Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0676
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Kvælstofnormer
Kapitel 4 Kvælstofkvote
Kapitel 5 Gødningsplanlægning og gødningsregnskab
Kapitel 6 Husdyrgødning m.v.
Kapitel 7 Afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning
Kapitel 8 Beregning af forbrug af kvælstof
Kapitel 9 Opgørelse af lagerstatus for kvælstof
Kapitel 10 Overdragelse
Kapitel 11 Nyregistrerede virksomheder
Kapitel 12 Forskellige bestemmelser
Kapitel 13 Administration, offentliggørelse, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Kvælstofnormer m.v.
Bilag 2 Husdyrnormer m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/20181)

I medfør af § 2, stk. 1, 9 og 10, § 6, stk. 1 og 3-5, § 8, stk. 2, § 11, stk. 2 og 4-7, § 11 a, stk. 2, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, § 17, § 21, § 22, stk. 5, § 24, § 24 a, § 26 a, stk. 1 og 3, § 28 a, § 29, stk. 3, og § 32, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017, og § 5 h, stk. 5, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 31, og § 12 i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2017 om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder, der efter gødskningsloven er forpligtet til eller har mulighed for at anmelde sig til registrering i Register for Gødningsregnskab, for virksomheder, der sælger eller afgiver kvælstofholdig gødning, for biogas- og fællesanlæg samt forbrændingsanlæg, hvis sådanne anlæg modtager gødning, og for anlæg til forarbejdning af husdyrgødning.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Register for Gødningsregnskab: Det register som er oprettet i medfør af gødskningslovens § 2, stk. 1.

2) Husdyrgødning: Fast gødning, ajle, gylle og møddingssaft fra alle husdyr inklusiv mave- og tarmindholdet fra slagtede husdyr, forarbejdet og afgasset husdyrgødning, enhver blanding af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse samt bundfald.

3) Forarbejdningsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer.

4) Forarbejdet husdyrgødning: Produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.

5) Biogasanlæg: Et anlæg, der ud fra husdyrgødning, affald, vegetabilsk biomasse eller blandinger heraf, producerer biogas med afgasset biomasse som restprodukt.

6) Afgasset biomasse: Tilbageværende materiale efter produktion af biogas ud fra husdyrgødning, affald, vegetabilsk biomasse eller blandinger heraf.

7) Forbrændingsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter eller fra forarbejdningsanlæg, og som ved forbrænding omdanner husdyrgødningen eller den forarbejdede husdyrgødning til energi, røggasser og aske.

8) JB-nr.: Jordbundstypenummer som beskrevet i den officielle klassificering af jord i Danmark.

9) Gødskningsloven: Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017.

Kapitel 2

Registrering

Register for Gødningsregnskab

§ 2. Register for Gødningsregnskab omfatter de virksomheder, der er registreret i medfør af gødskningslovens § 2, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved afgørelse af om en virksomhed er forpligtet i medfør af gødskningslovens § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, til at lade sin virksomhed registrere i registeret, opgøres indholdet af kvælstof i virksomhedens produktion af husdyrgødning efter gødskningslovens § 11, stk. 2, jf. bekendtgørelsens §§ 15 og 16.

Stk. 3. Virksomheder, der kan registreres i medfør af gødskningslovens § 2, stk. 3, skal anmelde deres virksomhed til registrering senest den 31. juli 2018. Anmeldelsen får virkning for hele planperioden.

Stk. 4. Anmeldelse til registeret skal ske i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Stk. 5. Afmelding af en virksomhed fra registeret i medfør af gødskningslovens § 2, stk. 7, skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest den 31. juli 2018.

Registrering af forarbejdningsanlæg

§ 3. Forarbejdningsanlæg skal anmeldes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register for forarbejdningsanlæg senest ved ibrugtagning. En anmeldelse skal indeholde oplysning om CVR-nr., navn og adresse på den virksomhed, der ejer anlægget, samt oplysning om anlæggets forarbejdningsproces og -kapacitet.

Kapitel 3

Kvælstofnormer

§ 4. Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grøntsager på friland og andre plantekulturer fremgår af bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 2. Kvælstofnormen for den pågældende afgrøde skal fradrages forfrugtsværdi alt efter hvilken afgrøde, der er dyrket på arealet året før, jf. bilag 1, tabel 1 og 2. Kvælstofnormen med fradrag af forfrugtsværdien kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 1 og 2, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes.

Stk. 3. Kvælstofnormen for vandet sandjord, jf. bilag 1, tabel 1, kolonne 10, må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der er mindst 75 mm vand til rådighed, svarende til 750 m3/hektar.

Stk. 4. For afgrøder, der er omfattet af bilag 1, tabel 2, og for hvilke der ikke er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, samt for ”Grøntsager, andre” anført i bilag 1, tabel 1, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen efter ansøgning fastsætte en højere kvælstofnorm end anført i bilag 1, tabel 1 og 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der ud fra god dyrkningspraksis er behov for en højere kvælstofnorm.

Brødhvede

§ 5. Ved dyrkning af de hvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 3, kan den i bilag 1, tabel 1, efter gødskningslovens § 6, stk. 3, fastsatte kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling anvendes, hvis betingelserne i stk. 2-5 er opfyldt.

Stk. 2. Følgende betingelser vedrørende virksomhedens tidligere produktion og afsætning af hvede skal være opfyldt for, at kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling kan anvendes:

1) Virksomheden skal i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2016 og 2017) have dyrket en brødhvedesort, og hvor hveden havde et proteinindhold på mindst 11,5 procent, et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 77,0 kg og er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling.

2) Virksomheden skal for den aktuelle planperiode (høst 2018) have indgået kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede fra virksomheden til brødfremstilling.

Stk. 3. Virksomheden skal kunne dokumentere den i stk. 2, nr. 1, nævnte levering. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten. Virksomheden skal endvidere ved kontrol kunne forevise den indgåede kontrakt, jf. stk. 2, nr. 2, med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning af hvede fra virksomheden til brødfremstilling.

Stk. 4. Kontrakten, jf. stk. 2, nr. 2, skal indeholde oplysninger om

1) navn, adresse og CVR-nr. på den virksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling,

2) navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der aftager hvede til brødfremstilling,

3) kontraktarealets størrelse (hektar), den anvendte hvedesort og den mængde hvede, kontrakten omfatter,

4) den planperiode, kontrakten omfatter, og

5) kontraktparternes skriftlige bekræftelse af kontrakten ved daterede underskrifter.

Stk. 5. Den i stk. 3 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

§ 6. Anvendelse af kvælstofnorm for brødhvede for nyetablerede virksomheders arealer og for arealer erhvervet ved ejer- eller brugerskifte kan ske på de i § 5 nævnte betingelser, idet dokumentationskravet kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger. Ved en nyetableret virksomhed forstås en virksomhed, som ikke tidligere har været registreret efter gødskningslovens § 2, stk. 2 eller 3.

