Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 52-17 om bil - særlig indretning - ansøgers placering - rampe - udskæring - tro- og loveerklæring

Principafgørelsen fastslår

Bilstøttereglerne i serviceloven og bilbekendtgørelsen tager sigte på at kompensere for borgerens nedsatte evne til at færdes, så den personkreds, der er omfattet af disse regler, får mulighed for at få sit kørselsbehov dækket med en egnet bil.

Der kan ydes tilskud til særlig indretning, der muliggør ansøgerens placering ved siden af chaufføren, eksempelvis i form af rampe eller udskæring, hvis dette er nødvendigt, fordi ansøgerens helbredsforhold taler for det, eller fordi det letter ansøgerens placering i bilen.

Chaufføren skal overholde færdselslovgivningen. Kommunen skal derfor inddrage hensynet til trafiksikkerheden i vurderingen af, om særlig indretning, der muliggør ansøgerens placering ved siden af chaufføren, kan bevilges.

Vurdering af helbredsforhold

Kommunen skal i den enkelte sag vurdere, om der er helbredsmæssige forhold hos ansøgeren, der begrunder, at særlig indretning, der muliggør ansøgerens placering ved siden af chaufføren, er nødvendig. Det kan være helbredsmæssige forhold, der indebærer, at ansøgeren under kørslen kan få behov for hjælp meget hurtigt, fx respirationshjælp, forudsat at hjælpen kan ydes uden risiko for trafiksikkerheden.

Det kan også være helbredsmæssige forhold, hvor ansøgeren med selve placeringen på 1. række i bilen får afhjulpet smerter eller væsentlige helbredsmæssige gener. Det drejer sig om tilfælde, hvor ansøgerens placering bagved 1. række skaber eller forværrer ansøgerens smerter, fx fordi bilen er bedre affjedret fortil end bagtil. Det drejer sig også om tilfælde, hvor ansøgerens placering bagved 1. række indebærer væsentlige helbredsmæssige gener hos ansøgeren, fx væsentlig køresyge hos en ansøger, og der ikke er andre hensigtsmæssige måder at forebygge køresygen på. Det vil afhænge af en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag, om der skal lægges vægt på ansøgerens forbedrede muligheder for at kommunikere med chaufføren fra en placering ved siden af chaufføren. I tilfælde, hvor ansøgerens helbredsmæssige forhold underbygger, at ansøgerens placering ved siden af chaufføren er nødvendig for, at ansøgeren kan få tilgodeset et akut behov for hjælp fra chaufføren, kan der lægges vægt på kommunikationshensynet.

I nogle tilfælde har chaufføren fra chaufførpladsen via fastmonterede spejle mulighed for at opdage og reagere på ansøgerens akutte behov for hjælp i tilfælde, hvor denne er placeret bagved 1. række i bilen. I disse tilfælde kan særlig indretning, der muliggør ansøgerens placering ved siden af chaufføren, efter en konkret og individuel vurdering ikke anses som nødvendig.

Vurdering af placering

Kommunen skal i forbindelse med valg af bil og tilskud til særlig indretning vurdere ansøgerens behov for særlig indretning til at blive placeret i bilen. Kommunen skal bevilge de nødvendige særlige indretninger hertil og kan vælge mellem forskellige løsninger, herunder løsninger der indebærer placering på 1. eller bagved 1. række i bilen.

Forbedrede muligheder for at orientere sig om bilens funktioner og kørslen kan ikke i sig selv begrunde, at særlig indretning, der muliggør ansøgerens placering ved siden af chaufføren, er nødvendig af hensyn til ansøgerens helbredsmæssige forhold, eller fordi det letter ansøgerens placering i bilen. Støttebetingelserne i bilbekendtgørelsens § 13, stk. 1, skal være opfyldt for, at ansøgeren kan bevilges tilskud efter bestemmelsen.

