Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01129

Ekstra Bladet kritiseres for en overskrift uden dækning

En caféejer klagede over artiklen ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” på ekstrabladet.dk. Af artiklen fremgik det, at et fransk forlag havde rettighederne til ”Obelix”. Forlaget mente, at caféen krænkede deres rettigheder. Herudover var en række anmærkninger fra Fødevarestyrelsen omtalt i artiklen. Hverken forlaget eller Fødevarestyrelsen havde givet udtryk for, at de ønskede at lukke caféen. Nævnet udtalte derfor delvis kritik af overskriftens formulering.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

[Klager] har klaget over, at artiklen bragt under overskriften ”FRANSKMÆND CHOKEREDE: Vil lukke en af Danmarks værste caféer” i den trykte udgave af Ekstra Bladet og under overskriften ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” på ekstrabladet.dk er misvisende, og over at Ekstra Bladet har afvist at slette artiklen fra ekstrabladet.dk.

Overskrifter

[Klager] har klaget over, at Ekstra Bladets overskrifter giver indtryk af enten forlaget Hachette eller Fødevarestyrelsen ville lukke caféen. Det er ubestridt, at hverken forlaget eller Fødevarestyrelsen har krævet Café Obelix lukket. Vurderingen ”en af Danmarks værste caféer” er heller ikke korrekt.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives er korrekte. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel, og berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår, jf. punkt A. 1, A. 6 og A. 7.

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at Café Obelix i de omtalte tilfælde har fået anmærkninger fra Fødevarestyrelsen.

Pressenævnet finder, at udsagnet ”en af Danmarks værste caféer” er et udtryk for Ekstra Bladets vurdering på baggrund af Fødevarestyrelsens udtalelser om caféens hygiejne i kontrolrapporterne omtalt i artiklen. Pressenævnet finder videre, at udsagnet fremstår som Ekstra Bladets vurdering. På baggrund af de mange omtalte anmærkninger i rapporter fra Fødevarestyrelsen, udtaler Pressenævnet ikke kritik af denne del af overskriften.

Nævnet lægger videre til grund, at de franske rettighedsindehavere af ”Obelix”, forlaget Hachette, havde rettet henvendelse til en dansk advokat og overvejede retslige skridt mod Café Obelix, idet Café Obelix ifølge forlaget krænkede deres rettigheder til ”Obelix”. I Fødevarestyrelsens mail af 8. juni 2017 til [Klager] skriver Fødevarestyrelsen, at:

”Det har ikke på noget tidspunkt været relevant at sanktionere lukning af virksomheden i kortere eller længere perioder. ”

Pressenævnet finder, at overskrifterne ”Franskmænd chokerede: Vil lukke en af Danmarks værste caféer” og ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” giver indtryk af, at enten det franske forlag Hachette eller Fødevarestyrelsen ønsker at lukke Café Obelix. Det har hverken dækning i artiklen eller de faktiske forhold. Nævnet udtaler kritik af overskrifternes misvisende formulering. Nævnet udtaler videre kritik af Ekstra Bladet for ikke at rette artiklen før 28. marts 2017, selvom avisen allerede den 18. januar 2017 var gjort opmærksom på, at der ikke var dækning for overskriften.

Ekstra Bladet indsatte den 28. marts 2017 en præcisering og et genmæle i artiklen på netavisen ekstrabladet.dk. [Klager] ønskede ikke fornyet omtale af caféen, og der blev derfor ikke bragt en rettelse i den trykte avis.

Pressenævnet finder, at medier som udgangspunkt bør udsende en særskilt nyhed om en rettelse, så læsere af en artikel med fejl har mulighed for at blive opmærksom på en rettelse. Det er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt at tilføje rettelsen i den oprindelige artikel, da oprindelige læsere af en artikel ikke kan forventes på ny at klikke ind på en artikel og på den måde blive gjort bekendt med en rettelse i en artikel, de tidligere har læst.

I den konkrete sag, hvor [Klager] ikke ønskede, at læsere på ny blev gjort opmærksom på den påklagede artikel, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at Ekstra Bladet ikke gjorde opmærksom på rettelsen i den trykte avis eller i den løbende nyhedsstrøm på netavisen ved at bringe en selvstændig artikel om rettelsen. Pressenævnet pålægger herefter heller ikke offentliggørelse af nævnets kritik i medfør af medieansvarsloven § 49.

Redigering

[Klager] har klaget over, at Ekstra Bladet i artiklerne har undladt at oplyse, at han tilbageviste de klager, som tidligere ansatte havde udtalt sig om i fagbladet 3F, ligesom Datatilsynet afviste klagen vedrørende kameraovervågning i Café Obelix.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. Dette gælder i særlig grad krænkende eller skadelige udsagn, jf. punkt A. 4.

I artiklen får tidligere ansatte lejlighed til at komme med nogle angreb mod arbejdsforholdene i Café Obelix. Pressenævnet finder, at [Klager] burde have haft lejlighed til at besvare angrebene. I artiklen på ekstrabladet.dk fremgik følgende fra Ekstra Bladets interview med [Klager]:

”Dine kommentarer til tidligere medarbejderes beskyldninger i Fagbladet 3F?

- Det er et overstået kapitel og meget af det, der stod i de artikler, var ikke korrekt. ”

I avisens papirudgivelse ses [Klager] kommentarer derimod ikke at være medtaget til dette forhold. Nævnet udtaler kritik af Ekstra Bladet på dette punkt. Under henvisning til, at [Klager] har frabedt sig fornyet omtale, pålægger nævnet ikke offentliggørelse i papirudgaven efter medieansvarslovens § 49 vedrørende dette forhold.

Sletning efter punkt B. 8

[Klager] har klaget over, at Ekstra Bladet har afvist hans anmodning om at få slettet artiklen ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” bragt på hjemmesiden ekstrabladet.dk.

- Generelt om punkt B. 8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B. 8.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

- Den konkrete sag

Af artiklerne fremgår det, at Fødevarestyrelsen har ført ekstra kontrol med caféen, ligesom indholdet af caféens kontrolrapporter med anmærkninger er refereret.

Ligeledes fremgår det, at det franske forlag Hachette mener, at caféen krænker deres rettigheder til navnet ”Obelix”. Ekstra Bladet indsatte den 28. marts 2017 en præcisering og klagers genmæle, så det af artiklen nu fremgår, at ”det franske forlag ikke har krævet, at Café Obelix skal lukke, men at Café Obelix enten skal ændre sit navn eller alternativt betale en licens for brugen af navnet Café Obelix.