Korrektion af kvælstofnorm ved forventet højere udbytte

§ 7. Ved afsætning af en afgrøde kan en afgrødes kvælstofnorm korrigeres efter gødskningslovens § 8, stk. 1, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i bilag 1, tabel 1, kolonne 15. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i de 5 umiddelbart forudgående planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. Dokumentationen skal bestå af faktura på salg af den pågældende afgrøde opgjort i ren varevægt og gødningsplanlægningen, jf. gødskningslovens § 21, der angiver arealet med den pågældende afgrøde. Ved dokumentation af tidligere opnåede høstudbytter for en afgrøde skal opgørelsen alene ske ud fra virksomhedens samlede salg af afgrøden i pågældende planperiode uden hensyn til jordtype, vanding, sorter eller proteinindhold.

Stk. 2. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende afgrøde inden for de 5 umiddelbart forudgående planperioder. Høstudbyttet fra den umiddelbart forudgående planperiode skal dog udelades af beregningen af forventet højere udbytte, hvis udbyttet først afsættes efter den ansøgningsfrist, der falder inden for planperioden, for indsendelse af Fællesskema i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hvis der foreligger dokumentation for, at afgrøden har været dyrket i alle 5 planperioder, kan det højeste og det laveste høstudbytte udelades ved beregningen af det forventede højere udbytte. Hvis høstudbyttet for planperioden 2016/2017 ikke er solgt, skal højeste udbytte for de øvrige 4 år også holdes ude af beregningen af det forventede højere udbytte.

§ 8. Ved anvendelse af kornafgrøder på egen bedrift kan en kornafgrødes kvælstofnorm korrigeres efter gødskningslovens § 8, stk. 1, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i bilag 1, tabel 1, kolonne 16. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i de 5 umiddelbart forudgående planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. For planperioden 2017/2018 skal der dog alene foreligge dokumentation for, at der er høstet et højere udbytte af kornafgrøden på virksomheden i planperioden 2016/2017.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal bestå af en opgørelse for hver planperiode over virksomhedens foderforbrug samt virksomhedens kornbalance, opgjort efter stk. 4, 2. og 3. pkt. Kornbalancen skal indeholde oplysninger om primo- og ultimolager korrigeret for køb, salg og opfodring. Dokumentationen skal endvidere omfatte gødningsplanlægningen, jf. gødskningslovens § 21, der angiver arealet med den pågældende kornafgrøde.

Stk. 3. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende kornafgrøde inden for de 5 umiddelbart forudgående planperioder. For planperioden 2017/2018 beregnes det forventede højere udbytte dog alene på grundlag af høstudbyttet opnået i planperioden 2016/2017.

Stk. 4. Høstudbyttet, jf. stk. 3, opgøres på grundlag af virksomhedens foderforbrug og kornbalance for hver planperiode. Opgørelsen for den enkelte planperiode af foderforbrug og kornbalance skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august ved planperiodens begyndelse til 15. februar i den umiddelbart efterfølgende planperiode. Foderforbrug kan opgøres på baggrund af enten standardværdier, virksomhedens effektivitetskontrol eller virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og sammensætning, jf. § 16. Anvendes virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og sammensætning, skal denne være sammenfaldende med korrektion for produktionen af kvælstof i husdyrgødning, jf. § 16.

Kapitel 4

Kvælstofkvote

§ 9. En virksomheds samlede kvote for kvælstof i planperioden beregnes efter gødskningslovens § 6, stk. 1, 1. pkt., som summen af kvoterne for de enkelte marker i virksomheden. En marks kvælstofkvote beregnes efter gødskningslovens § 6, stk. 1, 2. pkt. på grundlag af markens størrelse, afgrøde, forfrugten og afgrødens kvælstofnorm i det pågældende klimaområde og jordbonitet.

Stk. 2. Markens afgrøde er den eller de afgrøder, der dyrkes på arealet, dog på grundlag af den senest etablerede afgrøde, hvis marken er sået om, fordi afgrøden er slået fejl.

Stk. 3. Kvoten beregnes som marken angivet i hektar med mindst to decimaler ganget med den pågældende afgrødes kvælstofnorm for markens jordtype med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. §§ 4-8, jf. bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 4. For virksomheder, der ved aftale med en offentlig myndighed har forpligtet sig til eller i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at tilføre en mindre mængde kvælstof end afgrødens kvælstofnorm med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. bilag 1, tabel 1 og 2, er det denne mindre mængde, der skal anvendes ved beregning af markens kvælstofkvote.

§ 10. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof i planperioden reduceres i medfør af gødskningslovens § 7, stk. 1. Reduktionen beregnes på baggrund af den omregningsfaktor, der er fastsat i bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag.

Stk. 2. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof i planperioden reduceres i medfør af gødskningslovens § 7 a, stk. 1. Reduktionen beregnes på baggrund af den omregningsfaktor, der er fastsat i bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder.

Kapitel 5

Gødningsplanlægning og gødningsregnskab

Gødningsplanlægning

§ 11. Gødningsplanlægning, jf. gødskningslovens § 21, skal ske senest den dato, der er anført som ansøgningsfrist i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Gødningsplanlægning skal foretages på skemaer, der er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen eller tilsvarende skemaer, der er godkendt til gødningsplanlægning af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Gødningsregnskab

§ 12. Virksomheder, der er omfattet af gødskningslovens § 2, skal efter gødskningslovens § 22, udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede planperiode og indberette oplysningerne til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Oplysningerne skal indberettes senest den 1. april 2019.

Stk. 2. Ved afmeldelse fra Register for Gødningsregnskab skal virksomheden senest den 31. juli 2018 indberette oplysningerne for planperioden til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Angiver virksomheden en dato for ophør, der ikke svarer til tidspunktet for planperiodens udløb, skal virksomheden indberette gødningsregnskab til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fra planperiodens start frem til datoen for afmeldelse.

Stk. 3. Oplysninger om husdyrbesætning, jf. gødskningslovens § 22, stk. 2, herunder antal dyr pr. husdyrtype, staldtype og besætningsnummer i den afsluttede planperiode, skal senest den 1. april 2019 indberettes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Stk. 4. Virksomheder, der har et slutlager af anden organisk gødning end husdyrgødning, jf. gødskningslovens § 22, stk. 3, skal indberette størrelsen af dette lager til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Indberetningen for den afsluttede planperiode skal ske i gødningsregnskabet senest den 1. april 2019.

Stk. 5. Indberetning af de i stk. 1, 3 og 4, nævnte oplysninger skal ske elektronisk til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Indberetninger, der er foretaget på anden måde end elektronisk, kan ikke anses for modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

§ 13. Gødningsregnskab skal udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan godkende andre skemaer.

Stk. 2. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, skal, jf. dog stk. 5, indeholde oplysninger om

1) modtagerens navn, adresse og CVR-nr.,

2) det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning, jf. § 20, stk. 2,

3) andelen af hvert gødningsprodukt, jf. § 20, stk. 3 og 4, og

4) hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker ved, at afgivers dyr græsser på modtagerens arealer, eller ved levering af gødning.