I sag nr. 1 og 2 fik ansøgeren afslag på særlig indretning, der muliggjorde ansøgerens placering ved siden af chaufføren, fordi Ankestyrelsen ikke fandt grundlag for at tilsidesætte kommunernes vurdering af, at indretningen ikke var nødvendig som følge af ansøgerens helbredsmæssige forhold. Ankestyrelsen vurderede, indretningen ikke var nødvendig, fordi den ikke lettede ansøgerens placering i bilen. I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen på baggrund af lægelige oplysninger, herunder om ansøgerens behov for natlig respirationshjælp, at der ikke aktuelt var særlig risiko for, at ansøgeren fik et akut behov for hjælp under kørsel, som chaufføren kun hensigtsmæssigt kunne udføre eller reagere på, hvis ansøgeren var placeret ved siden af chaufføren. Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgeren var bevilget særlig indretning, der muliggjorde ansøgerens placering bagved 1. række i bilen, og havde mulighed for at kommunikere med chaufføren fra denne placering. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at kommunen i forbindelse med bevilling af bil havde taget højde for, at bilen på et senere tidspunkt kunne indrettes, så ansøgeren kunne få mulighed for placering ved siden af chaufføren, hvis det ville blive nødvendigt som følge af ansøgerens helbredsmæssige forhold.

I sag nr. 2 vurderede Ankestyrelsen, at der ikke var særlig risiko for, at ansøgeren ville få et akut behov for hjælp under kørsel som følge af sine helbredsmæssige for, som chaufføren kun hensigtsmæssigt kunne udføre eller reagere på, hvis ansøgeren sad ved siden af chaufføren. Ankestyrelsen vurderede, at ansøgerens ønske om forbedrede muligheder for at kommunikere med chaufføren og orientere sig om bilen og kørslen ikke i sig selv kunne begrunde, at ansøgerens placering ved siden af chaufføren var nødvendig for, at ansøgeren kunne bruge bilen. Endelig lagde Ankestyrelsen vægt på, at ansøgeren var bevilget særlig indretning, der muliggjorde ansøgerens placering bagved 1. række i bilen.

I sag nr. 3 hjemviste Ankestyrelsen kommunens afgørelse, så kommunen skulle behandle sagen igen. Ankestyrelsen lagde vægt på, at sagen ikke indeholdt tilstrækkelige oplysninger til, at Ankestyrelsen kunne vurdere, om særlig indretning, der muliggjorde ansøgerens placering ved siden af chaufføren, var nødvendig som følge af ansøgerens helbredsmæssige forhold. Det forhold, at kommunen havde afgjort sagen på baggrund af en tro- og loveerklæring fra ansøgeren, fritog ikke kommunen for at sikre sig, at sagen var tilstrækkelig oplyst til, at den kunne afgøre den. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var lægelige oplysninger i sagen om ansøgerens køresyge.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare, hvornår særlig indretning af bil, der muliggør ansøgerens placering ved siden af chaufføren, skal bevilges.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service, lov nr. 573 af 24. juni 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017 (serviceloven):

§ 114, stk. 4, nr. 5, om bemyndigelse til at fastsætte regler om støtte til nødvendig indretning mv.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov nr. 453 af 10. juni 1997, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016 (retssikkerhedsloven):

§ 5, om helhedsvurdering

§ 10, om kommunens oplysningspligt

§ 69, om Ankestyrelsens kompetence

Bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013 om støtte til køb af bil efter serviceloven (bilbekendtgørelsen):

§ 11, stk. 3, om genbevilling efter forenklet procedure

§ 13, om særlig indretning.

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Om nødvendig særlig indretning:

C-4-01: Ansøgeren blev ikke fundet berettiget til særlig indretning i form af fjernbetjening til en motor-/kabinevarmer med ur. Ankestyrelsen begrundede afgørelsen med, at en motor-/kabinevarmer med ur dækkede ansøgerens behov for at få opvarmet bilen forinden kørsel. En fjernbetjening til motor-/kabinevarmer var ikke en nødvendig særlig indretning for, at ansøgeren kunne benytte bilen.

C-1-07: Ansøgeren blev fundet berettiget til særlig indretning i form af et klimaanlæg. Ankestyrelsen begrundede afgørelsen med, at et klimaanlæg efter en konkret vurdering måtte anses for en nødvendig indretning af bilen som følge af ansøgerens helbredsmæssige forhold. Der blev lagt vægt på de lægelige vurderinger i sagen samt på, at ansøgeren bar et korset, som var ekstremt varmt at have på. Videre blev der lagt vægt på, at det ikke havde været muligt at eliminere temperaturforskellenes betydning på anden vis.