Oplysningerne i artiklerne angår [Klager]s erhvervsmæssige forhold. Oplysningerne om hans erhvervsmæssige forhold må anses for at være af en sådan karakter, at de er belastende for hans cafés omdømme. På den anden side er oplysningerne i caféens kontrolrapporter gengivet korrekt og fortsat af almen interesse, da [Klager] stadig driver caféen.

Pressenævnet finder herefter, at oplysningerne i artiklens tekst ikke er af en sådan belastende karakter, at det skønnes rimeligt at hindre tilgængeligheden til oplysningerne. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at Café Obelix har fået indsat et genmæle til artiklen.

Nævnet finder imidlertid som ovenfor nævnt under afsnittet ”Overskrifter”, at overskriften ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” er ukorrekt og i strid med god presseskik. Pressenævnet pålægger ikke offentliggørelse af nævnets kendelse i den løbende nyhedsstrøm på ekstrabladet.dk i medfør af medieansvarslovens § 49. Såfremt overskriften ikke ændres, så den bliver retvisende, pålægges den ansvarshavende redaktør af ekstrabladet.dk imidlertid at oprette et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af overskriften” i umiddelbar forlængelse af overskriften. Linket skal vise hen til nævnets kendelse på pressenaevnet.dk.

[Klager] har ved advokat Hans Henrik Leschly klaget til Pressenævnet over artiklen

”FRANSKMÆND CHOKEREDE: Vil lukke en af Danmarks værste caféer” i Ekstra Bladets trykte udgave og over artiklen ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” bragt den 12. januar 2017 på ekstrabladet.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] er indehaver af Café Obelix og har klaget over artiklernes overskrifter og over, at artiklerne indeholder misvisende oplysninger om caféen.

1 Sagsfremstilling

Ekstra Bladet bragte den 12. januar 2017 på side 12 i 1. sektion artiklen ”FRANSKMÆND CHOKEREDE: Vil lukke en af Danmarks værste caféer”.

Første del af overskriften ”Franskmænd chokerede:” var placeret øverst på siden og skrevet med en lille, rød skrift. Resten af overskriften var i cirka tre gange så stor punktstørrelse og placeret hen over billedet af et beskidt gulv. Af billedteksten fremgik:

”Møgbeskidt. Her dokumenterede Fødevarestyrelsen, at der lå kødrester i et hjørne på et fedtet og møgbeskidt køkkengulv. FOTO: FØDEVARESTYRELSEN. ”

Artiklens underrubrik lød:

”Den gamle danske Café Obelix er under angreb fra de franske ejere af tegneserien Asterix & Obelix. ”

Af artiklens tekst fremgik:

”[På Ekstra Bladets netavis ekstrabladet.dk blev den 28. marts 2017 tilføjet følgende sætning:

”OBS: Præcisering af denne tekst kan læses i bunden af artiklen.

Artiklen på ekstrabladet.dk fortsatte herefter som papirudgaven:]

Siden restauratøren [Klager] i 2009 købte den nu 25 år gamle Café Obelix på Vesterbro Torv i København, har han ifølge regnskaber tjent millioner af kroner samtidig med, at han ifølge kontrolrapporter har blæst højt og flot på Fødevarestyrelsens ordrer og på kundernes sikkerhed.

Et broddent kar

Ekstra Bladets Maddetektiv har fået aktindsigt i dusinvis af kritiske tilsynsrapporter og billeder fra Fødevarestyrelsen.

De afslører, at dårligt uddannet personale i det beskidte køkken ofte har undladt at vaske hænder - og at kød og andre madvarer ofte har været for gammelt og på vej til at rådne i det alt for varme og overfyldte køleskab.

- Café Obelix er på vores liste over broddent kar, som vi ganske ofte besøger med to tilsynsførende i stedet én.

Vi har uddelt mange bøder, fordi virksomheden ikke har rettet op på problematiske forhold, som vi tidligere havde indskærpet. Men det har ikke været nok til, at vi har haft lovhjemmel til at kunne lukke virksomheden, siger Martin Birch Hansen, sektionsleder i Fødevarestyrelsen.

Til gengæld arbejder andre på, at Café Obelix skal være fortid - nemlig det fornemme franske forlag Hachette Livre, som ejer rettighederne til tegneseriefigurerne Asterix & Obelix.

Hele [Klager]s café inklusive menukort, facade, skilte og markedsføringsmateriale er plastret ind i de kulørte og skøre Hachettemaskotter. ¬

Fransk chok

Ekstra Bladet har været i kontakt med Hachette, som oplyser, at man indtil for nylig var uvidende om stedets eksistens.

Forlaget oplyser, at man er chokeret over, at Obelix-navnet og de grafiske kendetegn anvendes i en sammenhæng, hvor der sker brud på fødevareloven, og hvor der sælges hård spiritus og tobak i især nattetimerne, hvor stedet omdannes til en natklub.

Det hævdes at stride mod forlagets værdier.

- Vi overvejer, hvilke skridt vi skal tage for at bringe denne krænkelse til ophør, siger [Person A], Asterix Foreign Rights executive hos Hachette, som allerede har sat danske advokater på sagen med krav om, at stedet totalt saneres for enhver anvendelse af Obelix-varemærket.

Benægter krænkelse

[Klager] bestrider, at der finder en krænkelse sted. Der kan være enkelte af hans forhenværende kunder og café-medarbejdere, som holder med franskmændene i den tvist.

For på nettet raser et ganske højt antal skuffede gæster over, at de har fået serveret meget ringe mad. Og tidligere har Fagbladet 3F skrevet, hvordan seks ansatte fra Café Obelix på kort tid havde sagt op, fordi de synes, [Klager] bød dem frygtelige arbejdsvilkår.

De fortalte om konstant underbemanding, ingen pauser, ingen løn for mange timers overarbejde, ulønnede tilkaldevagter og krav om at møde på arbejde et kvarter før mødetid for at tælle kassen op - uden at få løn for det - og så videre.

Skældte ud

Flere medarbejderne stod frem og fortalte om forholdene - herunder hvordan [Klager] kameraovervågede dem.