Stk. 3. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstofindholdet i den husdyrgødning, der i planperioden er anvendt til forbrænding i anlæg, der er godkendt i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, eller til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. stk. 4.

Stk. 4. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, skal indeholde oplysning om modtagerens navn, adresse og virksomhedsidentitet i vedkommende udenlandske virksomhedsregister, samt virksomhedens oplysninger om det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, jf. § 20, stk. 2 og 4. Dokumentation for overdragelsen i form af modtagers skriftlige bekræftelse skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2 gælder ikke for leverancer til forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter gødskningslovens § 2.

Stk. 6. Afgiver virksomheden i planperioden forarbejdet husdyrgødning til andre end virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2, skal gødningsregnskabet omfatte oplysninger om den samlede mængde forarbejdet husdyrgødning for de enkelte gødningstyper, der er leveret, samt oplysning om

1) det totale indhold af kvælstof og

2) oplysninger om den andel, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.

Kapitel 6

Husdyrgødning m.v.

Beregning af besætningsstørrelse

§ 14. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden beregnes for hver husdyrart, staldsystem og besætningsnummer som antal årsdyr eller det samlede antal producerede dyr i planperioden. Virksomhedens besætningsstørrelse skal for alle andre dyrearter end kvæg kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 2, tabel 1.

Beregning af kvælstof i husdyrgødningsproduktionen

§ 15. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende husdyrarter ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof i husdyrgødning for den pågældende husdyrart og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof i husdyrgødning fra hver af virksomhedens husdyrarter og staldsystemer i planperioden.

Stk. 2. Fremgår husdyrarten eller staldsystemet ikke af bilag 2, tabel 2, skal produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for husdyrarten under kategorien »Andre dyrearter« i tabellen.

§ 16. Ved korrektion af produktionen af kvælstof i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning, jf. gødskningslovens § 11, stk. 2, skal korrektionsformlerne i bilag 2, tabel 3, anvendes. For hver kombination af husdyrtype og staldsystem skal data for hele virksomheden samles og anvendes i én af de i bilag 2, tabel 3, nævnte korrektionsformler.

Stk. 2. Beregning af korrektionsfaktorer må kun ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift. Ved blanding af foder til svin og fjerkræ på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af deklaration, skal standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 5, anvendes. Ved anvendelse af egen avl til fodring af egen kvægbesætning skal der enten udelukkende anvendes standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 4, eller udelukkende standardværdier i NorFors fodermiddeltabel. Virksomhedens egne værdier for foderets indhold af råprotein pr. kg fodertørstof kan dog anvendes ved type 2 korrektion for kvæg, jf. bilag 2, tabel 3, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der i en periode udgør mere end 10 pct. af tørstoffet i koens daglige ration, skal analyseres for indhold af råprotein. For partier eller slæt, der udgør 10 pct. eller mindre af tørstoffet i koens daglige ration, for frisk græs i sommerperioden, for halm fra kornarterne og for foderroer kan udelukkende enten standardværdier for gram råprotein pr. kg fodertørstof angivet i bilag 2, tabel 4, eller NorFors fodermiddeltabel anvendes.

2) Analyse af indhold af råprotein i fodermidler skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af foder af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

3) Der skal foretages foderkontrol mindst 4 gange årligt, hvor indholdet af råprotein pr. kg fodertørstof og det totale foderforbrug beregnes.

Stk. 3. Virksomhedens afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal dokumenteres ved driftsbilag, som er baseret på de faktiske driftsforhold i egen virksomhed. Dokumentationen kan omfatte ydelseskontrol, effektivitets- og foderkontrol eller foderopgørelser. Dokumentation skal være baseret på indkøbs- og salgsbilag med slagteri, mejeri eller lignende virksomheder. Dokumentationen for egne værdier for indhold af råprotein pr. kg fodertørstof til beregning af type 2 korrektion, jf. bilag 2, tabel 3, skal omfatte resultater af foderanalyser, resultater af foderkontrol eller foderopgørelser samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer. Ved anvendelse af værdier fra NorFors fodermiddeltabel skal der foreligge en dateret udskrift fra NorFor med kode og indhold af råprotein for fodermidlet.

Stk. 4. Dokumentationen, jf. stk. 3, skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august 2016 til 15. februar 2018. Ved korrektion for afvigende vægt og alder skal dokumentationen dog omfatte oplysninger fra indeværende planperiode.

Stk. 5. Den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene, kan trækkes fra virksomhedens produktion af husdyrgødning.

Stk. 6. Fra virksomhedens produktion af husdyrgødning kan endvidere fratrækkes den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når der ifølge tilsagnet må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne.

Stk. 7. Stk. 5 gælder ikke for arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003, nr. 84 af 12. februar 2004 eller nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, samt bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. For arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af nævnte bekendtgørelser, og hvor der er forpligtelse til afgræsning, gælder dog, at husdyrgødningen kan fratrækkes, når arealernes kvælstofkvote er 0 kg kvælstof og afgræsning foretages med mindre end 0,2 dyreenheder pr. ha.

Normer for indhold af fosfor i husdyrgødningsproduktionen

§ 17. Normerne for det totale indhold af fosfor i husdyrgødning, som virksomhederne skal anvende ved beregning af produktion af fosfor i husdyrgødning efter regler fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., fremgår af bilag 2, tabel 2, i nærværende bekendtgørelse.

Stk. 2. Korrektionsformlerne for korrektion af produktion af fosfor i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og –sammensætning efter regler fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., fremgår af bilag 2, tabel 3-5 i nærværende bekendtgørelse.

Kapitel 7

Afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning

§ 18. Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse skal beregnes på grundlag af oplysninger om den mængde kvælstof i husdyrgødning, der er tilført biogasanlægget, samt oplysninger om den mængde kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning, der er tilført biogasanlægget, jf. § 22, stk. 7. Alternativt kan biogasanlæg, der leverer afgasset biomasse til virksomheder omfattet af gødskningslovens § 2 eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder omfattet af gødskningslovens § 2, få indholdet af kvælstof i afgasset biomasse bestemt ved analyse af repræsentative prøver foretaget i passende intervaller mindst 12 gange i den planperiode, hvori gødningen skal anvendes, jf. stk. 2. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 2. Analyse af indhold af kvælstof i gødning skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 19. For det enkelte forarbejdningsanlæg gælder, at den totale mængde kvælstof i den forarbejdede husdyrgødning skal svare til den indgående totale mængde kvælstof. Ligeledes skal den andel, der skal udnyttes af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, mindst svare til andelen, der skal udnyttes af den indgående totale mængde kvælstof, jf. § 20, stk. 2, og § 22, stk. 4 og 6.

Stk. 2. Producenter af forarbejdet husdyrgødning fastsætter ved salg eller afgivelse til en virksomhed registreret efter gødskningslovens § 2 det totale antal kg kvælstof i gødningen og den andel af det totale antal kg kvælstof, der skal udnyttes.