210-10: Ansøgeren blev ikke fundet berettiget til særlig indretning i form af solfilm til bilens ruder. Ankestyrelsen begrundede afgørelsen med, at indretningen efter en samlet vurdering ikke var nødvendig på baggrund af ansøgerens helbredsforhold. Der blev lagt vægt på, at ansøgeren var tilstrækkeligt kompenseret for sin nedsatte funktionsevne med de bevilgede særlige filterbriller, og at det var muligt at opsætte manuelle solskærme.

Om anskaffelse før bevilling:

C-40-08: Ankestyrelsen vurderede, at der ikke kunne gives afslag på støtte til særlig indretning efter bilstøttebekendtgørelsen alene med den begrundelse, at anskaffelsen var foretaget inden bevilling var modtaget. Borgeren kunne derfor godt påtage sig en udgift, efter at borgeren havde søgt kommunen herom, og inden bevilling var modtaget. Borgeren løb imidlertid den risiko, at kommunen gav afslag, hvorefter borgerens selv måtte afholde udgiften. Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen, der skulle vurdere, om borgeren var berettiget til det indkøbte bilsæde.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning nr. 5 af 18. januar 2012 om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (hjælpemiddelvejledningen).

Pkt. 210 om at indretningen skal være nødvendig.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 2016-2142-31249

Du har klaget over kommunens afgørelse om afslag på tilskud til særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren. Kommunen afgjorde sagen den 3. juni 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at særlig indretning af bil, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, ikke er nødvendig som følge af dine helbredsmæssige forhold.

Vi vurderer, at særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, ikke er nødvendig, fordi den letter din placering i bilen.

Du har derfor ikke ret til at få tilskud til særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren.

Særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, er ikke nødvendig for, at du kan bruge bilen.

Hvad er afgørende for resultatet om de helbredsmæssige forhold?

Du har muskelsvind og en svær skævhed i ryggen. Du er lam og er i stand til at betjene et joystik til din kørestol med højre hånd. Din lungefunktion er meget nedsat. Du bruger aktuelt maskerespirator om natten. Ifølge sagens lægelige oplysninger må du forvente, at din evne til at hoste i fremtiden vil blive svækket. Du må endvidere forvente at få behov for respirator, dvs. yderligere respirationshjælp end den aktuelle maskerespirator om natten.

Vi lægger vægt på journaloplysninger fra respirationscentret fra maj 2016 om, at du er velbehandlet i forhold til dit behov for respirationshjælp. Vi lægger endvidere vægt på, at du i maj 2016 aftaler med respirationscentret, at du konsulterer dette efter 1 år og før, hvis du har problemer med respiration, og at der ikke er journaloplysninger hos respirationscentret om, at du skulle have haft behov herfor. Derudover lægger vi vægt på journaloplysninger fra respirationscentret fra maj 2017 om, at kontrolindlæggelse er udskudt til august 2017.

Vi lægger således vægt på, at der aktuelt ikke er risiko for, at du under kørsel får akut behov for hjælp på grund af dine helbredsmæssige forhold, som chaufføren kun kan yde eller reagere på, hvis du sidder ved siden af chaufføren.

Vi er opmærksomme på lægelig anbefaling om, at der tænkes langsigtet i forhold til indretning af bil, så den indrettes med henblik på et sandsynligt fremtidigt behov for respirator. Det fremgår også af udtalelse fra respirationscentret af 28. oktober 2015, at det aldrig kan forudsiges præcist, hvornår det bliver aktuelt for en bruger med en sygdom som din at bruge respirator.

Vi lægger i forhold til dette vægt på, at kommunen har taget højde for, at du har en progredierende sygdom. Kommunen oplyser, at den har valgt en Opel Movano som billigst egnede bil til dig, hvor det er muligt på et senere tidspunkt at lave særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, hvis det bliver nødvendigt som følge af dine helbredsmæssige forhold.

Af udtalelse af 20. oktober 2015 fra respirationscentret fremgår, at din tale er god.