- Han ringede fem-seks gange i løbet af en dag. Og kunne sågar finde på at skælde mig ud, fordi jeg ikke var taknemmelig nok over, at han ringede og rettede på mig - for han 'hjalp' mig jo, fortalte en tjener til fagbladet.

Fødevarekontrollens chef understreger, at virksomheden ikke udviser 'ond vilje'.

- Faktisk oplever vi at have en fornuftig dialog med virksomheden, som faktisk flytter sig, men problemet er så, at den efter nogen tid begår samme i fejl, som vi tidligere har indskærpet, siger Martin Birch Hansen.

[Artiklen på Ekstra Bladets netavis ekstrabladet.dk blev 28. marts 2017 tilføjet følgende i forlængelse af artiklen:

”Præcisering

I Ekstra Bladets artikel af den 12. januar 2017 ”Vil lukke en af Danmarks værste caféer” omtalte redaktionen Café Obelix. Det blev i artiklen omtalt, at Café Obelix havde modtaget påtaler fra fødevaremyndighederne, og at et fransk forlag havde krævet at caféen ikke måtte kalde sig café Obelix.

Overskriften til artiklen kunne give anledning til den misforståelse, at det franske forlag eller fødevaremyndighederne havde krævet, at Café Obelix skulle ophøre med at drive café. Dette er ikke tilfældet.

Det skal således præciseres, at det franske forlag ikke har krævet, at Café Obelix skal lukke, men at Café Obelix enten skal ændre sit navn eller alternativt betale en licens for brugen af navnet Café Obelix. Som det fremgår af artiklen, bestrider Café Obelix, at brugen af navnet krænker det franske forlags påståede rettigheder.

Det skal endvidere påpeges, at Fødevarestyrelsen, som det også fremgik af Ekstra Bladets artikel, ikke har fremsat krav om, at Café Obelix skal lukkes.

Redaktionen

Genmæle fra Café Obelix

Ekstra Bladet omtalte i en artikel den 12. januar 2017 ”Vil lukke en af Danmarks værste Caféer” Cafe Obelix. I artiklen blev der henvist til, at Café Obelix havde modtaget påtaler fra fødevaremyndighederne. Café Obelix skal i den anledning meddele følgende:

De henvendelser og påtaler, som Café Obelix har modtaget fra fødevaremyndighederne svarer efter vores opfattelse til, hvad der er sædvanligt i branchen og henvendelserne og påtalerne har således ikke været af en sådan karakter og hyppighed, at der er grundlag for at kalde Café Obelix for ”en af Danmarks værste caféer”.

Café Obelix”]”

På side 13 i samme udgave af Ekstra Bladet bragte Ekstra Bladet artiklen ”RESTAURATØREN: Det er ikke slemt”:

”KONFRONTATION

- [Klager], er du totalt ligeglad med kundernes sikkerhed?

- Selvfølgelig ikke. Vi gør alt, vi kan for at overholde reglerne, men forskellige folk fra Fødevarestyrelsen tolker regler på hver deres måde, hvilket gør det svært at overholde reglerne. I perioder har vi fået glade smileyer og sågar på et tidspunkt en elitesmiley, så det er ikke så slemt.

- Men du behandler jo maden på en ulækker måde - det er hasard med kundernes sikkerhed?

- Vi har været uenige i en del af Fødevarestyrelsens kritik, som vi også har klaget over i. Men korrekt; det har været et blandet forløb med udfordringer. ”

[[Klager] har fremsendt en udskrift af 12. januar 2017 af artiklen på ekstrabladet.dk, der viser, at netartiklen fortsatte med følgende:

- Men hvis det at gøre det godt er at være til ulempe for madsikkerheden, hvorfor lukker du så ikke af hensyn til folks sikkerhed?

- Vi har altså fået glade smileyer, men jeg anerkender at der har været problemer. Vi gør, hvad vi kan for at gøre os umage.

- Jo, men historien viser, at det ikke er nok. Hvor mange er blevet syge?

- Ingen. Der er kommet ekstremt få klager.

- Du tjener gode penge. Hvorfor bruger du dem ikke på faglært køkken-personale – og i at sanere det nedslidte køkken?

- Der er søreme investeret i nye køleskabe, og det ret lille køkken er blevet renoveret, men vi mangler plads. Vi har også udskiftet personale og holdt møder, lavet tjeklister og så videre – i dialog med Fødevarestyrelsen. Der har været køkkenuddannet personale ansat. Og vi giver en okay løn.

- Krænker du Obelix-varemærket, sådan som Hachette påstår?

- Nej. Den tidligere ejer fik i 1993 telefonisk tilladelse fra forlaget Guthenberghus til at bruge det. Jeg overtog stedet med det navn i 2009. Vi yder ikke konkurrence til dem (Hachette, red.), så vi vinder sagen – også fordi, vi har heddet sådan i knap 25 år, og det må franskmændene have vidst.

- Hvorfor er der så mange, der brokker sig over maden?

- Folk er generelt tilfredse. Vi har 8000 likes på Facebook. Nogen har indgivet falske anmeldelser for at genere.

- Dine kommentarer til tidligere medarbejderes beskyldninger i Fagbladet 3F?

- Det er et overstået kapitel og meget af det, der stod i de artikler, var ikke korrekt. ”

Herefter var indsat et billede af en hånd, der holder en klump snavs hen mod kameraet. Af billedteksten fremgår:

”Fødevarekontrollens tilsynsførende gned en hvid serviet på en fedtet, møgbeskidt hylde. FOTO: FØDEVARESTYRELSEN”

Artiklen fortsatte efter med følgende:

”Fakta: RÅDDEN MAD, CIGARETSKOD OG FLUER

Ekstra Bladet har samlet et lille udsnit af de flere end 80 grelle forhold, som fødevarekontrollen under sine stikprøver har afsløret, mens [Klager] har ejet den.

