Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Evalueringsskema 1
Bilag 2 Evalueringsskema 2
Den fulde tekst

Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse

1 Indledning

I henhold til § 10 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger og målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse indgår et teoretisk uddannelsesprogram i den lægelige videreuddannelse bestående af generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul.

Det teoretiske uddannelsesprogram godkendes af Sundhedsstyrelsen, som ligeledes fastsætter nærmere bestemmelser for gennemførelse af de teoretiske uddannelsesprogrammer, herunder krav til evaluering af kursusdeltagelse. Det teoretiske uddannelsesprogram er obligatorisk.

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse skal, i henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 1706 af 20. december 2006 om de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, gennemføre kurser på tværs af specialerne for de uddannelsessøgende læger på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Tabel 1. Oversigt over den teoretiske uddannelses varighed, indhold og ansvarlige myndighed i den kliniske basisuddannelse.

Varighed
Kursus
Ansvarlig myndighed
9 dage
Generelle kurser i
den kliniske basisuddannelse
● Akut behandling og transport
● Kommunikation
● Læring /Pædagogik
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

For alle kurser skal følgende punkter fremgå af kursusbeskrivelsen:

● Kursets navn og placering

● Tildeling af kursuspladser

● Varighed

● Organisation

● Rationale

● Formål

● Mål

● Indhold

● Kursusmateriale

● Forberedelse

● Kursets metoder

● Evaluering

● Kursusleder og muligheder for kontakt

● Kursussekretær

● Lærere på kurset

● Litteraturliste

2 Generelt kursus i akut behandling og transport (akutkursus)

2.1 Formål

Formålet med kurset i akut behandling og transport er at understøtte lægens muligheder for at erhverve kompetencer til at foretage genoplivning svarende til intermediært niveau samt kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling svarende til kompetenceoversigten i målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse.

Basislægen skal efter gennemført kursus kunne:

● Modtage, vurdere og initiere behandling af den akutte patient (del af kompetence 1)

● Initiere og foretage hjertestopsbehandling samt anvende algoritmen for genoplivning og anvende monitoreringsudstyr, herunder kunne beskrive sikkerhedsmæssige overvejelser ved brug af apparatur (del af kompetence 2 og 8)

● Anvende en klar og struktureret tilgang til overdragelse af patientansvar (del af kompetence 6)

● Forberede og klargøre patient til transport samt varetage intrahospital transport (del af kompetence 9)

● Kommunikere, inddrage og samarbejde med patienter, kollegaer og andre samarbejdspartnere i akutte situationer (del af kompetence 1, 2, 6, 9, 10 og 13).

Hensigten er, at lægen bliver i stand til at agere i dagligdagen på en hospitalsafdeling, hvorfor yderligere kompetencer inden for rollen medicinsk ekspert og rollerne akademiker, samarbejder og professionel med fordel kan inkluderes i kurset.

2.2 Organisation

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ansvaret for, at kurset afholdes og for etablering af en tilmeldingsprocedure.

2.3 Varighed og form

Mindst to dage med et væsentligt element af færdighedstræning. Akut- og kommunikationskurset skal dog svare til syv kursusdage sammenlagt.

2.4 Tidsmæssig placering

Kurset skal som udgangspunkt placeres så tidligt som muligt og gerne inden for udgangen af den første måned, dog senest i løbet af de første to måneder i den kliniske basisuddannelse.

3 Generelt kursus i kommunikation (kommunikationskursus)

3.1 Formål

Formålet med kurset i kommunikation er at understøtte lægens muligheder for at videreudvikle kommunikative færdigheder og demonstrere, at han/hun kan kommunikere med patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere svarende til kompetenceoversigten i målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse.

Basislægen skal efter gennemført kursus kunne:

● Gennemføre patientkonsultation, herunder i samarbejde med patient og kollegaer at planlægge behandling og opfølgning (del af kompetence 3)

● Fremlægge kliniske problemstillinger og patientcases klart og præcist (del af kompetence (13)

● Følge op på plan for og med indlagt patient ved konsultation eller stuegang (del af kompetence 4)

● Afdække forhold i patientens aktuelle livs- og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold som kan have betydning for prognose- og behandlingsmuligheder, herunder udvise generel forståelse for og accept af patienter med særlige kommunikative eller psykosociale behov (del af kompetence 3, 4)

● Sikre sammenhæng i patientbehandling, patientforløb og overgange (del af kompetence 6)

● Demonstrere forståelse for samarbejde på tværs af specialer og sektorer som forudsætning for det gode patientforløb (del af kompetence 6)

● Varetage kommunikationen i forbindelse med intrahospital transport (del af kompetence 9)

● Varetage vagtfunktion og lede relevante behandlingsteam (del af kompetence 10)

● Formidle fagligt stof for sundhedsprofessionelle (del af kompetence 13 og 14).

Hensigten er, at kurset understøtter lægen i at blive i stand til at agere i dagligdagen på en hospitalsafdeling og i almen praksis. Kompetencer inden for rollerne sundhedsfremmer, samarbejder og professionel, foruden kommunikator rollen, bør inkluderes i kurset.

3.2 Organisation

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ansvaret for, at kurset afholdes og for etablering af en tilmeldingsprocedure.