På baggrund af oplysninger herom lægger vi vægt på, at du aktuelt har mulighed for at kommunikere med din chauffør og bede denne om hjælp under kørsel, så der kan holdes ind til siden med henblik herpå.

Vi lægger vægt på, at kommunen har foretaget en konkret og individuel vurdering af, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt for, at du kan bruge din bil, at du er placeret ved siden af chaufføren. Kommunen har dog ved udmåling af støtte til en Opel Movano taget højde for, at bilen er egnet til, at den senere kan indrettes, så du får mulighed for placering ved siden af chaufføren, hvis det bliver nødvendigt. Ankestyrelsen finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn, der findes at ligge inden for de retlige rammer af skønsudøvelse. Vi henviser i denne forbindelse til retssikkerhedslovens § 69.

Det forhold, at du flere gange er bevilget særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, er ikke ensbetydende med, at du kan forvente at blive bevilget tilskud dertil i fremtiden, fordi det afhænger af en konkret vurdering, om du aktuelt opfylder betingelserne derfor.

Hvad er afgørende for resultatet om, at din placering ikke lettes?

Vi lægger vægt på, at kommunen har bevilget dig særlig indretning i form af fastspænding og sikkerhedssele, der muliggør din placering på 2. række i bilen, og at der ikke er oplysninger i sagen, der tyder på, at den ansøgte særlige indretning er nødvendig for at lette din placering i bilen.

Om reglerne

Det følger af reglerne om støtte til køb af bil, at der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil i situationer, hvor politiet har stillet krav om det, hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller hvis det letter ansøgerens placering i bilen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 2015-2142-51092

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om afslag på tilskud til særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren. A Kommune afgjorde sagen den 3. september 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren.

Det betyder, at vi stadfæster A Kommunes afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte A Kommunes vurdering af, at særlig indretning af bil, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, ikke er nødvendig som følge af dine helbredsmæssige forhold.

Vi vurderer, at særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, ikke er nødvendig, fordi den letter din placering i bilen.

Du har derfor ikke ret til at få tilskud til særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, fordi vi vurderer, at dette ikke er nødvendigt for, at du kan bruge bilen.

Hvad er afgørende for resultatet om de helbredsmæssige forhold?

Du har spastisk lammelse som følge af delvis mangel på ilt ved fødslen. Du har svære motoriske problemer og er permanent kørestolsbruger. Du har hovedkontrol. Du har ikke et verbalt sprog og kommunikerer primært, herunder et ”ja” og et ”nej”, via små hoved- og øjenbevægelser. Du har en tydelig evne til at træffe valg og give udtryk for behov.

Vi vurderer, at der ikke er risiko for, at du under kørsel får akut behov for hjælp på grund af dine helbredsmæssige forhold, som chaufføren kun kan yde eller reagere på, hvis du sidder ved siden af chaufføren.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der ikke er helbredsmæssige oplysninger, fx om behov for respirationshjælp, der begrunder, at det er nødvendigt, som følge af dine helbredsmæssige forhold, at du sidder ved siden af chaufføren. ¬¬Du begrunder dit ønske om særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, med, at du fra en placering ved siden af chaufføren forbedrer dine muligheder for at kommunikere med chaufføren undervejs og orientere dig om bil og kørsel.

Du oplyser, at din kommunikation med chaufføren under kørsel kræver, at chaufføren kan ”aflæse dig visuelt”.

Vi lægger vægt på, at du har mulighed for at planlægge ruter, og afholdelse af pauser, sammen med chaufføren, før I kører. Chaufføren kender eller har mulighed for at kende destinationen, før I kører. Vi bemærker, at du også kommunikerer ved brug af tavle, og du har via den har mulighed for at kommunikere med chaufføren om turen, før I kører.

Vi vurderer, at forbedrede muligheder for at kunne kommunikere med chaufføren under kørsel, som en særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, indebærer, ikke i sig selv begrunder, at din placering ved siden af chaufføren er nødvendig. Vi lægger vægt på, at der ikke er oplysninger i sagen, der tyder på, at forbedrede muligheder for at kunne kommunikere med chaufføren fra din placering ved siden af chaufføren er nødvendig for, at du kan anvende bilen.