Jammerlig håndhygiejne

Stedet fik kritik, fordi kokken ikke vaskede hænder under tilsynet - men bare tørrede dem af i forklædet efter at have rørt ved kylling, frisk frugt, æg, brød og pandekager. Da det blev påpeget, skyllede kokken blot hænderne. (27. juli 2016)

Cigaretskod, stinkende karklude og fluer

Både køleskabe og det øvrige køkken var beskidt - eksempelvis flød det med cigaretskod, gamle madrester og ildelugtende karklude. Fluerne sværmede, og forkogte kartofler blev opbevaret i vindueskarmen. Kokken kendte ikke de vigtige regler om opvarmning og nedkøling af mad. (16. juni 2014)

Stinkende, rådne ris var blå

Der var rådne 11 dage gammelt ris i køleskabet. 'Ris var misfarvede (blå/gul) med afvigende luft', skriver fødevarekontrollen. Der lå fersk kød oven på pølser. (16. april 2012)

Farlig leverpostej

Fik bøde på 5000 kr., for der var stadig alt for varmt i køleskabet, hvor eksempelvis leverpostej var 10,9 grader og skinke 11,1 grader. Fik endnu en bøde på 5000 kr. fordi køkkenet stadig var beskidt. (3. juli 2012)

Ingen kø ved håndvasken

Ris i køleskabet var igen på vej i forrådnelse. De var 10,5 grader varme. Kokken vaskede ikke hænder, selv om han lavede brunch med æg og letfordærvelige fødevarer. (19. oktober 2012)

Lummer gryderet

Fik bøde på 5000 kr., fordi maden stadig var lummer og på vej i forrådnelse. Eksempelvis var mørbradgryderetten i køleskabet 23,4 grader og nudler 14,8 grader. Stedet havde som tidligere belejligt undladt at ophænge en kontrolrapport med en sur smiley. (8. september 2014)

Gammelt hakkekød

Fødevarekontrollen fandt i køleskabet hakkebøffer til vildsvineburgere. De var for gamle - udløbet tre dage forinden. (19. juni 2015)

Rejsehold rykkede ud

Fødevarerejseholdet rykkede ud og uddelte bøder på 15.000 kr. for en række farlige forhold: Et overfyldt køleskab med eksempelvis kød, der var for varmt. Og et køkken, der var møgbeskidt. (25. november [rettelig den 22. oktober, Pressenævnet] 2015). ”

I nederste venstre hjørne på side 13 var indsat et billede af Café Obelix set udefra med borde og stole i forgrunden. Billedteksten lød:

”Står det til de franske ejere af Asterix & Obelix-varemærket, skal den 25 år gamle fødevaresynder Café Obelix på Vesterbro Torv lukke.

Artiklen ”Franskmænd chokerede: Vil lukke en af Danmarks værste caféer” blev samme dag (den 12. januar 2017) bragt på hjemmesiden ekstrabladet.dk under overskriften ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste Caféer”. Øverst i artiklen var tre billeder af Café Obelix set udefra med borde og stole i forgrunden med samme billedtekst som i den trykte udgave af Ekstra Bladet.

Til artiklen var indsat en tidslinje over tilsynsbesøg (fra 2010 til 2016) foretaget af Fødevarestyrelsen med titlen ”Tidslinje: Rådden mad, cigaretskod og fluer”. Artiklens indhold var herudover i det væsentlige enslydende med indholdet i den trykte artikel samme dag.

Den 18. januar 2017 sendte [Klager] en anmodning om at fjerne artiklen fra ekstrabladet.dk. Han anmodede yderligere om at få følgende genmæle bragt:

”I Ekstra Bladets artikel torsdag den 12.1. 2017 p. 12 og 13 er omtalte, at der vil ske lukning af en af Danmarks værste caféer. Af indholdet fremgår det, at det drejer sig om Café Obelix. I artiklen henvises til påtaler fra fødevaremyndighederne og til henvendelse fra et fransk forlag om en mulig eneret til navnet Obelix, der skulle hindre, at caféen kan kalde sig Café Obelix.

Overfor disse oplysninger må det meddeles, at henvendelserne fra fødevaremyndighederne har været af en sådan karakter og hyppighed, at der ikke er dækning for at kalde Café Obelix for en af Danmarks værste caféer.

Det må endvidere påpeges, at Fødevarestyrelsen ikke har haft ønske om lukning af virksomheden.

Dernæst kunne læsere af artiklen få det indtryk, at det franske forlag ønskede at lukke Café Obelix. Det er ikke tilfældet. Forlaget har fremsat ønske om i tilfælde af, at dens eneret til navnet Obelix enten erkendes af caféens ejer eller der opnås dom for dette, da at kræve licensbetaling eller at få caféen til at ændre navn. ”

Ekstra Bladet skrev den 2. marts 2017 følgende til [Klager]:

”[…] Uden præjudice for sagen, foreslår jeg, under henvisning til vor telefonsamtale, at sagen til fuld og endelig afgørelse afsluttes ved at min klient indrykker vedhæftede præcisering og genmæle i Ekstra Bladet.

Artiklen findes på www.ekstrabladet.dk, og præciseringen og genmælet vil derfor ligeledes blive offentliggjort på www.ektrabladet.dk i forbindelse med artiklen. Dette vil ske ved, at teksten i præciseringen og genmælet vil blive bragt nedenunder artiklen i www.ekstrabladet.dk. Som drøftet vil de omtvistede artikler derimod ikke blive fjernet fra www.ekstrabladet.dk. […]”

Ved brev af 22. marts 2017 fra [Klager] til Ekstra Bladet fremgår følgende:

”[…] Afslutning eller ikke afslutning så bør disse korrektioner finde sted og blive placeret på en måde, at det som før nævnt ikke giver anledning til at genlæse artiklen.

I mine breve til Ekstra Bladet har jeg taget forbehold om at indbringe bladet for Pressenævnet […]”

Ved mail af 24. marts 2017 fra Ekstra Bladet til [Klager] fremgår:

”[…] Hvis De ønsker genmælet indrykket i den form, som jeg har fremsendt til Dem, må De således give mig besked senest mandag, den 27. ds., kl. 16:00, idet min klient da vil indrykke genmælet sammen med præciseringen. […]”

Af mail af 27. marts 2017 fra [Klager] til Ekstra Bladet fremgår følgende:

”Det er givet en uacceptabel kort frist til at tage stilling til en evt. præcisering i morgendagens Ekstra Bladet. Som nævnt i mit brev af 22. ds. er det af største betydning at avisens læsere ikke gives anledning til at genlæse artiklen fra 12.1.2017. Derfor ønskes ingen præcisering eller genmæle i morgendagens udgave af avisen.

Derimod ønskes præciseringen og genmælet føjet til www.ekstrabladet.dks gengivelse af artiklen. […]”

Ekstra Bladet skrev samme dag følgende til [Klager]:

”Præcisering og genmæle er som ønsket nu gengivet på www.ekstrabladet.dk

Præcisering og genmæle bringes i overensstemmelse med Deres klients ønske ikke i den trykte avis i morgen.

