Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01143

TV 2/Bornholm får ikke kritik for oplysning om donutvogn

Virksomheden bag en mobil salgsvogn klagede over udsagnet ”For lige som nexøboerne gik og troede, at de måtte gå en sommer i møde, uden donutvognens søde sager på havnen, så dukkede der en ny rullende cafévogn op med søde sager. ” Virksomheden mente, at udsagnet gav indtryk af, at vognen var lukket og ikke blot fraflyttet havnen. Nævnet udtalte ikke kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Virksomheden ”Pink is the new black”, der sælger donuts fra en mobil vogn, har klaget over udsagnet i udsendelsen ”Mellem os” på TV 2/Bornholm:

”Men vi starter, som I kan se, med de søde sager. For lige som nexøboerne gik og troede, at de måtte gå en sommer i møde, uden donutvognens søde sager på havnen, så dukkede der en ny rullende cafévogn op med søde sager. ”

Ifølge klager gav udsagnet indtryk af, at donutvognen var lukket, og udsagnet derved skadeligt for virksomheden. Vognen havde imidlertid blot flyttet placering fra havnen til torvet.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkt A. 1. og A. 3.

Det er videre Pressenævnets opfattelse, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at udelade oplysninger, der for en af parterne forekommer centrale, så længe det samlede indtryk giver et retvisende billede.

Pressenævnet finder, at det påklagede udsagn med ordene ”uden donutvognens søde sager på havnen” må anses for en korrekt bemærkning om, at Pink is the new blacks vogn ikke længere solgte donuts på Nexø Havn. Pressenævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt at nævne, at donutvognen blot var flyttet fra havnen til torvet. Nævnet finder imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at TV 2/Bornholm har tilsidesat god presseskik ved at undlade denne oplysning. Nævnet udtaler ikke kritik af TV 2/Bornholms indslag.

Pink is the new black har herudover klaget over, at TV 2/Bornholm ikke har givet korrekt klagevejledning. Virksomheden har anført, at TV 2/Bornholm telefonisk henviste dem direkte til Pressenævnet. Af TV 2/Bornholms skriftlige klagevejledning fremgår følgende:

”Hvis du ønsker at gå videre med sagen, kan du klage til Pressenævnet. Henvendelse skal ske skriftligt på mail til sekr@pressenaevnet.dk senest fire uger fra d.d.”

Det følger af medieansvarsloven, at klager over TV 2s regionale virksomheders tilsidesættelse af god presseskik først skal indgives til disse, inden TV 2s regionale virksomheders afgørelse eventuelt kan indbringes for Pressenævnet. Klagen skal være indbragt for Pressenævnet senest 12 uger efter, at mediets afgørelse er kommet frem til klageren, jf. lovens § 34, stk. 3.

Uanset, at TV 2/Bornholm oplyste en forkert klagefrist på ”fire uger”, hvor det rettelig siden en lovændring pr. 1. januar 2014 har været 12 uger, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik. Klagen er således modtaget rettidig i nævnet, og fejlen har været uden betydning.

Nævnet udtaler ikke kritik af TV 2/Bornholm.

Virksomheden ”Pink is the new black” har ved [Person A] og [Person B] klaget til Pressenævnet over et indslag i udsendelsen ”Mellem os”, som blev bragt på TV 2/Bornholm den 4. maj 2017, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Virksomheden Pink is the new black har en mobil salgsvogn, hvorfra der sælges donuts. Indehaveren har klaget over, at indslaget indeholder unødvendig og negativ omtale af virksomheden.

1 Sagsfremstilling

TV 2/Bornholm bragte den 4. maj 2017 i udsendelsen ”Mellem os” et indslag, der handlede om en kvinde, som havde åbnet en mobil cafévogn, der solgte kage i Nexø. Som indledning til indslaget sagde studieværten følgende:

”Men vi starter, som I kan se, med de søde sager. For lige som nexøboerne gik og troede, at de måtte gå en sommer i møde, uden donutvognens søde sager på havnen, så dukkede der en ny rullende cafévogn op med søde sager. ”

Ved mail af 10. maj 2017 skrev [Person B] følgende til [Redaktionenschefen], redaktionschef på TV 2/Bornholm:

”Hej [Redaktionenschefen],

Tak for samtalen.

Gider du sende mig klagevejledningen?

Med venlig hilsen

[Person B]

Pink is the new black”

Den 11. maj 2017 besvarede TV 2/Bornholm mailen. I mailen er henvist til en telefonsamtale dagen forinden, inden mailen afslutningsvis lyder:

”[…]

Hvis du ønsker at gå videre med sagen, kan du klage til Pressenævnet. Henvendelse skal ske skriftligt på mail til sekr@pressenaevnet.dk senest fire uger fra d.d.