Stk. 3. Producenter af forarbejdet husdyrgødning angiver ved salg eller afgivelse til andre virksomheder end de i stk. 2 nævnte og andre det totale antal kg kvælstof i henhold til deklaration, jf. lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. Den andel af det totale antal kg kvælstof i gødningen, der forudsættes udnyttet, fastsættes af producenten.

Stk. 4. Ved afbrænding eller afsætning til forbrænding, herunder afsætning ud af landet, af fiberfraktionen, der er fremkommet ved forarbejdning af husdyrgødning, skal den afsatte kvælstofmængde, der fratrækkes i gødningsregnskabet, jf. § 13, stk. 3, dokumenteres. Dette skal ske ved bilag fra vejning på brovægt og ved samtidig prøvetagning med henblik på analyse af kvælstofindholdet.

Stk. 5. Ved beregning af forbruget af kvælstof i de gødningsfraktioner, der ikke afbrændes eller afsættes til forbrænding, herunder afsættes ud af landet, benyttes de i § 20, stk. 2, anførte andele af kvælstof.

Kapitel 8

Beregning af forbrug af kvælstof

Husdyrgødning

§ 20. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Svinegylle: 75 pct.

2) Kvæg-, mink- og fjerkrægylle: 70 pct.

3) Dybstrøelse: 45 pct.

4) Ajle, fast gødning og anden husdyrgødning: 65 pct.

5) Væskefraktion efter forarbejdning, hvor fiberfraktionen afbrændes: 85 pct.

Stk. 2. Ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdede husdyrgødningsprodukter beregnes den andel af det totale kvælstof i gødningen, der skal udnyttes, af den, der producerer den forarbejdede husdyrgødning, jf. § 21.

Stk. 3. For blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse, fastsættes den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som anført i gødskningslovens § 12, stk. 3.

Stk. 4. Ved forekomst af meget smitsomme husdyrsygdomme, der udløser krav om håndtering af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at gødningsværdien nedsættes, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tillade, at andelene i stk. 1-3 fraviges.

§ 21. Forarbejdet husdyrgødning opdeles på baggrund af kvælstofindhold og -sammensætning i forskellige gødningstyper. Forarbejdet husdyrgødning kan omfatte såvel organiske som uorganiske produkter.

Anden organisk gødning end husdyrgødning

§ 22. Indholdet af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver efter retningslinjerne i § 18, stk. 2. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes. Den mængde anden organisk gødning end husdyrgødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal indholdet af kvælstof i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 3. Den totale mængde kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea beregnes som den mængde kvælstof i anden organisk gødning, som er leveret til virksomheden i planperioden. Der skal dog korrigeres for planperiodens primo- og ultimolager efter § 23.

Stk. 4. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Spildevandsslam: 45 pct.

2) Komposteret husholdningsaffald: 20 pct.

3) Kartoffelfrugtsaft: 50 pct.

4) Pressesaft fra grøntpillefabrikation: 40 pct.

5) Have- og parkaffald: 0 pct.

6) Andre typer af anden organisk gødning: 40 pct.

Stk. 5. Beregning af forbrug af kvælstof i urea sker i overensstemmelse med reglerne for beregning af forbrug af kvælstof i handelsgødning, jf. gødskningslovens § 14, stk. 1.

Stk. 6. I særlige tilfælde kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen efter ansøgning fra leverandøren godkende, at der ved beregning af forbruget af kvælstof skal anvendes en anden andel end anført i stk. 4.

Stk. 7. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning end husdyrgødning, skal have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for typen, mængden og det totale indhold af kvælstof i gødningen samt dato for levering.

Kapitel 9

Opgørelse af lagerstatus for kvælstof

Lagerstatus for kvælstof i husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning

§ 23. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres pr. 31. juli 2018. Virksomhedens ultimolagre opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2018 til 30. september 2018 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2018.

Stk. 2. For virksomheder med en husdyrbesætning, der producerer gødning med et samlet kvælstofindhold på mere end 3.000 kg N ab lager, må det samlede ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning maksimalt svare til 50 pct. af den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. For virksomheder uden husdyrbesætning eller virksomheder med en husdyrbesætning, der producerer gødning med et samlet kvælstofindhold på 3.000 kg N ab lager og derunder, må ultimolageret maksimalt svare til den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. Bestemmelserne om størrelsen af maksimalt ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning gælder ikke for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør mere end 75 pct. af gødningsproduktionen opgjort i kg kvælstof.

Stk. 3. For virksomheder med produktion af konsumæg eller rugeæg med gødningstypen fast gødning, herunder dybstrøelse, jf. staldtyper i bilag 2, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning, før hønsene sættes ud, må ultimolageret af fast gødning, herunder dybstrøelse fra disse staldsystemer, maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 4. Blandinger af husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning betragtes ved lageropgørelse som husdyrgødning.

Stk. 5. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 2 og 3 fraviges.

§ 24. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan efter gødskningslovens § 10, stk. 2, i tilfælde af brand eller tyveri eller under andre særlige omstændigheder og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 23, fradrages kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Lagerstatus for kvælstof i handelsgødning

§ 25. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i handelsgødning skal opgøres pr. 31. juli 2018. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i handelsgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden 1. august 2018 til 30. september 2018 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2018.

Stk. 2. I opgørelsen af ultimolageret skal samtlige af virksomhedens lagre af handelsgødning medregnes, uanset om handelsgødningen er oplagret på virksomheden eller et andet sted.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof.

§ 26. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan efter gødskningslovens § 10, stk. 2, i tilfælde af brand eller tyveri eller under andre særlige omstændigheder og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 25, fradrages kvælstof i handelsgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Kapitel 10

Overdragelse

§ 27. Virksomheder, som før udløbet af en planperiode ophører med at eje eller have brugsretten til et areal, skal udarbejde en opgørelse indeholdende forfrugt, kvælstofkvote og kvælstofforbrug. Kvælstofforbruget skal opgøres som kg kvælstof i henholdsvis handelsgødning, husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning. Dette gælder tilsvarende, hvor brugsretten ophører som følge af kreditorforfølgning.

Stk. 2. Opgørelsen skal udarbejdes senest en måned efter ophørstidspunktet og omfatte perioden fra planperiodens start indtil ophør af brugsretten. Opgørelsen videregives til den nye bruger, jf. gødskningslovens § 15, stk. 1. Ændringer skal tillige registreres i gødningsplanlægningen, jf. § 11.

Stk. 3. Hvis et areal eller brugsretten hertil overdrages før udløbet af planperioden, og kvælstofforbruget på arealet for den forløbne del af planperioden overstiger kvoten for hele planperioden, henregnes den del af kvælstofforbruget, der overstiger kvoten, til den, som har overdraget arealet eller brugsretten hertil, medmindre den, der overtager arealet eller brugsretten hertil, i en skriftlig erklæring accepterer, at kvælstofforbruget skal henregnes til denne. Erklæringen underskrives af begge parter og indsendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen af den ophørende virksomhed. Indsendelsen skal ske senest ved planperiodens ophør.