Jeg betragter herefter sagen som afsluttet. ”

Den 28. marts 2017 indsatte Ekstra Bladet ovennævnte præcisering og genmæle i tilknytning til artiklen på ekstrabladet.dk. Pressenævnet modtog [Klager]s klage over ”god presseskik, jf. medieansvarslovens § 34” den 6. april 2017.

Yderligere oplysninger

Ekstra Bladet har som dokumentation indsendt Fødevarestyrelsens kontrolrapporter fra den 20. februar 2009, 20. maj 2009, 1. september 2009, 12. marts 2010, 18. marts 2010, 25. maj 2010, 24. juli 2010 (glad smiley), 17. januar 2011 (glad smiley), 3. oktober 2011 (glad smiley), 17. oktober 2011 (glad smiley), 20. februar 2012, 16. april 2012, 1. juni 2012, 3. juli 2012, 27. august 2012, 19. oktober 2012, 17. december 2012 (glad smiley), 30. maj 2013 (glad smiley), 29. oktober 2013 (glad smiley), 28. april 2014, 16. juni 2014, 8. september 2014, 15. september 2014 (glad smiley), 13. november 2014 (glad smiley), 7. januar 2015, 18. februar 2015, 25. marts 2015 (glad smiley), 19. juni 2015, 25. august 2015, 22. oktober 2015, 2. december 2015, 21. januar 2016 (glad smiley), 23. februar 2016 (glad smiley), 27. juli 2016, 5. september 2016, 7. oktober 2016 og 30. marts 2017 (glad smiley).

De kontrolrapporter, hvor der er uddelt en glad ”smiley” (ingen bemærkninger) er ikke omtalt i artiklerne. Oplysningerne i de øvrige kontrolrapporter stemmer overens med Ekstra Bladets gengivelse i artiklerne.

[Klager] har indhentet udtalelse af 8. juni 2017 fra Fødevarestyrelsen, hvoraf det blandt andet fremgår:

”Som det fremgår af kontrolhistorikken, har Fødevarestyrelsen konstateret, at virksomheden flere gange har begået samme fejl. Når virksomheden har overtrådt fødevarelovgivningen inden for et område, hvor der har været begået en lignende overtrædelse inden for to år, er udgangspunktet en administrativ bøde, selvom karakteren af overtrædelsen isoleret set alene har været mindre alvorlig og derfor sanktionsmæssigt normalt alene ville føre til en indskærpelse. Det er i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens princip om eskalerende myndighedsudøvelse (jf. Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning).

Det har ikke på noget tidspunkt været relevant at sanktionere lukning af virksomheden i kortere eller længere perioder.

Ovenstående svar er i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet til pressen og Fødevarestyrelsen har godkendt de citater med undertegnede, som Ekstra Bladet bringer. Fødevarestyrelsen kan ikke stå ansvar for Ekstra Bladets vinkel på sagen i øvrigt. ”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har klaget over, at artiklen er i strid med god presseskik, og at artiklen efterlader et forvrænget billede af en veldrevet café. Formålet med artiklen må herved have været at give et så negativt billede af den virksomhed, Café Obelix, som [Klager] driver, og fremadrettet skræmme læserne fra at besøge Café Obelix. Artiklens hovedbudskab syntes at være, at Café Obelix bør lukkes.

Overskrifter

[Klager] har anført, at overskriften ”Vil lukke en af Danmarks værste caféer” sammen med baggrundsbilledet af et beskidt køkkengulv giver et misvisende billede af, at det er Fødevarestyrelsen, der vil ”lukke” en af Danmarks værste caféer. Af artiklens indhold fremgår det imidlertid, at Fødevarestyrelsen har understreget, at der ikke udvises nogen ond vilje, og at man er i fortsat dialog med virksomheden Café Obelix. Fødevarestyrelsen har ikke forsøgt at lukke caféen. Overskriften skulle nærmere have fokuseret på, at Café Obelix er dårligt placeret blandt Danmarks caféer i fødevarehygiejnisk henseende.

[Klager] har henvist til Fødevarestyrelsens udtalelse af 8. juni 2017 og anført, at styrelsen ikke har haft til hensigt at lukke caféen. I artiklen omtaler Ekstra Bladet det franske forlag, der har rettighederne til Asterix-tegneserien. Øverst i artiklen står der med lille skriftstørrelse: ”Franskmænd chokerede:”. Ekstra Bladet bruger det franske forlags ønske om, at caféen ikke uden forlagets tilladelse bruger navnet Obelix, til at give læseren indtryk af, at forlaget ønsker at lukke Café Obelix. Dette er ikke korrekt. Forlaget har fremsat påstand om, at caféen skal anerkende forlagets eneret til navnet ”Obelix”. Såfremt denne eneret enten anerkendes af caféens ejer, eller hvis der opnås dom herfor, da vil forlaget kræve licensbetaling for brug af navnet eller kræve, at caféen ændrer navn.

[Klager] har anført, at uanset om der er tale om et ”value judgment” i udsagnet ”en af Danmarks værste caféer”, skal et sådant udsagn kunne retfærdiggøres og bør underbygges konkret og ikke blot hvile på løse og fortidige udtalelser fra Fødevarestyrelsens regelmæssige inspektioner af caféen.

Ekstra Bladet burde have foretaget en sammenligning med Fødevarestyrelsens rapporter over andre og tilsvarende caféer. Dertil har Ekstra Bladet ikke medtaget andre parametre som beliggenhed, omgivelser, indretning, atmosfære, madens kvalitet og den service, der ydes i forbindelse med serveringen. Ekstra Bladet har udelukkende vurderet caféen ud fra oplysningerne fra Fødevarestyrelsen.

Artiklen giver et ukorrekt indtryk af, at fødevaremyndighederne løbende har kritiseret caféen. Dette er ikke tilfældet. Kontrolrapporterne skal ses som led i en løbende dialog mellem Fødevarestyrelsen og virksomheden, som har til hensigt at sikre et hygiejnisk højt niveau. I de fleste tilfælde har styrelsen ved sine inspektioner ikke haft bemærkninger. Rapporterne skal i høj grad ses som et pædagogisk værktøj for de kontrollanter, der forestår inspektionerne. Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem de kritiske bemærkninger, der kan være i rapporterne, og konklusionen, der afspejles gennem hvilken smiley, der uddeles. Kontrolbesøget den 30. marts 2017 er et eksempel herpå, hvor det afslutningsvist blev bemærket mundtligt, at alt var i skønneste orden, og caféen fik endnu en positiv smiley. Ekstra Bladet kan ifølge klager heller ikke udlede virksomhedens rangering i forhold til andre på baggrund af en virksomheds kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen. Oplysningen om caféens ringe placering i forhold til andre tilsvarende virksomheder burde være nøje undersøgt og dokumenteret.

