Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold

J. nr. 2016-6810-31181

En lærer på en mindre skole blev afskediget under en tre måneders forældreorlov. Læreren havde været ansat i lidt over et år, da han blev afskediget. Skolen havde oplyst, at læreren på grund af sit fravær, der blandt andet var begrundet i forældreorlov, ikke havde udviklet et tæt samarbejde med kolleger og elever. Skolen havde ikke løftet bevisbyrden for, at orloven ikke indgik i beslutningen om at afskedige læreren.

Læreren fik medhold og en godtgørelse, der svarede til 9 måneders løn.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse af en lærer på forældreorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget under sin forældreorlov.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på

350.000 kr. med procesrente fra den 16. juni 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev ansat som lærer ved indklagede den 1. marts 2015. Indklagede er en mindre skole og et dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige alder.

Indklagede havde i både 2014 og 2015 et underskud på flere hundrede tusinde kr.

Af indklagedes driftsbudget for 2016 udarbejdet den 26. oktober 2015 fremgår blandt andet, at indklagede forventede, at elevbetalingen ville blive reduceret fra 2015 til 2016, og at de havde igangsat en tilpasningsprocedure, som på sigt skulle skabe balance i regnskabet.

Den 20. november 2015 blev klager sygemeldt på grund af stress. Klager vendte tilbage til arbejdet den 4. januar 2016 på nedsat tid med gradvis optrapning. Han var fuldt raskmeldt per den 26. februar 2016.

Klager fik bevilget 10 konsultationer ved psykolog, hvoraf de 9 blev brugt i perioden fra den 27. november 2015 til den 13. juni 2016.

Klager gik på tre måneders forældreorlov den 1. april 2016.

På indklagedes bestyrelsesmøde den 12. maj 2016 blev det besluttet, at der skulle skæres på lønudgifterne. Der skulle opsiges tre fastansatte medarbejdere, hvoraf den ene allerede var opsagt.

Klager var en af de yderligere to lærere, der blev udvalgt til afskedigelse.

Klager blev den 18. maj 2016 af skoleleder J telefonisk meddelt, at han blev afskediget.

Af e-mail-korrespondance mellem klager og skoleleder J fra den 18. maj 2016 fremgår blandt andet:

Klager kl. 15.18: ”…

Det var et trist opkald.

Jeg har ellers glædet mig til at komme tilbage og give den en skalle efter min orlov.

Da jeg er fanget på Bornholm med en syg søn, må du meget gerne sende en kopi af brevet på mail.

Jeg er også i tvivl, om det med opsigelsen. Du fortæller, at du i samarbejde med bestyrelsen har valgt at sige mig op pga. nedskæringer, og fordi jeg er den, der er på orlov.

Men jeg er lidt i tvivl om, hvornår opsigelsen kommer til at gælde fra. . . ?

. . . ”

J kl. 15.21:

”…

Det kan jeg godt forstå opsigelsen er med 3 måneders varsel, og din fratræden er 31 august…”

I opsigelsesbrevet, der er underskrevet af skoleleder J, og som klager fik tilsendt efter opkaldet den 18. marts 2016, blev der givet følgende begrundelse for opsigelsen:

”[indklagede] står overfor en omstrukturering, hvor elevtal og medarbejdere skal tilpasses. [Indklagede] ser sig derfor af økonomiske årsager nødsaget til at foretage nærværende opsigelse. ”

Af e-mail-korrespondance mellem klager og skoleleder J fra den 20. maj 2016 fremgår:

Klager kl. 22.07: ”…

Du nævnte i telefonen, at afskedigelsen ikke skyldes personlige forhold, men det, at jeg allerede er fraværende under omstruktureringerne. Jeg går alligevel og tænker på, om der andre andre grunde end det? ”

J kl. 23.27:

”…situationen vedr elever udbud og visitation er pt meget bekymrende og jeg kan ikke få balancen til at hænge sammen og derfor skal jeg for første gang i skolens historie opsige medarbejdere grundet økonomi. Og det betyder der skal prioriteres på en måde vi ikke har været udsat for i 19 år. Jeg har haft det godt med dig og en god kemi. Vi nåede ikke grundet de uheldige omstændighed vedr nedsat arbejdstid ifh til stress, og så dit fravær grundet sygdom at få udviklet samarbejdet, og det er jo nok også en faktor der skal tages med i det store billede. Jeg mener også at de tiltag vi tog sammen for at bringe dig tilbage i fuld tid viser at jeg ville dig det bedste. jeg har ikke haft nogle vanskeligheder med dig, og ser dig absolut som en lærer jeg vil anbefale til kommende arbejdsgivere…”

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 16. juni 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede har afskediget ham i strid med ligebehandlingsloven. Han ønsker godtgørelse.

Indklagede har ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke er sket, fordi klager var på forældreorlov.

Da skoleleder J orienterede ham om afskedigelsen, henviste han til de forestående nedskæringer. Han sagde, at valget var faldet på klager, simpelthen fordi han var på orlov.

