluttet. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan bede om oplysninger, som er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013 af den 17. december 2013.

Stk. 2. For projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, er tilsagnshaver endvidere forpligtet til følgende:

1) At gennemføre foranstaltningen i tidsrummet fra den 15. juli til og med den 31. marts.

2) At fjerne ryddet materiale fra projektområdet, senest ved projektets afslutning.

3) At sørge for, at genvækst fra ryddede træer og buske ikke er mere end 1 år, når der resterer seks måneder af perioden, hvor projektet skal opretholdes, jf. § 11, stk. 1, nr. 8.

Stk. 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Tilsagnshaver med tilsagn til investeringer, der er omfattet af bilag 1, er desuden forpligtet til at sikre, at disse investeringer er nye.

Kapitel 5

Tinglysning

§ 12. Servitutten, jf. § 10, stk. 2 nr. 5 skal indeholde de bestemmelser, som fremgår af stk. 2-4. I servitutten skal Landbrugs- og Fiskeristyrelsen være anført som påtaleberettiget.

Stk. 2. For projekter vedrørende etablering af naturlige vandstandsforhold er tilsagnshaver endvidere forpligtet til at sikre, at de i stk. 3 anførte bestemmelser og eventuelle bestemmelser i medfør af stk. 5, bliver tinglyst som servitut på samtlige ejendomme med arealer inden for projektarealet.

Stk. 3. Efter projektets gennemførelse skal områder inden for projektarealet permanent henligge som område med naturlige vandstandsforhold og fastholdes som græs- eller naturarealer. Skov, der er etableret forud for indgivelse af ansøgning om tilsagn om tilskud, kan dog opretholdes, men kan ikke omfattes af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. For områder inden for projektarealet gælder endvidere følgende:

1) Arealerne må ikke anvendes til etablering af energi-, lav- eller stævningsskov.

2) Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes til frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, hvilket dog ikke er til hinder for, at græs og anden plantevækst på arealerne kan anvendes til græsning, slæt eller rørskær.

3) Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler.

4) Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr.

5) Arealerne må ikke omlægges.

6) Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder.

7) Der skal være den adgang til projektarealet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelser vedrørende vedligeholdelse af anlæg.

8) Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 865 af 27. juni 2016 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeristyrelsen kan efter ansøgning, for så vidt angår stk. 3, nr. 3 og nr. 6, i særlige tilfælde dispensere fra de anførte forbud.

Stk. 5. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilsagnet, herunder at servitutter for projektarealet skal indeholde nærmere anførte bestemmelser ud over de bestemmelser, der er anført i stk. 3, herunder bestemmelser om afvandingsforholdene, vedligeholdelse af anlæg og plantedækket.

Kapitel 6

Tilskudsberettigede udgifter

§ 13. For projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, kan de tilskudsberettigede projektudgifter omfatte følgende:

1) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 6.

2) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

3) Udgifter til eksterne konsulenter, dog højest á en timepris på 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

4) Materialer og anlægsarbejder, herunder entreprenørydelser.

5) Gebyr til tinglysning af servitutter, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 2. For projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, kan de tilskudsberettigede projektudgifter omfatte følgende:

1) Udgifter til eksterne konsulenter, dog højest á en timepris på 1.200 kr. Udgifterne kan højest udgøre 10 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

2) Materialer og anlægsarbejde vedrørende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet plantemateriale, herunder entreprenørydelser.

Stk. 3. For projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3, kan de tilskudsberettigede udgifter omfatte udgifter til hegn, elforsyning, vandforsyning, fangfold og facilitering jf. § 2, stk. 2.

Stk. 4. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan godkende andre projektudgifter, end de i stk. 1-3 anførte, som tilskudsberettigede, forudsat Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet.

Stk. 5. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til at gennemføre projektet.

Stk. 6. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 7. Til alle tilskudsberettigede udgifter, der ikke er omfattet af standardomkostninger, jf. § 2, stk. 2 og bilag 1, yder Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

Ikke tilskudsberettigede udgifter

§ 14. De tilskudsberettigede udgifter til projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel.

4) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel.

5) Udgifter til reparation af udstyr.

6) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, nr. 3, litra c i forordning nr. 1303 af 17. december 2013.

7) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, nr. 3, litra a i forordning nr. 1303 af 13. december 2013.

8) Advokat- og revisionsomkostninger.

9) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69 i forordning nr. 1303 af 17. december 2013,

10) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

11) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden ansøgning om tilsagn om tilskud er indsendt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

12) Udgifter til simple genanskaffelser.