Stk. 4. Overdragelseserklæring skal udarbejdes på skemaer godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

§ 28. Virksomheder, der før udløb af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, skal senest en måned efter overdragelsen opgøre virksomhedens ultimobeholdning på overdragelsestidspunktet.

Stk. 2. Ultimobeholdning af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) virksomhedens totale primolager af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning,

2) produktionen af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

3) mængden af forbrugt kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

4) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 3. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af dødsbo, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen godkende, at virksomhedens ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 4. Ultimobeholdning af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

2) mængden af forbrugt kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

3) virksomhedens produktion af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

§ 29. Gødskningslovens § 23, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Kapitel 11

Nyregistrerede virksomheder

§ 30. For virksomheder, der ikke har været omfattet af bekendtgørelse nr. 1055 af 1. juli 2016 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017, gælder følgende:

1) Virksomhedernes primolager af kvælstof i husdyrgødning, i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2017 fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2017 til 30. september 2017 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2017. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægning 2017/2018.

2) Der skal på baggrund af driftsbilag vedrørende leveret handelsgødning i planperiode 2016/2017 og oplysninger om udbragt handelsgødning i samme periode foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af handelsgødning pr. 1. august 2017, fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden fra 1. august 2017 til 30. september 2017 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2017. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægningen for planperioden 2017/2018.

3) Markers forfrugt skal fastsættes som markernes afgrøde i den foregående planperiode.

Kapitel 12

Forskellige bestemmelser

Gødningsleverandører

§ 31. Virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2, der sælger eller afgiver handelsgødning, skal senest den 1. september 2018 digitalt indberette til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke registrerede virksomheder efter gødskningslovens § 2, angivet ved CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved afsætning af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 2. Andre virksomheder, der afsætter handelsgødning, skal senest den 1. september 2018 digitalt indberette til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke registrerede virksomheder efter gødskningslovens § 2, angivet med CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 3. Virksomheder, der har overtaget arealer og underskrevet en erklæring, som nævnt i § 27, stk. 3, forpligter sig herved til at foretage indberetning, som nævnt i stk. 1, for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om handelsgødning, som den, der overdrog arealerne, har solgt eller afgivet i planperioden 2017/2018.

Stk. 4. Ved leverancer af flydende ammoniak, jf. stk. 1 og 2, skal den mængde, der efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

§ 32. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende offentlige myndigheder og virksomheder senest den 1. september 2018 digitalt indberette til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvem de har afsat gødning til i planperioden:

1) Offentlige myndigheder der afsætter anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Biogasanlæg der ikke er registreret efter gødskningslovens § 2, og som afsætter afgasset biomasse.

3) Forbrændingsanlæg der afsætter husdyrgødning.

4) Forarbejdningsanlæg der ikke er registreret efter gødskningslovens § 2, og som afsætter forarbejdet husdyrgødning.

5) Andre virksomheder der afsætter forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, og som ikke er registreret efter gødskningslovens § 2.

Stk. 2. Indberetningen, jf. stk. 1, skal indeholde CVR-nr. på de efter gødskningslovens § 2 registrerede virksomheder, der er afsat gødning til, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf og mængden af den afsatte gødning.

Stk. 3. Ved afsætning af forarbejdet husdyrgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder der samlet er afsat til denne gruppe.

Stk. 4. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende virksomheder senest den 1. september 2018 digitalt indberette til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvem de har modtaget gødning fra i planperioden:

1) Biogas- og forarbejdningsanlæg der ikke er registreret efter gødskningslovens § 2, og som modtager husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Forbrændingsanlæg der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning.

Stk. 5. Indberetningen, jf. stk. 4, skal indeholde CVR-nr. på de efter gødskningslovens § 2 registrerede virksomheder, der er modtaget gødning fra, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf og mængden af den modtagne gødning.

Stk. 6. Ved modtagelse af forarbejdet husdyrgødning fra andre virksomheder end virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er modtaget fra denne gruppe.

Forbrændingsanlæg

§ 33. Forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2, skal på varmeveksleren være forsynet med en energimåler, der måler den producerede energimængde i kWh. Energimåleren skal være kalibreret af et institut, der er akkrediteret hertil.

Stk. 2. På forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2, skal der foreligge en opgørelse over den mængde og type af husdyrgødning, der tilføres forbrændingsanlægget, og over den producerede energimængde med angivelse af energimålerens visning. Opgørelsen skal ajourføres dagligt i perioder, hvor der finder forbrænding sted. Opgørelsen skal være påført virksomhedens CVR-nr. og planperioden. Opgørelsen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på anmodning.

Stk. 3. På forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2, skal der ved enhver bortskaffelse eller anvendelse af forbrændingsaske udtages en repræsentativ kontrolprøve af forbrændingsasken. Kontrolprøven skal udgøre mindst 100 g aske og skal være påført dato for prøveudtagning. Kontrolprøven og dokumentation for den samlede mængde af forbrændingsaske, der bortskaffes eller anvendes, skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på anmodning.

Kapitel 13

Administration, offentliggørelse, straf og ikrafttræden

Administration

§ 34. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af bekendtgørelsen.

Offentliggørelse

§ 35. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen offentliggør med navns nævnelse oplysninger indberettet i gødningsregnskaberne, resultater på grundlag af kontrol, herunder påtaler, samt vedtagne administrative bødeforlæg.

Straf

§ 36. Overtrædelse af § 3, § 5, stk. 5, § 11, § 12, § 13, stk. 1, 2, 4 og 6, §§ 19-22, § 23, stk. 1-3, § 25, § 27, § 28, stk. 1, 2 og 4, og §§ 30-33, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 959 af 10. juli 2017 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018 ophæves.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, den 12. juli 2017

P.D.V.
Anders Munk Jensen

/ Steen Bonde


Bilag 1

Kvælstofnormer m.v.

Tabel 1: Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og grøntsager på friland herunder oversigtstabel

