Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om beredskab for isbrydning

Herved bekendtgøres lov om beredskab for isbrydning, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 29. september 1988, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 901 af 29. november 1995 og lov nr. 1122 af 4. december 2012.

§ 1. Lovens formål er at fastlægge bestemmelser for etablering af et beredskab for isbrydning i de danske farvande.

Stk. 2. Statens etablering af et beredskab for isbrydning i de danske farvande omfatter ikke havneområder m.v.

§ 1 a. Forsvarsministeren kan efter loven henlægge sine beføjelser til underliggende myndighed og kan i den forbindelse fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan påklages til højere administrativ myndighed.

§ 2. (Ophævet).

§ 3. Ethvert skib, der modtager isbryderhjælp fra en statskontrolleret isbryder, er undergivet dennes myndighed, så længe hjælpen ydes. Hvis isbryderens anvisninger ikke følges, er isbryderen berettiget til at afbryde hjælpen.

§ 4. (Ophævet).

§ 5. Forsvarsministeren fastsætter efter høring af Isbrydningsrådet regler for etablering af et beredskab i danske farvande for isbrydning i udpegede områder benævnt beredskabsområder.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan efter orientering af Isbrydningsrådet etablere et forebyggende beredskab i øvrige farvandsafsnit, der ligger ud over de i stk. 1 nævnte beredskabsområder.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte beredskaber for isbrydning i visse danske farvande finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne beliggende inden for Skagen. Afgiften betales af havneadministrationen. Forsvarsministeren kan herudover fastsætte nærmere bestemmelser for finansieringen.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan som led i den operative indsættelse af de i stk. 1 og 2 nævnte beredskaber aktivere, koordinere og deaktivere disse.

§ 6. (Ophævet).

§ 7. (Ophævet).

§ 8. Ved statskontrolleret isbryder forstås i nærværende lov såvel det af staten chartrede isbrydningsmateriel som andre af istjenesten til isbrydning benyttede skibe.

Stk. 2. Ved chartring af isbrydningsmateriel, jf. stk. 1, er det en betingelse, at operatøren sikrer besætningen på de pågældende fartøjer løn og arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige, end hvad der fremgår af gældende danske kollektive overenskomster.

§ 9. Denne lov træder i kraft den 15. april 1957.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 251 af 13. juni 1922 om en isbryder og indførelse af isafgift samt lov nr. 131 af 18. april 1925 om tillæg til nævnte lov.


Lov nr. 857 af 23. december 1987 (Overførsel af beføjelser til Søfartsstyrelsen)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Loven træder i kraft den 1. januar 1988.


Lov nr. 901 af 29. november 19952) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Loven træder i kraft den 1. december 1995.


Lov nr. 1122 af 4. december 2012 (Nyordning af Statens Istjeneste og indførelse af beredskab for isbrydning i danske farvande)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 7. december 2012.

Forsvarsministeriet, den 25. juli 2017

Claus Hjort Frederiksen

/ Jon Bach Holm

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 1 a.

2) Lovændringen vedrører § 2 og §§ 4-6.

3) Lovændringen vedrører lovens titel, §§ 1-5, § 7 og § 8.