[Klager] har yderligere anført, at hans café havde en positiv smiley, da Ekstra Bladets journalist var på besøg, og fortsat har det efter yderligere to inspektioner. Ekstra Bladets artikler var derfor ubegribelige, også for caféens mange faste gæster.

Ekstra Bladet har erkendt deres fejl og bragte den 28. marts 2017 en præcisering vedrørende overskriften og et genmæle. Ekstra Bladets rettelse kan imidlertid ikke begrænse den skadevirkning overskriften har medført. Meddelelsen til offentligheden om at caféen vil lukke er ude i det offentlige rum og har været stærkt medvirkende til, at der er sket et markant fald i omsætningen på 42 procent i februar 2017. Det bestyrker den erfaring, der er gjort i mange andre tilfælde, nemlig at beskeden om, at en virksomhed enten er lukket eller er ved at lukke, har en meget negativ virkning i forhold til virksomhedens kunder. Den skadelige oplysning burde have været efterprøvet inden offentliggørelsen.

Redigering

I forhold til oplysningerne i artiklen om tidligere ansatte, der gennem fagbladet 3F rejste kritik af [Klager] på grund af arbejdsforholdene, har [Klager] anført, at han typisk har meget lange ansættelsesperioder med sine ansatte. For nogle år siden, henvendte nogle af hans ansatte sig til 3F og beklagede sig over arbejdsforholdene. I hvert enkelt tilfælde blev klagen tilbagevist, og 3F vendte ikke tilbage. Denne oplysning burde Ekstra Bladet have haft med i artiklen. Vedrørende oplysninger om, at der var klager over kameraovervågning, burde Ekstra Bladet have oplyst, at Datatilsynet afviste klagen.

Sletning efter punkt B. 8

[Klager] har klaget over, at Ekstra Bladet ikke vil slette artiklen ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” fra hjemmesiden ekstrabladet.dk. Han har henvist til, at artiklen har stor skadevirkning på Café Obelix’ omsætning.

2.2 Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har anført, at god presseskik ikke er tilsidesat, og at artiklerne er faktuelt korrekte. Artiklerne gengiver loyalt de foreliggende oplysninger. Ekstra Bladet har afvist, at formålet med artiklerne skulle være at skræmme læserne fra at besøge Café Obelix fremover. Artiklerne handler primært om caféens brug af navnet Obelix og sekundært om klagers gentagne overtrædelser af fødevarelovgivningen gennem mange år. Artiklerne er ikke en mad-anmeldelse vedrørende klagers café, hvorfor oplysninger vedrørende caféens omsætning, beliggenhed og indretning, atmosfære, madens kvalitet og service mv. er irrelevante for sagen.

Overskrifter

Ekstra Bladet har anført, at overskriftens første del var ”Franskmænd chokerede:”. Denne del var fremhævet med rødt, som en understregning af, at artiklen drejede sig om et fransk forlags krav om, at Café Obelix ikke kan fortsætte under navnet Café Obelix. Ekstra Bladet har henvist til underrubrikkens ordlyd, der også fremhævede de franske ejere.

Ifølge Ekstra Bladet fremgår det tydeligt af overskriften, at der refereres til den kendsgerning, at de franske rettighedshavere har krævet, at klager ophører med at anvende navnet Obelix samt figurerne Asterix og Obelix som illustrationer i caféen. Ekstra Bladet har medsendt en række billeder, hvorpå det ses, at caféen anvender illustrationer af figurerne Asterix og Obelix. Det franske forlag har stillet krav om, at Café Obelix, som den kendes i dag, må ophøre, eller med andre ord, må ”lukke”, da caféen, ifølge forlaget, ikke kan fortsætte som hidtil. Det fremgår udtrykkeligt af artiklerne, at Fødevarestyrelsen ikke har krævet Café Obelix lukket. Ekstra Bladet har i den relation henvist til udsagnene fra sektionslederen i Fødevarestyrelsen.

Til udsagnet ”en af Danmarks værste caféer” har Ekstra Bladet anført, at udsagnet er korrekt og berettiget. Fødevarestyrelsen har således oplyst, at Café Obelix er på ”vores liste over brodne kar” på grund af de mange problemer, der gennem årene har været konstateret med hygiejnen og fødevaresikkerheden i caféen.

Café Obelix er medtaget på en særlig liste over caféer med særlige udfordringer, hvor der gennemføres ekstraordinært mange tilsynsbesøg med to tilsynsførende i stedet for én tilsynsførende, som normalt. Ifølge Fødevarestyrelsen rettes der heller ikke op på påtalte forhold. Allerede derfor kan caféen med rette betegnes som ”en af Danmarks værste caféer”.

Ekstra Bladet har tilføjet, at Café Obelix siden 2009, hvor [Klager] overtog caféen har haft 41 tilsyn. Restaurationer, som klarer sig uden anmærkninger, har kun ét årligt tilsyn. Ekstra Bladet har i den forbindelse medsendt en oversigt over resultaterne af kontrolbesøgene hos Café Obelix. Ekstra Bladets gennemgang af resultaterne viser, at 61 procent af kontrolbesøgene har ført til kritik af Café Obelix, hvoraf Café Obelix i 37 procent af tilfældene har modtaget indskærpelser (mellemfornøjet smiley), i syv procent af tilfældene har caféen modtaget forbud eller påbud (smiley med lige mund) og i 17 procent af tilfældene er blevet politianmeldt og/eller har fået bøder for de groveste og mest farlige brud på fødevarelovgivningen og gældende hygiejnekrav mv. (sur smiley).

Ekstra Bladet har yderligere medsendt en liste over Fødevarestyrelsens ”smiley-statistik” for årene 2010 – 2016. Landsgennemsnittet for resultaterne af kontrolbesøg er, at der udtales kritik i cirka 16 procent af tilsynssagerne. Sammenholdes dette med, at Café Obelix har fået kritik i 61 procent af de gennemførte tilsyn, er caféen fire gange værre end landsgennemsnittet.