Afgrøde-kode
Afgrøde
Forfrugts-værdi
Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for udbytte
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og¬10-121
JB 1 - 4
JB 5 - 6
JB 7- 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vårsæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
1
Vårbyg2
0
Ja
45 (50)
141
52 (57)
137
57 (63)
159
64 (70)
145
68 (75)
151
1,5
1,5
2
Vårhvede2
0
Ja
41 (45)
165
47 (52)
159
52 (57)
181
58 (64)
165
62 (68)
171
1,5
1,5
6
Vårhvede, brødhvede2
0
Ja
41 (45)
168
47 (52)
163
52 (57)
187
58 (64)
172
62 (68)
179
1,7
0
3
Vårhavre
0
Ja
44
119
51
115
56
137
57
114
60
118
1,5
0
4
Blanding af vårsåede kornarter12
0
Ja
45
121
52
116
57
139
57
114
61
120
1,5
1,5
55
Vårrug
0
Ja
45
121
52
116
57
139
57
114
61
120
1,5
1,5
5
Majs modenhed
0
Ja
70
153
70
138
77
164
76
137
80
143
1,5
0
7
Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd
8
Ja
43
77
46
64
49
80
52
57
54
58
0,5
0
56
Vårtriticale
0
Ja
45
121
52
116
57
139
57
114
61
120
1,5
1,5
58
Sorghum
0
Ja
46
121
52
117
57
139
57
114
61
120
1,5
0
Vintersæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
10
Vinterbyg2
0
Ja
53 (58)
185
57 (63)
175
61 (67)
194
76 (84)
197
81 (89)
208
1,2
1,2
11
Vinterhvede2
0
Ja
52 (57)
176
66 (73)
182
70 (77)
203
84 (92)
209
89 (98)
222
1,5
1,5
13
Vinterhvede, brødhvede2
0
Ja
52 (57)
212
66 (73)
221
70 (77)
243
84 (92)
252
89 (98)
265
1,7
0
57
Vinterrhavre2
0
Ja
47 (52)
148
59 (65)
148
56 (62)
160
69 (76)
161
73 (80)
171
1,2
0
14
Vinterrug2
0
Ja
48 (53)
150
61 (67)
150
60 (66)
164
73 (80)
165
77 (85)
174
1,2
1,2
15
Vinterhybridrug2
0
Ja
58 (64)
162
73 (80)
165
73 (80)
180
84 (92)
178
89 (98)
189
1,2
1,2
16
Vintertriticale2
0
Ja
45 (50)
176
57 (63)
176
57 (63)
191
65 (72)
185
69 (76)
195
1,2
1,2
16
Vintertriticale2
0
Ja
45 (50)
176
57 (63)
176
57 (63)
191
65 (72)
185
69 (76)
195
1,2
1,2
17
Blanding af efterårssåede kornarter 2,12
0
Ja
47 (52)
148
59 (65)
148
56 (62)
160
69 (76)
161
73 (80)
171
1,2
1,2
Oliefrø og Bælgsæd
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
21
Vårraps
23
Ja
18
136
21
126
23
144
24
120
25
122
1,5
0
22
Vinterraps
23
Ja
30
205
38
217
38
217
43
224
45
227
1,5
0
23
Rybs
23
Ja
19
137
21
125
23
143
24
120
25
122
1,5
0
24
Solsikke
23
Ja
19
185
21
170
23
185
24
160
25
160
0,0
0
25
Sojabønner
23
Nej
47
0
47
0
47
0
47
0
47
0
0,0
0
180
Gul sennep
23
Ja
20
139
22
127
24
145
24
120
25
122
1,5
0
182
Blanding af oliearter12
23
Ja
0
137
0
127
0
144
0
120
0
122
0,0
0
30
Ærter
23
Nej
47
0
47
0
47
0
47
0
47
0
0,0
0
31
Hestebønner
23
Nej
47
0
47
0
47
0
47
0
47
0
0,0
0
32
Sødlupin
23
Nej
31
0
31
0
31
0
31
0
31
0
0,0
0
54
Bælgsæd blanding
23
Nej
49
0
57
0
67
0
74
0
74
0
0,0
0
35
Bælgsæd, flerårig blanding12
23
Nej
47
0
47
0
47
0
47
0
47
0
0,0
0
36
Bælgsæd, andre typer til modenhed, blanding12
23
Nej
47
0
47
0
47
0
47
0
47
0
0,0
0
Hør og hamp
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
40
Oliehør
23
Ja
16
101
16
86
16
101
16
76
16
76
0
0
41
Spindhør
23
Ja
94
63
94
48
94
63
94
38
94
38
0
0
42
Hamp
23
Ja
125
155
125
140
125
155
125
130
125
130
0
0
51
Blanding af bredbladet afgrøde, frø/kerne
23
Ja
 
136
 
126
 
144
 
120
 
122
0
0
52
Quinoa
0
Ja
 
114
 
114
 
114
 
114
 
114
0
0
53
Boghvede
0
Ja
 
114
 
114
 
114
 
114
 
114
0
0
Frøgræs
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
101
Rajgræs, alm.
23
Nej
13
170
13
170
13
170
13
170
13
170
0
0
102
Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt
23
Nej
13
200
13
200
13
200
13
200
13
200
0
0
103
Rajgræs, ital.
23
Nej
13
125
13
125
13
125
13
125
13
125
0
0
104
Rajgræs, itali., 1. år, efterårsudlagt
23
Nej
13
155
13
155
13
155
13
155
13
155
0
0
116
Rajgræs, hybrid
23
Nej
13
140
13
140
13
140
13
140
13
140
0
0
117
Rajgræs, hybrid, efterårsudlagt
23
Nej
13
170
13
170
13
170
13
170
13
170
0
0
105
Timothefrø (Knoldrottehale)
23
Nej
5
110
5
110
5
110
5
110
5
110
0
0
106
Hundegræsfrø
23
Nej
9
200
9
200
9
200
9
200
9
200
0
0
107
Engsvingelfrø
23
Nej
8
120
8
120
8
120
8
120
8
120
0
0
108
Rødsvingelfrø , fåresvingel
23
Nej
8
150
8
150
8
150
8
150
8
150
0
0
109
Rajsvingelfrø
23
Nej
10
160
10
160
10
160
10
160
10
160
0
0
118
Rajsvingelfrø, efterårsudlagt
23
Nej
10
190
10
190
10
190
10
190
10
190
0
0
110
Svingelfrø, stivbladet
23
Nej
8
150
8
150
8
150
8
150
8
150
0
0
111
Svingelfrø, strand
23
Nej
8
200
8
200
8
200
8
200
8
200
0
0
112
Engrapgræsfrø (marktype)
23
Nej
11
160
11
160
11
160
11
160
11
160
0
0
113
Engrapgræsfrø (plænetype)
23
Nej
8
170
8
170
8
170
8
170
8
170
0
0
114
Rapgræs, alm.
23
Nej
8
130
8
130
8
130
8
130
8
130
0
0
115
Hvene, alm. og krybende
23
Nej
6
120
6
120
6
120
6
120
6
120
0
0
120
Kløverfrø
102
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
0
121
Græsmarksbælgplanter
23
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
0
122
Kommenfrø
23
Nej
11
132
11
132
11
132
11
132
11
132
4
0
123
Valmuefrø
23
Ja
5
135
8
132
9
152
9
127
9
127
4
0
124
Spinatfrø
23
Ja
13
147
16
160
18
168
18
168
18
168
4
0
125
Bederoefrø
23
Ja
21
210
21
210
21
210
21
210
21
210
0
0
126
Blanding af markfrø til udsæd
23
Nej
 
120
 
120
 
120
 
120
 
120
0
0
Kartofler
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
149
Kartofler, lægge- (Certificerede)
0
Ja
310
136
340
126
370
146
370
121
370
121
0,2
0
150
Kartofler, lægge-(egen opformering)
0
Ja
310
136
340
126
370
146
370
121
370
121
0,2
0
151
Kartofler, stivelse
0
Ja
460
220
510
216
570
241
570
216
570
216
0,2
0
152
Kartofler, spise
0
Ja
330
169
410
169
430
189
430
164
430
164
0,2
0
153
Kartofler, andre
0
Ja
490
223
540
219
600
244
600
219
600
219
0,2
0
Rodfrugter til fabrik
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
160
Sukkerroer til fabrik12
3
Ja
470
134
520
124
520
139
640
127
700
133
0,1
0
161
Cikorierødder
3
Ja
170
151
220
141
290
163
290
138
310
140
0,1
0
162
Blanding, andre industriafgrøder12
3
Ja
 