Skoleleder J afkræftede ikke i den efterfølgende e-mail-korrespondance, at afskedigelsen skyldtes orloven.

Begrundelsen for klagers opsigelse er mangelfuld, og der er ikke nogen konkret fyldestgørende begrundelse for, hvorfor indklagede valgte at opsige netop klager.

Det er ikke rigtigt, at klager var sygemeldt i en måned kort efter ansættesen. Han var syg i to uger i marts 2015 på grund af influenza.

Klagers sygefravær har ikke givet anledning til påtale.

I forhold til godtgørelsens størrelse gør klager gældende, at det er tale om skærpende omstændigheder, blandt andet fordi indklagede ikke har givet en konkret begrundelse for afskedigelsen og ikke har forsøgt omplacering.

Indklagedes efterfølgende og skiftende rationaliseringer kan ikke føre til, at arbejdsgiver har bevist, at der ikke er sket afskedigelse på grund af barsel.

Der er ikke grund til partsog vidneforklaringer, da det relevante retsfaktum ligger klart.

Klager var ansat i udskolingen frem til sin forældreorlov og havde størstedelen af sine timer her.

Indklagede gør gældende, at klager ikke blev opsagt på grund af sin forældreorlov.

Sagen kræver afhøring af parter og vidner og bør allerede af den grund afvises.

Indklagede var i en alvorlig økonomisk situation, der nødvendiggjorde en reduktion af skolens personaleomkostninger.

Det var en overordnet ledelsesbeslutning at afskedige klager og en anden lærer. Indklagede har foretaget en saglig og relevant afvejning af, hvilke medarbejdere der bedst kunne undværes. Der tilkommer en arbejdsgiver et betydeligt skøn med hensyn til, hvilke medarbejdere de ønsker afskediget.

Klager var sygemeldt i en måneds tid kort efter ansættelsesstart og var sygemeldt på ny på grund af stress fra november 2015 til januar 2016. Efterfølgende anmodede han om forældreorlov i tre måneder fra 1. april 2016. Ud fra de oplysninger havde han ikke fået udviklet samarbejdet med kolleger og elever særlig tæt, og indklagede fandt det derfor rimeligt og mest optimalt at afskedige ham.

Det er ikke korrekt, at skoleleder J i forbindelse med telefonsamtalen har oplyst, at klager blev opsagt på grund af sin orlov. Det afvises, at det på grund af e-mail-korrespondancen kan lægges til grund som et faktum, da der er uenighed mellem parterne herom.

Det er ikke korrekt, at klagers sygefravær alene var arbejdsrelateret.

Klager blev ansat til at undervise elever i udskolingen. Da klager vendte tilbage til arbejdet efter sin sygemelding fra november 2015 til januar 2016, blev han omplaceret til skolens mellemtrin. Omplaceringen skete for at aflaste klager.

Der opstod derfor en overbemanding på skolens mellemtrin. Det var naturligt i forbindelse med bestyrelsens beslutning om at reducere lønudgifterne at foretage en indskrænkning af personalet på blandt andet skolens mellemtrin. Klager udgjorde netop denne overbemanding.

På afskedigelsestidspunktet var klager blandt de tre lærere på skolen med kortest anciennitet.

Næsten 2/3 af klagers orlov var afviklet, da han blev opsagt. Klagers orlov har ikke været en omkostning for skolen. En anden lærer, der var på barselsorlov, blev ikke afskediget, men er efter endt barselsorlov vendt tilbage til arbejdet efter sommerferien 2016. Det kan derved lægges til grund, at der ikke generelt har været en hensigt om at opsige medarbejdere på barsel.

Det afvises, at indklagede er kommet med forskellige og skiftende forklaringer. Begrundelsen for afskedigelsen af klager fremgår af opsigelsen, hvilket er fastholdt og dokumenteret under sagen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Som sagen foreligger oplyst for Ligebehandlingsnævnet, er det ikke nødvendigt for sagens afgørelse, at der føres bevis i form af mundtlige

partsog vidneforklaringer. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af barsel. Såfremt afskedigelsen finder sted under afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Klager blev afskediget under sin tre måneders forældreorlov. Det påhviler derfor indklagede at bevise, at de ved beslutningen om at afskedige klager hverken helt eller delvist har lagt vægt på, at han var fraværende på grund af forældreorlov.

Nævnet vurderer, at indklagede ikke har løftet denne bevisbyrde.

Nævnet har ved denne vurdering blandt andet lagt vægt på indklagedes oplysning om, at klager på grund af sit fravær, herunder forældreorlov, ikke havde udviklet sit samarbejde med kollegaer og elever særlig tæt.

Dermed må fraværet på grund af orlov have indgået i indklagedes beslutning om at opsige klager.

Klager får herefter medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 350.000 kr., svarende til cirka 9 måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 350.000 kr. til klager med procesrente fra den 16. juni 2016, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1, om lovens anvendelsesområde

§ 9 om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

§ 16, stk. 2 om godtgørelse

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<2016-6810-31181>