Vi lægger vægt på, at A Kommune har foretaget en konkret og individuel vurdering af, at det ikke er nødvendigt for, at du kan bruge din bil, at du er placeret ved siden af chaufføren. Ankestyrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn. Vi finder, at kommunens afgørelse ligger inden for de retlige rammer af skønsudøvelse. Vi henviser i denne forbindelse til retssikkerhedslovens § 69.

Det forhold, at du af B Kommune er bevilget særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren i din tidligere bil, er ikke ensbetydende med, at du kan forvente at blive bevilget tilskud dertil i fremtiden, fordi det afhænger af en konkret vurdering, om du aktuelt opfylder betingelserne herfor.

Hvad er afgørende for resultatet om, at din placering ikke lettes?

Kommunen bevilger dig den 1. april 2015 støtte til udskiftning af bil. Du bevilges støtte svarende til en Ford Transit. Vi lægger vægt på, at du samtidig bevilges tilskud til særlig indretning, der muliggør din placering i bilen i form af bl.a. lift, kørestolsbund, skinne til bespænding til el-kørestol og 3 punkts sele. Vi vurderer, at dit behov for særlig indretning af hensyn til din placering i bilen er tilgodeset hermed, og at den ansøgte særlige indretning ikke er nødvendig af hensyn til at lette din placering i bilen.

Om reglerne

Det følger af reglerne om støtte til køb af bil, at der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil i situationer, hvor politiet har stillet krav om det, hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller hvis det letter ansøgerens placering i bilen.

Det følger af retssikkerhedsloven, at Ankestyrelsen kan efterprøve retlige spørgsmål.

Vi henviser til vores praksis om anskaffelse før bevilling i principafgørelse C-40-08.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 3, j.nr. 2016-2142-45199

Du har klaget over kommunens afgørelse om afslag på tilskud til særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren. Kommunen afgjorde sagen den 9. august 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, indhente lægelige oplysninger, der belyser, om særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, er nødvendig som følge af dine helbredsmæssige forhold.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke på det foreliggende grundlag kunne meddele dig afslag på særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, med den begrundelse, at den ikke er nødvendig som følge af dine helbredsmæssige forhold.

Vi vurderer også, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan vurdere, om indretningen er nødvendig som følge af dine helbredsmæssige forhold.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige lægelige oplysninger til, at vi kan vurdere, om en særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, er nødvendig som følge af dine helbredsmæssige forhold.

Kommunen bevilger dig i afgørelse af 9. august 2016 støtte til udskiftning af bil. Du bevilges støtte til køb af en Ford Transit Custom 310 og særlig indretning i form af lift, lys ved lift, ramper, aluskinner til fastspændinger og spæderem til placering af dig. Kommunen har behandlet sagen på baggrund af en tro- og loveerklæring fra dig og har derfor ikke indhentet nye lægelige oplysninger til brug for sagen.

Du har hjælperordning, og dine hjælpere fungerer som chauffører for dig. I din tidligere bil sad du ved siden af chaufføren. Du oplyser i klagen, at du bliver mere køresyg, når du ikke sidder ved siden af chaufføren.

I genvurderingen oplyser kommunen, at den ikke har lægelige oplysninger om køresyge, og at den vil anmode om lægelige oplysninger herom, hvis det bliver et problem i din nye bil.

Vi lægger vægt på, at du har muskelsvind og er permanent kørestolsbruger, og at kommunen ikke har belyst dine helbredsmæssige forhold i relation til den konkrete sag, herunder køresygeproblematikken.

Vi lægger vægt på, at kommunen har pligt til at oplyse sagen tilstrækkeligt til, at den kan afgøre den. I forbindelse med din ansøgning om tilskud til særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, skal kommunen således undersøge, om indretningen er nødvendig af hensyn til dine helbredsmæssige forhold. Det forhold, at kommunen har afgjort sagen på baggrund af en tro- og loveerklæring fra dig, fritager ikke kommunen for at sikre sig, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at den kan afgøre den.

Du oplyser i din klage, at du i din tidligere bil, hvor du sad ved siden af chaufføren, havde mulighed for at få et lille hjælpende puf af chaufføren under kørsel, som gjorde det nemmere for dig at holde dig oprejst. Du har været vant til, at din chauffør kunne holde din overkrop med armen, når bilen bremser i din tidligere bil.