På vegne af direktør Jan Jørgensen,

Mange hilsener

[Redaktionenschefen]¬Redaktionschef”

Pink is the new black klagede den 31. maj 2017 til Pressenævnet over TV 2/Bornholms afvisning.

2 Parternes synspunkter

2.1 Pink is the new blacks synspunkter

Pink is the new black har oplyst, at virksomheden tidligere havde en donutvogn på havnen i Nexø. Nu står vognen på torvet, ca. 300 meter derfra. Selvom donutvognen ikke blev nævnt ved navn i det påklagede indslag, har der for seerne ikke været tvivl om, at der var tale om Pink is the new black, da virksomheden er kendt på Bornholm og har knap 2.000 følgere på deres Facebook-side.

Klager har anført, at seerne med formuleringen ”For lige som nexøboerne gik og troede, at de måtte gå en sommer i møde uden donutvognens søde sager på havnen” fik det indtryk, at donutvognen var lukket. Donutvognen er blot flyttet. Udsagnet har skadet virksomheden. Virksomheden blev ikke kontaktet før udsendelsen og ser ikke grund til, at TV 2/Bornholm skulle omtale dem i et indslag vedrørende en konkurrent, en anden cafévogn.

Pink is the new black har herudover klaget over, at de ikke modtog korrekt klagevejledning fra TV 2/Bornholm, idet de den 10. maj 2017 telefonisk blev oplyst, at klagen skulle sendes direkte til Pressenævnet, og ikke først til TV 2/Bornholm.

2.2 TV 2/Bornholms synspunkter

TV 2/Bornholm har anført, at oplysningerne i det påklagede indslag objektivt set er fuldstændig korrekte, og at de i indslaget i øvrigt ikke nævner navnet på den flyttede donutvogn. Ifølge TV 2/Bornholm giver det ikke mening, hvis dansk presse skal ringe til mennesker og firmaer og spørge om lov, før de bringer i øvrigt korrekte informationer.

TV 2/Bornholm har afvist, at klager telefonisk skulle have modtaget forkert klagevejledning. TV 2/Bornholm udarbejdede et skriftligt svar hvoraf det fremgik, at afgørelsen kunne indbringes for Pressenævnet.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Turid Fennefoss Nielsen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen

Virksomheden ”Pink is the new black”, der sælger donuts fra en mobil vogn, har klaget over udsagnet i udsendelsen ”Mellem os” på TV 2/Bornholm:

”Men vi starter, som I kan se, med de søde sager. For lige som nexøboerne gik og troede, at de måtte gå en sommer i møde, uden donutvognens søde sager på havnen, så dukkede der en ny rullende cafévogn op med søde sager. ”

Ifølge klager gav udsagnet indtryk af, at donutvognen var lukket, og udsagnet derved skadeligt for virksomheden. Vognen havde imidlertid blot flyttet placering fra havnen til torvet.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkt A. 1. og A. 3.

Det er videre Pressenævnets opfattelse, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at udelade oplysninger, der for en af parterne forekommer centrale, så længe det samlede indtryk giver et retvisende billede.

Pressenævnet finder, at det påklagede udsagn med ordene ”uden donutvognens søde sager på havnen” må anses for en korrekt bemærkning om, at Pink is the new blacks vogn ikke længere solgte donuts på Nexø Havn. Pressenævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt at nævne, at donutvognen blot var flyttet fra havnen til torvet. Nævnet finder imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at TV 2/Bornholm har tilsidesat god presseskik ved at undlade denne oplysning. Nævnet udtaler ikke kritik af TV 2/Bornholms indslag.

Pink is the new black har herudover klaget over, at TV 2/Bornholm ikke har givet korrekt klagevejledning. Virksomheden har anført, at TV 2/Bornholm telefonisk henviste dem direkte til Pressenævnet. Af TV 2/Bornholms skriftlige klagevejledning fremgår følgende:

”Hvis du ønsker at gå videre med sagen, kan du klage til Pressenævnet. Henvendelse skal ske skriftligt på mail til sekr@pressenaevnet.dk senest fire uger fra d.d.”

Det følger af medieansvarsloven, at klager over TV 2s regionale virksomheders tilsidesættelse af god presseskik først skal indgives til disse, inden TV 2s regionale virksomheders afgørelse eventuelt kan indbringes for Pressenævnet. Klagen skal være indbragt for Pressenævnet senest 12 uger efter, at mediets afgørelse er kommet frem til klageren, jf. lovens § 34, stk. 3.

Uanset, at TV 2/Bornholm oplyste en forkert klagefrist på ”fire uger”, hvor det rettelig siden en lovændring pr. 1. januar 2014 har været 12 uger, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik. Klagen er således modtaget rettidig i nævnet, og fejlen har været uden betydning.

Nævnet udtaler ikke kritik af TV 2/Bornholm.

Afgjort den 3. august 2017