Ekstra Bladet har bemærket, at Café Obelix inden for de sidste seks måneder forud for artiklernes offentliggørelse i januar 2017 ved tre lejligheder har fået alvorlige anmærkninger og kritik fra Fødevarestyrelsen. Ekstra Bladet har i den forbindelse henvist til Fødevarestyrelsens kontrolrapporter af henholdsvis den 27. juli, 5. september og 7. oktober 2016. Af kontrolrapporten af 27. juli 2016 fremgik blandt andet følgende som en indskærpelse og en mellemglad smiley:

”[…] Det indskærpes, at de personer, der håndterer fødevarer, overvåget og instrueres og/eller uddannes i fødevarehygiejne, så det står i rimeligt forhold til det arbejde, de udfører. Følgende er konstateret: Ansat vaskede ikke hænder under tilsynet. Ansat anvendte konsekvent forklæde til at aftørre hænder efter kontakt med blandt andet stegt kylling, brød, pandekager, frisk frugt og æg. Da det blev nævnt skyllede ansat hænder i opvaskevask. Endvidere var der ikke engangspapir tilgængelig til aftørring af hænder. Virksomheden havde følgende bemærkninger. Det ændrer jeg. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

[…]

Ansat er ikke bekendt med krav til opvarmningstemperaturer men oplyser om det er 35 °C. Ansat er ikke bekendt med nedkølingsprocedurer og er heller ikke bekendt med om der er et termometer i virksomheden. Virksomheden havde ingen bemærkninger. […]”

Endvidere fremgik det af rapporten, at den ansatte havde været ansat i cirka tre måneder, og at den ansatte ikke var bekendt med krav til opvarmningstemperatur og nedkølingsprocedurer, ligesom den ansatte ikke var bekendt med, om der var termometer i virksomheden.

Af kontrolrapporten af 5. september 2016 fik caféen et bødeforlæg og en sur smiley. Af rapporten fremgik blandt andet følgende:

”[…] Hygiejne: Rengøring: Skærpet bødeforlæg fremsendt, 7500 kr. Følgende er konstateret: Fødevarelager i går og i kælder er ikke rengjort tilstrækkeligt. Der er støv og snavs på gulv under inventar. Køleskab med bl.a. salat, smør og æg fremstår med snavs i bund. Der er belægninger af fedt og snavs bagved ovn i køkken. Der er ansamlinger af snavs og affald langs kanter og under hylder i bar. Der er mørke belægninger i isterningmaskine. Der er tidligere sanktioneret for forhold vedrørende renholdelse den 22. oktober 2015. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der er planlagt rengøring i dag. […]”

Den 7. oktober 2016 blev caféen politianmeldt og modtog en sur smiley. Af kontrolrapporten fremgik følgende:

[…] Virksomheden politianmeldes. Følgende er konstateret: Loft og vægge samt stikkontakter samt service i området ved emhætter fremstår gult, klistret og fedtet. Opvaskemaskine i bar fremstår med gule og sorte belægninger ved propel. Isterningemaskine fremstår med tykke gule kalkbelægninger på alle lameller samt sorte belægninger i låge og på og ved ske. Kagekøleskab i bar fremstår med sorte belægninger i bund og langs kanter. […]”

Udsagnet ”en af Danmarks værste caféer” er på denne baggrund en rimelig og berettiget kritisk vurdering (value jugdment) af Café Obelix, som ikke bør give grundlag for kritik. Ekstra Bladets journalister har gennemført en sædvanlig og grundig research, og [Klager] er forelagt kritikken inden offentliggørelsen. [Klager]s kommentarer er ligeledes gengivet i artiklerne.

Ekstra Bladet har endelig henvist til den bragte præcisering og det bragte genmæle, som Ekstra Bladet bragte den 28. marts 2017 på ekstrabladet.dk. Ekstra Bladet bragte efter klagers ønske ikke tilsvarende i den trykte udgave af Ekstra Bladet. Ekstra Bladet var af den opfattelse, at parterne derved havde indgået et forlig, og at klager havde frafaldet at indgive en klage til Pressenævnet.

Afslutningsvis har Ekstra Bladet anført, at det af kontrolrapport af 30. marts 2017 (efter artiklens offentliggørelse), fremgår:

”Fødevarerejseholdet har d.d. udført prioriteret tilsyn.

[…]

Der mangler aftørringsmulighed til holder ved håndvask i køkken. Der blev hentet engangshåndklæder til tørring af hænder, som blev opsat under kontrollen. Forholdet vurderes under omstændighederne som en bagatelagtig overtrædelse.

[…]

Der sås lidt snavs på gulvarealet. I køkken over arbejdsbord var der mindre ansamling af snavs på underside af hylde over arbejdsbord. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

[…]

Vejledt om skadedyrssikring i kælder. Virksomheden oplyser, at der har været indbrud og at skaderne er under reparation. ”

Ekstra Bladet har i den forbindelse anført, at et prioriteret tilsyn, er en særlig type tilsyn med virksomheder, som erfaringsmæssigt ikke har efterlevet gældende regler og tidligere påbud mv. Fødevarekontrollen konstaterede således tre kritisable forhold ved tilsynet.

Ekstra Bladet har afvist at slette artiklen fra ekstrabladet.dk efter punkt B. 8 i de vejledende regler for god presseskik.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Turid Fennefoss Nielsen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

[Klager] har klaget over, at artiklen bragt under overskriften ”FRANSKMÆND CHOKEREDE: Vil lukke en af Danmarks værste caféer” i den trykte udgave af Ekstra Bladet og under overskriften ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” på ekstrabladet.dk er misvisende, og over at Ekstra Bladet har afvist at slette artiklen fra ekstrabladet.dk.

Overskrifter

[Klager] har klaget over, at Ekstra Bladets overskrifter giver indtryk af enten forlaget Hachette eller Fødevarestyrelsen ville lukke caféen. Det er ubestridt, at hverken forlaget eller Fødevarestyrelsen har krævet Café Obelix lukket. Vurderingen ”en af Danmarks værste caféer” er heller ikke korrekt.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives er korrekte. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel, og berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår, jf. punkt A. 1, A. 6 og A. 7.

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at Café Obelix i de omtalte tilfælde har fået anmærkninger fra Fødevarestyrelsen.