I genvurderingen af sagen lægger kommunen vægt på, at din chauffør ikke skal give dig hjælpende puf under kørsel, og at du vil være selespændt efter reglerne, herunder eventuelt med en anden sele.

Vi vurderer, at muligheden for, at chaufføren kan give dig et lille hjælpende puf under kørsel, ikke kan begrunde, at din placering ved siden af chaufføren anses som nødvendig. Vi vurderer, at problemer med at holde sig oprejst skal løses på anden måde, fx med en sele. Vi vurderer, at kommunen lovligt kan lægge vægt på trafiksikkerheden i den forbindelse og fastsætte retningslinjer for, at hjælpere, der fungerer som chauffører, herunder dine hjælpere, ikke skal yde den type hjælp under kørsel.

Du oplyser i din klage, at din adgang til placering i bilen vil blive lettere og hurtigere med en særlig indretning, hvor du kan køre på plads ved siden af chaufføren og låse din kørestol fast. Du vurderer, at dine hjælperes arbejdes lettes med en sådan løsning, fordi de ikke skal arbejde på gulvet bag i bilen for at hjælpe dig med at blive spændt fast. Vi bemærker, at disse forhold ikke i sig selv kan begrunde, at særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, er nødvendig af hensyn til at lette din placering i bilen, fordi indretningen ikke af disse grunde er nødvendig for, at du kan bruge bilen. Vi lægger vægt på, at du bevilget tilskud til særlig indretning, der muliggør din placering i bilen.

Vi vurderer, at forbedrede muligheder for at kunne kommunikere med chaufføren under kørsel, som en særlig indretning, der muliggør placering ved siden af chaufføren, indebærer, ikke i sig selv begrunder, at din placering ved siden af chaufføren er nødvendig. Vi lægger vægt på, at der ikke er oplysninger i sagen, der tyder på, at forbedrede muligheder for at kunne kommunikere med chaufføren fra din placering ved siden af chaufføren er nødvendig for, at du kan bruge bilen.

Vi er opmærksomme på, at du ikke kan hæve stemmen så længe ad gangen, herunder i forbindelse med, at du hjælper chaufføren med at finde vej, og at det er nødvendigt at tale højere til chaufføren, når du ikke sidder på 1. række i bilen.

Vi lægger vægt på, at du har mulighed for at planlægge kørslen sammen med chaufføren, før I kører, herunder aftale om I skal holde pauser undervejs og eventuelt hvornår. Kommunen oplyser, at chaufføren har mulighed for at anvende GPS med henblik på at blive guidet til destinationerne.

Hvad skal kommunen

Kommunen skal indhente lægelige oplysninger, der belyser dine helbredsmæssige forhold, til brug for en vurdering af, om særlig indretning, der muliggør din placering ved siden af chaufføren, er nødvendig som følge af dine helbredsmæssige forhold, herunder køresygeproblematikken. Det skal endvidere belyses, hvilke faktorer der udløser køresygen, og om den eventuelt kan afhjælpes ved din placering ved siden af chaufføren eller på anden vis.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Vi bemærker, at du kan klage efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden 4 uger efter, du har modtaget den nye afgørelse fra kommunen.

Om reglerne om særlig indretning

Det følger af reglerne om støtte til køb af bil, at der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil i situationer, hvor politiet har stillet krav om det, hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller hvis det letter ansøgerens placering i bilen.

Om reglerne om forenklet sagsbehandling og kommunens oplysningspligt

Det følger af reglerne om støtte til køb af bil, at der kan anvendes en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor afgørelse træffes uden, at der indhentes yderligere oplysninger i forbindelse med genbevilling af bil. Proceduren kan anvendes, hvis ansøgerens funktionsnedsættelse og kørselsbehov i al væsentlighed er uændret, siden kommunen sidst traf afgørelse om støtte til køb af bil, og ansøgeren underskriver en tro- og loveerklæring herom.

Det følger af retssikkerhedsloven, at kommunen har ansvaret for, at sager, herunder om tilskud til særlig indretning af bil, er oplyst tilstrækkeligt til, at den kan afgøre dem.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.