Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - retlig interesse - ej medhold

J. nr. 2017-6810-13313

En mand klagede over, at en virksomhed i et jobopslag søgte en kvinde til en stilling som rengøringsassistent. På trods af henvendelser fra nævnet havde han ikke redegjort nærmere for baggrunden for sin klage. Efter de foreliggende oplysninger havde klager ikke været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde en individuel og aktuel interesse i sagen. Klagen blev derfor afvist på grund af manglende retlig interesse. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med annoncering efter en kvinde til ansættelse som rengøringsassistent.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

En mand klagede over, at den indklagede virksomhed annoncerede efter en kvinde til ansættelse som rengøringsassistent.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 27. februar 2017.

Ligebehandlingsnævnet har bedt klager om at redegøre nærmere for baggrunden for klagen. Klager har ikke besvaret nævnets henvendelser.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at jobannoncen er udtryk for forskelsbehandling på grund af køn.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse. Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.

Kravet om, at en klager skal have retlig interesse, blev indsat i lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra den 1. januar 2016.

Det betyder, at Ligebehandlingsnævnet kun kan behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag. Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling.

En klager, der tilhører en gruppe af personer, som kan være blevet udsat for forskelsbehandling, har som udgangspunkt ikke alene af den grund en sådan individuel interesse i den konkrete sag, at kravet om retlig interesse er opfyldt.

Klager har på trods af henvendelser fra nævnet ikke redegjort nærmere for baggrunden for klagen.

Efter de foreliggende oplysninger har klager ikke været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han har en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 6, stk. 3, om formandsafgørelser

§ 8, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 2, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§, 6 om annoncering

<2017-6810-13313>