Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævets afgørelse om køn - repressalier - ansættelse - stillingsopslag - ej medhold

J. nr. 2016-6810-50656

En mand indbragte den 9. marts 2016 en klage til Ligebehandlingsnævnet vedrørende ligebehandlingsloven, hvorefter nævnet traf afgørelse den 16. september 2016. Den 4. oktober 2016 klagede manden til Ligebehandlingsnævnet over repressalier som følge af afgørelsen. Nævnet kunne ikke behandle klagen, da klagen af 4. oktober 2016 ikke var fremsat som krav på ligebehandling på grund af afgørelsen af 16. september 2016, men i stedet på grund af en mail af 29. september 2016 fra indklagede, der blev sendt som følge af mandens mails af 19. og 29. september 2016.

Klagen kunne ikke behandles.

Klagen drejer sig om repressalier i forbindelse med, at klager har fremsat krav om ligebehandling.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagsfremstilling

Klager, som er mand, indbragte den 9. marts 2016 en klage for Ligebehandlingsnævnet. Klagen vedrørte, at indklagede i et stillingsopslag havde søgt efter en ”garderobepige/bartender”. Klager havde søgt stillingen.

Ligebehandlingsnævnet traf den 16. september 2016 afgørelse om, at stillingsannoncen var i strid med ligebehandlingsloven. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Det fremgår desuden af afgørelsen, at Ligebehandlingsnævnet ikke har kompetence til at udstede bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Der var efterfølgende en mailkorrespondance mellem klager og indklagede.

Følgende fremgår af mail fra klager af 19. september 2016: ”Hej [indklagede]

I disse sager kan der indgås forlig ift. at der ikke sker politinanmeldelse af [indklagede] ift. annoncering, mod betaling af x kr., hvis I er interesseret i det?

Vh. [klager]”

Den 29. september 2016 skrev klager følgende til indklagede: ”Hej [indklagede]

Har du taget stilling til nedenstående ift. politianmeldelse

jf. forskelsbehandlingslovens § 5 ?

Ønskes der forlig fra din side hvis ja, hvad tænker du? Politiet giver bøde, kigger på alkohol bevilling, og ved flere overtrædelser/anmeldelser af div. lovgivninger, komme med hårde sanktion fx forbud, fratagelse af bevilling osv.

God dag. VH. [klager]”

Samme dag skrev indklagede følgende til klager: ”Hej [klager]

Du kan bare anmelde.

I min verden er du en grisk slange, der udnytter regler og love der er lavet for at beskytte de svage i samfundet, til at opnå økonomisk vinding.

Du er jo helt klart ikke svag på nogen måde.

Du har retten på din side, men jeg har også retten til at informere alle jeg kender i branchen om det kloge i nogensinde at ansætte dig.

Jeg betaler hellere det dobbelte til politiet end jeg giver dig en krone mere.

Hilsen [indklagede]”

Klagen er indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 4. oktober 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for repressalier i forbindelse med, at han har fremsat krav om ligebehandling.

Indklagede har krænket klager personligt ved at komme med urigtige påstande om ham.

Indklagedes repressalier har medført, at klager nu ikke kan få arbejde inden for restaurationsbranchen.

I indklagedes mail af 29. september 2016 henviste indklagede til afgørelsen af 16. september 2016.

Det fremgår af indklagedes mail, at han vil skrive ud til alle i branchen om, at de ikke skal ansætte klager. Dette er en velovervejet handling fra indklagedes side.

Selvom klager var ansat i en kommune, så er han ikke afskåret fra at søge en stilling på et diskotek, bar eller en anden virksomhed. Klager er en festglad person, og klager så derfor jobbet hos indklagede som et spændende fritidsjob.

Klager forsøgte ikke ved sine mails at afpresse indklagede. Det er normalt at indgå forlig før, under og efter i en sag som denne, og klagers mails var blot et tilbud om forlig.

Klager har ikke truet indklagede med en politianmeldelse. Indklagede har derimod under sagen truet klager med en politianmeldelse. Klager opfordrer indklagede til at anmelde sagen til politiet, hvis indklagede vil fortsætte med at påstå, at klager har forsøgt at afpresse indklagede.

Det fremgår af afgørelsen af 16. september 2016, at stillingsopslaget var i strid med ligebehandlingsloven. Dette skal straffes med bøde.

Da Ligebehandlingsnævnet ikke har kompetence til at udstede bøder, er det politiets opgave.

Indklagede gør gældende, at klager ikke har været udsat for repressalier.

Indklagede svarede i mailen af 29. september 2016 på klagers henvendelse om at opnå flere penge. Indklagedes mail havde således ingen relation til afgørelsen af 16. september 2016.

Der var således ikke tale om repressalier, men blot en lidt kontant måde fra indklagedes side at besvare henvendelsen på.

Indklagede oplevede klagers mails som afpresning, idet klager i sine mails forsøgte at presse indklagede til at betale et beløb for at undgå en politianmeldelse. Indklagede vil anmelde afpresningen til politiet.

Indklagede forstår ikke, at klager kan have interesse i at arbejde i restaurationsbranchen, når han er sagsbehandler i en kommune.

Indklagede henviser til klagers hjemmeside og artikler om klager, hvoraf det fremgår, at han i sin fritid hjælper personer, der er blevet forskelsbehandlet.

Indklagede er ikke enig med klager i, at det fremgår af afgørelsen af 16. september 2016, at der skulle udstedes en bøde, og at det er politiet, der har denne kompetence. Det fremgår derimod blot, at Ligebehandlingsnævnet ikke har kompetence til at udstede bøder.

Indklagede kender ikke mange inden for branchen, idet han koncentrerer sig om sin egen virksomhed.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Klager indbragte den 9. marts 2016 en klage til Ligebehandlingsnævnet vedrørende ligebehandlingsloven.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en lønmodtager, herunder lønmodtagerrepræsentant, der afskediges eller udsættes for anden ufordelagtig behandling eller følge, fordi der er fremsat krav om ligebehandling efter loven, skal tilkendes en godtgørelse.

Uanset at klagen af 9. marts 2016 var omfattet af ligebehandlingsloven, har klager under nærværende sag ikke fremsat krav om ligebehandling efter ligebehandlingslovens §§ 2-4, jf. ligebehandlingslovens § 15, stk. 1, idet dette krav blev afgjort ved Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 16. september 2016.

Nævnet bemærker i denne forbindelse, at klagen er indgivet på baggrund af indklagedes mail af 29. september 2016, der blev afsendt som følge af klagers mails af 19. og 29. september 2016, men ikke på grund af nævnets afgørelse af 16. september 2016.

Ligebehandlingsnævnet kan derfor ikke behandle klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2 nr. 1 og 3, om nævnets kompetence

§ 8, stk. 1, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 15 om repressalier

<2016-6810-50656>