13) Almindelige driftsomkostninger.

14) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

15) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver.

16) Udgifter til aktiviteter på arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter, for projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-2.

17) Udgifter til løn til personale, for projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Tilsagn til projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3, kan ikke gives til følgende:

1) Projekter, som tilsagnshaver har påbegyndt, inden ansøgning om tilsagn er indsendt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

2) Projekter, hvortil der gives andre EU-tilskud til samme investering.

3) Projekter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed til samme investering.

4) Projekter, vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver, en ejer eller forpagter af arealer i projektet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

5) Projekter, hvor der varetages sædvanlige myndighedsopgaver.

Stk. 3. De tilskudsberettigede projektudgifter til projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3, der ikke er omfattet af standardomkostninger, jf. bilag 1, kan endvidere ikke omfatte de i stk. 1 nævnte udgifter.

Stk.4. Udgifter i forbindelse med etablering af hegn, som ikke vedrører selve anskaffelsen og opsætning af hegn, herunder fjernelse af eksisterende hegn er endvidere ikke tilskudsberettigede.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 15. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan til projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, give tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan til projekter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3, give tilskud på 100 pct. af de projektudgifter, der ikke er omfattet af standardomkostninger, jf. bilag 1, og til investeringer omfattet af bilag 1, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 3. Hvis projektet genererer indtægter under gennemførelsen, vil der ske nedsættelse af tilskuddet i overensstemmelse med artikel 65, stk. 8, i forordning nr. 1303/2013.

Stk. 4. For projekter på over 7,4 mio. kr. i støtteberettigede udgifter, vil der ske nedsættelse af tilskuddet i overensstemmelse med artikel 61, i forordning nr. 1303/2013, hvis projektet genererer indtægter efter gennemførelsen.

Kapitel 8

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 16. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af et projekt kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 9.

§ 17. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 3, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 18. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, jf. dog næste punktum. Udbetaling af tilskud til hegn, elforsyning, vandforsyning, fangfold og facilitering til private ansøgere, jf. § 2, stk. 2, sker på baggrund af private tilsagnshaveres opgørelse over antallet heraf. Der kan maksimalt udbetales tilskud til det beløb, der er givet tilsagn om tilskud til.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal vedlægges følgende:

1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer til projektet fra offentlige myndigheder.

3) Dokumentation for eventuelle afholdte udbud, jf. dog § 2, stk. 3.

4) En slutrapport, der skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. For projekter, hvori der indgår investeringer, der ikke er omfattet af standardomkostninger, jf. bilag 1, skal udbetalingsanmodningen, foruden det i stk. 2 nævnte, også vedlægges følgende:

1) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter.

2) Alle udgiftsbilag.

3) Dokumentation for betaling af udgifter.

Stk. 4. For projekter, hvori der indgår investeringer, der er omfattet af standardomkostninger, jf. bilag 1, skal udbetalingsanmodningen, foruden det i stk. 2 nævnte, også vedlægges følgende:

1) Opgørelse af antal hegn, elforsyninger, vandforsyninger, fangfolde og andre investeringer samt facilitering af forberedelse til afgræsning i projektet, hvis der er givet tilsagn om tilskud hertil.

2) En underskrevet erklæring fra mindst 3 lodsejere om, at de ejer eller forpagter jord i projektområdet, hvis der er givet tilsagn om tilskud til facilitering.

Stk. 5. Tilskud kan udbetales i én slutudbetaling.

Stk. 6. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 7. Inden slutudbetaling kan ske, er det en betingelse, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 8. Alle udgifter, der ikke er omfattet af standardomkostninger, jf. bilag 1, skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 6.

§ 19. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 20. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovbekendtgørelsens § 8 eller § 9, stk. 2,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 21, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 10 ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud

§ 21. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 11, jf. dog §§ 22-30.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet efter Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vurdering forsat lever op til ordningens formål og er prioriteret jf. § 9, da tilsagnet ellers bortfalder.

§ 22. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. § 11, stk. 1, nr. 3:

1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn.

§ 23. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 18, stk.6, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 24. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 22 og 23, sanktioneres alene efter § 22.

§ 25. Såfremt hele projektet, eller dele af projektet er omfattet af reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, og disse regler ikke er overholdt, træffer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud.

§ 26. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der konstateres manglende overholdelse af skiltning, jf. § 13, nr. 2 jf. bilag III i forordning nr. 808 af 17. juli 2014. Beløbet, der nedsættes med, udgør 1. pct., dog maksimalt 50.000 kr., af det tilskudsberettigede beløb.