Pressenævnet finder, at udsagnet ”en af Danmarks værste caféer” er et udtryk for Ekstra Bladets vurdering på baggrund af Fødevarestyrelsens udtalelser om caféens hygiejne i kontrolrapporterne omtalt i artiklen. Pressenævnet finder videre, at udsagnet fremstår som Ekstra Bladets vurdering. På baggrund af de mange omtalte anmærkninger i rapporter fra Fødevarestyrelsen, udtaler Pressenævnet ikke kritik af denne del af overskriften.

Nævnet lægger videre til grund, at de franske rettighedsindehavere af ”Obelix”, forlaget Hachette, havde rettet henvendelse til en dansk advokat og overvejede retslige skridt mod Café Obelix, idet Café Obelix ifølge forlaget krænkede deres rettigheder til ”Obelix”. I Fødevarestyrelsens mail af 8. juni 2017 til [Klager] skriver Fødevarestyrelsen, at:

”Det har ikke på noget tidspunkt været relevant at sanktionere lukning af virksomheden i kortere eller længere perioder. ”

Pressenævnet finder, at overskrifterne ”Franskmænd chokerede: Vil lukke en af Danmarks værste caféer” og ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” giver indtryk af, at enten det franske forlag Hachette eller Fødevarestyrelsen ønsker at lukke Café Obelix. Det har hverken dækning i artiklen eller de faktiske forhold. Nævnet udtaler kritik af overskrifternes misvisende formulering. Nævnet udtaler videre kritik af Ekstra Bladet for ikke at rette artiklen før 28. marts 2017, selvom avisen allerede den 18. januar 2017 var gjort opmærksom på, at der ikke var dækning for overskriften.

Ekstra Bladet indsatte den 28. marts 2017 en præcisering og et genmæle i artiklen på netavisen ekstrabladet.dk. [Klager] ønskede ikke fornyet omtale af caféen, og der blev derfor ikke bragt en rettelse i den trykte avis.

Pressenævnet finder, at medier som udgangspunkt bør udsende en særskilt nyhed om en rettelse, så læsere af en artikel med fejl har mulighed for at blive opmærksom på en rettelse. Det er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt at tilføje rettelsen i den oprindelige artikel, da oprindelige læsere af en artikel ikke kan forventes på ny at klikke ind på en artikel og på den måde blive gjort bekendt med en rettelse i en artikel, de tidligere har læst.

I den konkrete sag, hvor [Klager] ikke ønskede, at læsere på ny blev gjort opmærksom på den påklagede artikel, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at Ekstra Bladet ikke gjorde opmærksom på rettelsen i den trykte avis eller i den løbende nyhedsstrøm på netavisen ved at bringe en selvstændig artikel om rettelsen. Pressenævnet pålægger herefter heller ikke offentliggørelse af nævnets kritik i medfør af medieansvarsloven § 49.

Redigering

[Klager] har klaget over, at Ekstra Bladet i artiklerne har undladt at oplyse, at han tilbageviste de klager, som tidligere ansatte havde udtalt sig om i fagbladet 3F, ligesom Datatilsynet afviste klagen vedrørende kameraovervågning i Café Obelix.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. Dette gælder i særlig grad krænkende eller skadelige udsagn, jf. punkt A. 4.

I artiklen får tidligere ansatte lejlighed til at komme med nogle angreb mod arbejdsforholdene i Café Obelix. Pressenævnet finder, at [Klager] burde have haft lejlighed til at besvare angrebene. I artiklen på ekstrabladet.dk fremgik følgende fra Ekstra Bladets interview med [Klager]:

”Dine kommentarer til tidligere medarbejderes beskyldninger i Fagbladet 3F?

- Det er et overstået kapitel og meget af det, der stod i de artikler, var ikke korrekt. ”

I avisens papirudgivelse ses [Klager] kommentarer derimod ikke at være medtaget til dette forhold. Nævnet udtaler kritik af Ekstra Bladet på dette punkt. Under henvisning til, at [Klager] har frabedt sig fornyet omtale, pålægger nævnet ikke offentliggørelse i papirudgaven efter medieansvarslovens § 49 vedrørende dette forhold.

Sletning efter punkt B. 8

[Klager] har klaget over, at Ekstra Bladet har afvist hans anmodning om at få slettet artiklen ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” bragt på hjemmesiden ekstrabladet.dk.

- Generelt om punkt B. 8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B. 8.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

- Den konkrete sag

Af artiklerne fremgår det, at Fødevarestyrelsen har ført ekstra kontrol med caféen, ligesom indholdet af caféens kontrolrapporter med anmærkninger er refereret.

Ligeledes fremgår det, at det franske forlag Hachette mener, at caféen krænker deres rettigheder til navnet ”Obelix”. Ekstra Bladet indsatte den 28. marts 2017 en præcisering og klagers genmæle, så det af artiklen nu fremgår, at ”det franske forlag ikke har krævet, at Café Obelix skal lukke, men at Café Obelix enten skal ændre sit navn eller alternativt betale en licens for brugen af navnet Café Obelix.

Oplysningerne i artiklerne angår [Klager]s erhvervsmæssige forhold. Oplysningerne om hans erhvervsmæssige forhold må anses for at være af en sådan karakter, at de er belastende for hans cafés omdømme. På den anden side er oplysningerne i caféens kontrolrapporter gengivet korrekt og fortsat af almen interesse, da [Klager] stadig driver caféen.

Pressenævnet finder herefter, at oplysningerne i artiklens tekst ikke er af en sådan belastende karakter, at det skønnes rimeligt at hindre tilgængeligheden til oplysningerne. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at Café Obelix har fået indsat et genmæle til artiklen.

Nævnet finder imidlertid som ovenfor nævnt under afsnittet ”Overskrifter”, at overskriften ”Franskmænd vil lukke en af Danmarks værste caféer” er ukorrekt og i strid med god presseskik. Pressenævnet pålægger ikke offentliggørelse af nævnets kendelse i den løbende nyhedsstrøm på ekstrabladet.dk i medfør af medieansvarslovens § 49. Såfremt overskriften ikke ændres, så den bliver retvisende, pålægges den ansvarshavende redaktør af ekstrabladet.dk imidlertid at oprette et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af overskriften” i umiddelbar forlængelse af overskriften. Linket skal vise hen til nævnets kendelse på pressenaevnet.dk.

Afgjort den 3. august 2017