120
 
120
 
120
 
120
 
120
0,0
0
Helsæd, vår
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
210
Vårbyg, helsæd
0
Ja
4.900
126
5.800
120
6.400
141
7.300
125
7.800
131
0
0
211
Vårhvede, helsæd
0
Ja
4.500
122
5.300
115
5.900
136
6.700
119
7.200
124
0
0
212
Havre, helsæd
0
Ja
5.000
107
5.900
101
6.600
123
6.700
99
7.100
103
0
0
213
Blandkorn, vårsået, helsæd
0
Ja
5.200
109
6.100
103
6.700
124
6.700
99
7.200
104
0
0
214
Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd
8
Ja
5.200
64
6.100
58
6.700
79
6.700
54
7.200
59
0
0
215
Ærtehelsæd
23
Nej
5.500
0
5.500
0
5.500
0
5.500
0
5.500
0
0
0
216
Silomajs
0
Ja
10.200
171
10.200
156
11.200
187
11.100
160
11.700
168
0
0
Helsæd, vinter
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
220
Vinterbyg, helsæd
0
Ja
6.300
182
6.800
172
7.400
192
9.300
186
9.900
193
0
0
221
Vinterhvede, helsæd
0
Ja
6.600
178
8.400
181
8.900
201
10.700
194
11.300
201
0
0
222
Vinterrug, helsæd
0
Ja
5.100
146
6.800
148
6.700
162
8.300
153
8.800
158
0
0
223
Vintertriticale, helsæd
0
Ja
5.300
172
6.800
173
6.800
188
7.900
173
8.400
178
0
0
224
Blandkorn, efterårssået helsæd
0
Ja
5.200
146
6.700
146
6.300
158
8.000
149
8.500
154
0
0
Korn, grønkorn
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
230
Blanding af vårkorn, grønkorn12
0
Ja
3.000
123
3.700
123
3.700
138
4.000
120
4.000
120
0
0
701
Grønkorn af vårbyg
0
Ja
3.000
123
3.700
123
3.700
138
4.000
120
4.000
120
0
0
702
Grønkorn af vårhvede
0
Ja
3.000
123
3.700
123
3.700
138
4.000
120
4.000
120
0
0
703
Grønkorn af vårhavre
0
Ja
3.000
123
3.700
123
3.700
138
4.000
120
4.000
120
0
0
704
Grønkorn af vårrug
0
Ja
3.000
123
3.700
123
3.700
138
4.000
120
4.000
120
0
0
705
Grønkorn af vårtriticale
0
Ja
3.000
123
3.700
123
3.700
138
4.000
120
4.000
120
0
0
234
Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 % bælgsæd
8
Ja
3.000
78
3.700
78
3.700
93
4.000
75
4.000
75
0
0
235
Blanding af vinterkorn, grønkorn12
0
Ja
3.900
151
5.100
160
5.100
175
6.200
182
6.200
187
0
0
706
Grønkorn af vinterbyg
0
Ja
3.900
151
5.100
160
5.100
175
6.200
182
6.200
187
0
0
707
Grønkorn af vinterhvede
0
Ja
3.900
151
5.100
160
5.100
175
6.200
182
6.200
187
0
0
708
Grønkorn af vinterhavre
0
Ja
3.900
151
5.100
160
5.100
175
6.200
182
6.200
187
0
0
709
Grønkorn af vinterrug
0
Ja
3.900
151
5.100
160
5.100
175
6.200
182
6.200
187
0
0
710
Grønkorn af hybridrug
0
Ja
3.900
151
5.100
160
5.100
175
6.200
182
6.200
187
0
0
711
Grønkorn af vintertriticale
0
Ja
3.900
151
5.100
160
5.100
175
6.200
182
6.200
187
0
0
Græs, permanent
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
248
Permanent græs ved vandboring
23
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
249
Udnyttet græs ved vandboring
23
Nej
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
0
0
250
Permanent græs, meget lavt udbytte4
23
Nej
800
30
800
30
800
30
800
30
800
30
0
0
251
Permanent græs, lavt udbytte4
23
Nej
1.900
81
1.900
81
1.900
81
1.900
81
1.900
81
0
0
252
Permanent græs, normalt udbytte4
23
Nej
3.200
157
3.200
157
3.200
157
3.200
157
3.200
157
0
0
259
Permanent græs til fabrik, over 6 tons3
23
Nej
6
227
6
227
6
227
6
227
6
227
30
0
276
Permanent græs og kløvergræs uden norm under 50 % kløver6, 17
23
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
286
Permanent græs og klævergræs uden norm, over 50 % kløver6
95
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
287
Græs til udegrise , permanent
23
Nej
 
63
 
63
 
63
 
63
 
63
0
0
Græs, permanent omlagt mindst hvert 5 . år
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
255
Permanent græs under 50 % kløver/lucerne4,7,15,17
95
Nej
6.900
284
7.100
286
8.500
299
7.400
289
7.400
289
0
0
256
Permanent græs over 50 % kløver/lucerne4,7,15
95
Nej
5.800
75
6.300
75
7.400
75
7.400
75
7.400
75
0
0
257
Permanent græs uden kløver4,17
23
Nej
7.500
381
8.000
391
9.600
423
8.500
402
8.500
402
0
0
272
Permanent græs til fabrik3,15
23
Nej
12
344
13
370
16
450
14
397
14
397
30
0
273
Lucerne til fabrik3,15
95
Nej
13
0
15
0
17
0
16
0
16
0
15
0
274
Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik3,15
95
Nej
12
75
15
75
17
75
16
75
16
75
15
0
277
Kløver til fabrik3,15
95
Nej
13
0
15
0
17
0
16
0
16
0
15
0
278
Permanent lucerne og lucernegræs med over 50 % lucerne4,15
95
Nej
5.700
75
6.200
75
7.400
75
7.400
75
7.400
75
0
0
279
Permanent græs til fabrik3,15
95
Nej
11
243
12
248
14
283
12
256
12
256
15
0
Græsmarksplanter, omdrift
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
266
Græs under 50 % kløver/lucerne,med ekstremt lavt udbytte4,7,17
23
Nej
620
30
620
30
620
30
620
30
620
30
0
0
267
Græs under 50 % kløver/lucerne, meget lavt udbytte4,7,17
23
Nej
1.500
80
1.500
80
1.500
80
1.500
80
1.500
80
0
0
268
Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt udbytte4,7,17
23
Nej
2.700
155
2.700
155
2.700
155
2.700
155
2.700
155
0
0
260
Græs med kløver/lucerne under 50 % bælgpl. 4,7,17
95
Nej
6.900
284
7.100
286
8.500
299
7.400
289
7.400
289
0
0
284
Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl. 4
95
Nej
5.800
270
6.400
275
7.500
287
7.500
287
7.500
287
0
0
261
Kløvergræs over 50 % kløver4,7
95
Nej
5.900
75
6.400
75
7.500
75
7.500
75
7.500
75
0
0
262
Lucerne, lucernegræs, over 50 % lucerne4
95
Nej
5.900
75
6.400
75
7.400
75
7.400
75
7.400
75
0
0
263
Græs uden kløver4
23
Nej
7.800
381
8.300
391
9.900
423
8.900
402
8.900
402
0
0
269
Græs, rullegræs
0
Nej
 