3.3 Varighed og form

Op til fem dages kursus, heraf minimum et dags kursus i akut kommunikation, som kan afvikles i forbindelse med akutkursus. Kurset skal have et væsentligt element af færdighedstræning. Kommunikations- og akutkurset skal dog svare til syv kursusdage sammenlagt.

3.4 Tidsmæssig placering

Akut kommunikation placeres i løbet af de første to måneder i den kliniske basisuddannelse. De resterende dage af kurset placeres i anden halvdel af den kliniske basisuddannelse.

4 Generelt kursus i læring/pædagogik (læringskursus)

4.1 Formål

Formålet med kurset i læring er at bibringe lægen de redskaber og metoder, der kan anvendes i den kliniske dagligdag og dermed understøtte lægens muligheder for at erhverve og vise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling svarende til kompetenceoversigten i målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse.

Basislægen skal efter gennemført kursus have opnået redskaber til:

● At kommunikere og samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere (del af kompetence 13)

● Undervise kollegaer og andre sundhedsprofessionelle (del af kompetence 14)

● Reflektere over egen viden og evner samt erkende sine begrænsninger (del af kompetence 15)

● Planlægge personlig udvikling (del af kompetence 16).

4.2 Organisation

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ansvaret for, at kurset afholdes og for etablering af en tilmeldingsprocedure.

4.3 Varighed og form

To dages kursus.

4.4 Tidsmæssig placering

Kurset placeres i løbet af de første seks måneder i den kliniske basisuddannelse.

5 Godkendelse af kurset

Kurset attesteres i logbog.net (evt. ved kursusbevis) af de kursusansvarlige efter gennemført kursus. For at få kurset attesteret skal kursisten have under 10 % fravær fra undervisningen. Godkendelse af kurset kræver desuden, at kursisten har deltaget aktivt, har afleveret eventuelle opgaver til tiden og har demonstreret eventuelle færdigheder, som skal opnås på kurset.

6 Evaluering

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse varetager den kontinuerlige evaluering af de enkelte kurser og kursusrækken. Resultatet af evalueringen skal bruges til at skaffe dokumentation for, at kurset fungerer og når sine mål.

6.1 Kursisternes evaluering

Formålet med evalueringen er at få kursisternes vurdering af kurset med henblik på løbende at vurdere, om der er behov for ændringer af kursets form og indhold.

En gang årligt skal de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse give en systematisk tilbagemelding til Sundhedsstyrelsen som dokumentation for kursernes afholdelse og funktion. Tilbagemeldingen fremsendes senest 31. december i det pågældende år.

Til brug for evalueringen kan evalueringsskema 1 anvendes som en del af evalueringen af det enkelte kursus (bilag 1). Alternativt kan de to spørgsmål fra skema 1 inkluderes i et andet evalueringsskema, som udleveres til kursisterne efter endt kursus.

Evalueringsskema 2 bruges til en opsummering af resultaterne fra spørgsmålene i evalueringsskema 1 (bilag 1) og skal anvendes til den årlige tilbagemelding til Sundhedsstyrelsen.

6.2 Kursusledelsens evaluering af kursisterne

Evaluering af kursisterne er ikke obligatorisk, men en evaluering af kursisternes erhvervede kundskaber og færdigheder kan gennemføres med henblik på at give kursusledelsen en tilbagemelding af kursisternes udbytte af kurset.

7 Ikrafttræden

Denne vejledning er gældende fra 1. august 2017 og samtidig ophæves vejledning 9150 af 29/04/2008 om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse.

Sundhedsstyrelsen, den 20. juli 2017

Sigrid Paulsen

/ Susanne Vinther Nielsen


Bilag 1

Evalueringsskema 1

Evalueringsskema
Generelle kurser i den kliniske basisuddannelse
Kursus:
Dato for kursus:
Kursets formål: (Udfyldes af kursusleder inden skema udleveres til besvarelse)
 
 
 
I hvor høj grad var du orienteret om formålet med kurset før kursusstart?
Sæt ét kryds
bj
I meget høj grad
bj
I høj grad
bj
I nogen grad
bj
I ringe grad
bj
Slet ikke
I hvor høj grad har kurset levet op til formålet?
Sæt ét kryds
bj
I meget høj grad
bj
I høj grad
bj
I nogen grad
bj
I ringe grad
bj
Slet ikke
Bemærkninger til kurset i øvrigt:
 
 
 


Bilag 2

Evalueringsskema 2

Evaluering af de generelle kurser i den kliniske basisuddannelse
Kursus navn:
Videreuddannelsesregion:
Periode:
Antal kurser:
Antal kursister:
Antal scoringer for alle kurser noteres nedenfor:
I hvor høj grad var du orienteret om formålet med
kurset før kursusstart?
I hvor høj grad har kurset levet op til formålet?
Score
Antal
Score
Antal
I meget høj grad
 
I meget høj grad
 
I høj grad
 
I høj grad
 
I nogen grad
 
I nogen grad
 
I ringe grad
 
I ringe grad
 
Slet ikke
 
Slet ikke
 
Eventuelle kommentarer vedrørende de afholdte kurser: