Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007 om notarialforretninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 6. juli 2011, bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013 og bekendtgørelse nr. 1161 af 28. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, § 63, stk. 3, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, og § 3, stk. 4, i lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter, fastsættes:«

2. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Reglerne i §§ 14-16 finder ikke anvendelse for fremtidsfuldmagter, jf. lov om fremtidsfuldmagter.«

3. Efter kapitel 9 indsættes:

»Kapitel 9 a.

Fremtidsfuldmagtsregistret

§ 20 a. Fremtidsfuldmagtsregisteret føres digitalt ved Tinglysningsretten.

§ 20 b. En fremtidsfuldmagt, som er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret, notarpåtegnes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Stk. 2. Udover de forhold, som er nævnt i § 3, stk. 2, i lov om fremtidsfuldmagter, påser notaren i forbindelse med sin påtegning, at fremtidsfuldmagten er underskrevet digitalt af fuldmagtsgiveren.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017.

Justitsministeriet, den 23. august 2017

Søren Pape Poulsen

/ Helene Bendtsen