§ 27. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis bestemmelserne i § 11, stk. 1, nr. 5, eller nr. 6, ikke overholdes:

1) Ved første fysiske kontrol, hvor der konstateres manglende bilag, kræves tilbagebetaling af tilskud svarende til den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

2) Ved en efterfølgende fysisk kontrol, som udføres efter en kontrol, hvor der ikke blev konstateret mangler, hvor der konstateres manglende bilag, kræves tilbagebetaling af tilskud svarende til halvdelen af den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

§ 28. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis § 11, stk. 1, nr. 7, ikke er overholdt.

§ 29. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes, jf. § 11, stk. 1, nr. 8. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0-18 måneder kræves 80 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i 19-36 måneder, men mindre end 36 måneder kræves 40 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

§ 30. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis oplysningspligten jf. artikel 71 i forordning nr. 1305 af 17. december 2013, ikke er overholdt, og kræver tilskuddet tilbagebetalt.

Kapitel 11

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 526 af 24. maj 2016 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen i stk. 2 finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet den 3. august 2017.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, den 6. juli 2017

P.D.V.
Anders Munk Jensen

/ Elisabet Fjeldsted


Bilag 1

Standardomkostninger

Standardomkostninger for investeringer foretaget af private til forberedelse til afgræsning, jf. § 2, stk.1, nr. 3.

Standardomkostning
Krav til kvalitet/materiale
Inkluderet i beløbet
Hegn:
1 og 2 trådet hegn
19 kr./m
Nye funktionelle hegnspæle af træ, med 1 eller 2 tråde egnet til indhegning af dyr.
Indkøb af materialer og opsætningen af hegnet (hegnspæle, tråd) herunder evt. rydning af hegnslinjen, låger og led.
3 og 4 trådet og nethegn
28 kr./m
Nye funktionelle hegnspæle af træ med 3 eller 4 tråde eller nethegn egnet til indhegning af dyr.
Indkøb af materialer og opsætningen af hegnet (hegnspæle, tråd) herunder evt. rydning af hegnslinjen, låger og led.
Vandforsyning:
Kar og pumpe
13.202 kr./stk.
Et nyt funktionelt drikkekar på minimum 500 l og en pumpe egnet til græssende dyr.
Indkøb, opsætning og installation af kar og pumpe herunder evt. svømmeventil, rør og nedlægning af rør.
Kar
2.000 kr./stk.
Et nyt funktionelt drikkekar på minimum 500 l egnet til græssende dyr.
Indkøb af kar.
Drikkekop
496 kr./stk.
En ny funktionel drikkekop egnet til græssende dyr.
Indkøb, opsætning og tilslutning til vand.
Mulepumpe
1.991 kr./stk.
En ny funktionel mulepumpe egnet til græssende dyr.
Indkøb, opsætning og tilkobling til vand.
Elforsyning:
Elforsyning
9.228 kr./stk.
En ny funktionel elforsyning egnet til græssende dyr.
Indkøb og montering af elforsyning herunder evt. køb og trækning af kabler.
Fangfold:
Fast/mobil fangfold
16.478 kr./stk.
En ny funktionel fangfold i træ eller metal, med et areal på mindst 10 m2 egnet til græssende dyr.
Indkøb af fangfold og montering, hvis der investeres i fast fangfold.
Facilitering:
Facilitering
10.000 kr./projekt
Projektet skal mindst omfatte 30 ha og 3 lodsejere.
Facilitering af projektet, herunder oprettelse af græsningsselskaber.


Bilag 2

Pointsystem til brug for prioritering

 
Point
Projekttype:
 
Projekter, der både indeholder rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning af arealer
50
Projekter, der kun indeholder rydning af tilgroede arealer
50
Projekter, der kun indeholder forberedelse til afgræsning af arealer
25
 
Naturtype. Én af følgende naturtyper:
 
Rigkær
28
Kildevæld
23
Overdrev (dog ikke for projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold)
19
Alle øvrige
0
 
Andel i særlig Natura 2000 udpegning inden for den respektive udpegning (til etablering af naturlige vandstandsforhold henholdsvis rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning af arealer):
 
Projektarealet er >75 pct. særligt udpeget Natura 2000-areal
12
Projektarealet er mellem 60 pct. og 75 pct. særligt udpeget Natura 2000-areal
9
Projektarealet er mellem 50 pct. og 60 pct. særligt udpeget Natura 2000-areal
6

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.