Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 957 af 10. juli 2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 9, stk. 4, og § 10 i lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012, som ændret ved lov nr. 734 af 25. juni 2014, § 14 i lov om familiefideikommissers overgang til fri ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 15. september 1986, og § 4, stk. 4, i lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 16. september 1986, som ændret ved lov nr. 389 af 14. juni 1995, fastsættes:«

2. § 11, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Endvidere må der kun erhverves aktier, der inden for det seneste år har givet udbytte, jf. dog stk. 3.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. september 2017.

Justitsministeriet, den 13. september 2017

Søren Pape Poulsen

/ Niels Klitgaard