Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - retlig interesse - ej medhold

J. nr. 2016-6810-32485

En mand havde ikke en retlig interesse i, at en tøjbutik søgte efter en skolepige til ansættelse. Han søgte ikke stillingen og havde heller ikke planer om at søge stillingen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med annoncering efter en skolepige til ansættelse i en tøjbutik.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

En mand klagede den 23. juni 2016 til Ligebehandlingsnævnet over, at en tøjbutik annoncerede efter en skolepige til ansættelse som sælger i butikken.

Klager søgte ikke stillingen.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at annoncen er i strid med loven, da køn kan ikke være en kvalifikation i forhold til at arbejde i en kvindetøjsforretning. Indklagede har kvindelige ansatte i deres herretøjsbutikker og bør derfor tilsvarende kunne ansætte mænd i deres kvindetøjsbutikker.

Klager ønsker at få bekræftet, at annoncen er lovstridig. Klager ønsker endvidere, at der tages handling imod indklagede for at sikre, at kvinder og mænd behandles ens i normale detailjobs.

Han søgte ikke stillingen og havde ikke planer om at søge stillingen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

En klage kan indbringes af den, der har retlig interesse i sagen.

Kravet om, at en klager skal have retlig interesse, blev indsat i lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra den 1. januar 2016.

Det betyder, at Ligebehandlingsnævnet kun kan behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag. Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller en undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling. En klager, der tilhører en gruppe af personer, som kan være blevet udsat for forskelsbehandling, har som udgangspunkt ikke alene af den grund en sådan individuel interesse i den konkrete sag, at kravet om retlig interesse er opfyldt.

Efter klagers oplysninger har han ikke i forbindelse med annonceringen været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han har en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

- § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

- § 1, stk. 6, om retlig interesse

- § 6, stk. 3, om formandsafgørelser

- § 8, nævnets afvisning af klagen

- § 9, stk. 1, om klagebehandling

- § 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

- § 1, stk. 2, om lovens anvendelsesområde

- § 2 om forbud mod forskelsbehandling

- § 6 om annoncering

<2016-6810-32485>