210
 
210
 
210
 
210
 
210
0
0
270
Græs til udegrise
95
Nej
 
180
 
180
 
180
 
180
 
180
0
0
264
Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver6
23
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
285
Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver6
95
Nej
800
0
800
0
800
0
800
0
800
0
0
0
170
Græs til fabrik3
95
Nej
13
349
14
375
17
455
15
402
15
402
30
0
174
Kløvergræs til fabrik3
95
Nej
11
248
11
253
14
288
12
261
12
261
15
0
171
Lucerne til slæt3
95
Nej
11
0
12
0
15
0
13
0
13
0
0
0
172
Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder3
95
Nej
12
75
13
75
16
75
14
75
14
75
0
0
173
Kløver til slæt3
95
Nej
11
0
12
0
14
0
12
0
12
0
0
0
975
Græs, slæt før vårsået afgrøde4,8,18
0
Nej
2.200
108
2.200
108
2.200
108
2.200
108
2.200
108
0
0
Andre foderafgrøder
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
280
Fodersukkerroer
3
Ja
9500
190
12900
209
12900
224
13900
209
13900
209
0
0
281
Kålroer
3
Ja
7500
185
9100
186
9100
201
9100
176
9100
176
0
0
282
Fodermarvkål
3
Ja
7500
135
8100
128
9100
159
9100
134
9100
134
0
0
283
Fodergulerødder
3
Ja
7500
170
9100
171
9100
186
9100
161
9100
161
0
0
Udlæg og efterafgrøder
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
943
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,10
0
Nej
2.800
33
3.100
36
4.200
48
2.700
32
2.700
32
0
0
944
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4,10
0
Nej
1.500
18
1.700
20
1.800
20
1.400
17
1.400
17
0
0
945
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4,10
0
Nej
630
7
630
7
720
8
630
7
630
7
0
0
946
Kløvergræs med over 50% kløver til fabrik, efterslæt efter grøn-korn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
4
28
5
29
5
29
4
28
4
28
0
0
960
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni 4,9
0
Nej
4.600
197
4.900
204
6.200
230
4.500
195
4.500
195
0
0
961
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august4,9
0
Nej
2.700
134
2.900
138
3.000
141
2.600
132
2.600
132
0
0
962
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs4,9
0
Nej
1.200
64
1.200
64
1.300
66
1.200
64
1.200
64
0
0
963
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/jun4,10
0
Nej
4.000
146
4.300
149
5.600
162
3.900
144
3.900
144
0
0
964
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4,10
0
Nej
2.000
91
2.200
93
2.300
94
1.900
90
1.900
90
0
0
965
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4,10
0
Nej
1.200
38
1.200
38
1.300
39
1.200
38
1.200
38
0
0
966
Græs/kl.græs udlæg til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
6
256
8
288
8
288
6
256
6
256
30
0
968
Pligtige efterafgrøder11
17/25
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
970
Udlæg og efterafgrøder til grøngødning
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
972
Mellemafgrøder
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
Grøntsager på friland og krydderurter
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
400
Asier
25
Ja
 
135
 
120
 
135
 
110
 
120
0
0
401
Asparges
25
Nej
 
150
 
135
 
150
 
125
 
135
0
0
402
Bladselleri
25
Ja
 
215
 
200
 
215
 
190
 
200
0
0
403
Blomkål
25
Ja
 
255
 
240
 
255
 
230
 
240
0
0
404
Broccoli
25
Ja
 
215
 
200
 
215
 
190
 
200
0
0
405
Courgette, squash
25
Ja
 
150
 
135
 
150
 
125
 
135
0
0
406
Grønkål
50
Ja
 
185
 
170
 
185
 
160
 
170
0
0
407
Gulerod
25
Ja
400
125
400
110
400
125
400
100
400
110
0,1
0
408
Hvidkål
50
Ja
 
285
 
270
 
285
 
260
 
270
0
0
409
Kinakål
25
Ja
 
195
 
180
 
195
 
170
 
180
0
0
410
Knoldselleri
50
Ja
 
235
 
220
 
235
 
210
 
220
0
0
411
Løg
0
Ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
412
Pastinak
25
Ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
413
Rodpersille
25
Ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
415
Porre
25
Ja
 
225
 
210
 
225
 
200
 
210
0
0
416
Rosenkål
50
Ja
 
240
 
225
 
240
 
215
 
225
0
0
417
Rødbede
25
Ja
 
180
 
165
 
180
 
155
 
165
0
0
418
Rødkål
50
Ja
 
265
 
250
 
265
 
240
 
250
0
0
420
Salat (friland)
25
ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
421
Savoykål, spidskål
25
Ja
 
265
 
250
 
265
 
240
 
250
0
0
422
Spinat
25
Ja
 
120
 
105
 
120
 
95
 
105
0
0
423
Sukkermajs
25
Ja
 
155
 
140
 
155
 
130
 
140
0
0
424
Ærter, konsum
17
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
429
Jordskok, konsum
25
Nej
 
150
 
150
 
150
 
150
 
150
0
0
450
Grøntsager, blandinger
25
Ja
 
265
 
250
 
265
 
240
 
250
0
0
430
Bladpersille
25
Ja
 
205
 
190
 
205
 
180
 
190
0
0
431
Purløg
50
Ja
 
300
 
285
 
300
 
275
 
285
0
0
432
Krydderurter (undtagen persille og purløg)
25
Ja
 
205
 
190
 
205
 
180
 
190
0
0
434
Grøntsager, andre (friland)
25
Ja
 
135
 
120
 
135
 
110
 
110
0
0
Udyrkede arealer, vildtagre o.l.
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
305
Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
306
Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
308
MFO-slåningsbrak
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
309
Udyrket areal ved vandboring
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
310
Slåningsbrak
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
271
Rekreative formål
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
579
Tagetes, sygdomssanerende plante
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
Arealer med tilsagn under miljøordningerne
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
247
Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
253
Miljøgræs MVJ-tilsagn(80 N), omdrift 4+5+18
22
Nej
2200
80
2200
80
2200
80
2200
80
2200
80
0
0
254
Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent 4+5+18
22
Nej
800
0
800
0
800
0
800
0
800
0
0
0
Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
258
Permanent græs, Ø-støtte
22
Nej
800
22
800
22
800
22
800
22
800
22
0
0
311
Skovrejsning på tidl. Landbrugsjord
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
312
20-årig udtagning
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
313
20 -årig udtagning med skov
0
Nej
 
0