Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Præcisering af anciennitetsprincippet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 16. oktober 2000, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1315 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I kommuner med pasningsgaranti svarende til eller gunstigere end § 15 a anses anciennitetsprincippet for opfyldt ved anvisning af pladser indtil barnets skolestart.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet i København, den 19. februar 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henrik Dam Kristensen