Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018

I medfør af § 102, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om opgørelse og beregning af Landsbyggefondens bidrag i henhold til § 92 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger, hvortil kommunerne i tilsagnsårene 2015 til 2018 meddeler eller har meddelt tilsagn efter § 115, stk. 1-5, og § 117 i lov om almene boliger m.v. samt til ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger, hvortil der i tilsagnsårene 2015 til 2018 meddeles eller er meddelt tilsagn efter § 11 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger.

§ 2. For almene boliger opgøres den samlede anskaffelsessum i det enkelte tilsagnsår som summen af de godkendte anskaffelsessummer forud for påbegyndelsen, jf. § 40, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v. (skema B-godkendelse) for de tilsagn, som er meddelt efter § 24, stk. 1, i samme bekendtgørelse (skema A-tilsagn) i det enkelte tilsagnsår.

Stk. 2. For friplejeboliger opgøres den samlede anskaffelsessum i det enkelte tilsagnsår som summen af de godkendte anskaffelsessummer forud for påbegyndelsen, jf. § 25, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015 om etablering af friplejeboliger (skema B-godkendelse) for de tilsagn, som er meddelt efter § 15, stk. 1, i samme bekendtgørelse (skema A-tilsagn) i det enkelte tilsagnsår.

Stk. 3. Opgørelsen af anskaffelsessummen foretages pr. den 1. oktober i det andet år efter tilsagnsåret.

Stk. 4. Er et tilsagn omfattet af stk. 1 eller stk. 2 bortfaldet inden opgørelsestidspunktet, jf. stk. 3, indgår dette tilsagn ikke i opgørelsen efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Har kommunen ikke godkendt anskaffelsessummen forud for påbegyndelsen senest på det opgørelsestidspunkt, som er nævnt i stk. 3, og er tilsagnet ikke bortfaldet, anvendes anskaffelsessummen på tilsagnstidspunktet ved opgørelsen efter stk. 1 eller stk. 2.

§ 3. Landsbyggefondens bidrag opgøres på grundlag af nutidsværdien af et beregnet forløb for ydelsesstøtten i lånets løbetid og de beregnede indbetalinger til staten efter § 129 a i lov om almene boliger m.v. og efter § 63, stk. 1, 2. pkt., i lov om friplejeboliger.

§ 4. Ved beregningen af forløbet af ydelsesstøtten og indbetalingerne til staten, jf. § 3, anvendes de rente- og inflationsforudsætninger, som ligger til grund for budgetteringen af statens udgifter til ydelsesstøtte på finansloven for det andet år efter tilsagnsåret.

Stk. 2. Ved beregningen forudsættes det, at udbetaling af ydelsesstøtte påbegyndes i 1. termin i det andet år efter tilsagnsåret.

§ 5. Ved beregningen af nutidsværdien af ydelsesstøtten og indbetalingerne til staten, jf. § 3, anvendes den forudsatte diskonteringsrente, som ligger til grund for budgetteringen af statens udgifter til ydelsesstøtte på finansloven for det andet år efter tilsagnsåret.

§ 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter Landsbyggefondens bidrag. Fastsættelsen er endelig og reguleres ikke efterfølgende som følge af ændringer i de faktiske anskaffelsessummer eller ændrede beregningsforudsætninger.

§ 7. Landsbyggefonden påbegynder betalingen af bidraget på det tidspunkt, hvor den tilbageværende beregnede ydelsesstøtte på lånet svarer til fondens bidrag. Landsbyggefondens årlige bidrag betales til Udbetaling Danmark samlet senest den 15. august.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2017.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 415 af 21. april 2010 om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2007 til 2010, og

2) bekendtgørelse nr. 1305 af 14. november 2013 om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2011 til 2014.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 7. september 2017

Carsten Falk Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen